DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 247 —


U povodu toga, te temeljem zaključka družtvenog upravljajućeg
odbora od 7. o. mj. umoljavaju se p. n. gg. družtveni članovi, da bi
blagoizvolili podpisanom predsjedničtvu čim prije priobćiti svoje cienjcno


mnienje o tom, kojimi mjeramikriomčarenje sa žirom" ?
bi se moglo najuspješnije prepriečiti
U Zagrebu , 25. travnja 1902.
Predsjedničtvo hrvatsko-slavonskoga družlva:
I. podpredsjednik :
F. Zikmundowsky.
Tajnik :
Kern.


Broj 650 ex 1903.


Oglas dražbe.


Temeljem naredbe bana kraljevinah Hrvatske, Slovonije i Dalmacije
od 19. veljače t. g. I. z. broj 323 ex 1903. obaviti će se dne


26. travnja t. g. u 11 sati prije podne prodaja 263 hrastovih stabala
nalazećih se na površini, opredjeljenoj za regulaciju Velikog Struga u
srezu Žabarskom boku okr. IV. i V. procjenjeni i na 747 kub. met.
cjepke giadje i 145. kub met. piljevine u ukupnoj vriednosti od
kruna 19.492.
Obćeniti dražbeni uvjeti.


1. Dražba će se obaviti jedino na temelju pismenih ponuda
(offerta).
2. Ponude primati će se najkasnije do U sati gore označenog
dana prije podne, koje nudioce odmah vežu, nakon što ih je predao.
3. U ponudi valja naročito naglasiti, da su nudiocu svi uvjeti
prodaje točno poznati i da iste u cielosti prihvaća. Uz to se ima ponudi
priložiti u ime jamčevine 57o od ponudjene svoto.
4. Pobliži uvjeti mogu se saznati kod podpisanog ureda za vrieme
uredovniti sati.
Tom sgodom budu se uzele u raspravu i prispjele ponude na bukovinu,
u smislu ovouredskog oglasa dražbe od 6. listopada 19ij2. broj
1509, po obćenitim dražbenim uvjetima gore navedenima.


Šumsko-gospodarstveni ured II. banske imov. obćiue.


u Petrinji, 24. ožujka 1903.


Uredjuje Ivan Partag, prof. šum. akademije u Zagrebu. Tiskara C. Albreclit (J. Wittasek).
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 58     <-- 58 -->        PDF

V


SADRŽAJ.


Strana


Sij i sadi, goji šumu! Piše Vilitn Dojković, kr. žup. šum.
nadzornik u miru 193—212


0 klijanju hrastovog žira. Piše Jos. Ettinger 212—215


Raznobojnost lišća lužnjakova. Piše B 214—224


Listak. Osobne viesti: Imenovanje, f Alois pl. Tiik6ry 224


Družtvene viesti: Zapisnik o sjednici upravljajućeg odbora
hrv.-slav. šumar, družtva. — Zapisnik sastavljen
18. prosinca 1902. — Na znanje p. n. gg.
di´užtvenim članovima! 224—227


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo 228
Promet i trgovina: „Trgovački dom u Zagrebu" o stanju


domaće trgovine drvom 228—237
Iz upravne prakse 238—239
Različite viesti: Naredba i naputak. — Zemaljski bak


teriološki zavod u Križevcima. — Državni izpit


za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva . 239—242
Molba na sve čovjekoljube 245
Zamolba na p. n. gg. družtvene članove! 246—247
Oglas dražbe 247