DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 3     <-- 3 -->        PDF

´tiamre« mit


Br. 1. u ZAGREBU, 1. siečnja 1903. God. XXVII.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 16 K.; za ´/a stranice 8 K.; za Vs stranice
5 K. 20 fll.; za ´A stranice 4 K. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


Šumsko drveće u zimskom ruhu.


Lice zemlje mienja se u našoj domovini po četiri puta;
drugo je ono s proljeća, drugo u ljeti, drugo u jeseni ili u
zimi. Raznolično je njezino rulio, koje mu priroda skida i daje,
a oku našemu najmilije ono proljetno ruho, kad je zima skinula
težko svoje breme, pak se zemlja zaodjela oholo i svečano,
da nas mladi i zamladjuje, a šumaru ponovno srdce zasladjuje.
Ali ima za šumara svoje care priroda i u zimi, kad pred njime
stoji šuma listopadnoga drveća gola. List je padao za listom,
suhi ogranak za ogrankom, ginulo i pogibalo je šumsko drugo
bilje, nu, što ga je više ne stajalo, to bijaše šuma zraČnija,
vidnija. Ne samo da razabiremo i razlikujemo sve oblike tla,
da vidimo svaki potez i crtu, već nam se oku iztakne u šumi
svaka tvar, koju je prije zastirala zelen. Vidik nam biva u šumi
sve to veći, sve to obsežniji i puno toga vidimo, što preko
ljeta nismo vidjeli i gledali.


U prvome redu pada nam u oči šumsko drveće i grmlje.
Krasno je ono, kad se zaodjene u zeleno ruho, ali je oku milo
i u zimi, kad ga je skiuulo. Sada nam se grm i stablo iztaknu
cielim svojim oblikom. U stabla možemo da omjerimo cielu mu
visinu; oko nam seže od tla, pa do zadnje grančice na vrh
krošnje. Vidimo svaku svrž, odtoku, granu, grančicu; vidimo,
kojim se je pravcem razrasla i u kojem se obliku razvila;
pada nam u oči svaka »jalova grana« ili »glogić«, »suvonjika«
ili »odvodnica«; razabiremo na stablu svaku »zarastovinu«,




ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 2 —


i svaku »svojinu«, ali i svaki »Ijetorast« ili »mladicu«, pak
smo kadri, pa razgledamo i oblik debla, kadkada veličajnog
debla, koje nam imponuje i visinom i debljinom svojom.


Biline, koje u zimi gledamo u našim šumama jesu »drvenaste
«, pak i moraju takove da budu, da podnesu sve nepogode
vremena. No nije ni u zimi naša šuma pusta; ima biliua,
koje u zavjetrinama i prezimuju, lišde im se zeleni i
usred zime kao n. pr. listovi od ljubice, dragoljubice (Cjclamen),
krasuljka (Bellis), pak ćemo naći i koju paprad, koja je u nas
»zimzelena«, ako i nije tako bujna, kao preko ljeta. No sve te
i druge biline blizo su tla, pa ih u zimi pokriva snieg. U visinama
sjeća nas na ljetno doba zimzeleni bršljan, sjećaju nas
glice cesernjaca. Ima po deblima i stablima i drugog zimskog
nakita, a to su razni lišaji i mahovi.


Kad je snieg pokrio ili zaprašio šumu, ugodna je oka
biela mu boja toga radi, jer se izpod nje iztice boja kore
onoga drveta. Kad se pak snieg u zimi raztopio, osvane stablo,
naročito hrast, i usred zime u zelenu ruhu. Uzbujaju mahovi
od kojih je gornja strana svrži kadkad sva zelena, a ta je
zelen tako svježa, kao što je svježa, prva proljetna zelen. Ako
je pred tobom šuma hrastova, koja je u zimi mrka, a šumsko
još tlo pokriva snieg: tad je ona zelen mahova oku i mila i
draga, pogotovo pak onda, kada sunce naginje k zapadu i
večernje ju svjetlo prosjeva!


Naleti li u tom svečanom času ptičica na granu, da si u
mahu nadje koj zalogajac i da se zadovoljna oglasi; preleti li
izpod stabla žutokljuni kos ili druga koja ptica, oćutiš, da
priroda nije podpuno zamrla, da ima u njoj života, ali u tom
životu i ljute borbe, borbe o bitak.


četiri su faktora, kojima se ima bilje u zimi otimati:
studen, suh zrak, mekanički tlak sniega i leda, te životinje. Prva
su tri faktora uzrokom, da bilju pada lišće. Još mjeseca prosinca
djeluje korenje i privaža vodu, nu kad je studen segnula
dublje u zemlju, prestaje ovo djelovanje, jer su i stanice
prestale djelovati. Da li drveće u zimi podpuno obu^mre, da li




ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 3 —


nastupi »smrt«, po Biisgenu je dvojbeno, ali je sigurno, da
studen otimlje potrebitu vlagu. Uz nizku temperaturu ugiba
stanica težko, nu studen joj izvuče vodu i ona se ukoči. Kada
joj ne stane životne tvari, izhlapi taki led i stanica ugine, ako
ju ne čuva snieg ili ako ju ne štite druga branila, kao ulje u
stanicama, kora, pluto, koji ju štite i proti velikoj studeni
Iz nutrinje debala poznata je temperatura od — 20", a u polarnim
krajevima podnose ona patuljasta stabla i studen od


— 40 do — 47".
Ono drvede, koje je u hladnim i studenim krajevima zimzeleno,
ne ima lista sa širokom plojkom, ved uzane, kožnate
iglice čvrstom tjenicom, koja pridržava potrebitu vlagu.


I uzani oblik lista koristi stablu, jer se na njemu snieg težko
drži. Kako je ovo važno, vidimo u bukovim šumama, kad ili
pokrije težki snieg, koji se slegne po lišdu, a kadkada i led,
koj krši ne samo svrži i grane, ved i debla. Ovo se poučno
iztiče u onim krajevima n. pr. našega Gorskoga kotara, kada
se snieg počeo topiti, naskoČila ledena bura, a težke se ledenice
spustile sa grana,


Radi životinja mora se bilje tako prilagoditi, da im ono
odoljeva, a to ne bi mogle biline, koje su mekane i sočne, ved
samo biline tvrde, drvenaste.


Spomenuli smo, da nam se u zimi stablo odaje svojim
oblikom. Arhitektonske jedinice od kojih se gradi i stablo i
grm, jesu Ijetorasti: izlistane mladice ili osi, koje se pojedince
razviše iz jednog pupa, što je niknuo preko ljeta. Kad je Ijetorast
razvio novo lišde i nove pupove, prelazi u jeseni u
»stanje mira«. Kako Ijetorasti podavaju temelj ili osnov iz
kojega se razvija oblik stabla, razmatrati demo ovo u njegovu
zimskom ruhu.


Mladice i korjen izduljuju se na svom vršku. Kao što
zidar mede opeku do opeke, kamen do kamena, pa ih vrsta u
visinu i tako diže zid ili stienu, tako rastu i mladice te korjen,
kada se stanice u svom prednjem dielu umnažaju i povećavaju,
doeim podpuno razviti mladi dielovi svoju duljinu pridržavaju.




ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Svake se godine tako izduljuje naše šumsko drveće i grmlje
novim mladicama na granama, a tako raste i pojedina mladica,
da se na vršku umnaža stanično pletivo. Kod većine našega
domaćega drveća i grmlja ima svaki Ijetorast (Jahrestrieb)
svoju individualnost. Rast mladica nije u jeseni mrtav,
već zaključuje vršikastim pupom, koji se je preko ljeta
razvijao i za zimu opremio ; ili vršak mladice ugine, a s proljeća
nikne i izraste postranični pup, koji stoji nešto dublje.


Vrsikasti pup, koji se može dalje razvijati, ima iglasto
drveće, imaju ga javorovi, a često bukva i hrastovi. Veoma je
zanimivo, da se kod većine drveća pravilno iztiče drugi slučaj.
Tako u breze, lješnjaka, briestova, vrba, lipa, raznih vrsta
Prunusa, grabrova, a neriedko u bukve i hrasta. Vršak mladice
prestane se izduljivati i debljati, dok se napokon osuši i
odpadne ili ostane neko vrieme kao nekoliko milimetara dugi,
drvenasti šiljak. Sljedeće godine razpoznava se težko, da ova
mladica potiče od vršikastog pupa. U lipe odaje se kao zarastica
(Narbe) uz postranični pup. Za dalnji rast mnogo je znamenitije
kada ugine vrsikasti pup u takova drveća, gdje su
postranični pupovi protustavni kao n. pr. u jorgovana, crnog
trna, bazga.


Ondje se razviju najgornji »postranični« pupovi istodobno,
doćim se glavna os ne izduljuje; tako se razviju »rašlje«,
grana postaje »rašljasta«.


Kadkada stupi najgornji postranični pup sa vršikastim
pupom u utakmicu. Zanimivo je i čudnovato kod toga, da
postriinični pup zauzme položaj vršikastoga pupa. Ovo se dogadja
i onda, ako je prvobitnog vršikastog pupa ne stalo usljed
bure, oluje, snježnoga tlaka, leda ili su ga oštetili zubi koje
divlje životinje. Liepo se to iztiče u šumama na visokom drveću,
naročito na drveću crnogorice, i »vjetrolom« mnogoga je
već šumara i prijatelja prirode iznenadio. U bagrena, dudova,
kopri vica ili glangulića (Celtis australis) i drugoga drveća iz
južnih i toplijih krajeva trpe pupovi u nas od mrazova, pa se
toga radi ne mogu mladice do kraja razviti. Koliko se mla




ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 7     <-- 7 -->        PDF

diče razvijaju, označuju »prstenaste« zarastice, koje potiču od
odpalih Ijuštica pupova. Gdje ne ima toga, označuju površinu
poraslih generacija, površina mladice, naime kora, pluto, lišaji,
mahovine. Ona mjesta na kojima bijahu Ijuštice od pupova
odavaju se kadkad i po više godina, jer se tamo razviju raznolične
»bute« (gluta, žulj; E.indenwiilste).


Prispodobimo li Ijetorast raznoga drveća, pada nam u oči
razna mu duljina i jakost, ali pogotovo značajan poredjaj pupova.
Izrasli su uvjek blizo listne zarastice i to povrh nje ili
polag nje, tako, da im je položaj skoro isti sa položajeii lista.
Tko je razgledao mladicu bukve, grabra, lipe, vrbe, jalše ili
jove, opazio je, da pupovi stoje u raznim visinama; takovi se
pupovi zovu »raztreseni« ili »razštrkani«. Stoje li pupovi u istoj
visini to su oni »protustavni« ili »prešljanasti«, kao što su


n. pr. prešijanasto poredani cvietovi u mrtve koprive (Lamium
maculatum) ili u ivice (Ajuga) i drugih bilina Usnatica. Tako
poredane pupove imadu javorovi, jorgovan, jaseni, divlji kesten,
vodeni zov (Viburnum Opulus). Raztreseni pupovi mogu se poredati
i u prilici vijka, dakle »spiralno« ili se poredaju postrance
u dva reda. Ovo se očituje u bukve, grabra, lipe. Protustavni
pupovi razviju se pravilno u četiri reda t. j . dva se uzporeda
para križaju. Kod onih pupova, koji su se poredali u dva
reda, pada u oči, da su pomaknuti postrance prama pripadajućoj
listnoj zarastici, i toga radi možemo na takovoj grani razlikovati
hrbtenu i trbušnu stranu´.
Položaj i oblik pupova značajan je često za pojedine vrsti
drveća ili grmlja.


Postranični pupovi izrastu nad zarasticom ravno (grabar)
ili koso (briest). Obično su sjeđavi, a riedko na kratku stabku
nataknuti (jalša obična, biela jalša); kadkađa se pomaknu postrance
od zarastice n. pr. u bukve. Kadkađa se u pažušici
lista razvije i više pupova, koji stoje sgora, uzporedo ili pod
pazušicom. Ovakovi pupovi nisu riedki u grabra, a poznati i


´ B u s g e n M.: Bau unđ Leben nnserer Walđbaume. Mit 100 Abbildungen.
Jena, 1897.




ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 8     <-- 8 -->        PDF

u oraha. Obično su pupovi cunjasta oblika, a razne veličine.
Najuglednije pupove ima divlji kesten i nekoji borovi (crni
bor). U većine našega drveća pokriveni su pupovi ljuskama
naličnim organima, koji nisu ino, već branila onoga lišća, koje
de se razviti iz pupa. Poredjaj ovih ljusaka jednak je položaju
lišća u dotične vrsti drveta. Brojem, oblikom, veličinom i
bojom pupovi su razliČni.


Odrežemo li pup od divljega kestena i primimo li ga prštim
a^ razabrat ćemo, da se liepi o prste i toga se radi ljusaka
ne drži kiša, snieg, rosa, mraz, već se osklizne i tako
pup očuva od njihova štetna upliva. Razrežemo li takav pup,
zagledat ćemo u nutrinji gustu pustenu naslagu, koja pup takodjer
Čuva od pozebe. Ima i takovih ljusaka na pupovima
koje su dlakave ili pustene, a i takovih, koje su baršunaste.
No imadu pupovi i drugih branila; to su preostale petlje lista
ili možda i zaostali priperci (Nebenbliitter) kako to vidimo u
mnogih Komušarka (Leguminosae) n. pr. u negnjila (Laburnum
vulgare; Goldregen).


Ako je pup »gol« t. j . ako ne ima ljusaka, onda čuvaju
mlade listiće guste dlake ili pust, kako to n. pr. vidimo u
trušljikovine (Rhamnus Frangula; Faulbaum). Dogadja se, da
ljuske samo dolnji dio pupa pokrivaju, dočim je gornji dio
»otvoren«. Takove pupove ima n. pr. jorgovan. Razrežemo li
pup, vidit ćemo, da su mladi listići u pupu tako složeni, da
po njima možemo odrediti i pojedinu vrstu drveta. U hrasta,
lipe, trešnje, ovijaju srednje rebarce, dočim su se u bukve i
jalše priljubili i postraničnim rebarcima. U topola mladi su
listići smotani, u vrba natražke smotani i t. d.


Kada se pupovi razpucaju, odpadnu obično ljuske, ostavljajući
na podini mladice uzku, ali jasnu zarasticu, nalikujući
fitiu kolobarcu. Ako su ovi kolobarci, kao u bukve i grabra
brojni, označuju jasno godišnji Ijetorast. Nutarnje se ljuske kadkada
izduljuju, pak se zazelene, kao n. pr, u javorova^


1 G. Hempel i K. Wilhelm: Die Biiume und Straucher đes Walđes in
botanischer und forst\virthscliaftlicher Beziehung, p. 7.




ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Povratimo se opet k Ijetorastu, da razmotrimo njegovu
absolutnu duljinu. Ova je razna, jer može Ijetorast biti dug
samo nekoliko milimetara, ali i metar i vise, što ovisi o raznim
prilikama, o vrsti i starosti biline. Od absolutne duljine Ijetorasta
ovisi prirast stabla i njegova visina, a kako oni ne rastu
samo u visinu, već i u širinu, ovisi o njima više manje i oblik
krošnje. U praksi razlikujemo drveta, koja rastu lagano i takova
koja rastu brzo, a dogadja se to naročito, dok je bilina
mlada. Navesti ćemo nekoliko primjera. Ariš ili mecesan poraste
već u drugoj godini na 0"3 m. visoko, docim jela u isto
vrieme izbije 1—3 cm. dugom mladicom, koja se i u sliedećim
godinama slabo iztiče. Do 20, 25 godine pada i u bukava
duljina stabla slabo u oči. Ove razlike biti će nam jasne,
ako smetnemo pod oko ono mjesto na kojemu je stablo poraslo,
pak i potrebu svjetla. Ariš, jova, jasen, bor i druga brzo i"astuće
drveće ne podnosi sjenu drugoga drveća, ono raste, raste
hrlo, da se nadigne povrh zelena krova šume i domogne svjetla.
Ovo opažamo i u takova drveća, koje raste u dubljinama. Liepo
te to očituje u onim krajevima domovine u kojima se razvila
formacija Krasa, u kraškim krajevima, naročito Gorskoga kobtara,
na Velikoj Kapeli, Velebitu, Plješevici i druguda. Takova


tabla, visoka i tanka poput svieće, padaju n. pr. u oči u ponikvama
izmedju Tršća i Gerova, pak u ponikvama na vrhu
Grebene kod Kuželja. Kadkad su iz velike dubljine ponikve,
šiknula stabla tako visoko, da se od prevelike visine svijaju
ili gornjim dielovima krošnje jedno o drugo prislanjaju. Sto je
ponikva dublja, što je mračnija, to je borba za svjetlom jača.
Na putu izmedju Stojdrage i Novoga sela u Zumberku ima i
velikih i dubokih ponikava, a naročito je zanimiva jedna u
kojoj je porasla bukova šuma sa osobito visokim stablima.
Ponikve na Plitvičkim jezerima su obične, dapače se i sama
jezera u takovim razlievaju. Oko jezera Okrugljaka dolnjega
ima tako dubokih ponikava, da od bukava vire iz nje samo
vršići od krošnje, a visinom i oblikom debla oponašaju »tankovite
« jele i smreke. Osobito se to iztiče u ponikvama na




ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 10     <-- 10 -->        PDF

onim užasnim Bielim stjenama u Velikoj Kapeli kod Jasenka,
naročito u potresnim ponikvama, što leže »pod tisom«. Prezanimiva
je ste strane za šumara i Mamulska snježnica u Smolniku
kod istoga planinskoga sela. Izmedju Modruše i Drežnice,
u šumi Sopaži, leži istoimena ponikva i snježnica u kojoj ima
vječna sniega. Ova je ponikva tako duboka, da se u njoj
čovjek jedva vidi; 30—40 m. visoke jele izgledaju kao grmovi,
a stvorila ili je takovim orijašicama takodjer čežnja za svjetlom
bez kojega im ne ima života.


Drveće, koje u mladosti lagano raste, kao jela, smreka,
bukva, grabar, lipa, nisu spram sjene osobito osjetljivi, pa im
ona dapače u normalnim prilikama i prija. Drveće izbija nekoliko
godina sve to duljim Ijetorastima, dok postigne svoj
vršak, kada godišnja duljina mladica počme padati. Najveći
prirast pada kod pojedinih vrsta u razne dobne periode. Bor
stvara 17—52 cm. duge mladice od svoje 16 — 30 godine,
smreka od 21—50 godine, izbijajući mladicama, koje budu
28—60 cm. duge, dočim poraste jela od 20—85 godine 24—50 cm.
Bukva postigne svoj maximum od 25 — 45 godine, stvarajući
mladice, koje budu 30—65 cm. duge.


Da veliku periodu što bolje objasnimo, podajemo skrižaljku
0 prirastu nekojega drveća iz Biisgenove knjige po R.
Hartigu.


Starost 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120130140


1
1
lili


Vrsta Godišnji prirast u milimetrima-


Bor 376 440 534 408 314 25! 251 157 157 157 126 63
Smreka 188 450 520 451 459 289 23^ 173 170 119 50
Bukva ^82 471 376 376376 345 157 126 126 110 78 63 3


(Maksimalni brojevi štampani su krupnije.)


Kada prirast mladice počme padati, upliva to na oblik
krošnje. Dok se snažne mladice razvijaju i rastu u duljinu,
nije krošnja drveta zatvorena. Malo po malo ona se krutim
svržima i granama širi.




ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 9 —


Kada se poemu razvijati kratke mladice, povećava se i
krošnja, zaobličuje se, a prazni se prostori izpunjuju.


Sada demo razmotriti Ijetoraste, ali razmatrajući ih, opazit
demo, da su pupovi na srednjim regionama često prilično jednaki.
Najdolnji pupovi razvijaju se veoma brzo i brojno, dočim
se prema vršku mladice umanjuju. Razgledamo li mladicu
hrasta-lužnjaka, opazit ćemo, da su pupovi prama vršku mladice
neobično brojni. Iztaknut ćemo duljiau internodia (u milimetrima)
na mladicama razna drveća, počimajući od sdola,
ne obazirajući pri tome na sva dolnja, kratka internodia.


Grabar I. 2, 4, 10, 18, 26, 36, 40, 45, 45, 35, 30, 34,
34, 30, 25, 16.


II. 7, 29, 34, 34, 50, 56, 65, 50, 55, 50, 50, 52, 42,
45,
40.
Hrast-gorun I. 1, 1, 1, 6, 9, 18, 11, 8, 4.


II. 0´5, 1, 4, 8, 12, 12, 12, 17, 12, 12, 5, 12, 3.
Glog. 1, 2, 5, 10, 15, 19, 17, 15, 4.
Lieska. 75, 55, 52, 45, 45, 40, 40, 40, 36, 35, 13, 3.
Zov planinski I. 5, 10, 20, 60.
II. 2, 6, 18, 78, 145, 135, 125, 45.
III. 3, 10, 35, 85, 120, 95.
Sremza. 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 5, 6, 5, 6, 5.
Javor-mlječak, 4, 4-5, 14-5, 19, 16, 15, 14-6, 10-5,
4, 2-5, 11-6, 12, 11-5, 10, 8, 5, 2-5.


Brojke iztiču nam jasno, da duljina internodia s proljeća
raste, dočim pada naglo u jeseni. Kod javora — mlječka opažamo
dapače, da rast u sredini vegetativne periode pada. Duljina
internodia pada od 19 m. m. (maximum) na 2-6 m. m.,
da se prije konačna pada opet digne na 12 m. m. Istodobce
stvara se sitno lišće razširenom podinom, koje čini prelaz izmedju
obična lišća i pupova, dapače iznikne kadkada usried
ljeta na vršku mladice pravi pup, a ovaj opet u novu mladicu
ili »izboj«.


Ovakovu mladicu zovu Niemci »Johannistrieb«, koja može
porasti prigodice kod svakoga drveta, a česta je u hrasta i




ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 10 —


bukve´. U hrasta ova je mladica jaka i snažna, dapače jačasnažnija od one, koja izbije mjeseca svibnja. Harti g upozoupozoruje,
da se u hrastovim šumama takove mladice i razgranjuju.


U bukve takove su mladice kadkad slabije, a odlikuju
se time, sto su gusto dlakave i što su im pupovi brojni, koji
sjede u pazušici lista često jedan povrh drugoga. Ljetnih mladica
našao je Biisgen i u jorgovana, koji su započeli sa četiri
zagasite ljuske, dočim su Philadelphus coronarius, Cornus
mas, Acer campestre, Lonicera tatarica 23. srpnja završili
svoj rast zimskim pupom.


Nije nam još podpuno jasno zašto se razvija mladica u
ljetu. Ima ih, koji misle, da su tomu isti uzroci^ kao drugi cviet


n. pr. u divljega kestena, a zna se, da ima i vodaka, koje
procvatu u ljetu po drugi puta i ljudi se tomu čudom čude.
Moguće, da na to upliva suho ljeto, kada su poslije suše nastupili
kišni dani, a biti će svakako i nasljedna svojstva.
Nobb e nam pripovieda, da je jedna kruška ne samo
evala, već i plodila tri godine uzastopce. Zašto vegetativna
djelatnost usred ljeta malakše i napokon ugine, da opet novim
životom oživi, nije nam poznato. Moguće, da na to upliva
nuždna voda ili bitak o vodu izmedju razvita lišća i vrška
mladice.


W i e s n e r je opazio, da se na takovim granama, koje
rastu u sjeni, vršikasti pupovi prije razviju, nego li na granama,
koje su izvrgnute svjetlu. 8a ovakovim mladicama, ne
smijemo zamieniti mladice, koje se razvijaju, ako je vršika
mladice oštećena od najbližih pupova, kada je normalni razvitak
mladice prestao.


´ Nisam do sada u narodu za „Johannistrieb" pribilježio ime. Mogli
bismo tu mladicu možda ozyati „Ijetorast", jer se razvija u ljetu, a za „Jahreswuchs"
upotrebiti ime „jednoljetka", koje nam bilježi Šulek u avom „Rječniku njemačkohrvatskoga
jezika" (p. 664.) — Za mladice, koje izbijaju iz korjena, pribilježio sam
u raznim krajevima domovine ova imena: omladina (drvo se „omlađilo"; tako oko
Vinkovaca), obnož, prirastak, pripanjak, mladorast, bikovi (Gregurevci u
Sriemu), priporac (Hušnjevci).




ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 11 —


Razgledamo li pupove na jednom Ijetorastu, opazit demo
da se njihov broj ravna po broju listova. Povise svakoga
lista stoji po pravilu jedan pup, dapače ima kadkada pupova
u pazušicama lista »medju« ljuskama »od<´ pupova. Bez takovih
je n. pr. bukva, a manjkaju i u najdolnjim listovima
grabra, lipe, breze. Ka snažnim, jakim mladicame grabra, izrastu
obično u pazušicama lista po dva, tri pupa. Takove
suvišne pupove zove Biigsen »Beiknospen«. One zamienjuju
često mrtva oka, a izbiju, ako je nastradao glavni pup, u pazušiei
lista. U jalše poraste pup tek u četvrtoj pazušici, dočim
žutika ili žutikovina (Berberis vulgaris) razvija mladice samo
iz pazušica.


Absolutni broj listova, a po tome i pupova na jednom
Ijetorastu, pohranjen je u onom pupu iz kojega se ovaj razvio.
U iglastog drveda manjkaju mnogim iglicama pupovi u pazušicama.
Tako su mladice od smreka u dolnjem dielu bez pupova,
dočim se u srednjim i gornjim dielovima po 6 pupova
razdieljuje nepravilno na iglice i na vršak mladice. Ovih ima
5, a počimaju njima prešljeni grana, koji su za smreke, jele,
borove značajni. Na jednom Ijetorastu od tise ima pup u
pazušici 13, 14 21, 22, 23, 32, 33, 37, 41, 46, 48 lista,
dakle su nepravilno razdieljeni. Ekstremnih iznimaka ima u
nekih odlika jele i smreke (Schlangenfichte; Schlangentanne),
gdje horizontalne grane razvijaju samo vršikaste mladice (Gipfeltriebe),
a izbijaju riedko postraničnim mladicama.


U ljetu igra plojka lista glavnu ulogu, dočim se ostali
dielovi, naročito listna podina i zalistci, toliko ne iztiču. Inače
je to u zimi. Listovi, koji su na Ijetorastu izbili u jeseni, ne
samo da su manji, od prijašnjih, ved im se mienja veličina
i ostalih dielova. Dočim se plojka lista sve to više umanjuje, iztiču
se sve to više podina i priperci iz kojih se obično razviju i ljuske pupova.
One ljuske, koje su se razvile iz podine lista, ovjenčane su na
tjemenu nerazvitom plojkom, koja nalikuje šiljku ili listnatom privjesku,
dočim se one ljuske, koje su postale odpripreraka, premetnu
u sitna dva listida, koji često i manjkaju. Prve ljuske susre




ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 12 —


tamo u bieloga ili planinskoga javora (Acer Pseudoplatanus),
u oraha, divljega kestena, jasena, bazga običnoga, negnjila i
sremze. Ljuskoliki priperci pokrivaju pupove jove, hrasta,
bukve, lipe, graba, lieske, crnoga trna i nekojih Ružatica.
Teže nam se odlučiti o naravi takovih ljusaka n. pr. u briestova,
gdje se je razvilo dvoredno lišde. Da su ljuske priperci,
morale bi biti četveroredne, jer se s desna i s lieva razvio po
jedan priperak. Shvatimo li ih kao ljuske priperaka, onda moramo
priznati, da svaka ljuska stoji na mjestu dvaju tipičnih
priperaka Ovo nam misao utvrdjuje, jer su u nutrinji pupa u
istinu mjesto onih dvih ljusaka, po dvie ljuske sa strane desne
i lieve, a uz smotani priperak. Po Frank u ima hrastov pup
izvana 30 ljusaka, koje nam predočuju priperke bez glavnoga
lista. Iza ovih redaju se nepodpuni priperci, koji iztiču prama nutrinji
par priperaka bez glavnoga lista.


Ljuske zimoleza ili biser drva, orlovih nokata, maslinice
(Daphne Mezereum), bora, jele, tise, borovicOj jesu razvite
plojke, koje se razlikuju od plojke lista u tome, što su manje.
I ljuske od jorgovana možemo smatrati kao sitne plojke, a u
kaline ili repikovine (Viburnum Lantana) i trušljikovine (Rhamnus
Frangula) omotani su pupovi od normalno razvitih listova
i pusteni u kojem ruhu i prezimuju, a kad se ovi razpucaju,
razviju se u prave listove. Takovi se pupovi zovu »otvoreni«,
dočim su „na polak" otvoreni pupovi takovi, u kojih ljuske
nutarnje dielove podpuno nepokrivaju kao n. pr. u bazga
običnoga. Izvanjski je par ljusaka šušnjav (trockenhautig), a
nutarnji ljubičast i sočan.


Broj ljusaka, kao i u njima zametnuto lišde je razan.
Pup od bukve ima dva zametka od pupa (Knospenkeimblattchen),
7—8 para ljusaka (priperci bez glavnoga lista) i
priperke, koji se postepeno razvijaju u glavni list. Smreka
ima do 100 ljusaka, obični bor preko 100, a crni bor i više
od 350. Vanjske ljuske značajne su za pojedine vrsti drveća.
Lipa ima 2—3, jova 2, bukva, grabar, hrast, briest više;
vrbe samo po jednu vanjsku ljusku. Oblik i položaj ljusaka




ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 13 —


takodjer je značajan za pojedine vrsti te se po njima u zimi
i odavaju. Tako su ljuske u briesta dvoredne, u bukve i grabra
višeredne, u likovca, brekinje i mukinje (Sorbus torminalis i


S. Aria) zelene ili zagasito zarubljene, u jarebike crne i t. d.
Osobite ovojke imadu pupovi platana, magnolia i tulipanovaea
(Liriodendron tulipiferum). Na bagrenu, Philadelpliusu i
još nekojem presadjenom drveću, ne padaju nam pupovi u
oči, pošto su pohranjeni u pletivu grana, kojih ima u prvoga
drveta i više, a pokriva ih gusta, zagasita, dlakava pust.
Nutarnji dielovi pupovi pokriveni su često sa dlakama.
U bukve, grabra, lipe ove su dlake svilaste ili vunaste, a
sjede na mladom lišdu ili su organi, koji izlučuju smolaste
tvari.


Ovih ima n. pr. u pupovima od breze. Pupove u ja«ena
pokrivaju dlake od kojih su oni crni. One nalikuju vrčićima,
koji sastoje od jedne stanice i na kratkoj su stabki nataknute,
Ima i takovih pupova u kojih su ljuske od pupova Irepavaste
ili pokrivaju kao pust vršak od ljusaka.


Glavna je zadaća ljusaka, da čuvaju vlagu pupova, odnosno
da sprieče izhlapljivanje. Akoprem ne ima u pupovima
mnogo vode, ako je oni ni mnogo ne trebaju, to bi ipak suhi
vjetrovi pupove, odnosno njihove stanice, razorili to laglje, jer
korjen u zimi miruje.


Tvrde ljuske, dlake i smole čine pupove netečnima te od
njih životinje zaziru, a bilina se tako brani od prieteče pogibelji
Osim toga su pupovi i gorki ili je u njima osobito sluz
(lipa) ili mlječan sok (javor-mliečak), koji nije životinjama počudan.
Ima i takovih pupova u kojima se razvijaju tvrdi kristali
kao dobro branilo. No ima neprijatelja koji i takove pupove
napadaju, a napadaju ih u zimi i u ljeti. To su razni
šiškari i ose-šišarice.


Na hrastovu lišcu naći ćemo često šiške, koje oblikom
oponašaju leću, a potiču od šiškara Neuroterus lenticularis
. Ovaj šiškar smješta svoja jajašca ne samo u pupove
hrasta, već i u pupove javora, lieske i drugoga drveća. Ovi




ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 14 —


pupovi mu ne odolievaju, kao ni oni bukve u koje se zapili i
ličinka od bukove šišarice sve do mladih listida, U pupovima
od trsa razviju se kristali oštri poput iglica, tako zvani »raphidi
« za koje je Stah l dokazao, da su izvrstno branilo (jer
oštri) protiv pužida i puževa. (Nastavit će se).


Litografirane kopije katastralnih mapa.


Kako se baš sada radi o tomu, da se posjedi zemljištnih
zajednica reambuliraju, odnosno omedjaše, ne <5e biti na odmet,
da se o tom predmetu koja i ovdje progovori. Kak^o se te izmjere
obavljaju obično na temelju litografiranih kopija originalnih
katastralnih mapa i jer o valjanosti tih mapa ovisi valjanost
izmjere u prvom redu, pozabavimo se ponajprije njimi.


Litografirane kopije katastral. mapa priugotavljaju se mehaničkim
putem. One su dakle u kratko kopije, koje mogu
diferirati sa originalom, prema tomu, kojim načinom se to snimanje
obavlja. U nas rabljeni način, kopiranje litografijom,
žali bože razlogom je gdjekad znatnih netočnosti, koje mogu
najsavjestniju izmjeru ilusornom učiniti. Od prieke je nužde,
da te mape prije uporabe pomno preizpitamo i prema mogućnosti
rektificiramo.


Da to uzmognemo potrebno je, da se upoznamo sa manami,
a onda da kušamo nači način, kojim bi se te mane ako
ne posve odstraniti mogle, a ono bar rectificiranjem na minimum
svesti dale.


Na prvi pogled opaziti demo neriedko:


1. da medjasne crte u tim kopijama nisu točni pravci
tamo, gdje bi to morale biti;
2. da sjecišta pravaca nisu jasno označena.
Kada su katastralni nacrti sastavljeni na temelju izmjere
medjašnih točaka, pod 1. napomenuta mana, može biti od nepovoljnog
uphva samo onda, ako je s njom spojena i pod


2. pomenuta mana.