DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 10     <-- 10 -->        PDF

56


prelazi u grm, ali i gledati kako ono prima oblik borića ili
klekovine (Pinus Mughus) o čemu bijaše već govora u mojoj
radnji: »Bjelogorica Gorskoga kotara«.


Dragutin Hire.


Zašto se bukova ogrievna drva rado izkvare i kako
da se to sprieči.


Napisao Josip 0-ellert, mjernik kr. ug drž. željeznica, diplomirani
šumar; preveo Pavao Dianovszky, kr. nadšuraar.


Uvod.


Medju našim domaćim ogrievnim drvima, najmilija, najrazprostranija
i najbolja su bukova drva.


Svima nama je iz izkustva vrlo dobro poznato, da nema
boljih ogrievnih drva od bukovih ; lahko se daju ciepati, daju
jaku i izdašnu vatru, a u obće su obljubljena kod loženja kuhinjskih
štednjaka i kod obrtnih poduzeća. Sa tehničkoga gledišta
takodjer spadaju medju najbolju vrst ogrievnih drva, te
u tom pogledu iza grabovine prvo mjesto zauzimaju. Da je
bukovo ogrievno drvo toliko poznato i razšireno, može i toj
okolnosti zahvaliti, da znatnu površinu ugarske države, po prilici
5´7 miliona kat. rali, bukva zauzima. Uz to se drvna gromada
onih bukovih šuma, koje se sieku, izim vrlo malene
množine, većim dielom na ogrievna drva izradjuje., Tako bukovina,
svojim dobrim svojstvima i velikim kvantumom na tržištu
ogrievnih drva, igra dominirajuću ulogu.


Obljubljeno je bukovo onrievo, te nije to u stanju zapriečiti
niti okolnost, da na tržišta dolazeća bukova ogrievna drva
nisu uviek podpuno zdrava. Ako cjepanice u hvatove složenih
dvogodišnjih ogrievnih drva pregledamo, vidit ćemo, da se u
unutarnjosti cjepanica slučajno i pojedini znaci truleži kriju,
ali pomnije pretraživanje osvedočiti će nas, osobito ako cjepanice
prepilimo, da se pokazuju na pojedinima, istom razpilenira
plohama, nedvojbeni znakovi gnjilobe.
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 57 —


Obično opaziti ćemo na istom razpiljenoj plohi mrlje razne
boje.


Oai, koji ne proizvadjaju veću množinu bukovih ogrievnih
drva, ih ako slučajuo i izradjuju, ali su u stanju njihova
ogrievna drva uslied boljeg položaja šume, ili pako uslied povoljnih
iivoznih odnošaja još za vrieme izradbe ili iza iste
odmah iz šume u skladište ili slučajno na trg odpremiti, postignuti
će to, da će njihova drva malo trpiti od gnjilobe i
truleži; mnogo više će trpjeti ogrievna drva onih, koji takova
u velikoj množini proizvadjaju, a uz to još i kod izvažanja
postojeće potežkoće svladati moraju.


Važnost ovoga zla povisuje još i ta okolnost, da se ova
sada spomenuta gnjiloba, samo nakon posječenja za ogrievna
drva sposobne čile i zdrave surovine, odnosno nakon izradbe
iste, u ciepanicama pokazuje. Uz ovu manu, koja u posječenom
i na ogrievna drva izradjenom materijalu nastane, imade
bukovo drvo, kako je to nama poznato, još i takovih trulež
piouzrokujućih bolesti, koje stojeća stabla napadaju, koji die-
Jovi onda, ako se na ogrievna drva izrade, ovu trulež već sa
sobom ponesu.


U onima slučajevima, kada uzroke nastavše gnjilobe i
truleži kod onih u velikoj množini proizvedenih ogrievnih drva
promatramo, ne ćemo u obzir uzeti ovakovu, na pojedinim
cjepanicama ogrievnih drva nalazeću ee trulež, buduć ove trule
ciepanice ne prouzrokuju velikomjernu gnjilobu i trulež od
zdravih stabala proizvedenim ciepanicama, koja je samo pod
uplivom kasnije nadošlih okolnosti nastati, mogla.


Nedvojbeno je to, da pojavlenje truleži na ogrievnu snagu


ogrievnih drva zlo djeluje.


Oni razlozi, koji onu trulež kod bukovih ogrievnih drva
prouzrokuju, koja od zdravih stabala proizvedena ogrievna drva
napada, na dvie se okolnosti mogu svesti, naime :


1. na osobito zlo svojstvo bukovog drva, te
2. na nepravilno manipuliranje bukovih ogrievnih drva.
U šumi proizvedena bukova ogrievna drva ili u svojem
originalnom obliku dolaze na tržište, ili pako kao bukovi ugljen
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 58 -
Gledom na način dobave, dolaze ova ogrievna drva na
tržište ili kao dovezena, ili kao splavljena drva.


Dovezena ogrievna drva u obde su obljubljenije od splavljenih
drva. Prama ovima potonjima je konBumirajuće obdinstvo
nekako nepovjerljivo.


U dole navedenima, uz pretraživanje trulež prouzrokujućih
razloga, baviti demo se s načinima proizvadjanja dobrih i
zdravih bukovih ogrievnih drva. Pratimo dakle bukova ogrievna
drva od sječe u šumi do uporabe u peći. Iztražimo li one
okolnosti, koje na kakvodu istih dobro ili zlo uplivati mogu,
onda ne de biti težko onaj pravi put pronađi, kojega se držed
bit demo u stanju na kakvodu bukovih ogrievnih drva štetno
uplivajude okolnosti znatno umanjiti, te uz postojede okolnosti
najbolja bukova drva proizvadjati.


Nazočnu razpravu razdieliti demo na sliededa poglavlja:


1. značaj šume ;
2. vrieme sječe;
3. izradba;
4. doprema;
5. dobava;i
6. smještenje u skladište.
U ovim poglavljima navesti demo one uzroke, koji s jedne
strane uslied posebnog zlog svojstva bukovog drva, s druge
strane pako radi nepravilnog postupka, u velikoj mjeri prouzrokuju
kvarenje bukovih ogrievnih drva.


I, Značajbukovihšuma.


One šume naše države, koje danas do izradbe dolaze, te
u kojima se vtda množina ogrievnih drva izradjuje, jesu uz
vrlo malene iznimke šume srednjih i visokih planina. Na
te šume je s jedne strane za to došao red izrabljenja, što su
niže ležede bukove sastojine već izcrpljene, s druge strane
pako za to pošto su prije težko pristupne bile, a sada nakon
izgradjenih novih prometnih pruge pristupnima postale.
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 59 —


Sve ove šume bez nekojih su malih iznimaka prašume,
u kojima su oni selima bliže ležeći dielovi već u prijašnih
godina posječeni bili. Bukvu nalazimo u saveznim čistim ili
mješovitim sastnjinama.


Sastojine su ove ili još netaknute, ili su za tehničku porabu
sposobna stabla ved prije izvadjena.


Ne uzevši u obzir one u blizini sela nalazede se proredjene
šume, doba pojedinih stabala je razna, t j . značaju prašume
odgovarajuća. Najveći dio na jednoj rali nalazeće se popriečue
drvne gromade pružaju stabla stara preko 100 godina u
prsnoj visini 70—100 cm. debela, visoka i uzpravua stabla;
manji broj je onih 60—80 godina starih, te još manji od ove
dobe mladjih stabala.


Ako je šuma još netaknuta, u tom slučaju nam stoje
na razpolaganje sveukupna stabla mješovite dobe i raznih dimenzija.
Ako je nasuprot tehničko drvo već prije bilo izvadjeno,
onda manjkaju u sastojinama ona 80 100 godina
stara stabla, buduć su uslied dobrih tehničkih svojstva upravo
ova stabla sposobna za tvorivo drvo, te će ondje samo starija
i mladja stabla na izradbu doći.


Ako ovu okolnost lih sa gledišta proizvadjanja ogrievnih


drva promatramo, onaj prvi slučaj, kada naime sa netaknutom


šumom posla imademo, povoljniji je od onog drugog, kada


nam takova šuma na razpolaganje stoji, iz koje su tehnička


drva već izvadjena.


Znamo iz izkustva, da je ogrievna snaga srednjo-dobnih


stabala bolja, nego li ona starijih ili prestarih stabala.


Ako to stoji za svako drvo, onda ova istina osobito vriedi


za bukovo drvo.


Kod prestarih stabala pako drvo je nezdravo, natrulo


manje ogrievne snage.


Po tome je razumljivo, da ćemo iz onih bukovih šuma, u


kojima se mlada srednjodobna i starija stabla nalaze, bolju ka


kvoću ogrievnih drva očekivati moći, nego li iz takovih sa


stojina, u kojima su srednjodobna zdrava stabla za tehničku


porabu već prije izvadjena bila.
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 14     <-- 14 -->        PDF

- 60 —
Što se pako zdravstvenog stanja ovih šuma tiče, u istima
se najcešde razne vrsti Poljporus gljiva nalaze.


Sve grieške drva opažaju se kod oborenih prepiljenih stabala
na pročelju pojedinih trupčića, dielom pako kod ciepanja
na razciepljenoj plohi cjepanica. S tog smo razloga u stanju
da kod izradbe ogrieva nastojimo, da se na manje trulima
cjepanicama truli dielovi očiste, te da se jako trule cjepanice
u obće u složaje ne uvrste.


Ako možemo šume polag dobe izabrati, u kojoj ogrievno
drvo proizvadjati želimo, onda kakvoća drva najbolje odgovara
u sastojima izmedju 80—100 godina.


Ova doba sastojine, sa občenitog šumsko-gospodarstvenog
gledišta, takodjer podpuno odgovara, pošto, ako uz proizvadjauje
ogrievnih drva jedan dio surovine za tehničko drvo upotrebiti
želimo, u bukovim su sastojinama samo ona oko 100 godine
stara stabla u stanju onim raznim zahtjevom udovoljiti, koje
potrošnici prama njihovom tehničkom svojstvu, u pogledu izradjivauj*
i upotrebljenja na ista stavljaju.


II. Vrieme sječe.
Da li u zimi ili u ljetu posječena bukva daje bolja ogrievna
drva, u tom pogledu se dosadanja izkustva razlikuju. Razliku
kakvode izmedju u zimskoj i u ljetnoj sječi proizvedenih
ogrievnih drva, najviše njih — unatoč tomu, ako i drže, da u
zimi izradjena ´ogrievna drva veću ogrievnu snagu imadu —
drže je za tako neznatnu, da ova neznatna razlika ne može na
zimsku ili ljetnu posječu za ogrievna drva sposobne surovine
uplivati, uz taj uvjet, da se ogrievna drva prije |uporabe dovoljno
izsuše. Po tome nije vrieme sječe, već podpuno izsušenje
poslije obaranja odnosno izradjenja ono, što se po dosadašnjem
izkustvu za uvjet dobrog ogrievnog drva držalo.
Sušenje kod bukovih ogrievnih drva uz to, da ogrievna
drva, kada na trošenje dolaze, treba da po mogućnosti malo
vlage imaju, još i u drugom pogledu na kakvoću ogrievnih
drva upliva.
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 61 —


Ponajprije izpitajmo sušenje zimi ili ljeti sjećenoga drva.
Zimska sječa započima u mjesecu listopadu, a svršava —
recimo — u ožujku.


Od onih u zimsko doba posječenih stabala izradjene cjepanice,
prama vriemenu se već za jesenskih mjeseca suše,
akoprem to česte jesenske kiše znatno zapriečiti mogu ;
ali uz sve to neda se poreći, da su se ova ogrievna drva ponješto
ipak izsušila. Za vrieme zimskih mjeseca proizvedena
ogrievna drva gube od svoje vlage i uslied smrzavanja.


Sušenje u većoj mjeri do proljeća miruje, ali u tim podpunijoj
mjeri se počimaju ogrievna drva na proljeće sušiti,
dielom uslied upliva sunca, osobito pako pod uplivom jakih
proljetnih vjetrova. Nastavlja se to sušenje onda u ljetu, uslied
upliva ljetnog sunca, ali sunčana toplina uz ovo sušenje može
donekle i trulež prouzročiti u onima dielovima cjepanica i
oblica, koji se podpuno izsušiti ne mogu.


Uz ovakove okolnosti se dakle suše ona u zimsko doba
posječena ogrievna drva.


Pratimo pako sada pozorno sušenje onih u ljetno doba posječenih
stabala i izradjenih ogrievnih drva. Uzmimo kao najmarkantniji
primjer to, da su stabla usred ljeta u mjesecu
si-pnju posječena.


Uzmimo, da se od posječenih stabala izradjena, u složaje
složena ogrievna drva, na onima suncu i vjetru izvrženim
mjestima — daklem u takovima okolnostima nalaze, koje su
za sušenje jako povoljne.


Složaji, odnosno ove složaje sačinjavajuće cjepanice i oblice,
uslied upliva velike ljetne topline, brzo će se početi sušiti. Ovo
sušenje je upravo kao i kod onih u zimsko doba posječenih
ogrievnih drva najpravilnije i najbrže na pročelnoj plohi ciepanica,
manje je pravilno na razciepljenih ploha cjepanica, te
još manje na onima sa korom pokrivenim stranama cjepanica,
kod kojih tvrda korasta površina zapriečujeizparivanje te tako
i sušenje istih.


Uz ovo brzo započeto sušenje pako nije dovršeno izBušenje
cjepanica tako, kako je to započelo, jer prije, nego što bi
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 62 cjepanice
stupanj podpunoga izsušenja postići mogle, i ovdje <5e
se pokazati uslied upliva velike ljetne vrudine i opasno svojstvo
bukovog drva — naime djelomična trulež.


Dok se naime razciepljene plohe cjepanica, te onaj dio oko
pročelja uslied sunčane topline suše, dotle će još neizsušena
sredina cjepanica, kao i oni pod korom nalazedi se dielovi, koji
se dielom uslied velike topline, dielom uslied jakosti sunca,
takodjer ugriju, ali koji dielovi se uslied svojih okolnosti izsušiti
ne mogu, uslied upliva toplote gnjilobu pokazivati.


Cim u podpunijoj mjeri se ogrievna drva do gnjilobe prouzrokujudeg
ugrijanja izsušiti mogu, tim manje de trpiti od
iste. Pošto pako ugrijavanje, koje gnjilobu prouzročuje, prije
nastane, čim veda je toplina, to iz toga proizlazi, da uz toplo
vrieme proizvedena ogrievna drva manje vriemena za sušenje
imaju, nego li ona u jeseni ili u zimi proizvedena, te su uslied
toga ona prva od potonjih više gnjilobi izvržena.


Ona okolnost, da i kod onih i u zimsko doba proizvedenih
ogrievnih drva često gnjilobe na ciepanicama nalazimo,
dokaz je tomu, da unatoč zimske proizvodnje, te onih povoljnih
odnošaja, koje zimska sjeoa sobom donaša, nisu se mogle
cjepanice do nastupljenja gnjilobu prouzrokujueeg ugrijanja izsušiti.


Po tome dolazi gnjiloba kao kod onih u zimsko doba,
tako i kod onih u ljetu izradjenih ogrievnih drva. Ali uz normalne
odnošaje do nastupljenja gnjilobu prouzrokujueeg ugrijanja
u povoljnijim odnošajima nalaze se ona u zimsko doba
izradjena ogrievna drva, nego li ona tečajem ljeta izradjena.


I sušenje zapriečavajudi upliv kore postoji kao kod onih
u zimsko doba, tako i kod onih u ljetu izradjenih ogrievnih
drva, ali je ta kora štetnija za ona u ljetu, nego li za ona u
zimsko doba posječena. Osobito su gnjiloći izvržena drva sječena
u proljede, kad je drvo bilo u jakoj mezgri.


Gnjilobu, koja na ovima izpod kore nalazedim se dielovima
cjepanica i oblica nastane, pokazuje onaj crni prašinasti
materijal, kao i one crne mrlje, koje se na onima izpod
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 63 —


kore nalazedim dielovima drva, te na uautainjoj strani drva
lahko odlupiti se dajuće kore, na onom istom mjestu, kaona drvu viditi mogu.


Kao što drvo, tako pocrni i kora, i to se sve dalje širi.
Na onima dielovima jednogodišnjih cjepanica, na kojima se
kora od drva težko odlupiti dade, ne pokazuje se gnjiloba
izpod kore, te nam takova drva najbolje ogrievo pružaju.


Iznimku čini ona okolnost, ako su se cjepanice ili oblice
na vrhu složaja u takovom položaju nalazile, da su ondje više
puta pokisle, a poslie toga su se opet izsušile, uslied česa će
kora od njih odpasti.


Kora ogrievnih drva, starih već dvie godine, takodjer će
uslied višekratnog preslaganja ili pokisnuća lahko odpasti,
ako se kod tih ogrievnih drva i ne nalazi izpod kore
gnjiloba. Splavljena ogrievna drva pako mogu svoju koru još
prije splavljenja izgubiti. U ovakovima slučajevima kad nema
kore, moramo oprezno zaključak stvarati, hoćemo li to drvo
označiti zdravim ili ne.


Bjelika* u zimi sječenog drva, ako se ono još nije u većem
stepenu izsusilo, takodjer pokazuje prigodom izlistanja njekoje
životno djelovanje, sa kojim onda savezno i kod onih u zimsko
doba proizvedenih ogrievnih drva, izmedju kore i drva veća
ili manja gnjiloba nastane. Od tuda sliedi onda to, da i one
strane drva od kore, u zimsko doba izradjenih cjepanica, pokazuju
znakove gnjilobe, naime crne mrlje i pruge, ali uz jednake
odnošaje ne u takovoj mjeri, kao one u ljetu izradjene
cjepanice.


Već prije smo spomenuli, da su one mrlje izpod kore
nedvojbeni znaci one pod korom već nastavše gnjilobe, iz koje
po tome u stanovitoj mjeri i na dobrotu ogrievnih drva zaključiti
možemo. Ipak samo u stanovitoj mjeri, buduć ona pod korom
nastala gnjiloba ne ulazi neobhodno i u unutarnost cjepanica.


Tako ne će gnjiloba izpod kore dalje prodirati, ako su se
cjepanice inače dobro prosušile. Nasuprot ako one i unutra


* Kako u bukve ne ima »bieli« i »strženi« mogao je pisac pod tim samo
mlađje drvo t. j . mladje godove razumievati. Op. Ur.


ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 64 suhe
nisu, počnu one i iznutra gnjiliti, obje se gnjilobe spoje
i čitava cjepanica strune.


Ako koru sa cjepanica očistimo, u tom se slučaju ove isto
tako brzo suše, kao i razciepljene plohe cjepanica, te mcže
gnjiloba samo u unutarnjosti ciepanica nastati. Ali to se dogadja
samo kod vrlo krupnih cjepanica.


U prvom početku gnjilobe opaža se u drvu neka modričasta
boja, poput boje jorgovanovog cvieta.
U daljnjem stadiju pokazuje se ved i žuta boja, znak
prave truleži a dobrota takovoga drva znatno se je gubiti stala.


Uzevši u obzir prije navedene činjenice, nedvojbeno je,
da je uz normalne odnošaje i okolnosti za sušenje ogrievnih
drva mnogo probitačnija zimska sječa odnosno proizvodnja,
nego li ljetna, te tako s jedne strane radi toga, s druge strane
pako radi one razlike, koju nalazimo u stanju drva, naime
da u zimsko doba cirkuliranje sokova miruje, a u Ijetvi je u
tečaju: izrično možemo za izradjivanje ogrievnih
drva zimsku sječu preporučiti


Oni, koji neproizvadjaju velike množine ogrievnih drva,
sieku to drvo obično zimi ako i ne radi kakvoće ogrievnih
drva, ved sa obzirom na jeftinije radne sile, te glede gospodarskog
uredjenja, ili sa šumo-ogojnog gledišta, ali se je težije
toga držati velikim proizvoditeljem. koji jedva mogu toliko radnika
dobiti, da bi u stanju bili sva svoja drva u zimsko doba
izraditi dati. U bukovim sastojinama visokih planina spriečava
radnje i veliki snieg, ali uz sve ove potežkode neka nastoje
posjednici, da dadu u zimi ogrievno drvo sječi i izradjivati.
Ako se to ali provesti ne može, neka se topogledne radnje
prije dovrše, nego li drvo u mezgru đodje.


Malne se čuduovatim čini, da dok pojedine strukovno
knjige, te pojedina naukovna iztraživanja, ne pripisuju važnost
razlici izmedju u zimi i u ljetu posječenih ogrievnih drva (to
je istina, da govore u obće o ogrievnim drvima, a ne izključivo
o bukovim ogrievnim drvima), dotle u praktičnom životu
na dobavu bukovih ogrievnih drva odnoseći se uvjeti ondje,
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 65 —


gdje se ogrievna drva kao ogrievni materijal upotriebiti žele,
gotovo svagdje zimsko sjecanje zahtjevaju.


Tako na primjer trgovački sviet pravo prosudjivajud (sa
gledišta gnjilobe) bolju kvalitetu u zimi izradjeniti ogrievnih
drva, kao budimpeštanske, tako i bečke uzance, za ogrievna
drva izključivo zimsku sječu zahtjevaju. Ne samo za bukova
ogrievna drva — akoprem su na trg dolazeda rgrievna drva
vedim dielom bukova — nego u obće za sva ogrievna drva.


Po budimpeštanskoj uzanci traje doba zimske sječe od


15. rujna do 24. travnja, koje vrieme se svakako med ju širokima
granicama giba, koje pođpuno obuhvadaju vegetacionalne
odnošaje kao sjevernih tako i južnih krajeva, kojih odnošaji na
dobu zimske posječe uplivaju. N. pr. u godolojskora i višegradskom
vlastelinstvu traje vrieme siečenja bukovih ogrievnih
drva od Terezije (24. listopad) do Josipova (19. ožujak).
Pobudimpeštanskimaburzovnima uzancamatakova ogrievna
drva, koja su od onih izvan vriemena od 24. rujna do 24. travnja
posječenih drva proizvedena — ne mogu se u obde dobavljati.


Unutar gore označenog razdoblja onda knpc´ vedim dielom
i u ugovorima ustanove vrieme sjedenja za ogrievna drva, koja
de dobavljati.


Uz vrieme sjedenja uplivaju na gnjilobu ogrievnih drva
još i ine mnoge znatne okolnosti. Ako i ove ne uzmemo u
obzir, nismo u stanju prosuditi gnjilobu u zimi ili u ljetu proizvedenih
bukovih ogrievnih drva.


Tako je n. pr. važna doba drveda. Kod onih ogrievnih drva
proizvedenih od prestarih stabala — uvjek kod sličnih okolnosti
i odnošaja — lakše može gnjiloba nastati, nego li kod onih, koji
su od mladjih stabala izradjena.


I kod onih u ljetno doba posječenih ogrievnih drva, za
vrieme cirkuliranja sokova, u vedoj mjeri de gnjiloba nastati,
osobito pako na početku ovog cirkuliranja, nego li kod onih
u sred ljeta, ili upravo kod onih u mjesecu kolovozu priredjenih
ogrievnih drva. Znatno upliva još na gnjilobu ogrievnih
drva povoljno ili nepovoljno vrieme, koje je za vrieme sjedenja
i početkom sušenja istih vladalo. 5
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 66 —


Vlažno, kišovito vrieme zapriečuje sušenje ogrievnih drva,
ma u kojegod doba siecnje, te po tome gnjilobu podpomaže.
Na početku cirkulacije sokova, kao i za kišovitog vriemena
proizvedena i sušena bukova ogrievna drva pokazuju bliedu
sivkastu, a izvan cirkuliranja sokova posječena te uz povoljne
odnošaje sušena ogrievna drva, pako živahnu boju.


Nakon sječenja nastavse vrieme takodjer znatno na gnjilobu
ogrievnih drva upliva.


Mjesta, na kojima se pojedini složaji u šumi nalaze (o
kojem ćemo dole niže obširnije govoriti) na gnjilobu takodjer
uplivaju, kao i ona okolnost, da li je šuma čista, ili sa korovom,
grmljem pomladkom i t. d obrasla. Dapače moramo
u obzir uzeti još i namještenje pojedinih cjepanica i oblica u
složajima. Zanimivo će biti, ako u ovom pogledu spomenemo,
da je na više mjesta opaženo, da je ona gornja, prama
suncu okrenuta strana pojedinih cjepanica i oblica na gornjem
redu složaja suha bila, dočim je dolnja prama složaju okrenuta
strana, podpuno gnjila dapače trula bila.


Kada dakle na gnjilobu ogrievnih drva uplivajuće vrieme
sječe promatrama, ne smijemo niti jednu ^takovu okolnost
izpred naših očijuh izpustiti, koja bi na ovu gnjilobu znatnije
uplivati mogla.


III. Izradba,
Na čim podpunije sušenje za ogrievna drva opredieljene
surovine, osim zimske sječe, te izradbe istih, još vrlo znatno
upliva i izradba ogrievnih drva u šumi.
Kod proizvoda sa manjim mjerama, koji se od bukovoga
drva proizvadjaju, kao što su n. pr. bukova šindra, bukove
dužice, prošće, Ijetve za pokućtvo, pojedini dielovi kola, parkete,
ako se poslie izradbe tako postupa š njima, da se slobodno
zračiti mogu, zapriečiti će se kod njih zametak gnjilobe
i truleži. Svi ovi proizvodi tako male mjere imaju, da se brzo
i podpuno izsušiti mogu, te se tako zametku gnjilobe izbjeći
može. Ako bi po tome ogrievna drva samo od gnjilobe i tru
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 67 —


leži obraniti želili, onda 6e nam se jednostavnim činiti onaj
postupak, da ogrievo na čim tanje cjepanice izraditi damo,
koje se brzo suše, te smo tako ogrievna drva od gnjilobe sačuvali.
U ovom slučaju bi onda ona razlika kod ogrievnih
drva, koja izmedju zimske i ljetne sječe postoji, mnogo od svoje
važnosti izgubila.


Da vidimo najprije, koje su te ine okolnosti?
Ove pako jesu: u prvom redu usance, u drugome jedna
vrst transporta naime spuzanje.
Glede veličine cjepanice, odnosno u pogledu razkomadanja


furka, pravilo je, da se
15—20 cm. deb. furak na 2
20—30 » » » » 4
30—40 » » » » 6
40—50 » » » » 8


dielova razciepa. Od 50 cm. deblji furci imaju se tako razciepati,
da strana ciepanice od kore 15—20 cm. iznaša. Promjeri
se odnose na tanji kraj l´O met. dug. furka. Po tome
onda od pojedinih furka proizvedene cjepanice one mjere imaju,
koje se na slici broj 1. viditi mogu.


%t


!{—i5s«i*-> ^- J.O"


k— 30 =


}.^Mc
Može se opaziti, da čim je deblje stablo kod onog po
gornjem pravilu obavljenog ciepanja, tim manja je gornja obla
strana proizvedene ciepanice, te tim šira razciepljena ploha.
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 22     <-- 22 -->        PDF

68


Ovo obdenito pravilo doživilo je u trgovačkima uzancama vede
i manje promjene. Tako je po uzancama budimpeštanske burze
veličina cjepanice ustanovljena po sliededima pravilima:


furak od 13—21 cm. deb. ima se na 2
» » 21—26 » » » » » 3
» » 26—39 » » » » » 4


mogućnosti jednake cjepanice razciepati.
Od 39 cm. deblja stabla imaju se tako razciepati, da
promjer cjepanice na kori barem 11 cm. izaaša.


Moramo spomenuti ovdje onaj ustanovljeni poseban zahtjev,
da se 21—26 cm. debela stabla na tri diela razciepati imaju,
što je u stanju kod izradjivanja potežkode praviti, osobito moramo
iztaknuti to, da je kao debljina onog još razciepati se imajućeg
furka minimalni promjer sa 13 cm. ustanovljen, te da
debljina cjepanice na kori kod onih od 39 cm. debljijih stabala
može il i cm. biti. Po tome je ovaj dio ovih uvjeta dovoljan
koli u pogledu porabe, tako i u tom pogledu da se
zaprieči gnjiloba cjepanica.


Upra.vo radi toga će se činiti neobičnim to, da dok kod
ciepanja onih od 39 em. debljijih stabala ove usance dosta
malene mjere dozvoljavaju, dotle će kod stabala sa promjerom
od 26 — 39 cm., koja se na 4 diela ciepaju tako velike cjepanice
nastati, koje će uz njihovu 13 —19 cm. ciepanu plohu,
28—30 cm. na kori uvjeriti. To pako nije nikako u razmjeru
sa veličinom dozvoljene strane od 11 cm. kod furaka iznad
39 cm. debelih (slika 2.)


Ne će biti suvišno, ako u
kratko navedemo i one uvjete,
koje je ustanovila bečka burza u
pogledu mjera cjepanica ogrievnih
drva.


Ove usance vriede za sve
ogrievo, dakle i za ono splavljenjem
dopremljeno, a razlikuju se
donekle od uzanca budim-peštanskoga
ti´ga.
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 69 —


Najveće su po tim uzancama cjepauice nesplavljenih
ogrievnili drva I. vrsti, nešto manje kod nesplavljenih ogrievnih
drva II. vrsti, a najmanje kod splavljenih ciepanica II. vrsti.


Uvjete jedne vrsti sačinjava ne samo bolja kakvoda drvnog
materijala, nego i mjere cjepanica. Mjere polucjepanica,
po vrstima, protežu se od 18 cm. minimalne razciepljene plohe
odnosno promjera, do 12 cm. minimalnog promjera


Minimum strane obrasle korom kod trobridaste ciepanice
ide do 12 cm. Ove su mjere, osim onih na poluciepanice se
odnosećih mjera, u pogledu sušenja dosta povoljne.


U pred navedenom smo vidili, da se cjepanice sastoje
dielom na dva, dielom pako na vise dielova razciepanih trupčića.
Od onih na dva diela razciepljenih furaka proizvedene
ciepanice imaju veću površinu s korom, a razmjerno manje
ciepanih ploha, dočim one višekratnim cjepanjem nastale cjepanice
posjeduju veće ciepane plohe. Buduć su pako ciepane
plohe u pogledu sušenja probitačnije od onih na kojima je
kora, za to moramo uz dozvoljene granice nastojati, da cjepanice,
kod proizvadjanja ogrievnih drva, s čim većom ciepanom
površinom izradjujemo.


Na ciepanje debljijih furka odnoseća se pravila mnogo
manje ograničuju to, da pojedina stabla po prije opisanom
zahtjevu razciepamo, te se tako od debljijih furaka proizvedene
cjepanice u pogledu sušenja u povoljnijim odnošajima nalaze,
nego li one jednokratnim ciepanjem dobivene.


One prevelike ciepanice, koje dolaze u skladišta ogrievnih
drva uslied nemarnosti proizvoditeljeve, pokazuju u sredini reza
kod razpilenja obično početke gnjilobe i truleži.


Ova trulež se u povišenoj mjeri pokazuje kod klada, kod
kvrgastih dielova, koje nisu bili drvari u šumi kadri razciepati;
ove su klade nakon godinu dana, kada se iz sječine izvezu,
obično trale.


Naglu ovu trulež bez dvojbe prouzrokuje osobito velika
masa komada, koja se dovoljno ne izsuši. K tomu dolazi kod
kvrgastih komada još i ta okolnost, da se kvrgave cjepanice
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 70 —


težko suše. Ako kvrgaste cjepanice razkomadamo, opazit ćemo
to, da ako i nije cjepanica gnjila, kod kvrge će se ipak
opaziti znakovi iste, ili ako ved jest nagnjila, onda se kod
kvrge u većoj mjeri gnjiloba i trulež pokazuje, nego li kod
ostalih ciepanica.


Razkomadanje bukovih cjepanica bez obzira na trgovačke
usance i ugovore, po našem uvjerenju povećati možemo ondje,
gdje iza toga ogrievna drva ili u cielim cjepanicama, ili već
u razpiljenom stanju kupcu po težini prodajemo.


Ovo se medjutim kod nas na malo mjesta dogadja;
kako nam je poznato u Dobreštu kod biharskog šumsko
obrtnog-dioničkog družtva, u Maros Slatini kod tvrdke Munk
te u Matra-Mindszent-u kod vlastelinstva baruna S61ymossy-a.


Ondje pako, gdje se prodaja po prostornim metrima
obavlja, nije svejedno, da li se složaj ogrievnih drva od manjih
ili većih hrpa sastoji. Znamo, da 1 m´. drva 1"4 prost. met.
odgovara, odnosno 1 prost. met. ogrievnih drva normalnih
cjepanica 0*7 punih kubičnih metara iznaša ; takodjer znamo i
to, da ovu razliku sačinjavaju one praznine, koje se izmedju
cjepanica nalaze. Čim veće su cjepanice, tim manja je praznina,
čim su tanje ciepanice, tim više ima praznine, te je uslied
toga i razlika veća, koja izmedju prostornog i punog kubičnog
metara postoji.


Nedvojbeno ova okolnost prouzrokuje to, da kako trgovačke
usance, tako i na dobavu ogrievnih drva odnoseći se ugovori
prilično potanko ustanovljuju veličinu cjepanica, da ne bude
kubični sadržaj prostornih metara većoj promjeni izvrgnut.


Istina je, da n. pr. budimpeštanski trgovci ogrievnih drva
zahtjevaju od proizvoditelja kod prodaje na prostorne metre,
da budu cjepanice, radi kubičnog sadržaja, čim veće, što dakako
više puta na račun kakvoće ide.


Druga uz postojeće usance i ugovore na veličinu cjepanica
uplivajuća okolnost, jeste jedna vrst načina samoga transporta,
a to je spuzanje.


Kod transporta po spuzalieama ili klizima mnogo se gleda
na veličinu i težinu cjepanica, jer se zna, da se tanje i laglje
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 25     <-- 25 -->        PDF

- 71


cjepanice kod manje strmih spuzalica često ni spuzati ne mogu,
vee u žljebu spuzalice zaostanu. Ipak se mora i kod ovog načina
gledati, da budu cjepanice što manje — koliko je to samo
moguće.


Prednavedeno pred očima držed, uz dozvoljene granice,
dajmo furke na najmanje cjepanice razkalati, a to če biti od
koristi kao šumoposjedniku, tako i kupcu, ako se u pogledu
veličine dobavljajućih cjepanica ogrievnih drva za Čim manje
mjere odluče.


Istina je, da će proizvadjanje šumoposjedniku eventualne
veće troškove prouzročiti, manipulacija će radi tankih cjepanica
takodjer više posla zahtjevati, ali to će kakvoća ogrievnih
drva svakako nadoknaditi.


Uz manje ciepanice imati de kupac tu štetu, da će kod
kupovanja na prostorne metre manje punih kubičnih metara
dobiti, što se dade naknadili na taj način, da minimalnu veličinu
ciepanice u odnošaj dovedemo sa t. zv. »nadmjerom«.
U koliko je manji kubični sadržaj prostornoga metra uslied
tankih ciepanica, neka bude u toliko veća nadmjera, ili kako
je to kod usanca bečke burze, neka se u savez dovede veličina
cjepanice sa kvalitetnim razredima ogrievnih drva, odnosno
sa cienom prostornog metra.


Ono, što smo glede gnjilobe te od iste kasnije nastale
truleži kod razkomadanja cjepanicah spomenuli, postoji i obzirom
na oblice, i to u postepenoj mjeri. Dovoljno je poznato
ono nepovjerenje, kojim gleda konzumirajuće obćinstvo na
bukove oblice


Zimska sječa, ie čim podpunije izsušenje oblica, ono je,
što u pogledu zaštite ovih na pokvarenje osobito naginjajućih
ogrievnih drva učiniti možemo. Onaj postupak, koji naši obrtnici
u pogledu izsušenja bukovih debla za ruda upotrebljavaju,
ne može se kod oblica upotrebiti. Tako n. pr. kolari bukova
debla za ruda dielomice ogule, te ih onda kod kuće na vjetru


suncu izvrženom mjestu suše.
To se može kod vriednijeg tehničkog drva provesti, ali
ne kod oblica ogrievnih drva.
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 72 —


U obće prihvaćene mjere kod tanjih oblica jesu: 5—
10 cm., kod debljijih oblica 10—15 cm. dočim od 5 cm,
tanje grane u granjevinu spadaju.


Ovako razvrstanje oblica te unovčenje granjevine je samo
u onima na drvu oskudievajućim okolicama uz vede ciene
mogude, ali to se u bukovim sastojinama visokih planina ne
dogadja. Ondje se proizvadjaju samo oblice I. vrsti, a da se to
donekle odšteti obzirom na dimenzija, uzimaju se takove i
izpod 10 cm., držed to pred očima, da ondje, gdje se transport
po spuzalicama obavlja, budu oblice takove težine, da se
nuz spuzalicu okliznuti mogu. Sadržaj jednog komada oblice
je u obde manji, nego li jedne cjepanice srednje veličine, te bi
ova okolnost mogla biti na korist sušenju, da nije ciela površina
oblica korom pokrivena.


Ciepanih ploha oblice ne imadu, te je za pravo u pogledu
sušenja sve dotle, dok kora sa površine donekle ne popuca
— što se obično samo nakon izsušenja kore dogadja —
osobito na dvie pročelne plohe upućeno. Tako će onda kod
oblica izpod kore ili na cielom obsegu istih, ili samo krpimice
gnjiloba nastati. Ova prelazi kasnije u pravu trulež, ali ta de
se po okolnostima prama sredini oblica, kao što smo to i kod
cjepanica vidili, u vedoj ili manjoj mjeri pojaviti.


To je uzrok tomu, da se bukove oblice mnogo brže i u
vedoj mjeri pokvare, nego li cjepanice, tako, da se i kod onih
u zimskoj sječi proizvedenih, pol godine u sječini ostavljenih
oblica, u različitima mjerama ova gojiloba odnosno
trulež pokazuje.


Opaženo je kod vede množine u zimskoj sječi izradjenih
oblica, koje su 1 ´/´i god. u šumi ostale, te su onda sa spuzaljkom
transportirale, da su u kolovozu, kada su dole dopremljene
bile, bile sve redom trule.


Uslied toga se može samo opravdati ono nastojanje, da
se kod izradbe bukovih cjepanica sa mjerama polucjepanica
na štetu oblica niže ide. Nedvojbeno je to, da od jednog 14—
15 cm. debelog furka, koji se po ustanovljenima načelima
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 73 ~
pravom i za oblice uzeti može, dobiti vjerojatno lošiju vrst
drva, ne^o da ga na pola razciepamo, te tako dobijemo na
svakoj cjepanici po jednu 15 cm. široko razciepljenu stranu
bez kore, što je kod sušenja vrlo važno.


Ne smije se uz to niti ona prednost s vida vrdi, da će se
uslied toga množina vriednijih sortimenta znatno umnožati
Kod više novijih ugovora glede dobava ogrievnog drva, snižen
je minimalni promjer trupčića za proizvodnju ogrievnog drva
na 10 cm.


U ovom pogledu biti de zanimivo ako spomenemo,
na dobavu veće množine ogrievnili drva odnoseći se ugovor
kr. ug. erara (godišnje 70 — 90 hiljada prost, metara) u kojem
su na temelju gospodarstvenog izrabljenja te onog nastojanja,
da se čim zdravija bukova ogrievna drva dobavljaju, mjere
cjepanica u dosta malim dimenzijama ustanovljene. Cjepanice
se počam od lO cm. debelih furaka proizvadjaju tako, da
ciepane plohe napolak razciepanog furka variraju izmedju
10-2 0 cm. Šii´ina strane s korom, od deblijih furka proizvesti
se imajućih ciepauica, može na kori mjereć 10—20 cm.
iznašati, ali 25 cm. ne smije prekoračiti.


Sušenje cjepanica, uz razkpmadanje istih, mnogo zavisi i
od načina u šumi složenih hvatova. Shodnim ili neshodnim
slaganjem možemo unaprediti ili zapriečiti izsušenje cjepanica
pojedinih složaja ogrievnili drva.


Svakako će biti dobro, ako izpod složaja priečke podmetnemo,
jerbo ćemo s time zapriečiti to, da ne leži doljni , red
ciepanica na zemlji, te dolazeć tako više manje u doticaj sa
vlažnom zemljom, ne bude u sušenju zapriečen. Za ovu svrhu
najbolje odgovaraju manje vriedne oblice, ili izmetci cjepanica,
koji će i tako u manje vrieduu hrpu ogrievnih drva dospieti.
Ako nema drugo što, onda upotrebimo kvrgaste ciepanice
ogrievnih drva. Ove cjepanice će se po svojoj prilici u zemlju
utisnuti, te će se u većoj mjeri pokvariti nego inače, ali će se
moći unatoč tomu u manje vriednu vrst pomješati, te će uz
ovaj gubitak mnogo veći biti onaj probitak, koji ćemo postignuti.
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 74 —


U hvatove neka se u šumi cjepanice pregusto ne slažu,
da može zrak kroz hvatove što bolje strujiti.


Ovdje će nastati opet ono pitanje, kako da u ovom slučaju
pravimo račun s radnicima. Na ovo pite nje možemo samo
to odgovoriti, da nastojmo onaj manjak u visini složaja nadoknaditi.
Ako je kod gusto složenoga visina šumske mjere
1´3 m. iznašala, onda kod ovog sa prazninama složenog neka
bude 1-6—1*7 met. Ova visina nije još uvjek takova, koja bi
kod 1 m. širokog temelja po stabilitet složaja opasna bila.


Ono mjesto pako, na koje ćemo složaje namjestiti, neka je
suncu i vjetru izvrgnuto. Izbjegavajmo tiesne hladne doline,
vlažna i močvarna mjesta, koja spriečavaju sušenje ogrievnih drva.


Upravo radi toga oprezno moramo onaj postupak upotriebiti,
da se trupeidi zimi sjeČenih stabala, od kojih će se
ogrievo proizvoditi, dadu valjati u doline tamo kalati i u složaje
slagati. Eventualna prištednja na transportnim troškovima često
je manja od gubitka na kvaliteti t´h drva.


Inače neka se slažu ogrievna samo u širokim, suncu pristupnim
dolinama.


Jednogdišnja cjepanica na svom čelu će oduošaje sušenja
odati, što je opaženo kod onih u čistoj sječi, zimi sječenih i
izradjenih, a početkom ljeta u skladište dovezenih ogrievnih
drva, koja su u mjesecu srpnju pregledana bila. Ćelo cjepanica
bilo je redje sivkasto, već obično hrdjaste boje ili sasvim tamno
hrdjaste crvene boje, koja je boja, ako i ne u jednakoj intenzivnosti,
ali na obadvijuh strana cjepanica, odnosno složaja
jednaka bila. Kod pokusnog je pilenja ustanovljeno, da se je
medju cjepanicama sivkaste boje mnogo više i u većoj mjeri
nagnjilih cjepanica nalazilo, nego li medju onima cjepanicama,
koje su na čelu hrdjasto crvenu boju pokazivale.


Izpostavilo se je, da su one na čelu sivkastu boju pokazujuce
cjepanice na hladnom mjestu u šumi složene bile, dočim
one hrdjave boje, na suncu izvrženom mjestu.


Ova crvenkasta boja, koja je samo na površini tih
ciepanica, sačinjava vrlo tanki sloj. Ovo se dogadja i kod inih
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 75 —


od bukovih drva izradjenih proizvoda, a ne samo kod bukovih
cjepanica i oblica.


Po tome možemo kod jednogodišnjih ogrievnih drva po
hrdjastoj boji na povoljno sušenje tih ogrievnih drva, a donekle i
na valjanost istih zaključiti. Ako je za vrieme izradbe i knd
prvog sušenja drva stalno kišovito vrieme vladalo, u tom se
slučaju ova crvenkasta boja nije opaziti mogla


Nakon godinu dana ova ogrievna drva tu hrdjasto crvenu
boju redovito izgube, a čelo cjepanica dobije izrazito sivkastu boju.


U koliko je moguće, izbjegavajmo to, da složaji budu u
hladu preostavših stabala, pošto de guste krošnje tih stabala
slobodno gibanje zraka i na sušenje djelujući upliv sunca zapriečiti.
U takovim sastojinama ne možemo izbjeći tomu, da
ogrievna drva ne bi morali jednu, a više puta i dvie godine
u šumi u hladu ostaviti, a spriečavajuć njihovo izsušenje, izvrgnuti
ćemo ih pogibelji gnjih-be i truleži.


Sa gledišta proizvadjanja bukovih ogrievnih drva, upravo
radi toga bi bilo od potrebe, da takovu sječinu imademo, u
kojoj hlad preostalog stabalja izsušenje složaja manje sprečava.


Ondje, gdje imademo zadaću, da bukove sastojine naravnim
putem opet pomladimo, uzgojni uvjeti sami to zahtjevaju, da
se iz ove površine bukova stabla samo postepeno odstrane.


Kod onih bukovih prašuma koje veću množiau bukovih
ogrievnih drva pružaju, narav sama pomaže, uslied toga, što se
je na cieloj površini razštrkano, osobito pako na mjestu izva-
Ijenih stabala, hrpimice toliko mladih biljka razvilo, da je
uslied toga pošumljenje većim dielom već osigurano. Tako smo
u stanju kod preborne sječe u velikoj mjeri u obzir uzeti zahtjeve
eksploatacije.


U tom slučaju dakle, ako ne možemo tomu izbjeći, da se


ogrievna nakon izradbe u hladu ne ostavljaju, onda, ako to množina


proizvesti se imajućih ogrievnih drva, te izvozni odnošaji do


zvole, sušenju cjepanica u hladu tako izbjeći možemo, da ogrievna


drva u sliedećem proljeću, ali bezuvjetno do početka ljeta, na


slobodna mjesta iz šume izvezemo, te ih tako složimo, da se


dovoljno izsušiti mogu.
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 76 -
Ako je pako uz nepovoljne izvozne odnošaje proizvedena
množina tako velika, da nismo u stanju ogrievna drva izraditi,
maknuti ih sa sječine i dalje transportirati, a sve u roku
od kojih 4—6 mjeseci, već smo ih prisiljeni kroz cielu jednu
godinu ili i dvie u šumi ostaviti, tada ne možemo drugo učiučiniti,
nego da pojedine vrsti preborne sječe tako vodimo, da
po mogućnosti dvie sječine otvorimo. Već kod prve sječine
moramo tada nastojati, da udovoljimo onom zahtjevu, da hlad
preostalog stabalja izsušenjenje proizvedenih drva u složajima
u čim manjoj mjeri sprečava. A.ko je šumsko tlo već naravnim
putem dovoljno pošumljeno, u tom slučaju se mora pomnjivo
prosuditi,, ne bi li bilo probitačnije obzirom na kakvoću te na
izvoz proizvesti se imajućih ogrievnih drva, čistu sjeČu upotrebiti,
ostavivši nekoliko stabala po jutru, koja bi onda dielom
sa urodom sjemena, dielom pako sa svojim hladom i ošumljenje
ove površine podpomogla. Svakako će onda od odnošaja ođvisiti,
da li demo ova ostavljena stabla kasnije, kada su svoju
zadaću izvršila, izvaditi i unovčiti, ili ćemo ih njihovoj sudbini
prepustiti.


Ako u bukovim sastojinama želimo gradjevno i tvorivo
drvo proizvadjati, biti će najshodniji taj postupak, da kod vodjenja
sječe u zimi najprije tehničko drvo, te odmah još u
istoj pječivnoj periodi iza tehničkog drva ogrievna drva izradjujemo;
tehničko drvo se mora bezuvjetno, a ogrievna drva
pako po mogućnosti još prije ljeta iz sječine izvesti dati. Kod
većih kompleksa šuma, uz težje odnošaje izvažanja, neda se to
tako provesti, te će se jedne zime izradba i izvoz tehničkog
drva obavljati, a ogrievna drva moći ćemo samo dojduće godine
sjeći


U zimi dojduće godine moći ćemo onda tamo ogrievo
sjeći, a ako se to ne može, u tom će se slučaju moći oni odpadci
preostali iza izradbe tehničkoga drva istom treće godine
izvažati.


U ovakove odnošaje morati ćemo se već u napred za oto
pripraviti, da od onih iza tehničkog drva preostalih odpadaka
ne ćemo modi ogrievna drva bolje kakvoće dobiti.
ŠUMARSKI LIST 2/1903 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 77 —


U ovakovom slučaju moramo u prvom redu nastojati, da
najveći dio oborenih stabala za tehničko drvo izradimo, uslied
toga će se kubični sadržaj tehničkog drva povisiti, te manje
odpadaka za ogrievna drva preostati. U drugom redu moramo
nastojati, da od odpadaka proizvedena drva budu što zdravija.
Da to postignemo, nuždno je, da se ovi odpadci još iste godine
na ogrievna drva izrade, akoprem će ove radnje više stajati
nego li izradbeni troškovi običnih ogrievnih drva, buduć
se odpadci, koji su većim dielom gulavi i kvrgasti, širom u
sječini nalaze, tako, da uz težu izradbu istih više puta i kupljenje
za jedan prostorni metar potrebitog drva više posla
zadaje. U koliko je moguće, dajmo ih na tanke cjepanice razciepati,
a neka se na vjetru i suncu izloženim mjestima u složaje
slože, a na riedkoj da se dobro sušiti mogu,


To je sve, što u obće uz ove težke okolnosti učiniti možemo.
Osjećamo one potežkoće, koje u prije spomenutima slučajevima
kod izrabljivanja bukovih sastojina nastanu, da se
interesi šumogojstva sa interesima izradbe u sklad dovedu.


(Svršit 6e se).


Lov na divlje patke u južnim državama sjeverne
Amerike.


Po ustmenora kazivanju iz Amerike vrativšog se Hrvata, priobćuje
Jos. pl. Aue, kot. šumar imov. obćine križevačke.


Ni jedna vrst pernate vodene divljači nije u južnom dielu
sjeverne Amerike u tako bogatom i neizmjernom broju zastupana,
kao divlje patke, koje se naročito u zimsko doba u gradovima
na hiljade na prodaju nudjaju, te su u to doba sva
tržišta malo većih gradova divljim patkama prenatrpana.


Unatoč te množine i u izobilju na prodaju dopremljenih
divljih pataka, imade divlja patka po našem novčanom tečaju
u Americi dosta visoku cienu, a to se imade pripisati činjenici,
da ćemo kod Amerikanaca, već kod njekojih srednje imućnih