DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 26 —


koji su pobili gornje tvrdnje ili, ako se smijem drznuti i zamoliti
ga, da izvoli svoje tvrdnje dokazati pokusima po njemu
učinjenim, ter me na taj način uvjeriti o mojim neizpravnostima
0 tom smjeru. Begna.


Obranbeni ili plastovi sjegurnosti proti šumskim
požarima kraj željezničkih pruga.


Piše Josip pl. Aue, kot. šumar.
Medju šumske požare, koji se u novije doba uslied sve
većeg i većeg razprostranjivanja željezničke mreže češće dogadjaju,
spadaju požari šumski, prouzročeni izbacivanjem žeravica i inog
gorivog i gorećeg materijala iz željezničkih lokomotiva na onim
mjestima, gdje nam željeznička pruga branjevine toli otvorene
šume prosjeca.
Da se ovakovom šumskom požaru predusretne, to se
obično duž željezničke pruge, gdje takova šumu prosjeca, t. z.
vatro-obranbeni ili plastovi sjegurnosti (Schutz
oder Sicherheitsstreifen) osnivaju.
Što bje do prije nekoliko godina u tom pogledu učinjena


t. j . osnovano i preduzeto, pokazalo se je nedostatnim.
Obično pokazali su se ti obranbeni plastovi preuzki i svrsi
podpunoma neogovarajući, tako, da su iz lokomotive izbačene
iskre uski plašt preletjele, u šumu na suhu stelju, posušene
doljnje grančice četinjačah i t. d. pale, te se je tim povodom
šumski požar porodio.


U drugom slučaju opet nisu ti obranbeni plastovi valjano
i po propisu čisto držani bili, naime bili su puni puncati lahko
upaljivih predmeta, naročito- suhog grmlja, suhe trave, šaša i
suhe trstike.


Nekada opet i sama konfiguracija tla takav požar pospješuje
n. pr. na velikim strminama.


U novije doba željeznicami prouzročeni šumski požari dokazali
su, da su preduzete i provedene obranbene mjere nedostatne,
te iziskuje potreba, da te mjere budu obsežnije i svrsi
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 27 —


shođaije, te je na njekojim mjestima u Ugarskoj u tom smjeru
već mnogo i učinjeno.


O tom predmetu postoje kod raznih željezničkih toli
šumskih uprava različita mnienja, dapače bi se moglo podpunim
pravom uztvrditi: da se obično kod same gradnje željezničkih
pruga tom predmetu premalo važnosti posvećuje.


Glavni razlog leži u tome, što je uzdržavanje tih obranbenih
plastova s dosta znatnim troškom skopčaao, a uz to nam
šumska površina, pretvorena u obranbeni plašt, obično slabu
ili nikakovu rentu odbacuje; slično kao kod državnih i zemaljskih
cesta.


Šumske su uprave n. pr. po §. 19. cestovnog reda i kod
nas obvezane kraj cestah površinu na 10 odnosno 20 mtr.
čisto držati, a to iziskuje znatniji trošak svake 3—4 godine.
Sama pako površina obično leži bez koristi, a svrha joj je: da
se cesta što prije osušiti može; da ne bi od izvala promet
zapeo itd.


Željezničke su prometne uprave obvezane, sve shodno tako
udesiti, da se pogibelj požara kroz njihov promet sasma odstrani,
ili bar imadu požarom prouzročenu šumsku štetu nadoknaditi,
prem to rado nepriznavaju i ne čine.


Kjekoje su željezničke prometne uprave dapače i tog


mnienja, da je vazda bolje šumovlastniku požarom prouzročenu


šumsku štetu od slučaja do slučaja odštetiti t. j . u gotovom


novcu izplatiti, nego li na vlastiti trošak stabilno šumsko


obranbene plastove uzdržati, jer da se prvo vazda bolje


izplati.


Nije medjutim niti u pojedinom slučaju samom odštetom


šumovlastniku udovoljeno. Naročito s narodno-gospodarstvenoga


gledišta ne može pladena odšteta svagda udovoljiti, pošto se


tim načinom koristna dobra oštećuju odnosno unište, osobito


onda kad je samo tlo mršavo pjeskovito ili kameno pa uni


štenjem i onako tanke naslage humusa ono neplodnim ostane.


Gdje se pako, s uvodno navedenih razloga, ovakovi po


žari opetuju, tamo konačno i sam šumovlastnik svu dobru


volju za opetovano podizanje šumskih kultura gubi.
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 30     <-- 30 -->        PDF

: Tamo, gdje blizu ili tik šume sela leže, biti de uslied požarah
i takova u pogibelji.
Pogibeljna mjesta za radjanje takovih požara iztražiti i
željezničkoj upravi shodne predusretne mjere propisati, stvar


je zemaljske uprave, t. j kod nas Visoke kr. zemaljske vlade,
jer nijedna prometna željeznička uprava iz vlastog nagona i
iniciative neće dati vatro-obranbene plastove osnivati, ma i
na takovim mjestima^ gdje bi isti od neobhodne potrebe bili.
Medjutim mora se priznati, da nije opasnost požara prouzročena
po željeznicami na svim mjestima u istoj zemlji jednaka.
Izim toga dolazi vazda pitanje lahke mogućnost i
požara i razprostran jivan j a požara na prvo mjesto.


Zato ne čujemo kadkada kroz više godina, da bi se u
jednoj županiji takav požar dogodio, a na drugom mjestu u
istoj ili susjednoj županiji su tim povodom prouzročeni požari
na dnevnom redu.


Iz ovakovib statističkih podataka, liti će onda lasno uviditi
potrebu, gdje se i na kojima se mjestima veće a gdje
manje mjere preduzeti imadu; biti će nam to putokaz u kolikoj
mjeri i u kakovim dimenzijama mi šumsko obrambene plastove
osnivati imademo.


Iz broja dogodi vših se požara, toli iz izhodnih točaka tih
požara, razabrati ćemo dali obične ili izvanredne mjere
preduzeti imademo,


Mlade, guste i redje šume listače nisu od pogibelji tim
načinom prouzročenog požara izključene. U istima doduše vatra
obično gušća mjesta mimoidje, ali nam se mlade stabljike
uslied silnog žara osuše i obično sva branjevina uništi, tako
da istu vazda počepnim siekom pomladiti moramo, dočim će
nam u odraslim listnatim šumama na daleko stelja i listinae
izgorjeti.


Znatno veća pogibelj prieti šumam četinjačama. Ovdje
imade suhih smolovitih grančica, suhih mladica a i same iglice
pune smole brzo se osuše i upale makar su i zelene bile.


U onakovim kulturama četinjača, gdje još niti pročistni
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 29 —


sjek proveden nije, bit će nam opasnost, najveda; isto vriediza. mlade. JOŠ nepročišćene lunie liatače.


U potonjem mladiku imade sila suhe trave i drača, suhih
ležečih grana, što sve razprostranjivanje požara znatno podpomaže.


Ako .li jedne i druge vrsti šumah k tomu. još sa poljima
medjase, koja su sa žitaricama posijana, koje su u srpnju i,
kolovozu sa?ma suhe, može se požar i dalje izvan granica
šumskih razprostraniti.


Zeljeznicami prouzročeni požari padaju najviše u mjesec
lipanj, srpanj i kolovoz, pa izizkuju prema tomu baš ti mje-.
seci veću pažnju u šumi na onim mjestima, gdje takove
željeznička pruga prosjeca i gdje nikako vi, ili samo nedostatni
šumsko obranbeni plastovi postaje.


´ Opasnost takvog požara se vazda povoljnim vjetrom po-;
visuje, naročito istočnjakom. , i, :
,- Konfiguracija tla takodjer na oma,šnost takvog- požara
vazda upliva.


Gdje se željeznička pruga naglo diže, iziskuje to jače loženje
pod kotlom, a kroz to se i vatrene izmeti ne pomnažaju,
a uslied toga je na takvim mjestima u šumi i opasnost radjanja
požara veća. .


; Uzmimp k tomu još i taj fakat u obzir, da dimnjaci naših
domaćih lokomotiva nisu svagda providjeni odozgor okruglimi
mrežicami od žice, kroz koja upaljeni goreći materijal težje
prodire.


Kod željezničkih prugah u dubokim urezima odpast će
potreba obranbenih plašteva, pošto u tom slučaju desno i
lievo od pruge se nalazeći nasipi sami tvore naravnu obrambu
proti vatrenim izmetinama lokomotive.


Vjetar u takovim urezima imade takodjer vazda smjer
kojim vlak juri, pa kroz pritisak tog zraka i vatrene izmetine
tik željezničke pruge, na samu prugu padaju.


Sasma drugačije bit će ti odnošaji kod željezničkih pruga,
koje kroz ravnicu ili na visokim sipovima šumu prosjecaju.
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— soli
tom pogledu postoje razna mriieuja u kojem je od navedenih
slučajeva opasnost, da bi se vatra poroditi mogla, ve<5a,
daF u ravnici ili tamo gdje je željeznička pruga na uzvišenom
sipu sagradjena. Postoji s toga i raznoliko mnienje, u
kojem će se slučaju obranbeni plašt širje ili užje osnovati, pa
i same željezničke prometne uprave u tom smjeru različite
mjere poduzimaju.


U načelu razlikuju se sliedede vrsti obraubenih plastova ;


1. od svakog drvlja čisti obranbeni plast;
2. drvedem obralceni obranbeni plast;
3. Čisti obranbeni plastovi obradjivani i za gospodarstvo
upotrebljeni;
4. oJbranbeni plastovi u spoju sa obraribeninii jarci.
Nasipi su željezničkih pruga ved po samoj gradnji uzdignuti,
a sa strane se još i t. zv. materialna graba nalazi. TJslied
toga budu vatrene izmetine prije k zemlji padale, jer im je
put do zemlje dalji nego u ravnici u kojoj ih sam vjetar na
dalje nosi.


Medjutim upliva na daljinu na koju će iskre padati samo


vrieme, toli druge nuzgrf>dne okolnosti.


Gdje n. p. željeznički nasipi kroz dolinu prolaze koja u


smjeru \ladajudeg vjetra leži, tamo nam vatrene izmetine loko


motive na daleko od željezničke pruge na zemlju, odnosno u


šumu padaju,


Kod prugah koje visoku, odraslu šumu prosjecaja i odpor


je zraka vedi, isto kao kod zemljenih ureza, pa će u smjeru


prosječnog pravca vatrene izmetine padati.


Mjerimo li od slučaja do slučaja udaljenost od željezničke


trase do mjesta, gdje su nam vatrene izmetine na zemlju pale,


tada demo vazda dobiti pravu sliku i prave podatke kako ši


roki pojedini obranbeni plastovi biti moraju.


Nije niti u svakom slučaju moguće, da se obranbenom


plastu dade konstantna širina, te da je time baš svaka mo


gudnost poroda požara izključena ili prepriečena.


Željezničke vatrene izmetine padaju od željezničke trase u
daljini od 9 do 40, dapače i do 60 metara. Ipak vedi dio istih
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 33     <-- 33 -->        PDF

-n


pada na zemlju u daljini od 10 ^=0 Ž0 metara, a Hiat>|e preko
30 metara, te se ta daljina vazda po tiaaterialu ravna kojom
se lokomotiva loži.


´Gdje nam željeznička pruga gusde ili vrlo guste braujevine
prosjeca, tamo ham nije dovoljna širina obranbenog plašta
od 14 metara, ved najmanje 25 do 80 metara, a ako ovakav
obranbeni plašt nije čisto držan, vriedi toliko tao da ga niti
iiema.


Nije niti od potrebe da nam oTbraulbeni plastovi obrasta
sasma lišeni biti moraju; stabla, naročito listnata, mogu ostati,
ali proredjena, a pod istima potrebita širina plašta sasma čista.


Najsjegurnije sredstvo bilo hi dakako to, tako konstruirane, da one u ob ^ gorući material nebi izbacivati
mogle.


U tom su smjeru do sada željeznički tehničari ved puno
pokušali, ali se je sve nedostatnim pokazalo.


Gorudi komadidi vatrenog materiala padaju djelomice iz
sj)remnice za pepel, redovito na obje strane željezničke pruge,
te ih još u padu pritisak zraka dalje nosi i tjera; djelomice
dospiju takovi gorudi fragmenti u dimnjak lokomotive od kuda
ih pritisak pare, kao iz kakvog kratera izbacuje, a nakon tc ^
ih vladajudi vjetar primi i dalje raznasa.


Kod jakog su iztočnjaka osobito izmetine iz spremnice
za pepeo opasne, pošto ih vladajudi vjetar uhvati i daleko
raznaša.


Raznolika je pako opasnost radjanja takovih šumskih po


žara, te se imade takova svesti vazda na vrst materiala kojim


se lokomotive lože.


Kurenje sa tresetom je najopasnije.


Sasma mala težina ovakovih gorudih dielova treseta uzrok


je, da vjetar takove na daleko nosi, te obično ovakove ti´e


setne vatrene izmetine još i na samoj zemlji sa svjetlim pla


menom dalje gore.


I loženje sa drvi obično se isto tako opasnim drži.
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 32 —


..Najobljubljeniji materijal zfi kurenje- sačinjava u novije
doba erni kameni ugljen, kojega željezničke prometne uprave i
najrađje rabe, akoprem se je dosele i puno sa coaksom ložilo.


Željeznički tehničari tvrde, da je loženje sa smedjim
ugljenom, naročito lignitom, ne manje opasno nego loženje sa
coaksom. ,


. Razmatranja šumarskih tehničara dovela su ali do toga
zaključka, da je loženje lokomotiva sa nezrelim ugljenom skoro
isto tako, za porod požara opasno, kao ,da se drvi loži. ,


Za preprečenje izbacivanja gorućih izmetina izumili su željeznički
tehničari na sainoj lokomotivi razne spreme. Tako su
u njekojim di"žavama na dimnjaku lokomotive smještene, poput
sita iz drva, spletene kape (t. z. Funkenfanger). Nadalje smješteni
su u ormaru dimnjaka pred parnim cjevima željezna sita,
dočim se je pokušalo spremnicu za pepel tako udesiti, da se
izpadanje još gorudeg materijala iz nje prieprieči.


Izim ovih mjera, postoje željeznički propisi za prometno
osoblje, naročito za vlakovodje, koji propisi svi tu svrhu imadu,
da se opasnost požara što vedma umanji. Tako su n. pr. na


vatroopasnim mjestima mjestima kraj željezničkih pruga brzojavni
!stupovi u visini od SO do 120 em. sa bjelom uljenastom
bojom oličeni, zato, da .kroz taj znak vlakovodja upozoren bude,
da kod vožnje na takvim mjestima vatru u peči pregrtati
neda, -— dapače je u tom slučaju i zabranjeno da u lokomotivi
oni aparati furLCtipniraju, koji služe za povećanje zračnog
tlaka u lokomotivi samoj. ;
Već opisanim mrežama i kapama od žice umanjuje se
propuh zraka u samoj lokomotivi, te se ovakove u pravilu ne
rabe, pošto su na uštrb samom kurenju u lokomotivi. K tomu
dolazi još i ta činjenica, što vlakovodja obično navedenim znakovima
osobitu važnost ne pripisuje i na takove osobito ne pazi,
a po glavito s tog razloga, jer mu je u prvom redu vozni
red pred očima, pa se vazda zakašnjenja boji.


Izim navedenog postoji željeznički prometni red od 16. studena
g. 1851., nu §. 99. i 100. ne govori o obranbi susjednih
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 33 —


šuma, već se u tom prometnom redu jedino o tom razpravlja,,
što bi samu željezničku prugu oštetiti moglo.


Što više, §. 99. medju inim propisuje, da se pri nasadjivanju
šume treba misliti kako će se uklonuti sva mogućnost
da se pri jakih bura, vjetrova i oluja željeznica ne zakrcuje,
dočim naprotiv o opasnosti šumskih požara prouzročenih kroz
željeznice nigdje potanko razpravljeno nije, a dosljedno tome
niti posebni propisi za šumsko obranbene plastove ne postoje.


S tih razloga dolazimo i opet samo do tog osvjedočenja,
da su nam šumsko obranbeni plastovi najsjegurnije sredstvo
proti šumskim požarima prouzročenim željeznicama.


U prijašnjim decenijama držalo se je dovoljnim, ako se
je šumska površina desno i lievo duž željezničkih prugah od
obrasta na 10 metara izkrčila^ te je ta površina i obično
željezničkoj upravi pripala. Ovim se je htjelo to preprieČiti, da
pojedina vjetrom ili nehajnom rukom oborena stabla na željezničku
prugu pasti ne mogu, a kroz čisto držanje takovih izsječenih
plastova htjela se je i mogućnost požara odstraniti,


Izkustvo dokazalo je doduše, da su tako široki plastovi
koristni, ali da ipak svrsi podpunoma ne odgovaraju.


Pokušalo se J9 ovakove plašteve i jarci obrubiti, a na sipovima
istih sadanjom brezovih i topolovih stabala ojačati i
zarubiti, ali niti tim pokusom ne bi sve postignuto.


Ovakove plastove možemo čistoće radi dati u zakup, ali
pod uvjet, da se na istima primjerice samo krumpir, povrće u
obće zelenje kultivirati smije, izključiv žitarice, koje se tek
sasma suhe žanju.


Obično su zakupnici ovakovih praznih obranbenih pla


stova, sami željeznički stražari. Nu u slabo napučenoj okolici,


ostat će nam obično ti čisti šumski plastovi nezakupljeni, a


kroz to nastati će za šumovlastnika trošak čistog držanja


ovakovih plastova, želi li isti da se proti porodu takovog po


žara podpunoma obrani.


U okolicama, gdje je naslaga humusa slaba i mršava, a


možda jedva prekriva pjeskulju, odpada svako kopanje ili ro


vanje tla. 3
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 34 —


U šumama listačama, i gdje je inače tlo zato prikladno,
osnivaju se obično duž željezničkih pruga drvećem obrašćeni
obranbeni plastovi, u kojima se po načelima za nizku ili srednju
šumu gospodari.


Depresije tla desno i lievo od željezničke pruge, iziskuju
vazda da se oni čisto drže, da se planiraju, da se trava kosi, da
se vrbe i akacije, koje su možda zasadjene, krešu i t. d.


Izkustvo dokazalo je, da su prazni prostori obranbenih
šumskih plastova nedostatni, naročito kod šumah četinjačah,
pa su se na takovim mjestima s tog razloga listnatim drvećem
obrašteni plastovi osnovali.


U gustim četinjačama preporučuje se s toga, da se doljne
suhe grančice, koje do zemlje vise, odpile, a u obde odstrani
sve što je suho i što se suši. U glavnom se pako preporučuje
provedenje t. z. pročistnog sjeka, te podizanje kultura sa što
većim razmakom pojedinih mladih stabala.


Kako da najsavršenije obranbeni plašt osnivati imademo,
pokazuje nam dolje stojeća slika.


jiiiiliEllii^^


lillili^^


^.A k: ^ ^ ^ i ^ k


" t


^k


1-.


6 4


i
I ^
1^. A
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 35 —


Pod slovom a označena nam je željeznička pruga sa 5 do
8 metra širokim t. z, materialnim jarkom.


Nakon toga dolazi od drveća prazni 8 do 9 metra široki
plašt sjegurnosti, c nam predočuje širinu od 18—20 metra širokog
obrašćenog i čisto držanog plašta sjegurnosti, nakon toga
pod d listnata pruga drveća sjegurnosti, iza koje se graba sa


2:1
profilom r^.fK mtr. nalazi, a poslie toga tek sastojina na red
dolazi.
Ciela ta obranba od a do d biti će nam 32 do 36 metara
široka.


U mnogim slučajevima budu vatrene izmetine željeznice
plašt C upalile, požar onda obično samo do grabe prodire, a
sama nam sastojina uzčuvana ostane. —


U ovom smo člančiću u jednom predmetu razpravljali,
koji bi u obće zaslužio više pazke, koli sa strane šumskih,
toli i željezničkih uprava.


Oskudica na šumskim radnicima.


Napisao Petar Petrović.


Geografski položaj i klimatički odnošaji jedne zemlje upućuju
njezino raduičtvo na onu vrst rada, iz kojeg dotično radničtvo
može dobivati za se sve ono, što njegove vitalne zahtjeve
zadovoljava i s kojim raste bogatstvo i blagostanje te
zemlje. — Radničtvo zemlje, koja je uz gore pomenute odnošaje,
bogata na plodnim njivama, oranicama, pašnjacima, sjenokošami,
— bavi se pretežno sa obradjivanjem tla, — u zemlji
bogatoj na šumama, uzgaja se radničtvo u šumskom radu, a
zemlja opet na domaku širokog mora, šalje skoro sav svoj
radni elemenat na daleku pučinu.


Kod nas, u našoj zemlji, mislim da je teško j^ovući točnu
crtu, koja bi označivala razliku izmedju množine radničtva,
koje se bavi poljskim gospodarstvom, — od množine onog