DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 215 —


biljka iz klice nedvojbeno boriti imala, dok si je osovno kroz
žir i brazgotinu put probila i na vrh tla pojavila. Kod tih zaprieka
je ista prema ostalim u rastu nešto i zaostala, kako sam
iz više primjeraka na taj način posadjenog žira opaziti mogao,
te da je neki u razvoju vrlo zaostao ili izginuo.


Četvrta slika đ) prikazuje proklijani žir, kako je u tlu ležao
i klicu razvijao. Žir je stojao prema predjašnjem obratno, to
jest: šiljak žira bio je gore okrenut i u tlo osovno posadjen.
U tom položaju, kad mu se je klica povrh tla od 0´5 ctm.
pridigla, svinuvši se, spusti u tlo i razvi se u onoj mjeri
kao prijašnji, na kojoj je i biljka na klici povrh tla uzdignutoj
izrasla. Stablo, iz tako izraslog korjena, nema nade da će se
u rastu normalno razviti, jer de na deblu pri zemlji debelo korenje
izrasti, pod kojim de si divljač i zvjerad lako jame
izkapati.


Kako je iz slika razabrati, nije jednako, da li žir kako
mu drago dodje u tlo ležati, jer se prometne česlo u kržljavo
stablo, i manje za tehničku porabu vriedi. Najbolje jeste, da
kod sadnje žir dodje u tlo horizontalno, iz kojeg se onda očekivati
može normalno uzraslo stablo. Jos. Ettinger.


RaznoLojnost lišća lužnjakova.


Piše B.


Prolazeći lugom za vegetativne periode opazit možemo
raznobojnost lišća mladih lužnjakovih sastojina. Od svjetlo
žućkaste do narančaste, od bliede do tamno-zelene, od crvenkaste
do najživlje crvene, a i tamne boje slaže se list do lista
i prikazuje nam gdjekad mladu lužnjakovu sastojinu kao cvietnjak
šarolikog cvieća. Liepa li je to igra naravi, koju zabi-
Iježiše sistemati i morfolozi.


Wilkomni opisujud hrast lužnjak veli, da su u njega drugotno
lišće i izboji (Johannistriebe) gdjekada crvenkasti do
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 26     <-- 26 -->        PDF

- 216 —
grimizne boje. Pa i naš velecienjeni stručar gosp. Ettinger u
svom: »Šumskom grmlju i drveću«, po Vukotinovidu nalazi
odliku hrasta lužnjaka tog pojava, pa ju naziva: »hrastom
rumenastim (Quercus rubescens)«. Zaliti jest, da se tu nije
osvrtalo na uzroke tom crvenilu, ne pitajud je li taj isti individuum
uviek pokazuje tu boju u mladosti ili samo kad i kad
i sa stanovitih razloga; ne motredi, da li je to faktično drugi
oblik u vrsti hrasta lužnjaka ili onaj isti, koji inače razvija
zeleno lišće.


´ Promatramo li takovo hrašće kroz niz godina, opazit demo,
da je eventualno proizveo isti individuum jedne godine crveno
lišde, a tada dvie godine zeleno, a tek četvrte opet crveno
lišde. U obce opaziti ćemo, da je prikazivanje te boje individualno
a ne pridano stanovitom obliku ili odlici hrastova lužnjaka,
a da je uvjetovano vanjskim uplivima i kod tog individuuma.


Uzmemo li stablo mlada lužnjaka, koji je prošle godine
imao u šumi crveno lišde, pak ga prije listanja presadimo sa
hljebom u lonac ili u zgodnu posudu (napravu) i uzgajamo u
sobi čuvajuč ga na shodan način, to opažamo, da ne će razviti
crveno već zeleno lišde.


Prodjimo letimice rezultate proučavanja sa životnog gledišta
boju lista, dođi demo do razjašnjenja svih uvodno spomenutih
gradacija u boji lista lužnjakova. Hrast lužnjak stvorivši
si stabljiku razvije iz vegetativnog pupa prva dva prava listida
žudkaste boje pokrita dlakom. Nježno to lišde nije još ni do
blizu savršenstva došlo, ved se povrh istog na produljenoj osi
razvijaju njemu u nakrst dva nova listića po svojstvima i
vanjštini jednaka prvima.


Ovo se lišde razvija tako, da znade koncem svibnja postignuti
svoje savršenstvo, a po gotovo u mjesecu lipnju.


Stvorba prvog lišća je ovisna o modi kotiledona, te razvijanje
istog biva na teret hrane sadržane u ovima. Prema
tomu, da li je stvorena stabljika dulja ili krađa, da li imade
kotiledonalima više ili manje pričuvane organske gradjevne
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 217 —


tvari razviti de se lišde vede ili manje, te prije ili kasnije stvoriti
aparat za stvorbu novih ugljičnih hjdrata. Tako vidjamo,
da je duljina stabljike, kao i razvitak prvog pravog lišda individualne
naravi, a na taj razvitak uplivaju ovisno o sadržanoj
hrani sjemenke, potreba tvorbe jačeg ili slabijeg korienja,
dočim de tvorba ciele biljke ovisiti o rezervnoj hrani u odnosu
sa eksteriornim prilikama t. j . podloge i zone u kojoj živiti
počne.


Isto što biva u sasma mlade biljke, to biva i u starijeg
stabla. Iz otvorenog se tu pupa na novom izboju stvara list
ovisno 0 sakupljenom gradjevnom materijalu u ostaloj staroj
osi ili stabliei i korienju.


To lisde žudkaste je boje, a bojadišu ga stvoreni plastidi,
koji su žute boje. Eazlogom toj boji nalazimo: nizku temperaturu
i što ne stoji potreba stvaranja nove gradjevne tvari, dok
se sačuvana ne potroši. Cim pako ta potreba nastane, stane
lišde zeleniti, ako su tu i ini uvjeti. Značajno je pri tom, da
Hst poče zeleniti od petlje prema vrhu, dok ne postane sav
zelen, prema čemu stariji dio prije nego li mladji.


Zelenu boju lista daje chlorophjl, koji nije po Sachsu,
Mohlu, Bohmu, Smidtu, Guilleminu i dr., ništa drugo no diferencovana
protoplazma, koja je bjelankovita sustava. Bjelankovine
u obde nisu do danas sasma proučene u molekularnom
sustavu. Proučavaše ju strukovnjaci kao Kolbe, Arnold, Hager
i drugi. Potonji ovdje napomenuti pripisuje joj, ali sa velikom
rezervom, obličak (C,^ H^^ N,8 0^^ S) dozvoljavajud još primjene
željeza i fosfora sa alkalijama. Drugi pako drže, da je
ona mješavina organskih spojeva, te joj ne daju jedinstvenosti
molekularnog sastava. Sto se samih klorofilnih zrnaca tiče
ona su istog sastava kao i protoplazma. Ona su u svjetlu i
primjerenoj toplini zelene boje, okrugla do jajasta oblika.


Pošto je poznato, a dokazaše Kraus, Schmidt i Guillemin,
da bilje stvara i u tmini zrnca sa klorofilom jednako žute
boje i pri nižoj temperaturi, to je potrebno da ta zrnca pozelene
uz temperaturu nad 6" C, a ne veću od 37° C. Po iztra
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 218 —


živanju Huga de Vries phanerogame ne podnašaju dulje vremena
topline od 48° do 49° C, a u temperaturi od 61" C.
nakon 10 do 30 minuta gube životnu snagu i uginu.


Prema tomu de žuto-bliedo i žućkasto lišće tek kod topline
od 6° C. a izpod 37° C. na svjetlu zadobiti zelenu boju,
dočim će iza 51° D. svaki život prestati.


Pripomenuti nam jest ovdje mimogredce, da samo maleni
dio bilina stvara i u tmini zeleno lišće, kao što je na pr. embrionalno
lišće conifera i nekih drugih.


Zelena se boja klorofila topi u alkoholu, eteru i kloroformu.
Zeleno lišće utaknuto u alkohol gubi svoju boju, dočim
se ona raztopi. Hagenbach i Lommel opaziše, da se ova raztopina
u prodirućem svjetlu prikazuje crvenom t. j . florescira
crveno.


Ako se dade rečenoj rastopini mastna ulja, to se staloži
zelena boja, a alkohol se obojadiše žuto. Ovo žutilo zovu Sachs,
Kraus, Gerland, E,auweuhoff ksantofilom.


Premda se kemički nije proučilo točno klorofil, to je ipak
u novijim iztraživanjima dobljeno zelenilo na rečeni način,
kristalizovalo u romboedrima, koji se razčinjaju na svjetlu.


Po Kerneru ovakav klorofil u koliko nije samo produkat
postupka ukazuje svojstva slabe kiseline, u njega ne ima željeza —
što se protivi prijašnjim iztraživanjima — ostavlja 2% pepela,
koji se sastoji iz alkalije, magnezija, nešto vapna, fosforne kiseline
i sumporne kiseline.


Sunčanim zrakama izloženo lišće svjetlije je i tamnije zelene
boje prema ekspoziciji i insolaciji, a uzrok je tomu poredaj
listnog zelenila u stanicama mezofila. Lišće izloženo direktnijoj
insolaciji bledje je boje, koja je nastala, što su se zelena
tjelešca klorofila u stanicama složila uz membrane okomite
na 03 lista.


U zaklonjenom listu poredala su se ova uz membrane
stanica paraleno sa osi lista, pak time uzroče tamniju boju.
Ovaj pojav dokazaše Borodin i Marquard. Kraus pako veli,
da kaošto se osjetljivije lišće brani od svjetla i topline dla
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 219 —


kama i peludom, tako se manje osjetljivo brani poredajem klorofilnih
zrnaca u samoj stanici mezofila, pak nastaje kad i kad
uslied toga slučaj da se u takovom lišdu iztiče boja unutarnjosti
stanice.


Heliotropizam poznat je u biljkama u obće, a pokazuju
ga i pojedini organi bilja, prema potrebi sad pozitivno sad
negativno, prema tomu stvaraju se razni krivudasti oblici samih
biljka i njihovih organa, a tako i lišća.


Ako promatrasmo u obće lišće našeg drveća, a naposeb
list hrasta lužnjaka u odnosu prema drugom listu, vidili smo
razliku položaja jednoga prema drugomu. Jedan se je izpravio
u vis, drugi klonuto visi, neki se je konveksno, a neki konkavno
prema izvoru izvoru svjetla skovrcao.


Prema svom položaju i svom držanju svaki vrši svoju
svoju službu, a prema tomu su se i u njegovom mezofilu takodjer
i klorofilna tjelešca položila.


Motreći pojedini list, koji je tako svoj položaj zauzeo
opazismo da je neki ukazao prelaznu gradaciju zelene boje od
sasma bliede do tamne, uzpravivši pako takovom listu shodno
položaj mogli smo razabrati, da je za neko vrieme sav jednoličnu
zelenu boju zadobio. Odklonivsi naprotiv direktno upiranje
svjetlih zraka na list opazismo, da je od bliede dobljena
tamna zelena boja.


Drugotni izboji u hrasta lužnjaka razvijaju se tek kasnije,
kada je jur poskočila toplina i jače su zrake sunčane okomitiji
smjer u nas zauzele.


Djelatno tada korienje i razviti prvotni izboji sa lišćem
svom brzinom tjeraju stvoreni gradjevni materijal, razvažajući
ga na sve strane uporabe, gradeći nove organe, pak s toga
vidimo vrlo brzi razvitak drugotnih izboja, a u tome vidjamo
i to, da čim im ade više upotrebive gradje razpoložive, tim se
proizvadjaju veći izboji. Ako mjerismo takove izboje u omjeru
prema prvotnim, opazismo, da su daleko ove nadmašili. Primjetljiva
ta razlika veličine dovadja nas u prvi mah na pobliže
motrenje, koje nas dovodi već vanjštinom do zaključka,
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 220 —


da su prvotni izboji jur u svom početku solidnije gradjeni
nego li drugotni. Uzmemo li prerez prvotnog izboja i prerez
drugotnog pod mikroskop, opaziti ćemo ne male razlike u veličini
stanica.


Ovdje su one manje i jačih stiena, a ovdje vede slabijih
stiena. Ondje su punije, a ovdje protoplazma mrežasta. Struktura
je prvotnog dakle izboja punija, no što je drugotnog. Epiderma
je potonjeg slaba uz vrlo malenu naslagu kutikole, mezofil
vrlo mrežast, a fibre slabe.


Intenzivno i dugo svjetlo dana, pak dosta jaka toplina
upiru svoju mo6 na nježno stvoreno tielo organizma.


Kako no rekosmo slaba tu kutikula, slabe stiene stanica
ne bi se mogle boriti trajnom tom i rastudem djelovanju, pa
je i ovdje narav učinila svoju.


Tu se razvija pigmenat crvene do tmaste boje, koji u
živoj stanici mezofila štiti životnu jedinicu od vanjskih upliva.


Iz iztraživanja svjetlih i toplih zraka po Newtonu, Kirchoffu,
Bunsenu, Frauenenhoferu i t. d. znademo, da se crvene zrake
svjetla najmanje lome, a imadu najveću duljinu valova i najmanji
zamah, dočim nose toplinu, ponajpače ultra crvene zrake
koje ne razdražuju organizma. Crveni dakle pigmenat imade,
da odklanja od nježnog tog izboja i lista ino svjetlo upijajući
ga, a propuštajući da se reflektira crveno tako, da se umanji
djelovanje svjetla, a da ostane u stanici potrebna toplina;
gdje pako niti ova nije u toliko potrebna, prikazuje se list
tamne boje.


Ovaj pigmenat nije do danas kemički izpitan; drži se, da
ima svoj početak u protoplazmi, a u vodi se topi. On se nalazi
raztopljen homogeno u staničnoj substanciji, ter nije produkat
uticaja svjetla na klorofil, kako se je to prije držalo,
davši tom tobože tranzformiranom klorofilu ime erytrophill.


U hrasta lužnjaka znade više puta mladi list i crveno
ruse boje bivati, a to s razloga, sto se uz pigmenat nalazi u
stanicama mezofila i triesla, pa ako je ovoga veda množina, to
prouzrokuje spomenutu boju.
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 221 —


Kada je izboj odnosno list dovoljni objam zauzeo, pa
kada je epiderma dovoljno kutikulizovala kad nastane potreba,
da taj izboj i list počinju stvarati hranu sebi i za razvoj
dalnjili organa, tada nastaje potreba listnog zelenila, kojeg je
i od prije bilo u listu, ovo se poene izticati, a pigmenat kao
nepotreban, jer je epiderma ojačala, počne izčezavati — budud
list odoljeva sunčanim zrakama. Prelaz iz crvene ili tmaste
boje biva redovito sa starijeg kraja k mladjemu tako, da i tu
počne list zeleniti sa petlje k vrhu.


Motrismo li takav izboj ili list, opazismo da se nije tu
stvorilo mnogo klorofila dok je on crven ili tmast bio, a to
8 toga što isti nije potreban bio, pošto mladi list u svom početku
vedinom živi i raste na račun podstojnih organa, odakle
si dovadja hranu.


Kerner tvrdi, da crvenu i tamno crvenu boju lista daje
crvenilo, kojem je dao fime anthocyan, a potrebnu stvaranje
anthocjanovih zrnašca, drži u kolanju ugljičnih hydrata iz
mjesta stvorbe i zalihe do mjesta uporabe. On nalazi tu boju
u svim stanicama, gdje biva kolanje uz klorofil — ksantofil
i t. d., a najviše u palisadnom staničju mezofila lista.


Stoji li tvrdnja Kernerova: to 6e prema potrebi kolanja
biti veća ili manja množina anthocjana u stanicama odnosnog
organa. On drži, da je anthocjan poput klorofila diferencovana
protoplazma, a da ukazuje list obično crven ; kada neima kiselina
modar, a u prisutnosti istih ljubičast, a ako pako uz
anthocjan tmade još i žutih zrnaca ukazuje narančastu boju.


I napred spomenuto proučavanje nije oprječno od nalaza
Kernerovog, već nam daje rezultat, da osim vrlo naglog kolanja
materijala imade crvenilo čuvati žive stanice mezofila
nježnih organa od inteziteta svjetla, a pridržanja potrebne
topline.


Ne staje li potreba organa s nutarnjeg kojeg razloga biline
ili iz kojeg vanjskog upliva; nastaje li opasnost stagnacije
vegetativne periode; ćuti li nježni organizam biline, koji
je izvržen direktnom vanjskom uplivu n. pr. list, da stoji na
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 222 prelazu
gubitka svoje životne snage: zastidi se, kako no nas
narod veli, ili se razljuti pak pocrveni ili požnti. Tada se stavi
u borbu sa elementom nepoćudnim, prekrije se crvenom bojom
ako je od potrebe, da ga ova štiti, a da još neko vrieme može
kondenzirati potrebnu toplinu i uklanjati protivne druge uplive.
Nestaje li uslov dalnje assimilacije s razloga vedinom prenizke
temperature, zelena se klorofilna tjelešca promjene u žuta, a
narav traži, da posto poto i najnovije stvoreni ugljični hydrati
budu upotrebljeni, pak još žive stanice djeluju, da ih
Čim brže spreme u spremišta stablike (t j . osi) i korjena.
Treba li tu topline, ne će se prikazati list žut ved narančast,
jer de osim žutih tjelešca bivati i crvenila, pak daju utisak
narančaste boje.


To biva protivnim smjerom, sa vrha počne list ugibati prema
petlji, te se je počela boja niienjati sa vrha od zelene eventualno
u crvenu, narančastu i žutu, dok ne požuti sama i učinivši
svoju životnu zadadu, ugiba u njem život i otrgne ga sa
osi i najmanji lahor ili težina mraza.


Koli u mladom listu, koji se stvara i gradi, toli u onom
koji ugiba, opažamo množinu sladora, a to je dokazao Doverton.
što je shvatljivo i bez motrenja, da to mora bivati, jer
gradja može samo u obliku sladora prelaziti difuzijom iz stanice
u stanicu.


Gradjenje organa kao i spremanje gradje ne možemo ai
pomisliti bez kolanja iste, s toga je jasan nalaz sladora, koji
se potrebnom toplinom stvara iz škroba.


Na boju pako listu ne djeluju slador niti škrob, jer nas
na to upuduju kemijske zasade o njima proučene po Nageliu,
Meyeru, Zwekovskomu, Tschirchu i drugima. Ovo su organski
produkti, dobro proučeni ugljični hydrati iz trih grupa: glykose
(C H´^ 0"), saccharose (C ´ H^^ 0)´´ i celuloze (C H" O´).
Glykose, saccharose i celuloze pako su prozirne do biele boje,
a same po sebi ne odaju nikada niti zelene ni crvene, ni narančaste
kao ni žute boje, ako nisu obojadisane kojim pigmentom,
jedini škrob može u krumpiru i dr. postati zelen, a
tad nosi ime iuulin.
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 33     <-- 33 -->        PDF

- 223 —
Predjosmo evo u kratko varjacije u bojama i gradacije
istih kod izboja i lišća hrasta lužnjaka vežući se na obćenito,
te nam je dosjetiti sve u tome, da nije on sam, ved ukazuju
taj pojav i druge nekoje biline, kao gdje koja ruža, na pojedinim
mjestima šimšir, pinjol i t. d.


Maknemo li umjetnim načinom uplive, koji djeluju na te
pojave, nadi demo razvitak običan, pak de mlado lišće žudkasto
zeleniti i pozeleniti, a zeleno krajem vegetacije žutiti i požutjeti.


Iz razloga u početku rečenih kao i iz svega ostaloga ne nalazimo
uzroka, da se u sistematici hrastova nalazi ona varietas lužnjaka
rumenastoga (Quercu8 rubescens) — dočim nam nije
poznato, a da bi itko bio okrstio grab istog pojava grabom
rumenastim (Carpinus rubescens ili rubrifolius) prem možemo
više puta i u njega taj pojav, ukazivanja crvenog i tmastog
lišda, opaziti.


Ako smo motrili naročito živice, mogli smo vidjeti, gdje
se glog, grab, lešnjak i kupina crveni u drugotnim izbojima.
Te su dakle živice sve rumenaste!


One godine, kada se to dogadja, stvaraju se dakle iz
običnih oblika posebne odlike vrsti, reprezentirane po pojedinim
individuima?!


Mogli smo se osvjedočiti motrenjem, kako no ved napred
spomenusmo, da se pojav raznobojnosti izboja i lišda ne mora
godimice dogadjati na jednom te istom individuumu, ved to
ovisi, kako je Ije dokazano, o vanjskim uplivima, temperaturi,
svjetla, podloge zračnoga pojasa u kojoj se odnosna bilina nalazi
kao i 0 ekspoziciji i nadmorskoj visini, u odnosu sa nutrinjom
same biline bio to hrast lužnjak ili ma koja druga
bilina, koja se na taj način brani od nepovoljnih vanjskih
upliva.


Ved ]e davno phisiolpg Kraus prenesao biljku crvenog
lišda (dakle ovog pojava) u sobu, pa je za nekoliko dana vidio
istu zelenog lišda, o tom se je osvjedočio i Sachs, dočim je
preostalo takovo bilje u vani daleko dulje vremena ostalo
crveno.
ŠUMARSKI LIST 5/1903 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 224 —


Prilike dakle i potrebe daju vanjštinu, a ne
karakterišu uviek oblika u vrsti, pak je potrebno
prije proučiti vanjštinu iz nutra, a tada tek okršta
vat i j u.


Osobne viesti.


Imenoranje. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je imenovati žup. šumar, vježbenika Milana Trivanović a šumarskim
vježbenikom kod gradiške imov. obćine sa sustavnom pripomoći.


f Alois pl. Tukory veleposjednik, narodni zastupnik i višegodišnji
član našega hrv.-slav. šumarskoga družtva preminuo je 20 pr. mj. nakon
kraće bolesti u dobi od 47 godini u Budim-Pešti, gdje je i sahranjen.
„Pokoj mu vječni".


Družtvene viesti.


Zapisnik o sjednici upravljaju6eg odbora, lirv.-slav. šumar,
družtva, obdržavanoj dne 19. listopada i902. u družtvenili prostorija
pod predsjedanjem I. družtv, podpredsjednika Vel g. kr. odsječ. savjet,
nika Ferde Zikmundovsky-a i u prisutnosti p. n. ;gg. odbornika Vinka
Benaka, Stjepana Frkića, D. Mocnaja, A. Kerna, A. Rosmanitha, F. X,
Kesterčanek´a i J. Partaša, te tajnika A. Borošića.


P r e d m e t i V i e ć a nj a


Točk a 1. Čitanje i ovjerovljenje zapisnika sjednice upravljajućeg
odbora od 7. rujna 1902.
Nakon pročitanja bude zapisnik bez primjetbe ovjerovljen po
p, n. gg. odbornicima A. Rosmanithu i A. Kernu.


Točk a 2. Razprava glede obdržanja glavne skupštine.


Tajnik izvješćuje, da je družtveno predsjedničtvo učinilo nuždne
pripreme za obdržavanje glavne skupštine, a glede izleta u Zagrebačku
goru, da se. je obratilo na gradsko poglavarstvo u Zagrebu i presvj.
gosp. Miroslava grofa Kulmera, da izletnikom dozvole njiliove šume
pregledati i da im na ruku budu; šta su ovi pripravni učiniti. Ujedno
je izletu pozvano i planinarsko družtvo u Zagrebu.


Nu pošto se je vrieme pogoršalo i u Zagreba,čkoj gori snieg zapao,
to se je morao izlet odkazati.
Uzima se na znanje.