DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1903 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 179 —


Telefon u službi šumske uprave.


Piše J. pl. Aue.


Duh vremena, kojim se mnogobrojni novovjeki izumi sve


to više usavršuju i razširuju, tako je napredan, da se svaki


čudom čudi, stoje sve u stanju čovječji um na polju izuma stvarati.


Medju najmodernije izume, a od neizmjerno velike koristi,


spada: ^>telefon«, koji si je u zadnjim decenijama sve to


više i više usavršio i dak u zabitna mjesta naše otačbine put


prokrčio.


Da je sjev. Amerika prva zemlja, u kojoj je tako rekud


sve što poslovno obdi telefonskom žicom spojeno, poznata je


činjenica. Druge u kulturi i industriji napredne države, kao


Englezka, Njemačka i t. d. današnjim su danom takodjer ved


gustom telefonskom mrežom prepletene.


Telefonska mreža osnovana je kod nas u Hrvatskoj i


Slavoniji većinom u svim ovećim, a dapače i u njekim manjim


gradovima.


Takav telefon spaja obično u gradovima, sve državne, zemaljske
i t. d. uredbe, kao i druge javne i privatne udesbe, a i
pojedini imućniji privatnici imaju svoju telefonsku svezu, a komu
to opet moguće nije, tomu se pruža prilika, da se uz malu
odštetu ili taxu na javnim telefonskom postajama u gradovima
takovim poslužiti može.


Telefonom sveden je današnji moderni birokratizam svake
uprave, u gradovima na minimum (? Ur.)


Zašto toliko pisati? Zašto zlatno i skupo vrieme, papir,
tintu i t. d. na metar dugačke koncepte i čistopise trošiti, —
gdje to bezuvjetno od potrebe nije?!


U Hrvatskoj i Slavoniji spojene su danas ved kod ovećih
gospoštijah, sve šumske toli gospodarske centralne uprave sa
odnosnim expositurama, naime kotarskim ili srezkim šumarijama
ili gospodarskim upravama, pa se je ta udesba kod ovih
privatnika u gospodarskoj toli šumskoj uporabi od velike koristi
pokazala; osim toga spojena su nam i nekoja zemaljska
ŠUMARSKI LIST 4/1903 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 180 —


dobra sa telefonom, te se je važnost i korist telefonskog spoja
već u kratko vrieme uvidila.


Zlatna je rieč, koja veli: »Manje pisati a više raditi";
telefon omoguduje u velikoj mjeri, da se ona u praktičnom
životu i izpuniti može, pa je za to i opravdano, da se
telefonskoj svezi i u provinciji, uz pođporu mjerodavnih faktora,
široko i daleko polje otvori.


Uočimo li u prvom redu na hiljade i hiljade ralih krasno
uzraslih mladih 25 do 40 godina starih hrastovih sastojina,
imovnih obdinah obdinah u bivšoj Vojnoj Krajini, nadi demo
vrelo, od kuda bi uz neznatni trošak, putem prorede, nabavili
stupove potrebite za uzpostavu telefonske mreže kod pojedine
imovne obćine.


Na čelu je svake imovne obdine centrala ili šumsko-gospodarstveni
ured, koji, kako znamo, po zakonu karakter javnog
ureda nosi, a tom gospodarstvenom uredu podredjene su, kako
kada, po 2—4 i više kotarskih šumarija.


Sjedište gospodarstvenih ureda, nalazi se obično u onom
gradu gdje kr. županijska oblast postoji, ili gdje se sjedište
vladinog povjerenika za dotičnu imov. obdinu nalazi, dočim su
kotarske šnmarije obično u takovim mjestima, gdje se kr. kotarska
oblast ili barem obdinsko poglavarstvo nalazi.


Kakva bi nam to daklem neopisiva korist bila, da su nam
u Hrvatskoj i Slavoniji svi ti šumsko gospodarstveni uredi,
sa dotičnim kotarskim šumarijama telefonskom žicom spojeni.


Pokušajmo to njekojim primjerima razjasniti.


Nema jeseni i zime, da pravoužitnici tužbama, često i skroz
neosnovanima n. p. radi prikračivanja pripadnosti, prevelike
udaljenosti doznačenih gorivih drva, zločestih puteva, radi preuzetih
zapljenah nezakonitim putem stečene gradje i t. d. koli
u procesijama skupno toli pojedince dotičnom vladinom povjereniku
ne dosadjivaju. Telefonom tražit de povjerenik razjašnjenje
i odmah de biti na čistu u koliko su im zahtjevi opravdani,
ili ne, i po tom shodna odrediti modi


Tu daklem u prvom redu odpadaju sada običajni po 5—6
ŠUMARSKI LIST 4/1903 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 181 —


strana dugi zapisnici, a do 10 i više strana dugačka izvješća


očitovanja.


A koli istom veliki efekt za same stranke? I one de
uviditi, da se u mutnom loviti ne može, pa de naročito neosnovanih
pritužba ne stati.


Pošto sve imovne obdine u bivšoj Vojnoj Krajini; izuzam
male iznimke, velikim koli negibivim toli gibivim imetkom
razpolažu, bila bi uzpostava telefonske mreže kod svake imovne
obdine, doista s razmjerno malim troškom skopčana


Na stotine tisuda telefonskih hrastovih stupova stoje nam
u pripravi, te jedva čekaju koristonosnu uporabu.


Najglavnije i najskuplje za uzpostavu telefonske mreže, a
to su hrastovi stupovi, bilo bi daklem tu, i to nota bene, duž
telefonske trače ili u manje više neposrednoj blizini.


Aparati, žice i t. d. su danas uslied konkurencije tvornicah,
ved na tako nizku cienu pale, da taj izdatak jedva polovicu
troška potrebitih i postavljenih na mjesto hrastovih stupova
nadmašuje.


Uzmemo li u obzir lahko moguću kontrolu šumske uprave
brzo ustmeno riešenje pojedinih agenda, pn´štednju vremena,
poštarine, papira i stot´nu drugih faktora, evo nam velike koristi
od telefonske sveze po samu šumsku upravu.


Poznate su nam i omanje gospoštije okolo Daruvara i t. d.
i drugdje, koje su na križ telefonskom žicom ved kroz više
godina spojene, pa zašto ne bi i imovne obćine, koje ved po


lovicu potrebnog materijala, naime stupove, posjeduju, telefonskom
svezom sa pojedinim kotarskim šumarijama spojene
bile.


Čim nam u obsegu jedne imovne obdine telefonska mreža
uzpostavljena bude, priključak je pojedinih kotarskih oblastih,
toli obćinskih poglavarstvah naravna i neizbježiva posljedica


Nema te obdine, odnosno tog obdinskog poglavarstva, koje
se ne bi uz neznatnu godišnju taxu, rado dalo ovimi im. obćinskimi
telefonskim mrežama svezati s kotarskim oblastima.


Time još ne bi sve polučeno bilo, pa je naravna stvar,
da bi u stanovitom obsegu jedne imovne obćine i na stotinu
ŠUMARSKI LIST 4/1903 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 182 —


privatnika posjednika, advokata i t. d, ovu telefonsku mrežu
rabiti hotilo — dakako uz neku naknadu.


Tim načinom bio bi naročito veći dio županijskih oblastih
sa kot. oblastima, šumsko-gospodarstvenim uredima, obdinskim
poglavarstvima, kot. šumarijama, telefonskom žicom spojeno, a
to je potreba i bila bi blagodat sama po sebi neizmjerno koristonosna.


Dao dragi Bog da bi ovi redci kod mjerodavnih faktora
uvaženja našli, pa da naskoro ugledamo u gradovima i okolici
Belovara, Nove Gradiške, Vinkovcima, Petrinje i t. d.
telefonske mreže, kojima bi šumskoj upravi posao olahkočen bio.


Opazkauredničtva. U velikoj vriednosti telefona,
toga najsavršenijega modernoga obćila. podpunoma smo osvjedočeni
; osvjedočeni smo da bi i u šumskoj upravi bio posao
mnogo olahkoćen, kad bi joj na razpoložbu stojala shodna telefonska
mreža, ali ipak držimo, da su nazori g. pisca previše
optimistični i dvojimo, da bi korist bila u skladu s troškovima,
I pisarnički se posao ne bi baš u velikoj mjeri reducirati mo


gao, jer se kod moderne javn e uprave ipak sve na papir staviti
mora i to s razloga, da se uredovanje što laglje kontrolirati
može, :: , i;


LISTJ^K:.


Osobne viesti.


t Leo Sipek. Dne 1. pr. mj. preminuo je u Zagrebu nakon duge
i težke bolesti član upravnoga odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva i
družtveni blagajnik, kr. računarski savjetnik Leo Šipak. Vriedni pokojnik
bio je u obće poznat i poštovan kao vrlo savjestan i marljiv činovnik
ne samo medju činovničtvom računarskoga ureda kr. zemalj.
vlade, kod kojega je službovao, već i medju našim šumarskim stručnjacima,
jer je i sam bio šumarskim stručnjakom. Leo Šipek posvetio
si je naime nakon položenog izpita zrelosti šumarskoj struci, svršio šumarske
nauke na c. kr. visokoj školi za zemljotežtvo u Beču, a kasnije