DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 47 —


pako koza, životinja vrlo krasna i velika, brstila je na rubu šume. Najednoć
zaskoči kozu izgladnjeo vuk, nu koza je baš u tom času uzdigla
glavu tako, da je vuk u skoku glavom medju rogoveykoze dospio. Koza stala
drečati, udovica priskočila i gotovo onieraila od straha i užasa, da gotovo
nije mogla ni zvati u pomoć. Ipak je to drečanje koze susjed udovičin
čuo i poliitio u pomoć. On primi vuka za stražnje noge, a udovica
je tad vuka stala nožem bosti dok nije parnuo. Tako će udovica
doći i do nagrade od 100 franaka, koja se u Francuzkoj za vuka izplaćuje.


Zajmovi na nekretnine bave se pojedini novčani zavodi, naročito
hvpotekarne banke. Ove banke daju zajmove, nu dakako ne do
one vriednosti, koju dotični objekt ima, odnosno na koju je procienjen.
Vriede u tom pogledu razne ali slične ustanove. Naša zemalj. hvpot.
banka daje na kuće i gospod. zemljišta zajmov^; do ´/,,, a na vinograde
i šum e samo do ´/s procjenjene vriednosti.


Ogl


U biljevišlih kr. nadzorničtva za pošumljenje Krasa u Senju razpoloživo
je:
1, 2


686.700 kom. 2—3
33 godiš, biljka crnoga bora.
2. 416.000 » 2—3 „ „ smreke,
3. 2.400 4 jele.
j)


4. 450 ?) 4 „ „ 9,nZ3..
5. 22.700 » 2 , „ briesta.
6. 10.200 j) 3 „ crnoga jasena.
7., 2.600 n 3 „ bieloga jasena.
8. 4.500 ´) 2—8 , „ crnoga graba.
9. 1.000 V 3 , „ maklena.
10. 1.000 ?; 3 , „ klena.
Ukupno 1,147.550 komada biljka, koje će se na razne obćine (političke,
mjestne, urbarske, imovne), kao i na privatne šumoposjednike
bezplatno loco biljevišta porazdieliti, uzimajuć pri tomu osobiti
obzir na molitelje iz Kraškoga područja bivše Vojne Krajine i Primorja.


Područne oblasti, obćine i privatni šumoposjednici, koji žele upitne
biljke u svrhu šumske gojitbe imati, neka dotične svoje molbe podnesu
ovamo neposredno u nepreko ra čivo m roku do 31. siečnja
1903., dočim će se odprema upitnih biljka prema stigavšim prijavamarazpoloživom broju, obaviti idućeg proljeća, te o tomu molitelje pravodobno
obavjestiti.


U Zagrebu, 1. siečnja 1903.


Ban kraljevinali Hrvatske, Slavonije i Dalmacije.
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 48 —


Broj 9558. ex 1902.


Oglas dražbe.


Kod pođpisanog kr. šumarskog ravnateljstva prodavati će se dne


17. siečnja 1903. u 11 salih prije podne putem pismenih ponuda u 7.
okružju V. ter u 1. 5. i 6. okružju VI. sjekoreda kr. šumarije u Rujevcu
sa površinom od 8d*34 katast. rali izlučene, pretežno kestenove
sastojine, koje su u glavnom za proizvadjanje kestenovih brzojavnih stupova,
zatim za proizvadjanje razne gradje i ogrievnih drvah prikladne.
Čitavi objekt dražbe imade se u trim sječivnim sezonam platiti,
preuzeti, izraditi i izvesti.


Procjenbena vrieđnost, kao izklična ciena opredieljena je za svaku
česticu po katas. rali, te iznosi za čitavu površinu (34.624) tridesetčetirihiljade
šest sto dvadeset i četiri krune.


Pobliži dražbeni uvjeti mogu se za vrieme uredovnih satih ugledati
kod podpisanog kr. šumarskog ravnateljstva i kod kr. šumarije u
Rujevcu.


Kr. šumsko raviiaieljstvo.


u Zagrebu, dne 17. prosinca 1902.


Hn. šumarski kolendar


za god. 1903. tečaj XXIV. sadržajem znatno proširen, dotiskan je sada,
pa učtivo molim p. n. gg. strukovnjake i prijatelje šumarstva, da izvole
svoje naručbe na taj jedini naš stručni kalendar priposlati sam o n a
mene , Zagreb, Pantovčak kbr. 20 A,, a podjedno molim, da izvole
naručbu toga kolendara dogodice preporučiti i drugim, da se tako
svagdje udomi.


Ciena kolendaru je kac i do sada 2 K. 40 fd. ili 1 for." 20 nč.
po komadu.
Naručbu „Hr. šumar, kalendara" preporučila je Vis. lirv. slav.
dalm. zemaljska vlada, odjel za unut. poslove, rješitbom svojom od


9. travnja 1899. br. 9801. svim kr. žup. oblastima i imovnim obćinama,
a isto to preporučio je i preuzvišeni gosp. kr. ug. ministar za poljodjelstvo
u Budimpešti svojom rješitbom od 17. prosinca god. 1901.
broj 9919./I. a. svim hrv. slav. držav. šumarskim oblastima.
U Zagreb u mjeseca prosinca 1902.


Tatroslav Eački,


vlastnik, izdavatelj i urednik Hrv. šum. kalendara.


Uređjuje Ivan I´artaš,prof. .šum. akademije u Zagrebu. Tiskara C. Albreclit (J. TVitlasek).