DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 224 —


Prilike dakle i potrebe daju vanjštinu, a ne
karakterišu uviek oblika u vrsti, pak je potrebno
prije proučiti vanjštinu iz nutra, a tada tek okršta
vat i j u.


Osobne viesti.


Imenoranje. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je imenovati žup. šumar, vježbenika Milana Trivanović a šumarskim
vježbenikom kod gradiške imov. obćine sa sustavnom pripomoći.


f Alois pl. Tukory veleposjednik, narodni zastupnik i višegodišnji
član našega hrv.-slav. šumarskoga družtva preminuo je 20 pr. mj. nakon
kraće bolesti u dobi od 47 godini u Budim-Pešti, gdje je i sahranjen.
„Pokoj mu vječni".


Družtvene viesti.


Zapisnik o sjednici upravljaju6eg odbora, lirv.-slav. šumar,
družtva, obdržavanoj dne 19. listopada i902. u družtvenili prostorija
pod predsjedanjem I. družtv, podpredsjednika Vel g. kr. odsječ. savjet,
nika Ferde Zikmundovsky-a i u prisutnosti p. n. ;gg. odbornika Vinka
Benaka, Stjepana Frkića, D. Mocnaja, A. Kerna, A. Rosmanitha, F. X,
Kesterčanek´a i J. Partaša, te tajnika A. Borošića.


P r e d m e t i V i e ć a nj a


Točk a 1. Čitanje i ovjerovljenje zapisnika sjednice upravljajućeg
odbora od 7. rujna 1902.
Nakon pročitanja bude zapisnik bez primjetbe ovjerovljen po
p, n. gg. odbornicima A. Rosmanithu i A. Kernu.


Točk a 2. Razprava glede obdržanja glavne skupštine.


Tajnik izvješćuje, da je družtveno predsjedničtvo učinilo nuždne
pripreme za obdržavanje glavne skupštine, a glede izleta u Zagrebačku
goru, da se. je obratilo na gradsko poglavarstvo u Zagrebu i presvj.
gosp. Miroslava grofa Kulmera, da izletnikom dozvole njiliove šume
pregledati i da im na ruku budu; šta su ovi pripravni učiniti. Ujedno
je izletu pozvano i planinarsko družtvo u Zagrebu.


Nu pošto se je vrieme pogoršalo i u Zagreba,čkoj gori snieg zapao,
to se je morao izlet odkazati.
Uzima se na znanje.
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 35     <-- 35 -->        PDF

_ 225 —


Nadalje se izvješćuje upravlj. odboru, da su za sutrašnju glavnu
skupštinu njeki predloži i to od gg. članova Vjekoslava St iblića, Vi-
lima Dojkovića i J. Partaša predloženi.


Uzima se na znanje.
Točk a 3. Piiešenje tekućih predmeta:
a) Tajnik čita dopis akademičkog senata kr. sveučilišta Franje Jo


sipa I., kojim se hrv.-slav. šumar, družtvo pozivlje k instalaciji novoizabranog
rektora.
Uzima se na znanje.
c) Čita se odpis vis. kr. zom. vlade, odjel za unut. poslove, od


2. listopada 1902. br. 77.261, kojim se upravlj. odbor poziva da podnese
pitanja za državni izpit za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva,
koji će se obdržavati 17. studena 1902.
c) Tajnik izvješćuje, da su stigle molbe i to: A. Ćelija, Ane Marinović,
Milice Petrović, Kate Drobnjak i Josipa pl. Aue-a, za podporu
iz družtvenih sredstva, zatim Antuna Ressa i Aleksandra Ugrenovića za
podporu iz jubilarne zaklade.


Upravljajući odbor zaključuje:
a) da se iz družtvenih sredstva podieli podpora za sada samo Josipu
pl. Aue-u, koji leži bolestan u bolnici milosrdnicah u Zagrebu,
dočim da se ostale molbe uzmu u razpravu u budućoj sjednici;
b) da se molbe A. Ressa i A. Ugrenovića uzmu u razpravu, kada
jubilarna zaklada oživotvorena bude.
d) Stanar u „Šumar, domu" M. de Bonna povodom selitbe iz Zagreba
nudi, da družtvo prekupi ođ njega njeke predmete u vriednosti


od 52 krune.
Zaključuje se, da se ponuda ne može prihvatiti.
e) Član kr. nadšumar Vasiljević javlja, da izstupa iz družtva kon


cem g. 1902., dočim će zaostalu članarinu počam od 1. siečnja 1903. u


četvrtgodišnjim obrocima odplaćivati.
Uzima se na znanje tim, da seuzteg odredi.
Nakon toga bude sjednica zakljupravlj. odbora od 7. travnja 1903.
kr. šum.
učena, a
pročitan,
ravnateljstvo zamoli, da
ovaj zapisnik u sjednici
podpisan i ovjerovljen.
F. Z i k m u n d 0 w s k y, A. B o r o š i ć,
tajnik.
V Benak . St. Frkić .
15
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 226 —


Zapisnik sastavljen 18. prosinca 1902.


Za danas zakazana sjednica upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarskoga
družtva, nije se mogla obdržavati, jer su oba gg. podpredsjeđnici
zapriečeni bili doći (radi bolesti, odnosno odsutnosti iz Zagreba.)


S toga je sjednica pretvorena u konferenciju tim, da će se zaključci
imati naknadno odobriti u budućoj sjednici odbora.
Prisutna su sliedeća gg. odbornici: Robert Fischbach, Ivan Partaš,


Albert Rosmanith, Stjepan Frkić, VinkoFran X. Kesterčanek, te tajnik A. Kern.
Benak, Slavoljub Slapničar,
Predme t viećanja :
Točkapada 1902.
1. Čitanje i ovjerovljenje zapisnika sjednice od 19. listo


Jer danas nije sjednica nego samo konferencija, ima se ovjeroviti
u budućoj odborskoj sjednici.


Točka 2. Razdioba podpora:


a) iz pripomoćne zaklade mole: Marija Furlan, Kristina Mašić,
Milka Giirtler i Marija Deml.


Zaključeno : da se M. Furlan ima dati 50 K., M. Giirtter 100 K.
i K. Mašić obzirom na smrt njenog muža, obzirom na mnogobrojnu
djecu i konačno, jer ne ima mnogo molbah, 100 K., dočim se M. Deml
ne može ništa dopitati, jer joj suprug nije bio članom pripomoćne
zaklade.


Ostatak na razpoloživim kamatama sa 150 K. ima se pripojiti
glavnici.


b) iz družtvenih sredstava mole : Ana Marinović, Kata Drobnjak,
Milica Petrović, Alma Ćelija, Ruža Šeringer, Sofija Kadić i Marija Deml.


Zaključeno da se od razpoložive svote od 300 K. podjeli:


Anki Marinović 50 K,, Kati Drobnjak 20 K., M. Petrović 50 K.,


A. Ćeliji 50 K., Ruži Šeringer 50 K., S. Kadić 40 K., dočim molba od
M Deml ima ostati in suspenso, dok se pribave informacije o njezinim
imovinskim odnošajima.
III. Točka. Riešavanje tekućih poslova:
a) molba slušatelja šumarske akademije u Zagrebu za dozvolu
porabe družtvene knjižnice i dozvola da mogu u družtvenim prostorijama
čitati stručne časopise.


Uvažuje se molba tim, da će se slušateljem dozvoliti svakoga
petka od 5—7 sati na večer polazak družtvenih prostorija te čitanje
tamo nalazećih se stručnih časopisa, dočim posudjivanje knjige izvan
družtvenih prostorija ne može se dozvoliti, jer se to protivi družtvenim
pravilima.
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 227 —


0 tomu imađu se obavjestiti slušatelji oglasom uz akađemičku
ploču tim, da se svaki slušattlj ima kod prvoga dolazka predstaviti
družtvenom tajniku.


Ujedno se zaključuje, da se ima u istu svrhu za družtvene članove
držati otvorene družtvene prostorije svake subote od 5—7 sati
na večer, što se ima oglasiti u „Šum. listu" radi znanja za vanjske
članove, dočim se u Zagrebu nalazeći članovi imadu dopisnicom obavjestiti
o držanju prvoga takovoga sastanka.


b) molbe šumara Antuna Ressa i protustavnika Aleksandra Ugrenovića
za podporu iz uzgojne zaklade.


Zaključeno da se molitelji imadu obavjestiti, da jubilarna uzgojna
zaklada još nije aktivirana. S toga neka molitelji obnove svoje molbe
kad bude zaklada u život stupila.


Točka IV. Predloži gg. odbornika :


G. kr. profesor I. Partaš umoljava da se provede zaključak glede
namještenja sluge za društveni muzej.


Prima se.


Na predlog g. odbornika Partaša ima se ovo izpustiti, jer je opetovanje
onoga iz zapisnika od 19. listopada 1902.
Nakon toga bude konferencija zaključena.
Ovaj zapisnik je pročitan u sjednici dne 7. travnja 1903. tim da


upravni odbor naknadno usvaja stvorene u njemu zaključke.


Fischbach. Slapničar. A. Kern, tajnik.


Na znanje p. n. gg. družtTenim članovima! Izpostavilo se je
da gg. družtveni članovi nisu dovoljno pohadjali sastanke, koji su se u
družtvenim prostorijama obdržavali svake subote, a nisu to valjda činili
za to, što su se ti sastanci prečesto obdržavali. S toga je družtveni
upravljajući odbor u svojoj sjednici na 7. o. mj. zaključio, da se ti sastanci
imaju u buduće obdrzavati samo svake prve subote što dolazi
iza 1. i 15. u mjesecu, i to od 6—8 sati po podne u družtvenim prostorijama.


Što se p. n. gg. članovima stavlja do voljnoga znanja sa zamolbom
da bi izvolili te sastanke što mnogobrojnije posjećivati,


U Zagrebu, 25. travnja 1903.


Presjedničtvo hrv.-slav. šumarskoga družtva.


I. podpredsjednik:
Tajnik:
F.
Zikmundowski. Kern.
*