DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 3     <-- 3 -->        PDF

^timat iM list


Br. 5. u ZAGREBU, 1. svibnja 1903. God.XXVIL


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 16 K.; za ´/a stranice 8 K.; za Vs stranice
5 K. 20 fil.; za V4 stranice 4 K. — Za višeki´atno uvrštenje primjerena popustbina.


Sij i sadi, goji šumu!


Bit će dobro ako mi hrvatski šumari priznamo, da u
onom vrućem maru oko pomlađuje šuma naš topogledni ideal


— ćeskog šumara jošte niti iz daleka dostigli nismo. Ota samopriznaja
ne ima da nas postidi, već nas ona neka ponuka, da
8 te strane naš manjkavi stručni odgoj nadopunimo. Treba da
nam spoznaja prodje u krv, kako li nam leži u dužnosti i
spram službe koja nas hrani i spram ljudi čijim šumama
upravljamo, da na svako mjesto, gdje u šumi načinimo čistinu
ili samostojni panj, neokljevice posijemo ili shodno sjeme ili
zasadimo odgovarajuću biljku. Ne imaš li kod ruke niti jedt
nog niti drugog, a ti izvadi iz guštare čbunj, grm, pa izpuni
š njime onu prazninu!
Ako i zvuči paradoksno, da čitatelja sada putim neka pod
stanovitim! uvjeti zasadi čbunj ili grm, gdje ću kašnje pričati
kako je šumaru u dužnosti, da ga pravom zgodom i na pravom
mjestu bud prikljastri, bud sasma izsječe, to je ipak potriebno
gornju uputu poslušati zato: što takovoj sadnji ima da bude
u prvom redu svrha da zaštiti tlo od sunČ ine pripeke, od kišinog
izpiranja, od takovog omršavljenja, koje bi danas ili sutra
sam ogoj tog mjesta plemenitim vrstima šumskog drveća moglo
učiniti dvojbenim. Pitanje o uzdržanju i poboljšanju snage šumskoga
tla, iz kojega fie uz pridruženje ostalih Čimbenika sbraja
nastojanje oko popravka i podignuća same stojbinske dobrote,
puno je važnije po uspjeh uzgoj šuma, no mu mi pri svak
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 194 danjim
našim brigam obično i važnosti podajemo. Da navratim
svu pozornost čitateljevu na to pitanje, za to nabacih onu o
čbunu. Ne posadimo li mi ništa na čistinu, koja recimo ima
da prazna pričeka dok ciela sječina pod ogoj dodje, tad ćemo
vidjeti, da je š nje nestalo listinca i one naslage crnice, što se
je od prije na tom šumskom tlu nalazila, jer su ih. eunce,
vjetar i kiša raztepii, vidjeti demo da je na toj čistini preotela
mah trava, pri ma iole nepropustnom tlu —- naravno trava
kisela, da su površinu preplele mašine, da je ta čistina postala
izciedjena i jalova, sa čije površine u te zuri sama gola,
neplodna mrtvica, u tom stanju sasma neprikladna za šumsko
ogojenje plemenitim vrstima drveća. Da je pako ta čistina u
pomanjkanju ma ičeg boljeg, zasadjena čbunjem, recimo Ijeskom,
tad bi ona za vrieme nastupilog obćeg ogoja ciele ploštine pokazala
sasma drugu, puno prijatniju sliku. Svojim lišćem zasjenivalo
bi to čbunje svoje stajalište, ter podržavalo u tlu onu
vlagu, koja je za plodovitost zemlje u prvom redu potriebna;
zaštićivalo bi tlo od sunčane pripeke, pa bi putem sjene sunčanu
žegu ublaživalo do onog stupnja toplote koj je potrieban,
da se u tlu samom podrži njegova produktivna snaga; a odpadom
lišća spremalo Li prikladan stan crvima i glistama, koje
nalaze u zametku crnice nastajuće od raztvorbe spalog lišća,
prve uvjete za svoj obstanak. Ti mali stvorovi su krom njekih
gljivica naši" najjači pomagači oko podignuća dobrote površine
tla, jer oni vrtajuć i premečuć tu zemlju gibanjem tiela. i time
što se 8 njom hrane, mehaničkim upravo putem pospješuju
razrahlenje, zračno djubrenje i udjelanje tla Ota pako svojstva
tla potriebna su a i dovoljna, da se na istom vegetativni život
sjemena ili sadjenica sigurno i uspješno započeti i razvijati
može. Imademo li mi da takovu čistinu, nakon višegodišnjeg
njenog obrastka tim čbunjem, ogojimo plemenitim šumskim sjemenjem
ili biljkami, tad smo na njoj našlo stajalište tako povoljno,
da sijanjem ili sadnjom odmah bez ikojih priprema ili
troškova oko poboljšanja tla, uspješno odpočeti možemo, što
nam je u onom prvom slučaju na ogoljeloj čistini — bezuvjetno
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 195 —


nemogude. Ove dvie sličice razvio sam zato: što sam ih držao
prikladnimi da naglase važnost, potrebu i razložnost svakog
pojedinog od ogojnih posala, da upozore na štete koje s našeg
pasiviteta u ogojnim poslovima nastati mogu. Pa i za to, da
njihovom pomodi svratim pozornost čitateljevu na osobitu važnost
stojbine za uspješnu obavu umjetnog ogoja.


Prošećemo li se širom naših šumq, naići demo u puno
slučajeva na istaknute dvie sličice — na nepovoljno stanje
naših šumskih ogoja. Ili jalove čistine, ili čistine obrasle
čbunjem. Ono prvo gotova je nesreća, golema šteta po šumovlastnika,
crno ruglo po njegovog upravnika nije li pokušao
sva sredstva, da tu rugobu u zeleno zavije. Ovo drugo u
ogojno-tehničkom pogledu manja treća, a sigurni novčani gubitak
obzirom na razložno šumarenje i konačnu šumsku reutu.


Bilo bi shodno, da se statističkim podatci ustanovi narodno-
gospodarstveni gubitak onih vriednostih, što ih godimice
s stoga pretrpljujemo, što nam za šumski uzgoj prikladne čistine,
valjano ili nikako ogojene nisu. Iz proizvoda nepošum-
Ijenih ploština, popriečnog god. prirasta i njegove vriednosti u
novcu izraženoj, resultirale bi svote, pred kojima bi i mi šumari
i naši narodni-gospodari rukama lomili, a nevjerovani
Tome bar tim putem došli do uvidjavnosti, od kolike li su
važnosti i koristi, i po šumovlastnika i po obće blagostanje,
one ustanove šumskog zakona, koje postupno ogojenje šumskih
BJečina i čistina odrješito nalažu. AV i s drugog gledišta je
shodno, da se s uzgojem šuma pozabavimo. Cim jednom odpočnemo
redovitom uporabom naših bukovih šuma, postati de
to pitanje aktuelnim. Ne ima dvojbe, da de se u budućem naputku
0 uredjenju gospodarstva u šumah zem. zajednica imati
propisati pretvorbe čistih bukovih šuma u šume mješovite.
Morati de se to učiniti za to, da se time što sigurnije postigne
uzgoj čim većeg postotka na tvorivnom drvu, taj vrhovni cilj
razložnog gospodarstva. Jer de se pako ta pretvorba moći postići
samo tako, da u dosadanje čiste bukove sastojine unesemo
ine vrsti drva, kojih sada jošte tamo ne ima,kao što su;
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 196 —


hrast kitujak, javor, jasen, ariž pa jelu, smreku i prikladnu
koju inozemku, to demo u riešenje tog zadatka biti prinudjeni,
da umjetnom ogojenju šuma posvetimo svu pazku i sav mar,
što ih takovi, za stoljeće proračunani radovi, već i sami po
sebi iziskuju.


S koje li se god strane dirne u pitanje oko uzgoja šuma,
uzbudjuje se osinjak. Dok šumar rukama lomi, jer mu se
šumom svjetlucaju goljeti, nepošumljene sječine: ima šumovlastnika
osobito privatnih, koji mjesto godišnjeg prihoda prerado i samu
šumsku glavnicu potroši, s obje ruke pritišcuć svoj žep. Eto
boja, koj te često i obstanka stoji. Tamo pako, gdje se punim
pregrštima u novac grabi i — kultivira, tamo se često radi
bez računa! Imao sam prilike vidjeti, a morao sam i sam sudjelovati
kod ogoja, čija konačna dobit nikada amortizacije
troškova pokriti ne će. Oprezni šumoupravnik morati će se u
takovih slučajevih odlučiti za ini, makar i manje udobni način
ogoje. Tamo gdje su ^umjetni ogoji preskupi, valja za naravnim
pošumljenjem posegnuti; gdje plotovi, jarci kao mrtve i neplodonosne
investicije ogojne troškove nerazložno terete i povisuju.
treba nastojati, da se gajevi shodnijim sredstvom posredno
učuvaju. Iznajmi košnju ili žetvu trave izmedju redova, izdaj
pučanstvu makar i bezplatno medjuprostore na prelazno poljsko
uživanje, pa će se svrha jeftinije dati postići. Ako i imade
postupno ogojenje sječina da bude glavnim zadatkom šumskih
uprava onih objekta, koji su obterećeni dužnostima da potrajno
podavaju drva, to kultiviranje i pomladnja šuma
kojom »Lieblingsmethodom« ili »a tout prix« ne smije da
bude jedinim izhodištem, već je upravi dužnost, da računom
potraži način, mjeru i sredstvo, kojim će na najjeftiniji način
zadatak riešiti. Trebg bo držati na umu, da svaki nepotrebno
ili neshodno upotrebljeni fdir u ogojne svrhe, znatno obterećuje
čisti prihod, kojemu će se iza 80—100 godina naši potomci
nadati. Danas bi već putem računičnog posljedka morale
biti na čistu šumske uprave, da li i kako će se tamo zavedene
pojedine metode umjetnog pošumljenja rentirati, a sva
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 197 —


kako bi ti posljedci imali odlučivati o samom načiau šumske
pomlađuje. Od obdeg bi interesa bilo, da se na temelju konačnih,
ogojnih obračuna razsvjetli, i dokaže, na koliko su pojedine
u uporabi stojeće metode umjetnog ogojenja i rentovno
opravdane, te nije li nam pokraj umjetne pomlađuje kadkada i
na naravnu pomišljati!


Sve ako i želim, da se ovaj put oglasim o umjetnom
ogoju naših šuma, makar u kratko samo, to moram da se
ovom zgodom dotaknem i naravne pomlađuje sastojina, barem
prema sadanjem stanju toga pitanja. Dok umjetni način pomlađuje
na sebi nosi sva obilježja lih mehaničke obave stanovitih
jednostavnih posala, iziskuje naravna uspješna pomladnja
budni duševni nateg i svu strukovnu inteligenciju gospodarećeg
šumara, osobito kod uporabe starih crnogorlcnih sastojina. U
toj okolnosti, pa i u težnji našeg modernog, nervoznog stoljeća,
koje teži za časovitimi i brzimi uspjesi, valja tražiti razlog, što
se danas umjetni odgoj više uporabljuje, a na naravnu se pomladnju
sve to više zaboravlja. I udobniji pregled gospodarstvenog
stanja doprinosi svoju, što se je od naravnog pomladjenja
odmaklo k sadnji biljka. Ali griesi što ih je taj postupak
već do sada rodio, a naročito utemeljenje čistih sastojina,
nazadovanje stojbinskih dobrota, razne bolesti, zareznici i gribovi
razklimavaju sve to više tu šablonu, podkapaju joj temelje
običajnosti i svakdanje uporabe sve to više tako: da se u konservativnih
šumskih uprava, koje razpolažu svestrano naobraženim
strukovnim osobljem, sve više i više prelazi naravnoj
pomladnji i s time u savezu k uzgoju [mješovitih sastojina i
ondje, gdje se je do prije moglo i kultiviralo samo umjetnim
načinom. Medjutim će usuprot te protutežnje preostati umjetni
ogoj jošte za dugo u obćoj uporabi, a pri izpunjenju kultura,
pak i čistina, i jedino sredstvo za pomlađuju.


Pri prosudjivanju naših ogojnih odnošaja i stanja šumskih
pomladnja, moramo ali biti u toliko pravedni, da priznama,
kako u svakom slučaju nije niti upravljajući šumar kriv, ako
nije uporabom najboljeg sredstva svakiputa postignut i najpo
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 198 —


voljniji uspjeh ; kao u stotinu slučajeva, tako su i pri tome
samo prečesto neodvaljive prilike jače od nas smrtnika. Naš
ekonomski razvoj istom kao da je odpočet; pod njegovim pritiskom
i obzirima trpi šumarenje znatno. Koliko toga ne može
se, sve da se i hoće, pošumiti obzirom na šumsku pašu; koliko
toga ne može šumar, što bi htio i morao, jer ga u tome
kadkada moćniji uplivi i obziri spriečavaju. A i pučanstvo
naše nije jošte toj dužnosti sklono niti za isto dovoljno uzgojeno.
Ta mojih stotinu vagana žira sabranoga i spremljenoga
u školskom podrumu u V. mogao sam na ogojnu plohu dati
izvesti i pod motiku zasaditi, ne pomoćju podžupanije, obć.
poglavarstva i šerežana, jer dok bi njihovo dopisivanje kraju
prišlo, iztrunuo bi bio i moj žir, već onim akovom vina, što
no sam ga vozarom i snašam motikašicam za obava posla obećati
morao, te posije dovršenog posla iz vlastitog zaista i nabavio.
S druge strane uništuje onaj isti seljak, koj je prošlih
godina pomagao u gaju saditi žir, utjerivanjem svojeg blaga u
gaj na pašu, taj pomladak. Predrazsuda, da paša blaga gaju
ne škodi, egoizam, indolencija za probitke zajedničarstva tomu
sa razlogom. No sve to nisu tako veliki griesi, da se uzgojem
i naobrazbom našeg seljaka, energičnim i dosljednim djelovanjem
šumarevim po vremenu izpraviti i odstraniti dali ne bi. Budemo
li pako vazda stajali pod budnim i trajnim uplivom
osjećaja, da nam je isto toliko od ljubavi za narod čijim šumama
upravljamo, koliko i po slovu zakona u dužnosti, da se
kultivacijom sječina i praznina naših šuma što prilježnije baviti
moramo, i da je svaki takav propuštaj grieh i´azivajući kletvu
i opravdani priekor naših potomaka, tad ne ima dvojbe, da će
s vremenom i u nas u tom pogledu krenuti na bolje. Otu
moju nadu podkriepljuje ono dobro svojstvo u razboru našega
seljaka, ona njegova uvidjavnost, što će on, prisilio li si ga
na obavu stanovitog posla ma i fizičnom silom, nakon dovršenog
rada, kad uvidi njegovu probit po se, radostno ti to priznati,
pa ustmenom predajom i do drugog koljena ti ime ponositi. I
nakon četvrt stoljeća znade se u selu pod kojim šumarom jest
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 199 —


stanovit gaj zasadjea, dotični kompleks šumskih livada odvodjen,
ovdje ili onoje prva proreda obavljena; a u tome neka si pojedinac
potraži i nadje naplatu za svoj napor i trud, u tome
i pobudu za novi i daljni rad. Za inim ne teži, inog ne traži,
da ne doživiš razočaranja — koje bi te u mirnom i mukotrpnom
tvom radu samo smesti moglo!


Ako se za izvedbu umjetnog ogoja i ne dadu propisati
stanoviti recepti po kojima bi se ovaj ili onaj rad kao po primjerku
izvesti imao, to se je ipak tečajem mnogoljetnog izkustva
dalo pribrati načelnih zasada, kojih se pri obavi pojedinih
radova držati valja, želi li im se postići povoljan, a naročito
bi"z i jeftin im uspjeh. A bilo je i dostatno prilike vidjeti
mnogo toga — što je valjalo inače uprihčiti. Da se takove
pogrješke stegnu na što redje slučajeve, da uloženi trud oko
samog kultiviranja urodi što obilnijim plodom, to nastojanje
neka je cilj ovoj zazpravici.


Odpočnemo li izborom mjesta, gdje kanimo da osnujemo
u svrhu produkcije biljka za umjetni ogoj naših sječina, dotično
biljevište te razsadnjak, tad nam se valja odlučiti za tako
zvana preloživa, nestalna biljevišta. Stalne i „središnje" razsadnjake
smjeli bi samo ondje i onda osnovati, kad bi valjalo
ili potrajno uzgajati znatne količine biljka ili iste uzgajati i za
prodaju. Oni prvi neka su, ako je ikako mogude, položeni
ili blizu lugarnice, ili ako je to ne moguće^ tad u sredini sjeČina
prvog desetgodišnjeg gospodarstvenog razdobja, da nam
daleki raznovrstni troškovi ogoja nepotrebno neposkupljuju.
Upamtimo li, da je svako biljevište i razsadnjak gotovo grobište,
iz kojeg svako novo zasijanje i svaka nova presadnja izvuče
svu hranivu snagu tla, tad nam valja: a) takova mjesta
najmanje na 50 centimetara duboko, ved s jeseni budakom
(krčilicom) prekopati dati, da na taj način povisimo fizikalna
svojstva tla, ter omogudimo što povoljniji razvoj mladih biljka,
i b) valja prije svakog sijanja sjemena ili presađuje mladica
tako podjubriti dotične slogove, da dobrog, starog stajskog
gnoja na 10 centimetara debelo na ved prekopanu zemlju na
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 200 —


vežemo, i tamo ga preko zime razastrtog ostavimo. Najbolji
gnoj jest ovčji, — svinjskog djubra ne navažaj u biljevište,
jer si time silni drač i travurine u nj dopremio, kojih se niti
Čestim (i skupim!) pljevljenjem rješiti ne ćeš. Ne ima li ni
jednog niti drugog djubra, pa ni komposta niti pepela, tad
valja posegnuti za umjetnim gnojivom. Shodno je, da se prije
uporabe istoga, malom analizom tla ustanovi što dotičnom tlu
od gnojivili sastavina treba. Rastu li na dotičnom tlu leptirnjače,
tad je to znakom, da u njem imade dosta dušika ; pojavljuju
li se kisele trave, tad tlo traži vapna, sadre. Ako li
je tlo težko, navezi mu mu drvociepine, nakvackanog šibja, da
se isto prorahli. Slame i nezrelog djubra neuvažaj, jer će se
u to naseliti miševi i vrlci, i druge grčice. Težka tla obično
ne traže kalia. Podade li im se 150—180 klgrm. kainita,
260—300 klgrm- Thomasovog brašna ili 187o superfosfata na
jedno jutro, biti će dostatno ognojena. Ako je tlo jako travom


obraslo ili je puno pirike, koja i sjeme i mlade biljke duši,
a novac za pljevljenje upravo ti otimlje, tad valja ponajprije
na takove slogove posijati na gusto grahoricu, koja će piriku i
ostali drač sasma potamaniti tlo razrahliti i osvježiti. Moći je
istu u težko tlo zelenu podorati, da ga podjubri i raztvori.


S neproduktivnim prostorom valja u biljevištu štediti, za
to putevi, koji razdjeljuju biljevište u pojedina polja, neka
nisu širji od 60 centimetara. Sama polja valja visoko nakopati
tako, da se iz njih voda stajaćica uvjek može odciedjati
na nižje ležeće puteve, koji ju odvadjaju u sabirne jarke, na
kraju puteva za zastav vode naročito izkopane. Polja valja
razdieliti na slogove, koji neka nisu od 1 metra širji, da budu
od svih strana pristupačni kod zaljevanja, pljevljenja, tamanjenja
gamadi. Da se ovoj što laglje doskoči, napusti ili lugare
vu perad u razsadnjak, ili pomeći u slogove duboke lonce,
osobito u lipnju za vrieme parenja vrlaca; na puteve naslazi
male hrpice mašine, slame, nezrelog djubra, koje valja često
prevrtati i tamo sakrivene dangube tamaniti.


Širina brazdice u koju se sjeme sije neka iznosi 15 cm.
pa je valja potegnuti poprieko preko sloga, a od kraja jedne
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 11     <-- 11 -->        PDF

~ 201 —


brazdice do druge neka je 20 cm. razmaka. Dubljina brazdice
neka mjeri: za smrekino sjeme 1 cm., za javorovo, jasenovo
sjeme 0´5 cm.


Šiješ li vanredno ili ino sjeme četinjače, to valja takovo
sjeme prije sjetve miniumom obojadisati. U tu svrhu treba
sjeme u prikladnoj posudi navlažiti, a nakon toga svu vodu
odlijati da je niti pod sjemenom nema. Tad treba tako nakvašeno
sjeme posipati suhim praškom miniuma i klipom isto
tako dugo mješati, dok se svako zrnce neobojadise. Praška
uzmi u desetom dielu od težine sjemena. Kad se sjeme obojadisalo,
iztresi ga na stare krpe i suši ga; a kad je boja na
svakom zrncu otvrdnula, izsij ga. Miniumom obojadisano
sjeme otrovno je za domaću perad! —- Kad je sjeme u brazdice
posijano, tad ga valja zemljom prekriti. U tu svrhu valja
uzeti na polak zemlje iz doljnih naslaga, jer tamo sjemena od
travurina ne ima, a na polak pepela od spaljene tratine ili
drva, pa ih izmješane rukom iznad brazdice tako dugo drobiti,
dok sjeme u gore označenoj debljini nepokrijeno. Koliko nam
sjemena za posijanje jednog ara sjemeništa, od koje vrsti drveća
i u koje svrhe treba, pokazati će nam sljedeća ljestvica:
kestena treba za sadnju u brazdice 20


klgr. ih 0-20 hl.
hrastovog žira za sadnju u brazdice 12-5 » » 0-15 hl
bukovog žira za sadnju u brazdice » 0-30 hl.


12-5 »
grabrovog i javorovog sjemena za


sadnju u brazdice l´O
jasenovog i bagremovog sjemena za


sadnju u brazdice 1-5
briestovog sjemena za punu sjetvu 1 5
jalšinog sjemena za punu sjetvu . 2*0
brezovog sjemena za punu sjetvu l´O
borovog sjemena za sjetvu u brazdice 0´16


„ » » punu sjetvu . . 0´50
smrekovog sjemena za punu sjemena 0*40
smrekovog sjemena za sjetvu u brazdice 1-0
ariževog sjemena za sjetvu u brazdice 2-0
jelovog sjemena za sjetvu u brazdice 4*0
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 202 —


,IUU«4, .-,^*lJ,.„«,t,l),


Za svaki hektar pošumiti se imajuće šumske ploštine,
valja osnovati jedan ar sjemeništa.


Da se što vise obranimo od drača i korovlja, kojeg
pljevljenje proizvodju biljka vrlo poskupljuje, to valja prostore
izmedju zasijanih brazdica pokriti ili daščicama ili mašinom,
a svakako malim lopaticama osobito za suše i žege
prekopati ih dati. Nedosegnemo li timi radnjami ma iz kog
razloga za dobe, tad moramo bezuvjetno drač i korov izpljeviti
najkašnje za vrieme njegove cvatnje. Propustimo li to učiniti,
tad će korovlje dozoriti u sjeme, isto se iztresti i biljevište
nam u koliko travom obrasti, da ga u namjenjenu svrhu
upotriebiti moći ne čemo,


Pripeklo li je sunce i nastala li je suša, tad valja dosljedno
i marljivo u jutro i na veČer, svagda prije odnosno
iza sunca, sadnice poljevati. Voda mora da preko dana, odnosno
preko noći pristoji, ter se svježom vodom iz zdenca nikada
zaljevati ne smije. Da se nježne biljke od pripeke što
više očuvaju, shodno je naokolo s toga pozabadati granja, koje
će mladice zasjenjivati, vlaga od hitrog izhlaplivanja braniti.


Kad nastupi vrieme da naše sijanice iz sjemeništa u razsadnjak
presaditi moramo, tad valja upamtiti, da četinjače
nikada u jesen nepresadjujemo već vazda s proljeća. Iztraživanjem
jest ustanovljeno,´ da veći postotak presadnica ugine
od presadnje jesenke no i od same zakašnjele — ljetne. Presadjivati
možemo biljke sve donle, dok kolanje soka ne nastupi,
što nabubreni pupoljci odaju. Imade li toga tolika množina
za presaditi, da se je bojati, e će biljke prije potjerati
no na njih dodje za presađuju red, tad ih valja povaditipospremiti na mjesta, gdje nit sunce nit vjetar korenja posušiti
ne može, dok uvjeti za potjeranje manjkaju. Medjutim je
jedno od glavnih pravila pri rukovanju oko presadnje, da se
sa biljkama u dnevih kad sunce grije ili topli vjetrovi duvaju


´ Mittheilungen aus đem forst. VersiichsweseQ Oester. Die Pflanzzeit in ihrem
Einfluss auf die Entwickelung đer Fichte u Weis8fohre. Dr. Ad. Cieslar Wien 1902.
1 fl. 80 kr.
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 203 —


ne barace. Kod vadjenja sijanica iz slogova za presadnju treba
osobitu pomnju posvetiti radniku, da isti sijanice nikada ne
čupa, već vazda lopatom vadi! To čupanje leži našem seljaku
tako u običaju, da ga je od toga modi odvratiti samo budnim
nadziranjem. Sve ako mu se i objasni, de se na taj način
biljki s korienja odlamaju sisalice koje ju hrane, da se na taj
način zameću u korienju bolesti od kojih biljka i kod pomne
presađuje kašnje ugine, on voli da posao samo brže, mjesto
pomnije da obavi. Presadjujemo li jednogodišnje crnogorične
biljke, tad valja red od reda (popreko sloga) na 20 cm. daleko
osnovati, a biljku od biljke na 10 cm. posaditi. Kod javorovih
i jasenovih presadnica neka je razmak, red od reda i
biljke od biljke 30 cm. odmjeren. Da bude taj cieli rad oko
presadnje izgledniji, dobro je da presadnju obavimo pomoćju
presadne daske, u Čijem rubu smo označene udaljenosti kao i
mjesta za biljke izrezom već prije ustanovili. Presadnice valja
isto tako njegovati, kao sto jo gore jur za sijanice odredjeno.


Posipljemo li nakon presadnje biljka, medju redove pepelom
ili inim zrelim, jakim gnojivom, tad će se presadnice
razvijati osobito kriepko i bujno. U valjano pripremljenom i
podjubrenom tlu, pri dovoljnoj njegovoj rahlosti i čistoći te
pokraj gornjeg razmaka, razviti će se presadnice u dva smjera
veoma povoljno. U zemlji razvijati će se široko, gustim vlakancima
prepleteno korienje; a nad zemljom rasti će biljka
Ijepo razgranana. Samo takove biljke valjane i upotriebljive su
za presadnju u sječine, jer dok se tako uzgojen korjen brzo o
tlo priraste, razgranana biljka odupire se i trešnji vjetra i
snježnom pritisku, zaštićuje si podnožje, uzdržaje ga vlažnim i
uvjetuje na taj način svoj sigurni obstanak. U razsadnjaku
gdje presadnice ne imaju takovog izgleda, već gdje su one
poput špagovine vijugaste, a korjen im je samo slabi, nerazvijeni,
zakržjali nastavak stablike — ne vladaju spretne ruke!


Kada da odpočnemo presadjivati uzgojene biljke na sječine
i čistine, i koliko dugo da nam presadnice ostanu u razsadnjaku?
pitanja su, na koja je odgovoriti malo težko, jer to
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 14     <-- 14 -->        PDF

- 204 —
od naposebnih okolnostih i svrhah uzgoja samih biljkah odvisi.
Obdenito se ali ipak dade odrediti ovako: svaku presadnicu
jami iz razsadnjaka, te ju bud na opredjeljeno njeno
mjesto u šumu presadjuj bud je unovči uvjek onda, čim je
ona postigla onaj izgled (široko, gusto, prepleteno korienje,
razgrananu stabljiku), kako sam gore za valjanu i upotrebljivu
sadjenicu opredjelio a u onom stupnju, koji se za naročitu
svrhu od biljke traži. U takovom obliku dozriela je presadnica
za presađuju podpunoma, pa je njenoj svrsi i privesti valja.
Ne učini li se tako, tad je svaka takova presadnica u razsadnjaku
trut, koja bez potrebe i bez svrhe zaprema mjesto
svojoj nasljednici, na koju se badava troše svi ogojni troškovi,
čime se na nepotrebni način isti samo uvećavaju, a bilanca
prihoda nepotrebno obterećuje.


Imadu li se u ogojne svrhe uzgajati biljke bieloge bora,
tad se ove u razsadnjak ne presadjuju, već se kao jedno
najviše kao dvogodišnje biljke odmah na svoje opredjelište
sade. Kao jednogodišnje moći će se izvaditi ako su poriedko
posijane bile i dobro se razvile. Nije li tako, tad valja šnjima
još jednu godinu pričekati, medju redove podjubriti, same
biljke, ako su preguste, prepukati. Starije borove biljke nerado
se primaju, ter je uspjeh njihove presađuje veoma dvojben.


Smrekove biljke zahtjevaju ini način postupanja. Valja li
ih uzgojiti u svrhe parkiranja, za zasadnju lovnih remiza, tad
ih treba u razsadnjaku njegovati 8 —10 godina i do tog doba
barem 2—3 puta, uvjek u sve to veće razmake presadjivati.
Imademo li da šnjima ogojimo nove sječine, koje jošte nisu
korovom i dračem obrasle, biti će dovoljno ako su biljke
3—4 godine stare, dakle godinu dana kao sijanice, a dvje godine
kao presadnice rasle. Radi li se pako o zasadnji zapuštenih
sječina, zakorovljenih čistina (kamo valja prije ogojnih
posala napustiti krmke, da miševe i ličinke potamane, kovanjem
tratinu razrahle), tad će trebati da su biljke 4—5 godini
stare; iza svakih dvijuh godina presadjene.


U njemačkoj stručnoj literaturi preporuČa se često, da se
onda, kad valja velike ploštine brzo i jeftino pošumiti (što
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 205 —


skupa uzeto — ništa ne vriedi!), upotriebe 2—3 godišnje
smrekove sijanice. Tko je u životu takove biljke sadio, tko se
je mučiti mora s naknadnim dugogodišnjim popunjivanjem na


stalih plešina, izsjecanjem grmlja koje je takove nerazvite
ogoje nadraštivalo, dušilo, pa je sbrojio troškove, taj se tomu
savjetu priključiti ne može. Jer nisam prijatelj rada iz kojeg
se po dva posla izleći kane, to ogajanje sa smrekovimi sijanicami
preporučiti ne mogu.
Što je rečeno za smreku, vriedi u velikom za ariž i jelu.


Bagrem, jalšu i brezu moći ćemo kao sijanice već nakon


prve, a svagda nakon druge godine bez presađuje odmah u


sječine saditi, dočim će se javorove i jasenove mladice tek


kao dvie godine stare presadnice izsadjivati moći.


Tko je u svojim mladjim danima rado zavirivao u fizio


logiju bilja, za toga izpravna presadnja i uzgoj bilja ne može


biti nikakvom tajnom. Posao je to jednostavan. Biti će ali


ipak dobro, da si za obavu sadnje presadjenica u sječinama,


osobito s mladjim smrekovim biljkama, upamtimo sljedeća


pravila:


a) jamicu za biljku izkopaj motikom nješto dublju, nego


li je korjen biljke dug;


b) biljku primi Ijevom rukom u stabliki iznad koijena,


spusti je u jamicu. S desnom rukom sipaj razrahljenu zemlju


oko biljkine stablike, ter ju istodobno Ijevom rukom lagano


diži u vis, dok prsti Ijeve ruke do razine zemlje doprli nisu.


Pri tom postupku pruža se korenje vodoravno, najdulja žila


srčanica dopire najdublje u zemlju, praznine izpod i izmedju


korenja popune se zemljom.


c) Nakon toga usuni s Ijeve i desne strane istotečno s ko


renjem obje ruke u razrahljenu zemlju, stisni ruke u šake ter


8 njima pritisni zemlju postrance okomito pod korenje, dakle u


smjeru jedne šake proti drugoj. Tim pritiskom postigne se


okomiti položaj sadnice.


d) Nastale odatle šupljine napuni zemljom i pritisni ju šakama
sada okomito dolje, čime će se biljki dati čvrsto stajalište.
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 206 —


Svrha tom načinu sadnje jest, da se korenje biljke očuva
od svakog trganja, gnječenja i inog oštedivanja; da se živahno
kolanje zraka od i do korenja omogudi, da k istomu lahko
mogu doprieti toplina i vlaga;


da se biljkom pribavi dobro razrahljena zemlja kakovu su
i u razsadnjaku imale;


i da budu valjano pričvršćene, sve da se i nalaze u rahloj
zemlji.´


Ne mogu da dosta prikorim zlu naviku naših rabotara,
koji najradje oko posadjene biljke nogom prigazuju, igrajud
kolo oko nje. Ne samo da time sprieče zračne uplive
u djelovanju, ved oni ogule i samu biljku, odtrgaju i izlamaju
doljne grančice, te im tako od svega rada malo koristi, pošto
se tako izmrcvarena biljka često i posušiti mora. Kad se usuprot
sve upute i opomene, koj radnik od te navike odvratiti
dao nije, stao bi mu ja na nogu, ter ga tako uvjerio, da ono
što njemu nije milo — niti presadnici drago biti ne može.
Tad je bio izlječen.


Kod presadnje skoro svih biljka, a naročito kod smreke
moramo budno pazitt, da biljka ne bude dublje usadjena no
je bila u prijašnjem svojem stajalištu zemljom prekrivena i da
se najdolnje grančice zemljom ne zasipaju, jer de se inače presadjena
smreka posušiti. Kako se ved iz razloga jeftinode kod
proljetnih ogoja obično upotriebljuju na igru vazda spremna
i površna dječurlija te brbljava ženskad, pa jer je nadzor nad
60—80 takovih radnika mučan, to od valjane organizacije
ogojnog rada, odvisi veliki dio samoga uspjeha. Razdielio sam
si s toga razpoložive poslenike kod sadjenja smrekovih
biljka na tri diela. Prvu tredinu tvorili su motikari, koji
su imali kopati sadne jamice: jake žene i mužkarci motici
privikli. Iza svakog motikara postavljena bje sadilja, koja je
imala da biljku za biljkom usadi, idud redom za svojim moti


* Die Pflanzenzucht im Walđe, Dr. H. Furst. Berlin 1880. Die neue Pflanzungsmetliode
im Walde. M. Kožešnik Wieii 1888. — Ein Mahnruf dem Forstkultivator.
M. Kožešnik. Wien 1890. — Forstkulturen. C. Urft´. Berlin 1898.


ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 207 karoiu:
obično odraslije djevojke i starije žene vrtnom radu
vješte. Treći dio manje spretnih poslenika, podjeljen bje u one
koji su iz stovarišta donosili u košaricama biljke, ter je sve
po jedan takav radnik imao da biljke pomeće u dva reda jamica.
Osim toga su najinteligentniji i najozbiljniji odabrani za
nadglednike radnje, imajuć uza se motiku da š njom po potrebi
sadilicam pomognu. Nakon toga odpoceto bi samim radom
tako: da se je ponajprije izkolčio smjer sadnog reda. Tad
su motikari postavljeni jedan do drugoga u onoj odaljenosti,
kakova je imala biti odaljenost redova presadnica, kod mojih
sadnja 2 m. jedan od drugoga, dočim je svaki dobio 1´5 m.
dugu šibu, kojom je mjerio odaljenost jedne jamice od druge
u svom redu. Da mi sadilice presadnica ne usade iste dublje no
im je prijašnje stajalište u zemlji bilo, dobila je svaka šibu
koju je pri sadnji imala preko sadne jame da položi. Do te
šibe imala je vazda pri sadnji podići Ijevu ruku sa biljkom,
čime je postignuta kontrola, da je biljka uzdignuta do razine
zemlje, da nije dublje usadjena no se je to učiniti smjelo. Na
pomnu i pažljivu presađuju biljka u velike pobudjuje, preduzme
li se svake treće-četvrte večeri malo nagradjivanje onih
radnika, kojih su redovi pronadjeni kao neprigovorivo zasadjeni,
Priučimo li odmah prve godine dosljednom strogošću
radnike na pedantnu obavu pojedinih radova kod presađuje,
imati ćemo od godine do godine š njom sve to manje natege
a sve to veći i povoljniji uspjeh u ogojnim poslovima.


O razmaku redova i odaljenosti biljka nije jošte zaključna
rečena. No vanredno povoljni posljedci opažanja, što ih je prof.
Guttenberg izveo u Solnogradskoj na smrekovim 50 god. sastojinama
uzgojenim u širokim razmacima (2-5 m. red od reda,
2 m. biljka od biljke), koje su producirale toli velike drvne
gromade i imale toli znatne prirastne funkcije, kakovima u sastojinama
uzgojeuim po staroj uzkoj metodi niti traga ne ima, stiču
širokom ogojnom razmaku sve više i više prijatelja. To vriedi
osobito za one predjele, gdje su prorede skupe, a medjutomni
užitci se nikako unovčiti ne dadu. 3000—3500 presadnica
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 208 —


drže daaas za ogoj jednog jutra dovoljnim. Uvažimo li da se
na tako ogojenim sječinama pridigne i naseli jošte mnoga
biljka iz tamo mirujućeg sjemena stare sastojine, da se tim
putem uz pomoć naravi ogajaju mješovite sastojine, može se
uz tu novotariju mirne duše pristati, ne uvjetuju li naposebni
razlozi inih mjera.


Glede samoga vremena kada s proljeća da odpočnemo
sijanjem sjemena, opaziti mi je, da je u tu svrhu druga polovica
travnja najshodija, docim se glede razsadjivanja biljka u
sječine neda ništa opredieljena odrediti. Tamo gdje sam morao
ogojne radnje obaviti rabotom, koja je za taj rad odštećena
leževinom, pašom, steljom, morao sam a i odpočeo sam
poslom već početkom veljače za suha i topla vremena. Cim se
je zimska vlaga odciedila da blata u sječini ne ima, čim je tlo
odtopilo da se rukom cieli dan u njem raditi dade, može se
presadjivanjem odpočeti. Jesu li biljke prema gornjem opisu
valjano usadjene, tad im niti kašnje nastupili mrazovi, kakvih
često jošte u travnju imamo, izvlačenjem nahuditi ne će. Zlo
posadjena presadnica uvenuti će često i u najljepše proljetno
vrieme.


Niti naše obće gospodarstvene prilike a niti posljedci
naših šumskih prihoda nisu tako povoljni, da bi mi mogli
naše sječine gnojenjem tako popravljati, e bi bujnim rastom mladika,
pa razložnimi proredami obhodnju ili uporabno doba
mogli sniziti za kojih desetak godina. Zato ali moramo da svu
našu pozoznost i pažnju posvetimo nastojanju, da uporabom
naših sječina neološimo stojbine, da mladom naraštaju pričuvamo
onu povoljnu proizvodnu snagu tla, koju mu je izsječena
stara sastojina tekom dugog niza godina pribra´a. Moramo
zato da se pri prebornih sječa čuvamo znatnijih progala, osobito
na zapadnih i jugozapadnih spustih i plećih ; kod čistih
sječa valja odmah, čim se sječina izprazni, ogajanjem iste odpočeti,
za da se ne izgube i ne potrate u tlu pribrane proizvodne
glavnice. Zato sij i sadi postupno i brzo iza stare sastojine.
Cim se time dulje čeka i okljeva, tim tlo više gubi od svoje
dobrote.
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 19     <-- 19 -->        PDF

- 209 —
Ako li imamo da pomladimo ološjelo tlo, zanemarene
sječine, stare čistine, tad su nam dva puta otvorena, koja
k uspjehu vode. Ili nam valja to tlo na ekonomski način
obraditi: ako je djubra podjubriti, s jeseni ga preorati, ili na
jednu dvje godine izdati ga na prelazno poljsko gospodarenje.
Ne dade li se ma iz kojeg razloga sve to tako upriličiti, tad
valja na izsisana zemljišta ponajprije zasaditi one vrsti drveća,
koje bi imale nizom kojih 15—20 godina tlO tako poboljšati,
da nakon tog vremena uzmognemo uzgojiti na istom plemenitije
vrsti. U gornju svrhu valjati de nam breza, jasika. rakita,
ljeska. Sadimo li ih ili sijemo li ih u iztaknutu svrhu,
tad to treba što moguće gušće obaviti, da se gola ploština što
prije obraste i da se tako na njezino poboljšanje čim ranije
djelovati odpočne.


Kolika je pogrieška, kad se sa čistina ili starijih sječina,
koje se umjetnim načinom ogojiti kane, ponajprije izsječe sve
drvlje i grmlje, što se tamo zateče. Pogrieška je to zato, jer
se tim tlo ogoli a usljed toga isto ološuje ; s druge strane oduzimlje
se time mladom nasadu i ono uporište, koje biljke tre~
baju da se obrane od snježne povale. Dostatno je zato, da se
za ogojne redove izsjeku samo metar široke pruge, na kojih de
se samo ogojni poslovi obavljati, a ostalo treba prepustiti kasnijemu
radu. Vrlo bi pogriešili, kad bi mi naš gaj nakon što
smo ga ogojili, prepustili milosti Božjoj, brizi kosovica i
tete lije, koje si u njima najprije svoje domaje osnivaju.
Budemo li, kao što moramo, brižno oko naših gajeva prigledali,
tad ćemo mladim biljkam sikirom, kosirom, škarama u
rukuh vazda pružati onu pomoć, koju one trebaju. Smeta li
ini koj komšija to ga ne valja izsjedi, već samo prikljaštriti u
onoj visini, koja je potriebna, da nam snjeg, škrebut, loza nepovinu
mladice, i na toliko, da je vrh mladice slobodan i
oprošten. Lugar, lovačkim nožem oboružan a shodno upuden,
može, a kod mene i mora u tom pogledu pri marljivom obilaženju
ogoja puno koristna učiniti. Upamtimo si, da se podpuno
izsjecanje na ogojnoj ploštini nalazede se nuzgredne sa


14
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 210 ~
stojine emije samo postepeno preuzimati i istom onda sasma
dovršiti, kad je ista već medjusobnom sklapanju plemenitiii
vrstih drva na putu.


Naš seljak umije da pod motiku dobro zasadi svoj kukuruz,
grah, koštice od bundeve. No jer on to sadi vazda u pripremljeno
tlo, to je za čudo ipak dosta nespretan radnik pri
sadnji žira pod motiku, koju ima da obavi na sječini ili na
neudjelanoj čistini. On de i tuj onako, kako radi na uzoranom,
nakopanom i udrljanom polju. Zasjedi de motikom u tratinu a
da je neodvali, nadidi de tratinu, baciti pod motiku 1—3 žirida,
motiku izvaditi i tratinu nogom o tle pri gaziti. Sasma
kao u polju kod sadnje kukuruza. Naravno, jer radnju obavlja
skroz mehanički i jer pri tome ne uvažuje, da su posljedice
sadnje u rahlo, obradjeno i podjubreno tlo sasma ine, no su
pri istom postupku u tlo težko, korovom i travom obraslo.
Dok tamo kukuruz i ino mora niknuti, mora onako posadjeni
žir kako gore opisah — iztrunuti. Naravno, jer je u svoju
novu jamicu hermetieki zatvoren, a k tome jošte i ljudski prigažen.
U Zagorju, Posavini, Slavoniji svagdje nadjoh iste pogrieške.
Biti de s toga kod sadnje žira pod motiku glavno
pravilo to, da se prvim zasjekom motike odvali i odbaci gornja
naslaga zemlje ili tratine na stranu, ter da se u nastalu jamicu
jošte malo naKopa sitne zemlje.


Drugo pravilo glasi: da se sadnja žira motikašu nikada
prepustiti ne smije, ved da samu sadnju drugi, njega sljededi
radnici, koji uza se nose žir, obavljati imadu, pri čem svagda
jedan radnik po dva reda saditi i zagrtati ima. Dok nam se
pri takovoj razdiobi rada za jednom podučenog motikaša dalje
brinuti ne treba, možemo svu pozornost posvetiti samoj sadnji
žira, sto je i glavniji dio ogojnog posla. A kako debelo da
prekrijemo usadjeni žir? Pridji s kasne jeseni kad je ved sve
lišde spalo s hrasta, pa vidi tamo, kako je hrast odpalo svoje
sjeme prikrio. Učini tako i ti sa žirom u jamici, pa si duše
ogrješiti ne deš!


Na ovedim čistinama rado se žir sadi i pod plug. Moram
taj način preporučiti tamo, gdje se u što kradem vremenu
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 211 —


imadu velike čistine zasijati. Kasna jesen, pomanjkanje nadničara,
velika količina žira, neprilika s njegovim prezimljenjem
i t. d. uvjetuju takovu sadnju. I tuj će naš braja naopako!
Na mrtvicu će zasijati žir, plugom odrezati brazdu i posijani
žir š njome zaorati. Sad neka si debelom naslagom zatrpani
žir, kroz travom izprepleteni bus prema gore probije klicu, a


´kroz neobdjelanu tratinu prema dole, neka se ukoreni. Ta
djetlo bi trebao žirić da taj posao obavi, osobito za sušnog
proljeda. Upravo protivno nam valja uraditi. Ponajprije neka
orac odreže brazdu. Odmah za njim sije u malo nakopanu
brazdu sijač žir, zrno do zrna, a treći, kopač nakapa motikom
sa odrezane brazde prhku mekotu na posadjeni žir, ter ga tako
na 3—4 c debelo, rahlom zemljom pokriva. Tako posadjenom
žiru pruženi su svi uvjeti za povoljno klicanje, pa takova sadnja
mora da uspije! Prije kojih 7 godina po priliri imao sam
sličnu nategu sa našimi Posavci, kad sam morao da tim načinom
zasadim ovedu enklavu u šumskom kotaru sisačkom.
Prijatelj B,, tamošnji šumar vrlo bi me obvezao da izviesti,
kakovim je uspjehom urodila ta naša gojitba.


Može li šumar da za sadnju što više žrtvuje, tad mjesto
ovakovog, mjestimičnog obradjenja ogojne ploštine, (obradnje
na brazde) ili godinu dana prije, ili kod proljetne sadnje žira,
kojoj prijatelj nisam, jer mu je uz sve metode prezimljenja klicavost
težko očuvati, još s jeseni cielu takovu ogojnu ploštinu
dade izprašiti, a prije same sadnje na novo izorali, izdrljati
(ovo osobito kod pune sadnje, kod utemeljenja lovnih remiza
i t. d.) i tada istom posaditi žir. Ne ima dvojbe, da će uspjelost
ogoja, bujnije djelovanje prirasta, nagraditi šumarev trud.
Ali i ta odluka neka je odvisna ne od osobnog voljkovanja
već od računa, jer se pri tako intenzivnoj obradnji tla a pri
nizkih šumskih pristojba novčani trošak ne izplačuje. Koliko
pako kultivatoru treba računati, objasniti du primjerom. Neka
nam je za ogojenje jednog jutra žirom u brazde pod plug potriebno
primjerice 15 radnih dana, a za podpunu obradnju i
zasadnju 35 radnika, to stoji sadnja jednog jutra u potonjem
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 212 —


slučaju, računajud nadničara samo po krunu, za 20 kruna vise
od sadnje žira u brazde. Tih eventualno i nepotrebno više izdanih
20 kruna po jutru teretiti de ali konačnu šumsku rentu
tog jutra nakon obhodnje od 100 godina (20 kruna, SV^Vo, 100
god. = 1,035´"") za čitavih 623-82 kruna, koja svota je toli
ogromna, da pri izboru shodne vrsti ogoja svu pozornost i
ozbiljnost šumareve iziskuje. Zato baš, jer se ogojni troškovi
tečajem dugog niza godina obhodnje ili uporabnog doba na
znatnu svotu prolongiraju, dužnost je šumara, da se kod ogojnih
posala svakog luksusa, svačeg suvišnog sto više kani, ter da
uz spretnu razdiobu posala nastoji, da buduću sastojinu što
jednostavnije, brže i jeftinije, a shodnije i bolje utemelji. Pri
tome neka ga u radu njegovom prate naše želje: uspjeli i zelenili
mu se ovoproljetni ogoji !


Vilim I´ojković,
kr. žup. šum. nadzornih u miru.


0 klijanju hrastovog žira.


Tko prolazi odraslim hrastovim šumama, opazit de modi,
osobito u takovim, gdje se pošumljivanje prepusti samoj prirodi,
raznovrstno uzraslog hrašda, što se osobito primjećuje.
Tako sam opazio takovog od prizemlje izraslog krivudastog
debla, a nekojeg počam od panja k zemlji prilegnutog
debla, grbastog i povrh tla iz panja izraslog uzdignutog korenja
i drugim kojekakovim izraslini kvrgama oko debla, da
se je tomu čuditi, e da li tako nakazno izrašdeno hrašće potiče
od elementarnih nepogoda, od životinja ili od čovječje ruke.


Dakako, da kod naravnog oplodjenja niti je očekivati da
svaki žir dodje valjano iz tla, da proklija. Zir čim dozrije,
padne sa stabla na površinu, obično na neobradjeno tlo, te je
u tom položaju prepušten svojoj sudbini; ako ga slučajno ne
bi plaudujuda marva u tlo ugazila ili svinje zarovale ili drvodjelci
hodajud po šumi u tlo utrli. Inače onaj, koji ostane na
površini tla ležed, kako iz vlastita izkustva znadem, obično