DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 50     <-- 50 -->        PDF

96


senski naputak pošao je još dalje. Po tom naputku mora se u takovim
nacrtima — koji se tamo ne zovu „sastojinskim" već „gospodarstvenim"
nacrtima — označiti svaka sastojina i po vrsti drva posebnom konvencijalnom
oznakom. Tako se primjerice označuju smrekova šuma s visećom,
a jelova sa nasadjenom šešaricom, tirastova sastojina žirom,
bukova bukovim listom, ariževa malom grančicom ariževom na kojoj
ima karakterističnili ariževih iglica i šešarica i t. d.


Broj 91. ex 1903.


Oglas dražbe.


u sriedu dne 11. veljače 1903. u 11 sati prije podne obdržavati
će se kod šumsko gospodarstvenog ureda otočke imovne obćine putem
pismenih ponuda dražba niže navedenih drvnih gromada.


Sreza t?posobno8t Izklična ciena


03
OJ


Vrst

o


Sječe 03 > 0
OJ « 03 o


drva


Ime o ´o´


03 O p-l


´U


a,


a m´ pr. m. K. f. K. f.


m1 1 1901/1903 Bukva 295 300 6 40 1920 —


Krekovača


2 1 1901/1903 Bukva 1409 3000 1 60 4800


s i


3 4 1896/1899 Jela 41-^5 6950 7 ,00 48650


^^ Crno jezero — —
4 ´il 4 Stare sjeće Bukva 1750 1500 6 40 9600


— —


5 >o 7 1903 Bukva 114 200 6 40 1280


Brušljan —


6 7 1903 Bukva 387 2000 1 60 3200


7 Vrbovice 28 1901/1903 Bukva 389 400 6 40 2560


O — —


— —


O 1—H ( Markovid


8 22 Okresata Jela 963 800 — 6 40 5120 —


rudine
9 Dolac 25 1899/1905 Jela 3113 4670 6 40 29888


M^l — —


Kuterevska


10 5 1903 Bukva 287 300 — 6 40 1920 —


kosa
> Jelovac Apa-Opaljena


11 11 Jela 273 200 — 6 40 1280 -


tišan stabla
Opaljena


12 21 18 Jela 323 150 — 5 80 870 -


Begovaža stabla 1 f3 1


´iH 18 Prehvat Jela 3574 5361 5 80 31093 80i

14 C3 19 1902 Bukvii 246 246 5 60 1377 601

15 M 1 Kalćida vrh 19 1903 Bukvii 686 685 — 5 60 3836 1
16 19 1903 Jela 9:6 1374 6 40 8793 60Uk jpnc ) 156189 —


U pismenima ponudama, koje moraju biti propisno biljegovane,
dobro zapečaćene i vadiumom od 5% providjene, ima nudioc izrično
navesti, da su mu obći i posebni dražbeni uvjeti poznati, te se isti mogu
uviditi kod gospodarstvenog ureda za vrieme uredovnih sati.


Stabla su u naravi označena brojnim kolom, a rok izradbe i izvoza
opredieljen je do konca godine 1904.


Šumsko - gospodarstveni ured otočke imovne obćine.


u Otočcu, dne 11. siečnja 1903.


Uređjuje Ivan Partaš,prof-šum. akademije uZagrebu. TiskaraC. Albreeht (J. WittaSek