DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 35 —


Pod slovom a označena nam je željeznička pruga sa 5 do
8 metra širokim t. z, materialnim jarkom.


Nakon toga dolazi od drveća prazni 8 do 9 metra široki
plašt sjegurnosti, c nam predočuje širinu od 18—20 metra širokog
obrašćenog i čisto držanog plašta sjegurnosti, nakon toga
pod d listnata pruga drveća sjegurnosti, iza koje se graba sa


2:1
profilom r^.fK mtr. nalazi, a poslie toga tek sastojina na red
dolazi.
Ciela ta obranba od a do d biti će nam 32 do 36 metara
široka.


U mnogim slučajevima budu vatrene izmetine željeznice
plašt C upalile, požar onda obično samo do grabe prodire, a
sama nam sastojina uzčuvana ostane. —


U ovom smo člančiću u jednom predmetu razpravljali,
koji bi u obće zaslužio više pazke, koli sa strane šumskih,
toli i željezničkih uprava.


Oskudica na šumskim radnicima.


Napisao Petar Petrović.


Geografski položaj i klimatički odnošaji jedne zemlje upućuju
njezino raduičtvo na onu vrst rada, iz kojeg dotično radničtvo
može dobivati za se sve ono, što njegove vitalne zahtjeve
zadovoljava i s kojim raste bogatstvo i blagostanje te
zemlje. — Radničtvo zemlje, koja je uz gore pomenute odnošaje,
bogata na plodnim njivama, oranicama, pašnjacima, sjenokošami,
— bavi se pretežno sa obradjivanjem tla, — u zemlji
bogatoj na šumama, uzgaja se radničtvo u šumskom radu, a
zemlja opet na domaku širokog mora, šalje skoro sav svoj
radni elemenat na daleku pučinu.


Kod nas, u našoj zemlji, mislim da je teško j^ovući točnu
crtu, koja bi označivala razliku izmedju množine radničtva,
koje se bavi poljskim gospodarstvom, — od množine onog
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 36 —


radničtva, koji šumskim radom zaslužuje svoj hljeb. — Stoji,
da je naša zemlja pretežno bogatija na šumi, koja joj i donosi
najviše materijalnog dohodka, pa prema tome stoji, da je
ona uzgajala i uzgojila, ako ne sasvim vješto, — a ono prilično
šumsko radničtvo, za kojeg je šuma vedim dijelom vrelo
njegovog obstanka.


Pravi početak toga radničtva ne datira odavno, jer zaista
se može nazvati i okrstiti ozbiljnim i pravim početkom šumskog
rada onda, kada je naš narod boreći se za život, kao i danas,
naučivši od Francuza počeo izdjelavati sam onu glasovitu francuzku
dužicu i slati je na milijone i milijone u Francuzku.
To se več može nazvati vještim radničtvom, kojeg i danas
nalazimo po nekim krajevima naše domovine, kao u Gorskom
kotaru, što nam svjedoči vješta i skoro umjetna izradba klada
(bordunala), kojom se ono u velike bavi.


Ostalo šumsko raduičtvo, ostalo je kod onog prostog i
primitivnog šumskog rada, ne radi toga što je ono možda redovito
i nerazvijeno u svojim osjećajima, da ne bi moglo razabrati,
da bi ga taj rad mogao s životne strane prilično pomagati
i osigurati, već radi toga, što je ono rodjeno u bijedi,
raslo i živjelo u pukom siromaštvu, koje ga je naganjalo bilo
na kakav posao i rad, s kojim bi mogao bar nešto za se i za
svoje priradili. — I-ta grčevita borba za obstanak uklanjala
je ispred njega priliku, koja bi ga dovela do izučavanja umjetnijeg
šumkog rada, i ubila u njem na neki način volju i
mar za to sve.


Sva snaga šumskog radničtva za prostiji šumski rad nalazi
se datias u ubogoj ukrajini Lici. Sama. nevolja nagoni ta]
siromašni narod na taj rad, kojeg traži po Slavoniji, Bavarskoj,
Pruskoj itd. Pa i razne imovne općine, vlastelinstva, šumski
trgovci najvole za radnike Ličane, već radi toga, što će pošto
poto primiti na se taj teški rad, već iz svoje skromnosti i siromaštva,
a opet radi toga što su i svojom tjelesnom konstrukcijom
najsposobniji za taki rad, koji zahtjeva jakost i elastičnost
mišica, i snagu pleća, koja su već mnogo toga teška i
preteška preko sebe preturila.
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 37 —


I želja za tim radom uspješno je njih vodila od njihovih
ognjišta, pa su kao takovi sačinjavali pravu jezgru šumskog
rađničtva, koje je u zemljama obraslim šumama od neophodne
važnosti. Bez radnih sila u nijednom nema poslu boljih i
ljepših uspjeha, s bogatstvom i blagostanjem zemlje raste i
radničtvo, a kad se na ovom osjeti oskudica, uzdrma se i sve
ono drugo, što su marne ruke radničtva držale u ravnovjesju.


Kao nevjesti šumski radnici radili su Ličani naši na


t. ZV. krčevinama. Mnoge imovne općine u Slavoniji, a osobito
Petrovaradinska bavile su se, a bave se još i danas šumskopoljskim
gospodarenjem, te bi se naši Ličani bludeći i lutajudi
tražeći rađa slučajno namjerili na takovu jednu krčevinu i latili
bi se svom snagom svoje volje toga rada, zakidajući od i
onako malene nadnice i šaljući kući svojima.
Pa ipak uza sve to, uza svu tu volju i mar, uza svu tu
ljubav za se i za svoje da ih prehrani, opaža se danas u najnovije
doba oskudica na šumskim radnicima. Gdje leži taj razlog?
Naš je narod u Lici ostao isti, kao što je i prije bio,
njegovo se materijalno stanje nije poboljšalo, ako nije pogoršalo,
isto se ono siromaštvo povlači izmedju njih kao i prije,
pa ipak, ipak ostaju danas naše imovne obćine, vlastelinstva,
kupci šuma itd. bez radnika.


Velik je i pojmljiv razlog za to sve. Naš narod postao
je siromašniji već radi toga, što su se negdašnje zajednice i
zadruge razvrgle. U zadruzi su radili svi zadrugari za jedan cilj
jednu svrhu, pa ako je bila nužda pošli su nekoji od njih na
rad, gdje su zaradjivali za se a možda i slali kući, a kod kuće
ih je opet ostalo dosta, koji su radili na zadrugarskoj zemlji.
Eazcijepani i razdijeljeni bili su nemoćni, slabi. Sam za se i
za svoju obitelj radio je on na pedlju zemlje dok je mogao, a
kad ga je počelo gušiti pošao je na rad ne ostavivši kod kuće
nikoga, da mu obradjuje zemlju. S tijem je eto eno i onako
neplodno tlo, postalo još neplodnije i nesposobnije, da daje i
najnuždnije za one slabe koji su ostali Pa dok on možda da
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 38 —


leko dolje u Pruskoj i Bavarskoj krčio same uz malu nadnicu,
dotle su gladovali kod kude oni, za koje je on obvezan
raditi i otišao da radi.


Ta njegova zarada bila je malena da obskrbi svoje kod
kuće i on je osnovao dalie. Vanjski jedan utjecaj, svakako poguban
za naše prilike, utjecao je zarazno na našeg seljaka Ličanina
i on slušajući bajke, da ima jtdna zemlja, gdje se zlato
kopa i gdje se bogat postaje, zasliepio je s nadom u to sve,
ostavio je kod kuće sve ono što je nejako i slabo, prodao ono,
što mu je i vricdilo nešto i odjedrio za — Ameriku.


Eto ta seoba zadala je težak osjetljiv udarac našemu
šumskomu gospodarstvu.


Da se to prepriječi nuždne su nekoje mjere kojih bi se
i naše imovne obćine, vlastelinstva a i trgovci šuma trebali
držati. Znajući dobro, da je baš gore u Lici jezgra šumskoga
r;idničtva, trebale bi slavonske imovne obćine stajati u kontaktu
sa ličkim imovnim obćinama, kao što i političke oblasti one
doljnje sa našim gornjima, — koje bi onda izvješćivale narod
0 takim krčevinama, i davale mu na taj način liepu priliku,
da što više zasluži.


Pa i sami trgovci šuma treba da imadu u Lici u glavnim
mjestima svog, svakako plaćenog čovjeka, koji bi im u slučaju
velike zarađuje, mogao sabrati radnike, da se ne dogadja
ono, upravo nelijepo prekupljivanje radnika, s kojim se tlači
i ugnjetava, i onako na pola ubijeni, narodni ponos.


Naš narod ima volju za rad i sposoban je, samo mu treba
(lati priliku da radi. On bi možda i sam krenuo od kuće na
rad u času, kad osjeti pred sobom beznadje u bolji život, ali
ne može, nema sredstva, koje ga i preko njegove volje prikuje
za njegovo pusto ognjište. Za to bilo zgodno, kad bi se takovimi
radničkim skupinama, pod gore navedenim okolnostima,
poslao putni trošak, te bi s tim na jednoj strani posao bio prije a
možda i bolje dovršen, a na drugoj strani pomoglo bi se onom
luuodu, koji danas traži kruha u tudjini.


Oskudica radnika može naše prilike do posrtaja dovesti
osobito u nationalno-ekonomskom pitanju. Tome treba na put
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 39 —


stati, jer se u najnovije doba u toj oskudici radničtva pojavljuje
lihvarstvo, samo radi toga, što pojedini gospodarstveni
uredi, bojed se, da ne bi dobili radnika, daju krčenje šuma u
zakup ljudima, koji dobiju na njem lijepih novaca, mjesto da
gospodarstveai uredi uzmu to sami u svoju režiju.


I ne samo šumske prilike, \ eć i poljska privreda pada,
tlo 8 neobradjivanjem gubi svoju vrijednost, jer odseljeni Ličanin
nema nade da će se ikad iza mora vratiti natrag na rodjenu
grudu, i nanovo je početi obradjivati, (prije se bar mogao
vratiti), a najposlije izselivanjem se umanjuje pučanstvo, umanjuje
radna sila, a s njom eto polagano pada sve ono, što je
vezano i skopčano s njom.


Sve te prilike nukaju nas, da se tome stane na put, pa
tko ne če i ne zna da gleda na te prilike, neka posluša malo
glas svoje svijesti i zanosa, — koja ga zanaša za ovaj komad
zemlje, gdje je ugledao prvi zrak sunca, pak će već po svojim
silama nastojati da stane na put zlu, koje se polagano navlači
u njegovu zemlju.


To dakle i patriotizam traži.


n. I s T.A_K:.
Osobne viesti.


Odlikovanje. Njegovo ces. i kralj, apostolsko Veličanstvo je obnašlo
podieliti kr. nadšumaru Albertu Rosmanith u naslov „kralj,
šumarnika".


Imenovanje. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalu.acije obnašao
je imenovati: svršenog šumarskoga akademičara Dušana Ostoića
i abiturienta bivšeg kr. gospodarskog i šumarskog učilišta križevačkog
Nikolu F. Bugarskog a šumarskim vježbenicima imov. obćine petrovaradinske
; nadalje šumarske vježbenike imov. obćine brodske Ivana
M u r a V i ć a, Josipa A 1 k o v i ć a i Franju Ivica, šumarskim pristavima
iste imovne obćine, a sve sa sustavnom pripomoći odnosno sustavnim
berivima.