DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1903 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 124 —


Ovim smo naveli sve ono, što se kod proizvadjanja bukovih
ogrievnih drva u većoj množini, te kod dalnje manipulacije
8 istima u obzir uzeti mora, ako želimo postidi to, da po
mogudnosti bukova ogrievna drva čim bolje kvalitete proizvadjamo.


Uzev u obzir sve do sele spomenuto, odmah će u oći udariti
to, da uz to sve naše nastojanje na izradbu dobrih ogrievnih
drva vrlo upliva samo vrieme, tako, da se dogoditi može, da
uz nepovoljno vrieme unatoč našeg truda ne demo ogrievna
drva povoljne kakvode dobiti. Radi toga nemojmo ipak zdvajati,
nasuprot učinimo od naše strane sve ono, sto činiti možemo,
a plod našega truda kod malo povoljnog vremena izostati
ne će.


Šumska prometila i šumska renta.


Nepobitno stoji, da je dohodak iz šuma, ili šumska renta,
u velikoj mjeri ovisna o šumskim prometihma. Da se povisi
šumska renta dužnost je šumske uprave, da se ona u prvomu
redu za takova lih šumsk a prometila poskrbi i time omogući
laglju dopremu drva do obdih prometila, po kojima de se
tada drvo dalje po tuzemstvu razvažati, odnosno u inozemstvo
izvažati.


Važnost valjanih a jeftinih šumskih prometila odavno su
ved šumske uprave upoznale, pa znamo, da su one raznovrstna
takova prometila, a za odpremu drva iz šume, tečajem vjekova
rabila. U prvo vrieme najvedu su ulogu igrala naravna prometila
: rieke i potoci, po kojima se je drvo iz šume splavljalo,
na splavimg i ladjama vozilo. Vanredno se je ta vrsta šumskoga
transporta razvila u planinskima šumovitim predjelima
kroz koje protiču mnogi potoci, tako naročito u Alpama, gdje
nalazimo razne skupocjene gradjevine i udesbe, da se transport
po vodi omogući i osjegura. Na drugim su mjestima —
gdje ne ima vode — opet sagradjene spuzalice, pak razni
ŠUMARSKI LIST 3/1903 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 125 —


šumski putevi i šumske željeznice. Navlas u zadnje vrieme
grade u ravnicami često male šumske željeznice, pa ih i u
našim šumama nalazimo.


U prijašnje vrieme, kada je drvo imalo samo malenu
vriedaost, cvao je transport drva po vodi, a i spuzalice su se
po planinskim predjelima za šumski transport mnogo rabile:
nu kako se ovimi načini mnogo drva izkvari i izgubi, to ove
vrsti šumskoga transporta više zadovoljiti ne mogu, od kako je
drvo do mnogo vede vriednosti i eiene došlo. Vidimo s toga,
da se ove vrsti šumskoga transporta sve više napuštaju i u
onim predjelima, gdje su od najdavnijih vremena u uporabi bile.


Labko če to pojmiti svaki onaj, koji je imao priliku viditi
velike količine drva, koje je do neke točke splavljeno ili
spuzalicama stiglo; najljepši trupci oštedeni su tako, da se ni
za ništa drugo već samo za ogrievno drvo rabiti mogu, ili čak
pougjeniti moraju. Izgradnji šumskih puteva i šumskih željeznica
počelo se je dakle sa strane šumskih uprava i pojedinih
velikih šumsko-trgovaČkih tvrdka posvećivati sve više pomnje,
jer se ovim načinom može drvo neoštećeno do obćih prometila
dopremiti. S tog razloga vidimo, da seje izgradnji šumskih
puteva i željeznica ne samo u praksi pristupati počelo, već se
je i teorija te izgradnje i u raznim šumarskim nastavnim zavodima
zadnje vrieme vanredno njegovati stala. Kao posebne
predmete u šumarskim naučnim osnovama, navlas visokih šumarskih
škola, nalazimo: »gradnja šumskih cesta, puteva i
željeznica« a sve za to, jer se drži, da je jedna od glavnih
dužnosti same šumarske uprave prostranih šuma, za takova
se prometila skrbiti i time utirati puteve šumskomu trgovcu u
dosele još gotovo nepristupne šume.


Promotrimo li odnosaje, koji gledom na šumska prometila
vladaju u šumama centralne Europe u obće, to moramo
reći, da se je primjerice svagdje u Njemačkoj |već davno nastojalo
za sve velike šume izgraditi nuždnu mrežu valjanih
šumskih cesta i puteva, koje su spojene na shodnim točkama
s vanredno razvitom mrežom obćih prometila, naročito s željez
ŠUMARSKI LIST 3/1903 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 126 —


nicami. Razmjerno vrlo visoke šumske takse o kojima čitamo
u raznim njemačkim stručnim časopisima, da su kod šumskih
dražba postignute, ne imaju temelja samo u silnoj njemačkoj
industriji, već se imaju d)briindielom pripisati i valjanim šumskim
prometilima. Isto vriedi i za sjeverne zemlje naše monarkije.
Za alpinske pako zemlje znamo, da se je počelo
u novije vrieme na mnogim mjestima izgradnjom šumskih
cesta i puteva, dočim se transport po vodama, navlas običnim
splavljanjem, napušta sve više s razloga, već prije spomenutih.
Te se ceste i putevi grade ne samo u južnom i sjevernom
lancu Alpa, u kojima prevladjuju dolomiti i drugo vapneno
kamenje, koje je za izgradnju takovih puteva puno povoljnije,
već i u centralnim Alpama u kojima prevladjuje tvrdo
eruptivno kamenje, u kojemu se ceste i putevi samo s mnogo
većim troškom izgradjivati mogu. Kao posebni neki specialitet
imaju se smatrati putevi, koji i kao spuzalice ili sklizi (Rieswege)
rabiti mogu. U većini slučajeva sve te šumske ceste i
puteve izgradjuju same šumske uprave po svojem šumarskom
osoblju; tako je naročito dobro poznato, koliko je u zadnje
vrieme takovih cesta i puteva uprava državnih šuma po
državnim i zakladnim šumama u Austriji izgradila, a posljedica
toga bi, da je u tim šumama šumska renta znatno porasla.


Znano nam je i to, da se prilikom uredjenja šuma u novije
vrieme ne ide samo za tim, da se uredi šumsko gospodarstvo
obzirom na prihod, t. j . izračuna etat i odredi gdje će
se takov posjeći, već i pazi, hoće li se izračunani etat doista
izcrpljivati moći. Ne samo, da se iinuta.rnje *podieljenje šuma
s osobitim obzirom na šumske puteve provadja, već se često
kao sustavni dielovi šumsko-uredjajnoga elaborata smatraju i
osnove sastavljene za izgradnju puteva i drugih prometila.


Obazremo li se na prilike šum. prometila u našim šumama,
moramo reći da nije izgradnji šum. prometila posvećeno toliko
pažnje, koliko bi ista zasluživala. Ima krajeva u kojima se sve očekuje
od izgradnje o b ć i h prometila; dapače od kako se je
počelo u većoj mjeri izgradnjom obdi h prometila, poimence
ŠUMARSKI LIST 3/1903 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 127 —


željeznica, nastao je rek bi pravi zastoj u izgradnji i usavršenju
šumski h prometila. Navlastito u nekim našim krajevima
gor. Krajine ima velikih šumskih kompleksa, u kojima ne ima
nikakovoga boljega šumskoga puta ni ceste; jedva ima skrozprimitivnih
»vlaka« po kojima se uz težak napor voznoga
blaga i ljudi na daleko izvlači drvo. Posliedica pomanjkanja
valjane šumske cestovne mreže čini, da se i trgovci sve teže
odlučuju na kupovanje sječina. Ima s toga sječina, koje se po
više godina prodavaju, a nikako se prodati ne mogu.


Nasuprot tomu nalazimo u nekim našim bi´dskim krajevima
i vrlo liepo osnovanu i izvedenu mrežu šumskih cesta i
puteva, koja omogućuje, da se sječa s uspjehom voditi može i
u takovim dielovima šuma, koji su od o b ć i h prometila —
državnih cesta i željeznica — dosta udaljeni i prije izgradnje
tih šumskih prometila gotovo nepristupni bili. Tako ima u
našem »Gorskom kotaru« liepih šumskih cesta i puteva, primjerice
u prostranim šumama vlastelinstva kneza Thurn-Taxisa,
pak vlastelinstva čabarskoga pl. obitelji Ghycy. Zadnje
spomenuto vlastelinstvo izgradilo je po navodu g. šumarnika
Fiirsta, — priobdenom i u zadnjem broju ovoga lista — zadnjih
25 godina samo do 465 kilometara šumskih cesta i puteva, a
uz trošak oko 700 tisuda kruna, i tim otvorilo put svojim
šumskim proizvodima na svjetska tržišta. Kako shodno izvedeni
šumski putevi, često i uz razmjerno maleni trošak, mogu
omogućiti unosne prodaje drva u prije zabitnim dielovima šuma
i vanredno dići šumsku rentu, najbolji je dokaz onaj šumski
put, koji su izletnici hrv.-slav. šumarskoga družtva imali priliku
vidjeti povodom ekskurzije održane iza skupštine g. 1900.
u šume zemljištne zajednice »Ravna gora", koji je put osnovan
i izveden po kr. kot. šumaru g. Kolibašu.


I naša uprava državnih šuma nastoji izgradnjom šumskih
puteva u nekim svojim šumama učiniti iste pristupnijima, prepustiv
često kupcu svojih sječina izgradnju takovih puteva.


Kako naročito u našim kraškim šumama nije gradnja puteva
zbog vrsti gorja i kamenja baš s osobitim potežkoćama
ŠUMARSKI LIST 3/1903 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 128 —


skopčana, jer se samim izvedenjem puta dobiva odmah i najbolji
materijal za pošljunčenje takovog puta, to se bi nastojati
moralo, da se izgradnji valjane šumske cestovne mreže od
strane samih naših šumskih uprava što veća pažnja posveti
a za pojedine šumske komplekse specialue i sustavne osnove za
izgradnju šumskih prometila izrade. Ove bi se osnove imale
dovesti u sklad sa postojedim šumsko-gospodarstvenim osnovama,
te bi i takove shodno nadopunile. Sve ovo moglo bi se tim
laglje provesti, što je navlas naše mladje šumarsko osoblje za
te radnje nuždnu teoriju ved za naukovanja u znatnoj mjeri
steklo. Izgradnjom shodnih šumskih prometila digla se je šumska
renta, kako je uvodno spomenuto, u šumama mnogih naših
konkurenata, navlastito u susjednoj nam Bosnoj, pa je to i
jedno od najboljih sredstva, da se ova i kod- nas digne. Vriedi
to obdenito, po gotovo pako za one šume, koje trpe od nestašice
obdih modernih prometila, kao što su šume naše gornje
Krajine. I. P.


Pute vi i ciljevi trgovine drvom.


Ovaj je naslov odabrao svojemu predavanju, držanom u
klubu gospodara i šumara u Beču, šumar-ravnatelj L. Hufnagl.
U svojem predavanju predavač odmah u početku veli,
da je glavna zadada austro-ugarske trgovine drvom nastojati
oko toga, da ona s jedne strane očuva ona tržišta na kojima je
do sele dominirala a tudja joj utakmica ta tržišta oteti
hode, s druge strane nastojati, da si steče nova tržišta. Ovakovih
novih tržišta valja potražiti diljem ^obala sredozemnoga
mora, pak u Francuzkoj, Englezkoj, Belgiji, Holandiji, iztočnoj
i južnoj Africi, nadalje u Mezopotaniji, prednoj Indiji, konačno
u samoj Australiji, možda i Kini.


Predavač je toga mnienja, da najveda pogibelj prieti
šumskoj trgovini na jugu monarkije i to uslied prevelike proizvodnje
u Karpatima i u Bosnoj. Tako je koruškoj, kranj