DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 242 —


šume, da se pri tom i u buduće uzčuva željeni razmjer smjese za svaku
tih vrsti drveća? — Računanje vriednosti šuma: Neka se opiše način
kako bi valjalo izračunati veličinu i vriednost prirasta u nekoj šumi,
koji bi se mjesto u I. u II. periodi posjeći imala (20 god. perioda);
šuma stara je sada 130 godina, hrastova je, te je ima po rali drvnu
gromadu od 220 m^, a traži se veličina i vriednost jednogodišnjeg popriečnog
prirasta za spomenuto buduće 20 godišnje razdoblje? Povoljnim
primjerom valja odabrani način računanja objasniti. — Čuvanje šuma:
Koji su zareznici našim glavnijim vrstima drveća pogibeljni; na koji
način prave štetu, te što može šumar učiniti, da predusretne tim pogi
beljima ?


Rezultat izpita nije bio baš povoljan — o čem ćemo kasnije još
koju reći — jer su dvojica položila izpit „dovoljnim", jedan „dobrim"
uspjehom, dočim su četvorica reprobovana na pol godine.


Izkaz
vrhu uplaćenih članarina u blagajnu hrv.-slav. šumarskog
družtva za vrieme od 25. studenoga do konca g. 1902.


Kr. kotar, oblast Križevac predplata za „Lugarski viestnik za godinu
1902. 20 K.; Nadšumar Josip Helebrand za g. 1899.—1901. 30 K.;
Šumarija Grubišno polje članarinu lugara 28 K.; Šumarija Gjurgjevac
članarinu za lugara Steisu za g. 1902. 2 K.; Šumarija Goli za lugarsku
članarinu 14 K.; Šumarija u Novskoj članarine I. i II. razreda 42 K.;
Šumarnik Šandor Pere zaostale članarine I. i II. razreda 373 K.;
Šumar Ante Balićević članarine II. razreda 34 K.; Šumarija Klenak
članarinu 14 K.; Kr. nadšumar Franjo Paszty za g. 1900. 4K.; Šumar
Anton Navara članarinu za g. 1901. 10 K.; Šumar Blaž Ištaković za


g. 1902. 10 K.; Šumarija Bosut članarinu 15 K.; Mavro grof Montecucoli
predplatu za god. 1902. 4 K.; Šumarnik Dragutin Laksar članarinu
za g. 1902. 10 K.; Ernest Turković članarinu za g. 1902. 10 K.;
Šumarski nadzornik Bogoslav Kosović članarinu za g 1901. lO K.;
Šumarija Nikinci članarinu II. razreda 11 K.; Šumarija Ivanjska članarine
16 K.; Šuniarija Garešnica članarine 4 K.; Kr. kotar, oblast
Križevci za 15 „Lugarskih viesLnika" 15 K.; Šumar Gustav Ringel za
g. 1902. 10 K.; Šumarija u Koprivnici članarine 66 K.; Vlastelinstvo
Valpovo članarinu i upisninu za lugara Trbića 7 K.; Šumarski pristav
Lambert Krišković upisninu i članarinu za g. 1903. 12 K.; Šumar
Belja Pravdoslav za g. 1897. i I8di. 20 K.; Kr. kotar, oblast Križevac
za lugarske vjestnike 4 K. 90 fil.; Čitaonica Grubišnopolje u hne predplata
za »Šumarski List" 3 K.;


ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 243 —


b) za vrieme od 1. siečnja do konca ožujka 1903.


šumar Ivan Matolnik upisninu i članarinu za g 1902. 12 K. ;
Kr. šumarija Nemci članarino 18 K.; Lugar I. Arambaisa u ime članarine
za g. 1903. ´6 K.; Šumar Petar Puljović članarine za lugare 20 K ; Šumarija
I. banske imov. obć. Klasnić lugarske članarine 30 K.; Šumar
Milan Weiner članarinu za se i za lugare za ^. 1903. 3(3 K ; Šumar
Josip Sacher predplatu za 16 „Lugarskili vjestnika" 32 K.; Šumarski
pristav Josip Crkvenac članarinu 1901.-1902. 23 K.; Šumar Josip
Sacher članarinu za g. 1903. 10 K.; Kr. šumarski vježbenik Rudolf Kolibaš
članarinu za g. 1902. 10 K. ; Šumar Oskar pl. Agie za g. 1902.
10 K.; Šumarnik S. pl Njemčić za lugara Gjermanovića za g. 1901.
2 K.; Kr. šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu članarinu I. i II. razreda
102 K. 50 fd.; Šumarija Morović članarine lugara g. 1903. 20 K.; Kr.
nađšumar Gjula Šoška članarinu za se i za lugare za g. 1903. 40 K. ;
Šumar Ivan Benzon za g. 1902. 10 K ; Kr. nadšumarski ured Otočac
članarine za g. 1903. 214 K ; Kr. jaminska šumarija u Moroviću članarine
za g. 1903. 16 K.; Šumar Ladislav Stromski za g. 1903 10 K.;
Kr. šumarija Vrbanja članarine za g. 1903. 14 K.; Kr. šumarija Nova
Gradiška članarine za g. 1903 12 K.; Šumar Eduard Demel članarinu
za g. 1901. 10 K.; Šumarnik Slavoljub pl. Njemčić člaflarinu za g.
1903. 10 K.; Šumarnik Slavoljub pl. Njemčić za lugara Mikinca za g.
1899. 4 K.; Šumarski nadzornik Lambert Žerdik za g. 1902. 10 K.;
Kr. nadšumarski ured Vinkovci predplata za 10 „Šumarskih listova"
100 K.; Gospodarstveni ured u Petrinji članarine družt\a 124 K. 74 fd.;
Gospodarstveni ured u Petrinji pristupnine pripomoć, zakladi 30 K. ;
Šumarski nadzornik Slavoljub Kozjak članarinu za g. 1898.—1899.
20 K.; Šumarija u Goli članarinu za lugara .Janka Grčića 2 K. ; Šumarski
pristav Gedeon Ogrizović članarinu za se za g. 1900. 10 K.;
Šumarski pristav Gedeon Ogrizović članarine lugara 36 K ; Šumarija u
Garešnici šalje za lugare 6 K ; Šumar Vjenceslav Potočnjak članarinu
za g. 1903. 10 K ; Šumarija Nova Gradiška članarina za lugare 50 K ;
Kr. šumarija Raić članarinu za lugare 12 K.; Vlastelinstvo Ilok plaća
prinos za g. 1903. 20 K.; Emil Kundrat, kr. drž. nađšumar Rujevac,
plaća članarinu za sebe za g. 1903. od 10 K. i za lugare 17 K. ukupno
27 K.; Kr. šumski ured u Otočcu šalje u ime predplate za 10 Šum.
listova za g. 1903. 100 K.; Josip Schmidt, okružni šumar Podgorač,
šalje članarine za g. 1903. 15 K.; Velimir Stanković nađšumar u Mitrovici
članarina za g. 1903. 10 K.; Pavao BUić, nadlugar u Sarajevu
članarinu za g. 1903, 10 K.; Košta Ilibašić, urednik „Privrednika" u
Zagrebu šalje predplatu za „Šum. list" za g. 1903. 10 K.; Ivan Gsipkay,
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 244 —


kr. drž. nadšumarnik, članarina za g. 1903. 10 K.; Kr šumarija Jasenovac
članarinu za lugare 14 K,; Ante Korab, Vukovar, plaća članarinu
za g. 1903. 10 K,; Živko Simunović, slušatelj kr. šum. akademije
u Zagrebu, predplata za „Šum. List" za g. 1903 4 K, Mile Maslek, nadšumar
Vinkovci, plaća članarinu za g. 1002. i 1903. 20 K. Edo Wurth,
um. kr. drž. nadšumar, plaća članarinu za g. 1902. i 1903. 20 K.;
Ivan Magjarević, um. kr. šumarnik plaća članarinu za g. 1903. 10 K ;
Stjepan pl. Hankonyi, plaća članarinu za g. 1903. 10 K.; V, Miiller
knez. šum savjetnik članarina za g. 1903. 10 K.; II. Šumarija brodske
im. obćine u Cerni šalje u ime članarine 38 K.; Josip Kozarac, kr. šumarnik,
članarina za g. 1903. 10 K.; Vinko Nagy, kr. nadšumarnik, članarina
za g. 1903. 10 K.; Kot. šumarija Morović, šalje za šum. pristava


S. Milutinovića 9 K., a za lugare 14 K. ukupno 23 K.; Preuzv. gospodin
nadbiskup Juraj Posilović plaća utemeljiteljni prinos od 200 K.;
Gjuro Bezuk, ravnatelj dobara nadbiskupije zagrebačke, plaća članarinu
od g. 1899.—1903. 50 K.; Juraj Franješ, šum. pristav Belovac, članarina
za g. 1903. 10 K.; Emil Mirković, kr. kot. šumar Irig, članarina za
g. 1900.—1902. 30 K.: Stjepan Ferenčić, šum. vježbenik, članarina za
g. 1903. 10 K.; Gosp. ured II. banske im. obćine šalje u ime članarina
74 K. 70 fll., a za pripomoćnu zakladu 1.5 K. ukupno 89 K. 70 fil.;
Kr. šumarija u Županji za lugare članarina 10 K. , Mavro grof Montecnccoli,
slušatelj kr. šum. akademije, predplata na „Šum. List" za g.
1903. 4 K.; Dr. August Langhoffer članarina za g. 1902. 10 K.; Kr.
kot. oblast u Križevcih šalje u ime predplate za „Lugarski Viestnik"
4 K. 90 fll.; Dragutin Lahner, kr. drž. šumar Kalje, članarina za g.
1899. 10 K.: Ivan Tropper Vinkovci, članarina za g. 1903. 10 K.;
Teodor Basara, Glina, članarina za g. 1903. 10 K.; Paszty Ferencz, kr.
drž. nadšumar Gospić, članarina za g. 1900. 4 K ; Šumarija Belovar
gjugjev. im. obć. za lugare 26 K.; Josip Andrić i Anton Slama, lugari
u Zenici, članarina 12 K.; Ivan Partaš, kr. profesor Zagreb, članarina
za g. 1903. 10 K.; Milan Mirković, kr kot. šumar Irig, članarina za g.
J903. 10 K.; Vjekoslav Bubanj, šumar Bribiru, članarina za g. 1901.
10 K.; Šumarija Trnjani brodske im. obć, za lugare 20 K.; Dragutin
Labner, kr. drž. nadšumar Kalje, u ime članarine za g. 1900. 10 K.;
III. Šumarija im. obćine u Vinkovcih članarine 36 K.; Jovan Veljkov
kr. nadlugar Irig, članarinu za g. 1903. 6 K ; Josip Mikola, Bosna članarina
za g. 1903. 7 K.; Julijo Bonel vi. šumar Brizovac, članarina za
g. 1900., 1901., 1902. 30 K.; Jaromir Viđale članarina za g. 1903.
10 K.; Dragutin Kadernoška vi. šumar Tompojevci, članarina za g.
1903.10 K.; Hugo Grund, ura. kr. šum. savjetnik članarina za g. 1903. 10 K ;