DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 42 ugovor
po njihovo šumarstvo štetan, jer dozvoljava slobodan uvoz drvu,
pak misle, da bi to novim ugovorom prestati moralo.


Ovakove nesjegurnosti u obćem gospodarskom položaju naravno
ne mogu povolj no djelovati ni na razna poduzeća, pak ni na promet i trgo vinu.
Poduzetnici ne imaju nikakove stalne osnovke, na kojoj bi svoje proračune
napravili, pa se po tom i ne će, a i ne mogu, u nikakova veća i
d Ije trajuća poduzeća upustiti.


Ipak ima nade, da će se konačno i austro-ugarska nagoda koncu
privesti, a doći i do bar kako povoljnih ugovora sa susjednim državama,
pa ako ne bude u Orientu kakovih većih zapletaja, mogla bi nova
godina 1903. biti povoljnija po naš promet i trgovinu u obće, a napose
povoljnija i za naš promet sa šumskim! proizvodi.


Glede prodje razne drvne robe možemo reći, da četinjava roba
vrlo slabo prolazi, a slično i bukovina, s razloga spomenutih opetovano
već u pri.ašnjim našim izvješćima* Kriza vlada glede prodje te robe i
u susjednoj nam Kranjskoj, te je nedavno donio kratku viest o tom iz
Ljubljane naš „Hrv. trgov. list" u kojoj se veli, da je ciena drvne robe
silno pala, pa to pripisuje u glavnom žestokoj utakmici okupiranih zemalja.
Glede ostale, naročito hrastove robe, popravila se je nešto malo
prodja rezane robe, poimence liepo se je pridigla prodja daščica za podove
— frisa — koja je roba već od dvie godine u nazad vrlo slabo
prolazila. Popravila se je nešto i prodja hrastovih željezničkih podvlaka,
koja je takodjer bila zadnjih godina dosta slaba. Nasuprot slaba je potražba
i prodja francuske dužice; a i njemačka bačvarska gradja, koja
je početkom pr. godine još dobro prolazila, bila kašnje tečajem godine
sve slabije tražena i plaćena.


Okolnosti pod kojima naše drvarsko tržište stupa u novu godinu
1903. nisu u obće povoljne ipak se danas, obzirom na sve do sele spomenuto,
ne može pravo reći, kakova će biti nadošla nova godina po
prodavače naših šuma i naše drvotržce. „Bila bolja od prošle!"


Različite viesti


Viesti iz kr. šumarske akademije zagrebačke. U ovom zimskomu
semestru upisano je u kr. šumarsku akademiju i to: u I. tečaj 9 redovitih
i 1 izvanredni, u II. tečaj 9 redovitih i 3 izvanredna, a u IIItečaj
6 redovitih i 1 izvanredni slušač; dakle u svemu 24 redovitih
i 5 izvanrednih slušača ili sveukupno 29 slušača. Kako vriede za slušače
kr. šumarske akademije isti propisi, koji vriede i za zagrebačko
kr. sveučilište Franje Josipa I., uz koje je akademija prislonjena, to
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 43 —


imadu, i imati moraju, svi redoviti slušači gimnazialnu, realnu i realnogimnazijsku
maturu, osim toga ju ima i jedan od izvanredniii slušača.
Izvanredni slušači većinom nisu pripadnici Hrvatske i Slavonije. Unatoč
vrlo liberalnim akademičkim propisima polazak je predavanja vrlo povoljan
— što s osobitim zadovoljstvom konstatujemo — a to je ujedno
dokazom, da naša mlada šumarska generacija sve ozbiljnije shvaća svoj
patriotski i stručni zadatak.


f l)r. Honrik Nitsclio saksonski tajni dvorski savjetnik i profesor
u kr. šumarskoj akademiji u Tharandtu, preminuo je koncem studeua
u Tharandtu. Pokojni Nitsche djelovao je kao profesor zoologije
punih 26 godina u Tharandtu, a izašao je na glas svojim radnjama
medju kojima prvo mjesto zauzima: ,Lehrbuch đer mitteleuropeischen
Forstsinectenkmide", koje je djelo napisao zajedno sa bivšim pokojnim
ruvnateljem tharandtske akademije Judeichom. Pokojni Nitsehe posjetio
je Zagreb i našu šumarsku akademiju pr. g. prigodom svojega putovanja u
dolj. Ugrsku, te smo snjini nekoliko sati u razgovoru sproveli, pa kako
je unatoč svojim godinama bio vrlo čvrst i krepak, te u znanstvene
svrhe tegotno lovove po barama u Ugarskoj poduzimao, nismo mislili
da će ga tako brzo iz redova za znanost zaslužnih ljudi nestati,
„Slava mu".


Zemaljski savez lirvatsko-slavonskih Industrialaca. Industrijalni
odsjek „Trgovačkoga doma" razlaslao je nedavno na sve tvorničare i
industrialce u Hrvatskoj i Slavoniji poziv, da se polag primjera ugarskih
industrialaca osnuje i kod nas takav savez. Ovomu će biti svrha njegovati
i zaštićivati domaću industriju, stvarati složnimi silami nove
grane industrije, kod koje bi moglo naći zarade ono mnogobrojno pučanstvo,
koje je danas zbog nedostatka zarade prisiljeno jatomice seliti u
prekomorske zemlje, naročito Ameriku. Doista je bilo već od prieke
nužde, da se je na ustrojenje takovoga saveza i kod nas misliti počelo.
Takovi su savezi liepih plodova donieli u zemljami i državami u kojima
već postoje, a tako bi to moglo i kod nas biti. Specialno bi kod
nas, po našem sudu, mogla dobro prosperirati i ona industrija, koja je u
savezu sa šumom i šumarstvom, a nije se još pravo udomila. Mislimo
pod tim kemijsko-lehnoložku šumsku industriju o kojoj je već u našem
listu više članaka izašlo, naročito zgodan je članak o tom priobćio u
zadnje vrieme g. Urbani, iz kojega se viditi može, kako se je ta industrija
drugdje u zadnje vrieme silno razširila i napredovala, a baš za
nju kod nas svi uvjeti postoje.


Nova konkurencija našoj dužici. Pod ovim naslovom piše naš
,Hrv. trgov. list", da sve više raste izvoz hrastovih dužica iz Albanije
u Italiju na štetu naše slavonske dužice. Talijanski trgovci nastanili su
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 44 —


se u Albaniji, da profitiraju od te neve izvozne grane albanske. Neka


o tom malo razmišljaju naši uiteresovani krugovi, primjećuje taj list kod
ove viesti.
Zaštitne mjere za hrastove šume u Rumunjskoj. Isti list
javlja: „Kako je poznato, potražnja rumunjske hrastovine tako je porasla
na rumunjskim i inostranim tržištima drva, da je nastala pogibelj
devastacije za rumunjske hrastove šume. Stoga je ministarstvo državnih
domena u listopadu 1^02. izdalo odredbe, smjerajuće na to, da se te
šume štite. I^o ovim odredbama ne smije se sjeći stabla ispod 80 godina,
te valja paziti na čišćenje i pomladjivanje šuma, koje još nisu
dosegle tu starost. Ove su odredbe izdane najviše s toga, što se je
zbog pomanjkanja ugljena bezobzirno sjekla šuma za ogrievno drvo".


Deputatno ogrievno drvo i zemljište činovnika namješteuili
kod uprave državnih šuma. Polak viesti, koje su o tom već i poluslužbene
novine doniele, kani kr. ug. ministarstvo za poljodjelstvo dokinuti
pravo na deputatno ogrievo i deputatno zemljište koje su kao
beriva u naravi, odnosno reluirana u novcu, do sele dobivali činovnici
namješteni kod uprave državnih šuma, nu da će se odštetiti boljim
avancementom, koji će odgovarati onomu kod državnih rudarskih
činovnika.


Izseljivanje pučanstva iz Hrvatske i Slavonije. Poznata je žalostna
činjenica, da se je naše pučanstvo stalo u sve većoj mjeri seliti
u inozemstvo, odnosno polaziti na rad u tudje, naročito prekomorske
zemlje. Polag službenih statističkih podataka izselilo se je zadnje četiri
godine iz Hrvatske i Slavonije u svem 73.967 ljudi, a od toga od


1. lipnja 1901. do 1. lipnja 1902. 30.223 osobe. Ove osobe spadaju
pretežno obrtnomu staležu, a poniele su sa sobom u svem 4 milijuna
kruna.
Normalne željezničke podvlake za Švicarsku, imaju polar
novih propisa izdanih po tamošnjem saveznomu vieću, u buduće biti
2 7 m. dugačke a ne kao do sele samo 2´5 m., na što valja da paze
oni šumski trgovci koji sa Švicarskom rade. Javlja to ziirižki list „Holz".


Kunine Itože još su i ove godine dobro u cieni, naročito kože
kune zlatice, te se plaćaju po paru (2 komada) u Beču po 38—40 kruna,
kože kune bjelice — koje su još prije nekoliko godina bile skuplje nego
li one kune zlatice — skoro su za polovicu jeftinije, a najjeftinije su kože
tvorčeve, koje se i u Beču jedva po paru po 6 K. prodavaju. Lov
se na kune zlatice, ove prave šumske kune, po tom još uvjek dobro
naplaćuje.


Ciena šiške biva od godine do godine sve manja, jer se toli
hrastova kora toli šiška sve manje za učinjanje koža rabi. Sada je ciena
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 47     <-- 47 -->        PDF

__ 45 —


šiške na velikim tržištima u Beču i Budimpešti — samo 10—20 kruna
po jednoj metričkoj centi (100 kilograma).


Šljuka bilo je ove jeseni u nekojim predjelima po Hrvatskoj i
Slavoniji prilično mnogo, pa ili je i dosta ubijeno, što na večernjem
čekanju, što pred psi prepeličari, nu ipak najviše pred pogoniči prigodom
ovojesenskili lovova na ostalu divljač.


Psi, koji su se strilminom otrovali, vele, da se mogu odmah u
početku kad su otrovanu meku požderali, tako spasiti, da im se u gubicu
saspe šaka morske soli, a tad im se ulije trahturom voda u gubicu,
da se sol rastopi. Jedan, koji je to predobro prokušao, hvali ga i
veli, da mu je pas doskora iza ovoga postupka postao zdrav i veseo.


Neki meteoroložki podatci za Zagreb za g. 1901. Godina
1901. bila nešto hladnija nego bi prosječno imala biti tako, da je i
prosječna godišnja temperatura polag izvješća zagrebačkog meteoroložkog
observatorija iznosila samo 10"7 G". Godišnji popriečni tlak zraka iznosio
je 747-7´(visina po.staje 156 m. a visina barometra 162-5 m. nad
morem). Popriečnja godišnja relativna zračna vlaga iznosila je 7770 a
naoblaka 0´5; broj dana s oborinom 1 mm. ili više 102. Najčešći vjetar
bio je sjevero-iztočnjak, koji je kod dnevnih (3) motrenja zabilježen 205
puta. Ukupni broj oborine iznosio je preko ciele godine 868 mm.


Nova šumska željeznica. Takovu gradi družtvo „Societe d´
importation de scliOne" od svoje parne pilane u Vrbanji u šumu „Orljak"
u duljini od O´/^ kilometara. Nedavno je obavljena obhodnja ovo uzkotračne
pruge.


Novi pojasni cienik na kr. ug. drž. željeznicama stupa u kriepst
već sa 1. siečnja o. g. Ovim se cienikom vožnja u obće nešto poskupljuje,
napose u t. zv. susjednom prometu, a i u prometu na velike
daljine, jer se umjesto dosadanjih 14 pojasa uvadja 16 pojasa. Ipak
je obćinstvo za tu skuplju vožnju donekle odštećeno time, što će svaki
onaj, koji preko 16 zone putuje, moći u povoljnoj postaji na 24 sata
putovanje prekinuti. Da se međjutim preprieče moguće zloporabe, valja
da takov putnik: još prije nego je stigao na stanicu na kojoj želi putovanje
prekinuti, prijaviti to kondukteru; kondukter će mu na to izdati
posebni certifikat, koji on mora još u kolima podpisati, a čim je
iz kola izašao, prijaviti se kod predstojnika postaje kojemu ujedno
mora odmah da naznači, kojim će vlakom i dokle putovanje nastaviti.


Pokusi u veliko oko uzgoja pitomoga kestena u šumama
im. obćine gradiške. Ove jeseni odlučeno je posaditi 500 vagana pitomoga
kestena po brežuljcima na čistinama u šumama gradiške imovne
obćino, i to u šumariji oriovačkoj. Kesten nabavljen je iz šuma vlastelinstva
kutjevačkoga. To će biti pokus u veliko, pa ako bude dobro
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 46 —


uspjeo, tad će i dalje nastaviti. I pravo je da se kane veće površine
kestenom zasaditi, jer je kesten doista takovo drvo, koje punim pravom
zaslužuje obzirom na mnoga dobra svojstva, da se što više u našim
šumama goji.


Ne samo da kesten dosta brzo raste, već je on drvo, koje se odlikuje
dobrimi tehničkimi svojstvt, a osim toga daje i sam plod liepu
korist; ne samo da je kesten vrlo tečna i zdrava hrana za ljude već je
i kestenova žirovina najcienjenija, u njoj se svinje najprije utove.
Drago će nam biti, bude li nas koji od tamošnjih stručnjaka svojedobno
obaviestio o uspjehu ovoga pokusa.


Talijanski agrarci, vinska klausola i naše drvo. Jedan dio
talijanskih agraraca, vele, ne ide za tim da se obnovi vinska klausula
u novom trgovačkom ugovoru, koji se kani sklopiti izmedju Austrougarske
i Italije, već zahtiova visoku carinu na drvo dolazeće iz austrougarskoga
carinskoga područja. Ti isti agrarci vele, da to obziri na njihove
šume i šumarstvo neobhodno iziskuju, jer im je inače šumska
proizvodnja ugrožena naročito u južnoj Italiji, gdje da već ljudi šume
pale, jer da im nikakovu korist nedonose. — Ova nam se viest čudnom
čini, jer je poznata stvar, da Italija šumom ne obiluje, te da je upravo
upućena na uvoz drva. Dapače ova nam se viest tendencioznom pričinja.


Podizanje novlli šuma u Pruskoj od godine do godine napreduje,
jer vlada ide za tim, da se pošume puste površine na kojima se
gospodarsko pravo neizplaćuje. Naročito pošumljuju se u Pruskoj mršava
pjeskovita zemljišta. Za 15 godina, i to od g. 1878.—1893., uvećala
se je šumska površina za 68 tisuća hektara, a od 1893.—1901).
čak za 78 tisuća hektara.


Odlikovan od strane medjunarodne izložbe za ribarstvo u
Beču. Član našega družtva šumarski upravitelj u Foči u Bosnoj, a
bivši zemaljski ribarnik u Božjakovini, g. Milan Drni ć odlikovan je za
svoju brošuru: „Uredjenje ribarstva u kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji"
mjedenom medaljom.


Bivlje svinje. Nar. Nov. Javljaju iz Boričevca: U noći 26. prosinca
preplivao je čopor od 11 divljih svinja preko rieke Une iz bosanskih
planina u šumu Lisac kraj sela Boričevca, kotar D. Lapac. Cim
začuše to lovci iz D. Lapca i Boričevca, odmah pohrliše za njima u
potjeru; ali divlje svinje, nanjušivši lovce, umakoše natrag preko Une
u Bosnu (planinu „Gava"). Ista divljač došla je bila skroz u selo
„Bubnji" kraj Boričevca.


Koza uhvatila vuka. Neki Wood javlja o tom u „Mittheilungen
das n. 6. J. V." sliedeće: Udovica imenom Sigaland u selu Ghez-Tablot
(departement Gharente) bila je zaposlena na polju kraj šume, njezina