DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 91 —


U brežuljcima i sredogorju (do 800 m. visine) najviše ima bukovih
šuma, koje su na južnim i jugozapadnim stranama mješovite bukove i
hrastove. Hrast kitnjak na tim obroncima najbolje uspieva. U dolinama
ima hrasta lužnjaka, sa nešto kitnjaka i sladuna. Ujedno ima u nižim
položajima graba, jasena, briesta i breze. Liepih hrastova ima u tim
položajima samo još u državnim šumama.


Šume ravnice do kojih 250 m. visine, većinom su hrastici obrasli
hrastom lužnjakom, i to ili čisti hrastici, ili su hrastici u kojima ima
mnogo cera i jasena. Osim toga ima i pravih mješovitih šuma u kojima
raste uz hrast lužnjak još i klen, grab, lipa, briest, topola i mnogo
brojno drugo grmlje (taj isti karakter imaju i naše šume po nizinama. Ur.)
U tim šumama ima mnogo čistina i izharačenih čestica, a to haračenje
potiče od predjašnjih sječa i šumske paše. Mnogobrojne se šume u
ravnicama krče i takova zemljišta drugoj vrsti ležatbe privadjaju. Samo
se ne krče državne šume, a i obćinske.


Po čitavoj površini kraljevine šume su nerazmjerno podieljene.
Dočim u gorskim i brdovitim kotarima od svekolike površine šume do
54 % zapremaju, u ravnicama samo kojih 2—97o-— Najbolje su poznate
i uredjene državne šume. U državnim su šumama razne vrsti drva
zastupane. Na jelike i smrekvike odpada do 119.626 ha., na bukvike
čiste ili u smjesi s četinjačami odpada 210.240 ha., mješovitih listnatih
šuma (bukva, iirast, grab, briest i t. d.) ima do 267.848 ha., hrastovih
šuma ima oko 275.738 ha., mekane listače zapremaju oko o8.652 ha.
dočim na šume bagrema (akacije) odpada 9.530 ha. Od svih ovih šuma
nalazi se u eksploataciji oko 65´´/o, dočim je ostatak, za sada, nepristupan,
te se izcrpljivati ne može. — Popriečno postizava se kod prodaja
po liektaru 451 franak. Najviše se postiglo oko 800 fran. Brutoprihod
po hektaru računa se 3´65 fr. a čisti na 2´3 fr. — Do konca


g. 1898. bilo je uredjenih visokih šuma, za koje su sastavljene [gospodarstvene
osnove 69.741 ha, 15.253 ha. srednjih i 12820 ha. sitnih
šuma. Razmjerno mnogo ima privatnih šuma za koje su sastavljene
gospod. osnove i to s tog razloga, što šumski zakon od g. 1884 vrlo
strogo pazi na sječu u onim šumama, koje uredjene nisu. — I gledom
na ručno pomladjivanje šuma dosta je već učinjeno. Uz Dunav ima
prostranih pjeskulja, u svem oko 23.000 ha., od toga je vlastničtvo države
9000 ha., 3000 spada kruni i crkvi, a 9000 privatnicima. Za
šestnaest godina (od 1889.—1900.) pošumljeno 9530 ha. državnih i
1100 ha. krunskili pjeskulja. Osim toga pošumljuje se po stepama oko
Jalonice i Baile, pak u Dobruči.
Drvna industrija u (irorskom kotaru. U 15. broju „Agramer
Zeitung-a" od ove godine priobćio je g. šumarnik Henrik Furst pod
gornjim naslovom članak sliedećeg sadržaja :