DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 239 —


tim manje, što su navedeni žitelji, ma da bi bili svoju robu i načinili
od ukradjenog materija, — tora svojom radnjom po pravnom naslovu
specifikacije postali svakako suvlastnici upitne robe u smislu §. 415 o. g. z.


[U mjesečniku pravničkoga društva priohćio dr. A. Goglia).


Različite viesti.


Naredba i naputak za nastavak gospodarstvenih osnova i programa,
te godišnjih drvosječnih i ogojnih predloga, k zakonu od 26 ožujka
1894, kojim se uredjuje stručna uprava i šumsko gospodarenje u šumah
stojećih pod osobitim javnim nadzorom nalazi se, kako s pouzdane strane
saznasmo, spremna za tisak, te će naskoro u sborniku zakona i naredaba izaći.


Zemaljski bakteriološki zavod u Križevcima. Naš službeni list
donosi vladinu naredbu, kojom se izdaju pravila za zemaljski bakteriološki
zavod, koji je spojen sa kr. gospodarskim ´učilištem u Križevcima.
Prema tim pravilima zadaća je zavoda služiti naučnim svrhama
kr. gospodar, učilišta, te znanstvenim praktičnim i upravnim svrham.
Prema tomu će zavod:


a) iztraživati priposlani mu materijal kao: dielove Iješina, izmetine
exudate i t. đ. na poticače raznih životinjskih bolesti;
b) Iztraživati životinjsku hranu i piće, kao: mlieko, vodu i t. d.
da li su sa bakteriološkog gledišta uporabiva, štetna, pokvarena i t. d.;
c) Iztraživati vriednost načina, sredstava i pristroja za razkuživanje,
stereliziranje, ciedjenje, (filtriranja) i t. d.;
d) Izdavati pravovaljane potvrde i svjedočbe te strukovna mnienja
i savjete u pogledu veterinarske bakteriolog!je ;


e) Praviti bakterioložke produkte za veterinarsku i gospodarsku
uporabu, kao: tuberkulin, mallein, kulture bacilla mišjeg typhusa (Mausetiphus),
a prama potrebi i okolnostima i druge za veterinarsku i gospodarsku
uporabu potrebne proizvode;


f) Pratiti znanstveni rad u bakteorologiji, baviti se znanstvenim
bakteriološkim pitanjima, a koristne novosti praktično uporavljivati;


g) Pitanjima bakteriološke naravi iz struke ljudske hygijene i liečničtva,
bavit će se zavod samo na posebni poziv zdravstvenoga odsjeka
kr. krv.slav.dalm. zemalj. vlade.


Pravila nadalje određjuju način postupka kod preuzimanja iztražnog
materijala i iztraživanja njegeva. Bakterije, koje se zavodu predaju, treba
da budu na životu.


Zavod je dužan, da priposlani materijal odmah iztraži, te posljedak
iztraživanja odmah, nakon što je iztraživanje dovršeno, stranci javi.


Trajanje iztraživanja ne može se unapried odrediti, ono traje n.
pr. kod bjesnoće najmanje 10—14 dana, kod drugih bolesti 2—3 dana,
a kod nekojih mjesec dana ili dva mjeseca.
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 240 —


Ako bi koje iztraživanje iziskalo, (izuzev bjesnoću) više vremena
od 8 dana, imade zavod to stranci javiti.


§. 8. Cjenik kr. hrv.-slav. zemaljskog bakteriološkog zavoda za
radnje i proizvode zavodske izvedene za privatnike: Za iztraživanje na
malleaus, tvphus abdonimalis i lyssu (sakagiju, trbušnu pošalinu i bjesnoću)
10 K. Za iztraživanje na druge poznate poticačj životinjskih bolesti
5 K. Iztraživanje vode na bacile tjphusa, antraxa. i t. d. 30 K-
Za iztraživanje parnih pristroja za steriliziranje 10 K. Za iztraživanje
cjedila (filtara) 30 K. Za iztraživanje ljekarija, obzirom na njihovu djelatnost
na bakterije 30 60 K. Kod neobičnih i neopredjeljevih radnja,
imade zavod, da se glede ciene sa strankom sporazuraije. Za iztraživanja,
koja se imadu izvan zavoda obaviti, izašilje zavod strukovnjaka,
koji će radnje ili na licu mjesta izvesti ili započeti, te se moraju osim
pristojba za iztraživanje platiti izaslanom strukovnjaku putni troškovi
(željeznica II. razreda) i podpuna dnevnica prema činovnom razredu
izaslanog strukovnjaka.


Od proizvoda, što ih zavod sada proizvadja, stoji: 1 obrok (za 1
odraslu životinju dovoljno) tuberkulina, gotov za uciepljenje 40 fil.
1 obrok malleina (za 1. odraslog konja dovoljno) 40 fil. I obrok mišjeg
tvphusa 1 K. 1 obrok bactllah za štakore 1 K. Ciepivo proti šuštavcu
za_ 10 komada odraslih goveda 2 K. §. 9. Nagrada za iztraživanje se
ili unapried uplaćuje ili se obaviest o nalazu dostavlja poštanskim
pouzećem.


Isto tako se proizvodi zavoda šalju ili poštanskim pouzećem ili se
novac mora unapred priposlati. Sva za provedbu upravnih mjera nuždna,
iztraživanja, obavlja zavod bezplatno. Pošiljke uzete i spremljene prama
§§. 4. i b. imadu se upraviti izravno na kr. hrv. slav. zemaljski bakteriološki
zavod u Križevcima, koji imade izravno oblastima da izvješćuje


o posljedku iztraživanja.
Državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva
održan je u proljetnom roku o. g. dne 15. do uključivo 19. travnja u
prostorijami hrv.-slav. šumarskoga družtva u „Šumarskom domu" n
Zagrebu, pod predsjedanjem g. Roberta Fischbach a kr. zemalj. šumar.
nadzornika I. razr., dočim su kao izpitni povjerenici fungirali gg. A. B oroši
ć kr. zemalj. šumar, nadzornik I. razr., prof. I. Parta š i Eduard
Slapniča r šumarnik imov. obćine gjurgjevačke, potonji bio je ujedno
perovedja.


Za izpit se je prijavilo u svem 9 kandidata, od kojih dozvolu za
polaganje dobiše njih 8, a k samom izpitu pristupilo ih je 7, i to:
gg. Svetozar Radojči ć šumar, vježbenik imov. obćine petrovaradinske,
Dušan Zec šumar, vježbenik imov. obćine II. banske, Antun Jova
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 241 —


nova c kr šumar, vježbenik kod šumarskog odsjeka kr. zemalj. vlade,
Milivoj Kre ć vlastel. šnmarski pristav i. si. u Zagrebu, Mijo Maruši
ć šumarski pristav vlastelinstva u Djakovu, Oskar Seide l šumarski
pristav vlastelinstva dolj. Miholjačkog u Kućancima i Josip Buja n šumarski
vježbenik gradiške imov. obćine; dvojica kandidata absolventi
su c. kr. visoke škole za zemljotežtvo u Beču a ostali bivšeg kr. gosp.
šumarskoga učilišta u Križevcima.


Dne 15. i 16. održani su pismeni izpiti, a iza toga sliediše ustmeni
izpiti. Na pismenom izpitu imali su kandidati da odgovore na sliedeća
pitanja:


1. dan. Uredjenje šuina: Neka šumsko-gospodarstvena jedinica
sastoji od dva odieljena komada šume; u prvom komadu ima sliedećih
sastojina: 60 rali 15 god. sastojine po 12 m^ zalihe po rali, 145 rali
42 god. sastojine sa 63 m^ po rali, 200 rali 80 god. sastojine sa
140 m^ po rali i 300 rali 150 god. sastojine sa 180 m´ po rali; drugi
je komad 120 rali velik, a vodila se je u njem dosele oplodna sječa,
te 0*7 obrasta odpada na pomladak u dobi od 6 godina sa drvnom
gromadoni po rali od 3 m^, dočim 0 3 obrasta odpada na stare sjemenjake,
kojih drvna gromada iznosi po rali 80 m^ a stari su oko 200
godina; sve je to hrastik, koji se želi urediti za strogo godišnje potrajno
gospodarenje; valja izračunati etat odabrav obhodnju od 140
godina :
a) ili po Hartigovoj metodi razšestarenja na periodički jednake
drv. gromade, ili


b) polag metode austrijske kameralne takse, u kojem se slučaju
ima normalna drvna zaliha izračunati pomoćju sbiljnoga popriečnoga
prirasta čitave šume — U obim slučajevima neka se naznači, gdje bi
se sječa prvih deset godina vodila i koja će se drvna gromada posjeći?


— Geodezija: Kada se rabi u zemljomjerstvu busola. Kako je konstruirana
stolna busola i šumska busola sa dipterom i dalekozorom. Na
čemu se osniva uporaba busole. Kako se mjeri sa mjeračinom stolom
uz pripomoć stolne busole, a kako sa busolom. Kako se obavlja izmjera
šumskom busolom ako se mjere duljine Reichenbachovim daljinomjeroin ;
kako mora biti stroj u tu svrhu udešen, a kako se izpita u pogledu
duljinomjernih konstanta i kako u pogledu povisnog kruga Kako se
nanašaju izmjereni poligoni na planu? — Uporaba šuma: Na koje
razne načine mogu se obaviti prodaje drva; kako se u svrhu pojedinih
načina prodaja obavlja procjena i ustanovljuje ciena prodajnog objekta?
Napišite jedan primjer za analizu ciena za hrastovinu ili jelovinu.
2. dan. Sadjenje i gojenje šuma: Kako treba postupati sa stanovišta
naravnoga pomladjenja kod sječe mješovite bukove i hrastove
16