DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 77 —


U ovakovom slučaju moramo u prvom redu nastojati, da
najveći dio oborenih stabala za tehničko drvo izradimo, uslied
toga će se kubični sadržaj tehničkog drva povisiti, te manje
odpadaka za ogrievna drva preostati. U drugom redu moramo
nastojati, da od odpadaka proizvedena drva budu što zdravija.
Da to postignemo, nuždno je, da se ovi odpadci još iste godine
na ogrievna drva izrade, akoprem će ove radnje više stajati
nego li izradbeni troškovi običnih ogrievnih drva, buduć
se odpadci, koji su većim dielom gulavi i kvrgasti, širom u
sječini nalaze, tako, da uz težu izradbu istih više puta i kupljenje
za jedan prostorni metar potrebitog drva više posla
zadaje. U koliko je moguće, dajmo ih na tanke cjepanice razciepati,
a neka se na vjetru i suncu izloženim mjestima u složaje
slože, a na riedkoj da se dobro sušiti mogu,


To je sve, što u obće uz ove težke okolnosti učiniti možemo.
Osjećamo one potežkoće, koje u prije spomenutima slučajevima
kod izrabljivanja bukovih sastojina nastanu, da se
interesi šumogojstva sa interesima izradbe u sklad dovedu.


(Svršit 6e se).


Lov na divlje patke u južnim državama sjeverne
Amerike.


Po ustmenora kazivanju iz Amerike vrativšog se Hrvata, priobćuje
Jos. pl. Aue, kot. šumar imov. obćine križevačke.


Ni jedna vrst pernate vodene divljači nije u južnom dielu
sjeverne Amerike u tako bogatom i neizmjernom broju zastupana,
kao divlje patke, koje se naročito u zimsko doba u gradovima
na hiljade na prodaju nudjaju, te su u to doba sva
tržišta malo većih gradova divljim patkama prenatrpana.


Unatoč te množine i u izobilju na prodaju dopremljenih
divljih pataka, imade divlja patka po našem novčanom tečaju
u Americi dosta visoku cienu, a to se imade pripisati činjenici,
da ćemo kod Amerikanaca, već kod njekojih srednje imućnih
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 32     <-- 32 -->        PDF

- 78 -I
žitelja, naći gourmenta, koji ne žale, i za koji dolar više potrošiti,
samo da si želji želudca udovolje.


Amerikanac neizmjerno marljivo i uztrajno radi ili upravlja,
ali zato tamo, gdje mu je ikako moguće, nastoji svim željam
svog tiela udovoljiti, pa to i jeste razlog, da su nekoje specialitete
jela u Americi dosta skupe, a obično i svakdašnje je
jelo prema nasira odnošajima opet neopisivo jeftino.


Nekoje se vrsti divljih pataka osobito traže, pa i visoko
plaćaju.


Prvo mjesto medju traženim patkama zauzima t. z. Kanvasska
patka, koja se radi osobite tečnosti po komadu sa
4 krune 20 fil., računajuć našu novčanu vriednost, prodaje.


Kašu običnu veliku divlju patku (Anas boschas) kupuju
Amerikanci po paru za 4 krune 40 fil. do 4 krune 60 fil., a
od krasne maljušne karolinške patke (Anas sponsa) doLit ćemo
samo 4 kom. za istu cienu.


Visoke ciene divljih raca uzbudjuju lovačku strast Amerikanca
još većma, tako, da on takove skoro tečajem ciele godine
lovi.


Imade dosta takovih lovaca od zanata, koji izim obične
ali dobre dvocievke ili jednocievke repetuše, patrontaške, starog
odjela, jednog čamca, ništa drugo ne posjeduju, te jedino samo
od prihoda lova i to naročito lova na divlje patke — živu.


Da se lov na divlje patke u onom dielu svieta neizmjerno
kultivira, dokazuje zakoa izdan za južne Karolinške države,
koja je medju inim zabranila da u njezinom području nikakav
strajnski lovac lov loviti ne smije, a taj zakon bje s tog razloga
izdan, jer je Karolincima dolazak »jata lovaca« iz samoga
Newyorka već dozlogrdio.


Pomislimo li, da tamo jedan lovac sa svojom repetušom,
čak 600 i 700 englezkih miljah daleko u lov putuje, pa se
nakrcan sa patkama na tržište a na veliku svoju dobit vraća,
onda si možemo vjernu sliku bogatstva te prekomorske vodene
pjrnate divljači predstaviti.
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 79 —


Usuprot zabrane tamo se do skrajnosti lov na divlje patke
vrši, pa tko bi u onom toli napučenom kraju sve strajnske
lovce kontrolirao ?


Tko bi te lovce na vodi upoznao, kada i na 600 milja
daleko dolaze?


Transport toli silne množine ustrieljenih divljih pataka u
sam Newyork, koji se na ladjicama obavlja, nije sa nikakovimi
potežkocami skopčan, dapače olahkoden tom okolnošću,
da posjednici omanjih ladjah jedva čekaju, da tovar za transport
dobiju, malo ili ništa zato mareči, da li su te po njima
transportirane patke zakonitim putem stečene ili ne.


Način, kako se tamo lov na divlje patke vrši, sasma je
različit od našeg načina i nema niti iz daleka te dražesti, koje
mi pri takovom lovu uživamo. Amerikanski naime lovci od
zanata iz štednje baruta i olova, skoro nikada na pojedine
osamljene patke ne pucaju, već jedino pucaju na jata. Samo
otmeni amerikanski lovac strielja iz pasije pojedine divlje patke.


Lov na divlje patke u Americi neka je vrsta »grabežnoga
« lova, kojim se isti vrši, pa ovakovi lovci pucaju samo
na takova jata divljih pataka, gdje za stalno na svaki hitac
na 4 do G komada lovine računati mogu.


Za vršenje tog lova najprikladnija su takova mjesta riekah,
gdje se potonje u more izljevaju.
Lovac sjedne u mali podugački Čamac, na kojem je tako
dugačko jedrilo razapeto, kako je sam čamac dugačak.


Lovac sjedne kraj kormila u čamac tako, da ujedno jedrom
ravnati može, te je potonje tako upriličeno, da jednim jakim
potegom u sam čamac pada, dočim čamac uslied prvobitnog
pritiska mirno, u istom smjeru, na daleko dalje plovi.


Kljun ili prednji dio čamca maskiran je sa čupom od trstike,
u kojem se dva otvora nalaze za pucanje, a sama puška
tamo u pripravi leži.


Neizmjerni broj jata divljih pataka nalazi se u neprekidnoj
uzrujanosti, koju kod njih uzbudjuju koli lovci, toli u vodi se
nalazeći aligatori. Pa jedva što je lovac na jedno jato opalio,
već drugo dolazi i sjeda.
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 80 —


Lovac jedri prema stanovitom jatu, te pusti na 300 do
400 koracaja jedro pasti, dočim sam pod onaj cup trstike puža
te se sakrije, dočim čamac u prvobitnom smjeru mirno dalje
plovi.


Kada se je ladjica već na kakovih 50 do 60 koraka plivajućem
jatu pataka približila, tada lovac u najguMi dio jata
tih pataka jedan hitac opali, a dok se dignu još po jedan ili
dva hitca. Velika je riedkost, ako lovac na taj način sa 2 do
3 hitca manje od 10 do 14 pataka na površini vode pobere,
i u čamac spravi.


Nastrieljene se patke tamo ne regardiraju niti se takove
sliede, pošto je držanje lovačkog psa za aportiranje radi aligatorah
nemoguće. Nu i samo lovljenje nastrieljenih pataka skopčano
je velikim gubitkom vremena, što se sa računom vazda
praktičnog Amerikanca u sklad dovesti neda.


Onemogućuje li na takvim riekama neprikladni vjetar jedrenje,
onda lovci putuju na morsku obalu, gdje izmedju toli
silnih otoka i otočića još vazda mjesta nadj n, gdje sa jedrom
operirati mogu.


U ovom slučaju nije lov tako izdašan, kao u prije navedenom
slučaju, pošto patke vise mira imadu, a i samo prelietavanje
jata nije tako često.


Kada je lovac već dovoljni broj — kakovih 200 do 300 kom.


— pataka ustrielio, tada ih u snopiće po raznoj veličini, perom
kroz kljun tako skupa sveže, da svaki od tih snopića vrieduost
od jednoga do dva dolara representira.
Pošto taj izdašni lov naročito u hladnije mjesece pada, to
lovac cieli dan lovi^ pa se tek po podne na put prema kopnu
sprema, da još isti dan ustrieljene patke na tržištu u gradu
prodati uzmogne.


Kod toplijeg vremena počimaju ti lovci zorom taj lov loviti,
tako da još istoga dana pred poldan na tržište dospjeti
mogu.


Drugi način lova, koji doduše nije tako izdašan kao jur
opisani, i kojim si mnogi lovac svoj svagdašnji kruh zaslužuje
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— sije
lov na divlje patke bez ladjice ili čamca, za takove lovce,
koji niti ladjicu ne posjeduju.
Taj način lova moguć je samo duž plitkih obala rieka.
Za taj si način lova, lovac iz mehkog drva izreže 2 do 4


t. ZV. »patke vabilice«, koje vjerno po naravi uljenastom bojom
bojadiše.
Pod vodom, a u razmacima od kojih 10—20 metara, od
obale rieke pako na 40 do 50 metara daleko, zabijeni su pod
vodom kolci, a na svakom je mala željezna karika pričvršćena,
a kroz tu karika vodi jaka uzica ili žica k svakoj patki, te je
na trbuhu iste pričvršćena.


Uzice, koje su da se ne razmoče impregnirane, vode od
svake 2—3 vabiljke u kariku glavnog stupčića u vodi i dalje
na kopno do ruke lovca, koji je kraj obale u kolibici od trstike
i šaša sa svojom repetušom pomno sakriven.


čim jato pataka proleti, povuče lovac glavnu uzdu, a sve
vabiljke se u isti tren na razne strane giblju, izim toga drži
lovac u ustima jedno vabilo za patke, te u isti čas kad uzicu
potegne zadreči: »reg, reg, reg«, nakon čega se jato dolazećih
divljih pataka, rek bi kao ćoravo, medju one 2—3 patke vabilice
spušta i na vodu posjeda. Sad lovac što brže nekoliko
hitaca izbaci.


Treći način lova vrše otmeniji lovci, više »Sportmans«,
koji se dadu na čamcima po crncima na daleko duž rieke voziti,
te na svaku pojedinu vodenu pernatu divljač opale.


Nekoji bogati amerikanski lovci dadu si dapače u fabrikama
kaučuka dogotoviti velike, ali i jake vreće od kaučuka,
kojim je jajoliki rub poput čovečje noge debel, šupalj a gustim
zrakom napunjen.


U ovakov čunić ili pravo vreću od kaučuka sjedne lovac
veoma komotno, te neprestano na preko njega leteća jata i na
pojedine patke puca.


Što više, imade i sila lovaca pripadajućih krasnom spolu,
koji se kao osobiti njmrodi u lovu na patke dapače natječu,
i na prije spomenuti način pomočju zasjede u kauČukovoj vreći
lov love. 6
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 82 —


Najobičnija je divlja patka u južnom dielu sjeverne Amerike
»Anas sponsa«. Ova sjajem svojega perja, a tečnošću svoje
divljači sve ostale vrsti nadkriljuje, te se može opravdano
pravom delikatesom nazvati.


Izim ove vrsti love se još i sliedeće: Anas boschas, A.
strepera, A. obscura, A. acuta, A. americana, A. caroliniensis,
A. discors, A. cljpcata, nadalje: Fuligula valisneriana, F.
ferina, F. marilla, F. mariloides, F. rusitorques i t. d.


Izim za divlje patke sačinjavaju ti prekomorski trstici,
močvare i rieke, pravi eldorado za inaku svakovrstnu vodenu
perad.


Neizmjerno bogatstvo na divljim patkama na glasu je u
pokrajina južne Karoline i južne Georgie. Naročito u zimskim
mjesecima nadmašuje bogatstvo na divljim patkama sve Čovječje
pojmove u nizinama i na otocima Floride.


Na samoj Floridi prelietavaju patke za vrieme selenja sa
strahovitim šumom, kao neprekidni oblaci, a sam šum njihovoga
lieta, sličan je tutnjavi nevremena.


Na samoj Floridi i u okolici slabo se na lovi; tamo imaju
patke miru, pa zato i tamo za vrieme selenja u toli neizmjernom
broju počivaju.


Floridski se lovci više bave lovom na virginske jelene i
raedjede, dočim na pernatu divljač samo nuzgredno love.
Sto se nadalje tiče neprijatelja divljih pataka transatlantičkih,
navesti nam je ponajpače divlju mačku i množinu ptica grabilica.


LISTJ^LIK.


Osobne viesti.


ImenOTanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je imenovati: Antuna Marka nadšumara imovne obćine gjurgjevačke,
šumarnikom i upraviteljem gospodarstvenoga ureda imovne
obćine križevačke; kot. šumare Gustava Lacha, Eleazara Mlina