DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1903 str. 3     <-- 3 -->        PDF

m^mmmm


um^^kt


Br. 3. u ZAGREBU, 1. ožujka 1903. God. XXVII.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 16 K.; za ´/a stranice 8 K.; za Va stranice
5 K. 20 fil.; za ´A stranice 4 K. — Za višeltratno uvrštenje primjerena popustbina.


Bi li bilo vriedno i strane vrsti drveća u našim
šumama gojiti?


Obde je poznato, da ima u našim parkovima, a u još
vedoj mjeri po drugim srednjo-evropskim parkovima dosta
eksemplara stranih vrsti drveća. Ima ved i ovakovili vrlo starih
stranih stabala, koja su svim nepogodama odolila u ovoj svojoj novoj
domovini, te se može redi: naše im zemljište i klima u svakom
pogledu prija. Osobito od kako je odkrivene Amerika, stalo se
je po parkovima srednje Evrope u velikoj mjeri gojiti eksotično
drvede, poticude naročito iz sjevernijih država Združenih
Država Sjeverne Amerike.


Najviše se je u tom pogledu učinilo tečajem 18. stoljeća,
prije velike revolucije i velikih vojna Napoleonskih. Vanredni
luksus, koji je u to vriema vladao na dvorovima ne samo vladara
već i raznih velikaša, doprinjeo je vrlo mnogo k tomu, da
su se pojedinci upravo takmili medjusobno, tko će u svojem
parku što više i što ljepših eksotičnih stabala uzgojiti. Gojed
tako razna eksotična stabla, steklo se je i znatno izkustvo. Vidilo
se je, da se mnoga stabla gojiti ne mogu ; ili, ako suneko vrieme — godine ili čak decenija — dobro uspievala,
ipak su konačno našoj klimi podlegla : nasuprot su druge
eksote ne samo u mladosti liepo napredovale, več su se nakon
mnogih decenija izrasla u tako krasna stabla, da se i s onima
u pravoj svojoj domovini u svakom pogledu takmiti mogu.
ŠUMARSKI LIST 3/1903 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 98 —


Dapače, mnoga su takova eksotična stabla dokazala, ne samo
da daju vrlo cienjeno i dobro drvo, već su pače u razmjerno
krade vrieme izrasla u stabla veća i jača, nego što su naša
domaća stabla. Prirastom na drvu nadkrilila su ona mnoga
naša domaća stabla srodnoga šumskoga drveća, koja su se
s njima zajedno sadila i gojila. Mislilo bi se po tomu, to će
na šumarske stručnjake tako djelovati, da će se oni i za uzgoj
ovakovog drveća i u šumama što više interesovati i nastojati,
da se takova stabla u veliko u šumama goje. Nu, za čudo,
tomu ne bje tako. U Njemačkoj, toj koljevci racionalnoga
šumskoga gospodarstva i šumarske znanosti, već je od 18. stoljeća
prevladala u krugovima šumarskih stručnjaka neka nesklonost
pi´oti eksotama. Taj rek bi neprijateljski duh nije se,
uz male iznimke, gotovo ni do danas u tim krugovima izgubio.
Većina šumarskih stručnjaka i šumarskih pisaca s nekim je
nepovjerenjem susretala svako nastojanje, da se eksote u veliko
u šumama gojiti počnu.


S tog razloga, što je većina uauplivnijih šumara, naročito
visokih šumarskih činovnika, zauzela ovo više neprijatno stanovište
proti eksotičnim vrstima drveća, ne samo da se eksota
u većoj mjeri u šumama — uz neke male iznimke — gojile
nisu, već se nisu ni pravili veći pokusi iz kojih bi se zaključiti
dalo, bi li bilo vriedno neke već bolje poznate eksote u
šumama gojiti ili ne. Eksotične vrsti šumskoga drveća gojile
su se i dalje, tečajem 19. stoljeća, po raznim parkovima u
Njemačkoj, a i drugdje po Evropi, ali se preko toga u pravilu
nije išlo. Put u šumu bio je tim eksotama uz male iznimke,
kako već gore spomenusmo, gotovo zatvoren. Nakon
nekih neuspjeha u uzgoju eksota u njemačkim šumama, većina
je njemačkih šumara prihvatila krilatu rieč: »U njemačkoj šumi
neka se samo njemačke vrsti drveća goje«.


Uz ovakove prilike nije se u Njemačkoj gotovo ništa učiniti
moglo, obzirom na uzgoj eksotata u šumama, ni od strane
onih, koji su o tim eksotama povoljnije mnienje imali. Prem
su neki već u 18. stoljeću zagovarali uzgoj nekih eksota u
ŠUMARSKI LIST 3/1903 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 99 —


njemačkim šumama, nisu se nikakovi pokusi u tom smjeru učinili.
Medju one, koji su se još u 18. vieku živo zanimali za
uzgoj eksota u Njemačkoj, najodliČnije mjesto zauzima Friedrich
Adam Julius v. Wangenhei m svojim »Bejtrag zur teuschea
liolzgerecliten ForstAvissenshaft, die Anpflanzung nordamerikanischer
Holzarten mit Anwendung auf teusche Forsten betreffend;<
izašlo u Gottingenu 1787. koji je za svoga osamgodisnjeg
boravka u Americi obilnih izkustva stekao, pak uz njega pruski
šumarski savjetnik v. Burgsdorf i botaničar F. duEoi.
Što su ovi pisali i radili, to se je kašnje gotovo sasvim zaboravilo.
Tomu doprinješe svoje i neki kasniji nespretno i zlo provedeni
pokusi oko uzgoja nekih eksota. U prvoj polovici prošloga
stoljeća svemoćni Pfei l u svojim je »Kritische Blatter«
osudio uzgoj eksota, pa tako je i sudbina istih bila gotovo zapečaćena.
Pfei l uživao je u tadanjim šumarskim krugovima u
Njemačkoj toliki ugled, da se je njegovom autoritetu sve klanjalo
i nitko se protusloviti usudio nije. Neki malobrojni prijatelji
uzgoja eksota u njemačkim šumama ostadoše skroz isolovani,
pa se tako ne nastaviše ni oni pokusi, koji su se još u


18. vieku u maloj mjeri ureda radi preduzeli. Iznimno počelo
se u njemačkim šumama od eksota gojiti samo nešto bagrema
(Robinia pseudoacacia) i borovca (Pinus strobus). Više nego u
Njemačkoj učinjeno je tečajem prošloga stoljeća oko uzgoja
bagrema u nekim susjednim državama i zemljama, naročito u
Ugarskoj. U Ugarskoj postala je ova — već od god. 1601. u
Europu donesena i ponajprije po Robin u u Parizu uzgojena
eksota — za pošumljenje prostranih ugarskih pjeskulja upravo
epohalna vrst drva, podpunoma domaćom. U predjelima ugarske
nizine, koji su već kroz mnoga stoljeća lišeni šuma i šumskoga
drveća, stvorene su pomoćju ove cienjene eksote nove
šume. Ugarska je nizina dobila svestranim uzgojem ove eksote
upravo novo lice, te se po pisanju Bunda broji u Ugarskoj do
130 tisuća rali bagremovih sastojina. Te su bagremove šume
prava blagodat za tamošnje žiteljstvo. Kultivacija ugarskih
pjeskulja živoga pieska bagremom i sada se u veliko podu


ŠUMARSKI LIST 3/1903 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 100 —


zimlje, te je o tom nedavno u ovom listu vrlo zanimivi i izcrpivi
članak priobćen.


Uspjesi postignuti uzgojem nekih eksota — naročito uzgojem
bagrema — u susjednim zemljama; krasan razvitak
mnogih eksemplara vriednih eksota zaostalih od predjašnjih
pokusa u Njemačkoj samoj; vanredno povoljan uspjeh nekih
tečajem 19. stoljeća u Europi naturalizovanih vrlo cienjenih
eksota: sve je to mnogo doprineslo k tomu, da su se pojedinci
opet stali nešto više zanimati za uzgoj eksota u njemačkim
šumama.


U sedamdesetim godinama nedavno minuloga stolječa počeše
neki odlučnije zahtjevati, neka bi se u njemačkim šumama
gojile već naturalizovane prokušane eksote, naročito
one potičuće iz sjeverne Amerike, a i neke japanske. Bili su
to oni, koji su sami i na svoju ruku još prije stotinu godina
započete pokuse u tom smjeru nastavljali. Odlično mjesto zauzima
medju ovima John B oo t h Niemac s englezkim imenom,
i njegovi predji.


Ti su se njeo´ovi predji još u 18. stoljeću mnogo bavili
uzgojem eksotičnoga drveća ; otac mu pako bjaše veliki prijatelj
eksota, te je već god. 1841. priposlao klubu gospodara i
šumara kolekciju od 100 eksota — ponajviše četinjača; a sam
John Booth nastavio je nakon smrti svoga otca (1847.) pokuse
s eksotama na svojem posjedu sve do danas.


Podatci, koje je on u tom pogledu, što sam, što polag
bilježaka svojih predja sakupio, obuhvaćaju vrieme dulje od
jednoga stoljeća, pa im je i vriednost vanredna.


Njegovom je poticanju najviše i pripisati, da se je prije
kojih 30 godina ^počelo u Njemačkoj pitanju oko uzgoja
eksota i pravljenju pokusa s istima više pažnje posvećivati.
Godine 1877. izdao je John Booth knjižicu o Douglasovoj
smreki, koja je svratila na se pozornost ne samo viših pruskih
šumarskih krugova, već i samoga kneza Bismarcka. Ovaj je veliki
muž svojim pronicavim duhom odmah shvatio od kolike bi
važnosti mogao postati uzgoj mnogih eksota za njemačko
ŠUMARSKI LIST 3/1903 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 101 —


šumarstvo, te se od ovoga vremena za nastojanja Boothova
živo interesovao i podupirao ih sve do svoje smrti. Uz to je već
god. 1880. zaključio savez njemačkili šumarskih pokusnih postaja,
prigodom svojega kongresa, da valja uzgoju eksota posvetiti
više pažnje, a stvoren ujedno je i zaključak, da se ima
statistički iztražiti, koje se strane vrsti šumskoga drveča bilo
gdje u Njemačkoj nalaze.


Pokojni Dr. Danckelmann , predstojnik glavne pokusne
postaje odmah je izdao »upitne arke« i razposlao ih po svoj
Njemačkoj. Doskora stigoše mnogobrojni odgovori. Iz ovih odgovora
vidilo se je kolika se množina eksota nalazi "raztrešena
po eieloj Njemačkoj, i kako su ^e ovim putem sabrali mnogobrojni,
a vrlo vriedni podatci, odnoseći se na iste. Na temelju
ovih podataka izdao je tadanji nadšumar W e i s e djelce pod
naslovom: „Das Vorkommen gewisser fremdlandischer Holzarten
in Deutschland (izašlo kod J. Springera u Berlinu 1882).
Od godine 1880. stupilo je pitanje o kultivaciji eksota u novi
povoljniji stadij. Pod moćnu svoju zaštitu uzeo je nastojanje
oko udomaćenja eksota sam knez Bismark i pruski ministar
za poljodjelstvo Lucius, koji je još prije nego je postao ministrom,
proputovao Amerikom i Japanom, a naročito točnije
proučio prilike šuma u sjevero-američkim Združeiiim Državama
i u Japanu Pruska je vlada odlučila, da će praviti u
velike pokuse s nekim eksotama, koje bi bilo vriedno u njemačkim
šumama u veliko gojiti, pa je to doskora i učinjeno.
Ti se pokusi od tog vremena sustavno vode, te će mnogo dopriujeti
k tomu, da se ovo pitanje skroz razbistri.


Doskora sabrao je i objelodanio već spomenuti John Booth
sva svoja opažanja stečena oko uzgoja eksota u svom djelu:


Die Naturalisation auslandischer Waldbaume in Deutschland«
(izašlo u Berlinu nakladom J. Springera 1882.). U ovom svojem
djelu potanko je pisac opisao historički razvitak nastojanja oko
uzgoja eksota u Europi u obće, a napose u Njemačkoj. Naročito
predočio je nastojanje Wangenheima, koji je svojim pronicavim
duhom već u 18. stoljeću pravo shvatio važnost uz
ŠUMARSKI LIST 3/1903 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 102 goja
eksota za njemačko šumarstvo; koji u svoje doba nije našao
pravoga shvaćanja za ovo važno pitanje; a kojega su nastojanja
kasnije ne samo zaboravljena, već i krivo ocienjena.
Ipak se baš iz djela Wangenheimova vidi — prema današnjim
već postignutim uspjesima s pojedinim eksotama — da je
njegov sud bio većinom podpunoraa izpravan, te gotovo sve
ono stoji, što je on još prije stotinu godina proricao. Djelo
njegovo ne samo da je vrlo zanimivo, već se može reći, da nije
ni zastarjelo, pa će i danas dobro doći onima, koji se za pitanje
oko udomaćenja sjevero-ameriČkih vrsti šumskoga drveća zanimaju.


Šumarsk i pokusi oko uzgoja eksota imadu tu svrhu, da
se — kod već naturalizovanih vrsti — iztraži, kako one u
velikom, u sklopu a bez njege, kakove one često u parkovima
uživaju, napreduju. To je dakle glavni cilj tih pokusa i tim
se ovi pokusi bitno razlikuju od pokusa u pogledu same naturalizacije,
kod kojih se istom glede pojedine vrsti ustanoviti
mora, da li će ona tako uspjevati kao u svojoj domovini.


Od osamdesetih godina prošloga stoljeća pokusi se u oba
ova dva smjera u Njemačkoj sistematski nastavljaju, a pošlo
se je istim putem i u Austriji, gdje je šumarska pokusna postaja
u Mariabrunu uvrstila ove pokuse takodjer u svoj radni
program.


Nedavno su već, koli u Njemačkoj toli u Austriji,
objelodanji podatci odnoseći se na uspjehe ovih pokusa. Prve
objelodanio je Dr, Schwappach : „Die Ergebnisse der in
den preussischen Staatsforsten ausgefiihrten Anbauversuche
mit fremdlandischen Holzarten", a druge dr. Cieslar: »Uber
Anbauversuche mit fremdlandischen Holzarten in Oesterreich«.
Oba ova izvješća objelodanjena su g. 1901., pa ih preporučujemo
onima, koji se potanje za ovo pitanje zanimaju.


Nakon velikoga gubitka vremena ipak se je nadati, da
će se doskora podpunoma riešiti pitanje o šumskom u uzgoju
važnijih eksota, što bi već odavna moglo riešeno biti, kad
bi se bili poslušali i uvažili savjeti prijatelja eksota, dani još
u 18. stoljeću.
ŠUMARSKI LIST 3/1903 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 103 —


Kod uvadjanja eksofca u šume treba se ipak svagda držati
onoga, što je već god. 1880. Joha Booth na kongresu njemačkih
šumarskih postaja kao uvjet priznao, kad se radi o
tom bi h bilo vriedno koju stranu vrstu šumskoga drveća u
šumama gojiti, a to je :


1. svaka takova eksota mora absolutno bolje drvo dati,
nego li domaća istoga roda;
2. ona mora u kraće vrieme dati veću drvnu gromadu,
makar i manje vriednosti; ili
3. da kod jednake ili makar slabije kvalitete drva bude
zadovoljna i gorim tlom i da bolje odoljeva vjetrovima ili u
obće nepogodama, nego li slična domaća vrst drva.
Time, što su u Njemačkoj zadnjih 20 godina učinjeni
mnogobrojni šumarsk i pokusi oko uzgoja već naturalizovanih
eksota, a i onakovih, za Icoje se još ne može reći, da su već
naturalizovane, probudilo se je za te pokuse obćenito veće zanimanje,
koli kod pojedinih privatnika, toli i u šumarskim
krugovima. Za Njemeima stali su se povoditi i drugi, tako
Francuzi, pak Austrija. O pokusima preduzetim u tom smjeru
u Austriji bilo je već nešto spomenuto, nu spomenuti valja
da su se i Francuzi počeli za to pitanje zadnjih godina življe
zanimati, te već i francuzka državna šumarska uprava pravi
s eksotama u većoj mjeri pokuse, prem ti pokusi neobuhvaćaju
cieli teritorij Francuzke, niti su tako sistematski udešeni
kao oni u Njemačkoj. Nu postoji u Francuzkoj namjera ove
pokuse tako sistematski udesiti, kako su oni udešeni u Njemačkoj,
naročito u Pruskoj. I pravo je tako. U 18. stoljeću
Francuzi su u tom pogledu stajali na čelu svim drugim
evropskim narodima, pa da nije bilo velike revolucije i silnih
ratova, bilo bi u Francezkoj pitanje oko šumskoga uzgoja eksota
davno već riešeno, nu ovako moraju i Francuzi sada nastojati,
da to pitanje rieše. Kraj njihove velike industrije za njih je
riešenje toga pitanja od osobite važnosti, jer su primjerice
mnoge eksotiČke vrsti drva godimice uvažali, koje bi već i u
svojim šumama uzgajati mogli.
ŠUMARSKI LIST 3/1903 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 104 —


Neumorni pregalac u nastojanja oko uzgoja eksota u njemačkim
šumama, opetovano već spomenuti John Booth, i dalje je
nastavio svoj rad oko udomaćivanja novih stranih vrsti i oko
iztraživanja podataka odnosećih se na ved udomaćene vrsti.
Ove godine izdao je ou opet jednu svoju publikaciju u tom
smjeru pod naslovom: »Die Einfiirung auslandischer Holzarten
in die Preussischen Staatsforsten unter Bismarck und Anderes«
(Berlin 1903. kod J. Springera, ciena 6 K.), kojom sa svoje
strane govori o uspjesima postignutim oko uzgoja eksota
zadnjih godina i predlaže, koje bi se vrsti naročito u njemačkim
šumama u što većoj množini gojiti morale. U toj svojoj knjizi,
koja bi se mogla smatrati nekim nastavkom njegove već godine
1882. izašle publikacije: „Die Naturalisation auslandischer
Waldbaume in Deuschland" živo zagovara što veći
uzgoj Douglasove smreke (Abies Douglasii), Sitka smreke (Picea
sitchensis), američkoga crnoga oraha (Juglans nigra) kasne
trešnje (Prunus serotina), bagrema (Robinia pseudoacacia),
osim toga još i nekih drugih vrsti, kojih uzgoj ipak u tolikoj
mjeri ne preporučuje.


Ovo najnovije djelo Boothovo, ako i ne ima tolike važnosti
kao ono njegovo od g. 1882., puno je vrlo zanimivih
podataka. Napose zanimivi su oni podatci odnoseći se na saobraćaj
njegoj sa »željeznim kancelarom«. Iz odnosnih podataka
vidi se vanredni interes ovoga velikoga muža za gospodarstvo
i šumarstvo; vidi se koliko je Bismarck držao do nastojanja
oko gojenja eksota u veliko u njemačkim šumama; a vidi se
konačno, da se je i sam taj moćni muž morao češće boriti protiv
uplivne pruske birokracije, koja mu je mnogo i mnogo puta
bacala klipove pod noge. Da mu je Booth postao ne samo
štovateljem, već pravim obdržavateljem, svjedoči to najbolje
zadnja ova njegova publikacija, kojoj je, kako veli, svrha sačuvati
i kasnijem potomstvu uspomenu na zasluge Bismarckove
oko unapredjenja njemačkoga šumarstva. Budu li se
jednoč, a opravdana je ta nada, u njemačkim šumama kasnije
generacije divile orijaškim stablima raznovrstnih eksota, neka
ŠUMARSKI LIST 3/1903 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 105 —


znadu, da je to u prvom redu zasluga Bismarckova. Sam
Bismarck da je znao u govoru reći: »Kad već ljudi ne budu
pravo znali za mene i za moja djela znat će to njemačka
šuma«. Sam Bismarck upravo je uživao, kad su mu poslovi
dozvolili, da može više vremena sprovesti na kojem od svojih
dobara u prirodi, a sam je brižno prigledao svojim eksotama
u Friedrichsruh^u, kako li rastu i napreduju. Ova zadnja publikacija
Boothova urešena je jednom Bismarckovom slikom,
koja željeznoga kancelara prikazuje u njegovom jednostavnom
ladanjskom odielu u parku. Odužio se je u ovoj svojoj najnovijoj
publikaciji Booth za uzgoj eksota osobito zaslužnomu


V. Wangenheimu i botaničaru Douglas´u donesav i njihove
slike i crtice iz njihovoga života i nastojanja oko udomaćenja
sjeveroameričkih eksota. Vanredno su zanimive slike — polag
vjernih fotografija izradjene — koje prikazuju ne samo pojedina
krasna stabla eksota uzgojenih u Njemačkoj, već i čitave
sastojine. Iz ovih se slika može viditi, kako pojedine vrsti
vanredno dobro uspjevaju i kako su se u razmjerno kratko
vrieme razvile u stabla takovih dimenzija, koje svakoga šumara
zadiviti moraju.
Vanredno su zanimi^^i podatci, koje iznaša Booth za
Abies Douglasii. God. 1882. dao je on — .da se drvo na njegova
tehnička svojstva izpita — posjeći jednu Douglasovu
smreku staru 52 godine; ta je bila 20 m. visoka, a promjer
iste bio je u 1 m. nad zemljom 53 cm. Sama kvaliteta drva
bila je znatno bolja od obične jelovine i smrekovine, skoro
jednaka ariževini.


Drugo jedno stablo potičuće iz nasada nadšumara Bernutha
od g. 1841. kod Wolgasta u Pomoranskoj, zasadjeno
kao 4 godišnja biljka 1842., ima sada u prsnom promjeru
80 cm., a visoko je 30 m. Stablo iz šume Streeck u Oldenburžkoj,
staro oko 70 godina, ima sada promjer u 1´3 m.
nad zemljom od 7472 cm., visoko je 1972 m. (bura otrgla mu
je vršak prije nekoliko godina); samo deblo ima kubični sadržaj
od 4´18 m^ a zajedno s granjevinom oko 4*5 m^; prirast
ŠUMARSKI LIST 3/1903 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 106 —


u prsnom promjeru iznosi za zadnjih 6 godina 4Va cm. Donosi
nadalje tri slike A. Dougiasii uzgojene kod Gadowa:
jedna stara je 32 godine, a visoka 18*4 m; druga 36 godina,
visoka 24 72 m., debela 52 cm; a treća visoka dapače 25Vj m.
a debela preko 60 cm. Ovo su svakako osobite dimenzije za
stabla, koja su istom srednje i mladje dobe.


Nu Booth donosi u svojoj najnovijoj publikaciji i zanimive
slike sastojina, tako sliku 35 god. stare sastojine kraj
Liitzburga (Ostf riesland); drveće je ove sastojine visoko popriećno
15 met. a stabalca imaju popriečni promjer od 30 cm.
I u Belgiji počeli su u šumama Douglasovu smreku mnogo
gojiti, te ju tamo drže najvriednijom eksotom u obće; pokojni
šum. ravnatelj Burckhardt držao ju je najzanivijim stranim
drvom.


Osim slika Douglasove smreke i slika druge eksotiČne
smreke, vrlo vriedne eksote i to t z. sitka-smreke (Picea sitthensis
= Abies Menziesii), koja gotovo tako brzo raste kao i
prije spomenuta, ima još i slika nekih drugih manje poznatih
eksota, koje sve pokazuju, da su one i u svojoj novoj domovini
vrlo liepo uzrasle.


Ove dvie vrsti eksota od kojih je već toliko krasnih eksemplara
uzgojeno, imadu bezuvjetno veliku budućnost; takovu
im prorekole svi, ko]i ih dobro poznadu. Ako i obje ove vrsti
r^obro podnose srednjo-evropsku klimu, ipak ne stavljaju na
stojbinu jednake zahtjeve. A. Dougiasii voli svježe ilovasto i
pjeskovito tlo; tlo močvarno kao i vap ne no ne voli; najvećoj
studeni odolieva lahko, a najbolje joj prija vlažan uzduh. U
svojoj domovini — sjevero-zapadnoj Americi — ima od nje
ogromnih šuma, a mnogi ih putopisci drže najvećim, najprostranijim
šumama na svietu. — P. sitchensis voli tlo v laž no,
ako i ne baš sasvim močvarno, raste dobro na težkom ilovastom
tlu, nu i na pjeakovitom, ali u dubini vlažnom tlu uz
rieke, potoke i jezera, te ju na takovim mjestima naročito u
Englezkoj goje.


I ona voli vlažan vazduh, a ne trpi tla u kojem je mnogo
vapna. Ne bi po tom ove vrsti bile primjerice za naš Kras u
ŠUMARSKI LIST 3/1903 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 107 —


obde, po gotovo ne za goli primorski, ali tim bolje, valjda, za
sjevernu Hrvatsku, pak brda i brežuljke Slavonije.


U svojoj se najnovijoj publikaciji zauzimlje Booth osobito
za one tri vrsti eksota, koje su ved bolje poznate, dugo se
već u Evropi goje, ali još sveudilj ne onako, kako bi one to
zaslužile, a to su: Juglans nigra (a Evropi od 1638), Prumis
serotina (1750) i Robinia pseudoacacia (1680).


I doista 8 pravom tuži se Booth na dojakošnji nemar oko
uzgoja ovih vrsti. Sve tri daju vrlo dobro drvo, od kojih je
naročito drvo crnoga oraha vanredno cienjeno, mnogo se iz
Amerike u Evropu importira, a vrlo skupo plada, jer šuma
crnoga oraha već malo i u Americi ima. To drvo doista kod
nas vrlo dobro uspieva, bolje odolieva studeni nego naš obični
orah, koji potiče iz toplijih krajeva Azije, a najbolje mu prija
dobro svježe tlo po brežuljcima na kojima hrast i bukva rastu.
Gotovo za nijedno tudje drvo ne bi smjelo srednjo-evropsko
šumarstvo toliko žaliti, da se ono nije već prije po šumama uzgajalo,
kao za ovo.


Glede Prunus serotine obćenito se potvrđjuje sa svih
strana, da je to drvo osobito vriedno, da se po šumama goji.
Osobito voli P. serotina lahko, više pjeskovito tlo i južne položaje;
raste vrlo brzo, a daje cienjeno drvo za stolariju, koje
često i u samoj Americi mjesto orahovine rabe.


Da bi valjalo što više gojiti bagrem, koji je već toliko
poznato drvo, doista je podpunoma opravdano, te Booth ima
podpunoma pravo, što svojim zemljacima predbacuju, da su
kraj tolikih pjeskulja zanemarili uzgoj ove vriedne vrsti drva.
Sto ta vrst vriedi za susjednu Ugarsku, spomenuto je već prije.


Ima još i drugih eksota, za koje bi bilo vriedno, veli
Booth, da se u šumama u većoj mjeri goje, nu do sele spomenute
vrsti takove su, za koje upravo sve govori, da bi
ih valjali gojiti u njemačkim i drugim srednjo-evropskim šumama.


A što da velimo mi glede uzgoja eksota u našim šumama,
i što do odgovorimo na pitanje stavljeno kao naslov ovomu
ŠUMARSKI LIST 3/1903 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 108 —


članku? Sve što smo do sele — a po tudjim navodima —
spomenuli, imalo je samo tu svrhu, da nam odgovor na to pitanje
bude što laglji.


Tako pozitivno, kao što odgovaraju na pitanje oko uzgoja
eksota već danas i službeni šumarski krugovi u Njemačkoj,
Austriji i Francuzkoj, naročito kako odgovara neumorni pregalac
Booth, ne možemo odgovoriti, a ne možemo zbog toga,
jer se tim pitanjem kod nas još nitko intezivnije bavio nije. Ipak
nam je jedan jasan odgovor na stavljeno pitanje moguć, a taj
u principu glasi: neke eksote bezuvjetno zaslužuju
da se i u našim šumama goje; bila bi to
svakako jedna od shodnih mjera, da se šumska
renta povisi. Nu, ne demo li se — a i ne smijemo


— sasvim osloniti samo na tudja izkustva, ma da bi ona vjerojatno
i za nas u većini slučajeva vriedila, valja da stećemo
i sami neka izkustva. Prije svega valja: da se i mi razkrstimo
s predsudami, da nam naše domaće vrsti drveća dostaju; da
se pobudi veći interes za uzgoj eksota u našim šumarskim
krugovima, naročito u višim; da saberemo podatke, kako se
drže razne već u prijašnje doba kod nas po parkovima i šumama
uzgojene eksote; da pristupimo pravljenju pokusa sa
eksotama a na raznim mjestima bar u malom obsegu (koje bi
eksote u obće vriedno bilo gojiti, o tom smo pitanju pisali
već godine 1900. u ovomu listu); konačno da neke svestrano
u sličnim odnošajima prokušane eksote odmah i po šumama
gojimo.
Mogli bi gojiti pojedine strane lislače i četinjače, samo
nam, mislimo, stranih hrastova ne treba, jer su naši najbolji.


I. P.
Šumski pašnjaci.


u susjednoj Ugarskoj zapodjele se žestoke razprave o podignuću
paše, koje su izazvale vrlo poučne članke. U tim razpravama
sudjelovali su ne samo uvaženi ekonomi nego i šu