DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 90 —
Različite viesti.
šumarska i Ina iilđustrijalna poduze<´aizvješća trgovačko-obrtničke komore osječkedručju te komore industrija zastupana kako
u
bila je god.
sliedi:
Sla
22Toniji.
ISOl.
parne
Polag
u popilane,


1 tvornica za pravljenje buradi, 1 tvornica za pokućtvo i orudje, 1 tvornica
za samo pokućtvo. Sva ta poduzeća pružila su zaradu radnicima
na broju ih 7920, a njihova je godišnja proizvodnja te godine vriedila
15,355.200 K. Kako je posao sa rezanom robom zapinjati počeo,
obustavile su posao tečajem 1901. 4 pilane, a 1 pilana nije 6 mjeseci
radila, jer joj je ponestalo surovine.


Od inih industrialnih poduzeća obstojale su: 2 kožarnice, 1 tvornica
za preradbu lana, 1 tvornica za bojadisanje svile i vune zajedno
sa mehaničkom predionicom; 20 parnih mlinova, I tvornica za šampanjac,
6 pivovara, 1 tvornica za ulje, 6 tvornica za ocat, 4 tvornice
tanina, 4 keraičke tvornice za suhu destilaciju drva, 1 tvornica za žigice,
1 plinarnica.


Sume u Rumunjskoj. Rumunjska počela je u novije vrieme sve
više eksportirati drvo, te je naročito u hrastovim dužicama postala jedan
od osjetljivih konkurenata našoj dužici. Vriedno je s toga pobliže se
upoznati sa šumami i šumarstvom ovoga našega najnovijega konku
renta, koji je već više dosadanjih kupaca naših šuma premamio
a i znatna već množina naših domaćih šumskih radnika u tamošnjim šumama
radi. Polag izvješća ruskoga šumar, ravnatelja Kerna ima u Rumunjskoj
u svem 2 774.048 hektara šume ili 2l7o od sveukupne površine
Rumunjske. Od ove množine odpada 1,085.033 ha. na državne
šume, 70.188 ha. na krunske šume, 125.986 ha. na obćinske šume i
1,492.841 ha. na šume privatnih posjednika.


Šume ima u Karpatima, na manjim brežuljcima i u ravnicama.
Najveći vrhunci planina su goli i služe kao pašnjaci. Od 1800 m. visine
više ima samo nešto klekovine. U pojasu izpod 1800 m. pa sve
do 1300 m. prostiru se krasni jelici i srarekvici. Izpod ovoga pojasa
širi se bukovina i to ponajprije u smjesi o četinjačima, a kasnije u
čistim sastojinama.


Ima u tim šumama ponešto uštrkanoga ariža, javora, limbe i tise.
U gorskim dolinama ima i ovećih sastojina brezovih izpod kojih ima
često mnogo jelovog i smrekovog podmladka. Na podnožju brda —
kao i kod nas — ima borovih šuma. U dobrom su stanju samo šume
države i većine veleposjednika ; stabla ima upravo orijaških tako, da
smreke od 40—60 met. visine, a 1 met. promjera nisu nikakove riedkosti.