DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 14 —


pupovi mu ne odolievaju, kao ni oni bukve u koje se zapili i
ličinka od bukove šišarice sve do mladih listida, U pupovima
od trsa razviju se kristali oštri poput iglica, tako zvani »raphidi
« za koje je Stah l dokazao, da su izvrstno branilo (jer
oštri) protiv pužida i puževa. (Nastavit će se).


Litografirane kopije katastralnih mapa.


Kako se baš sada radi o tomu, da se posjedi zemljištnih
zajednica reambuliraju, odnosno omedjaše, ne <5e biti na odmet,
da se o tom predmetu koja i ovdje progovori. Kak^o se te izmjere
obavljaju obično na temelju litografiranih kopija originalnih
katastralnih mapa i jer o valjanosti tih mapa ovisi valjanost
izmjere u prvom redu, pozabavimo se ponajprije njimi.


Litografirane kopije katastral. mapa priugotavljaju se mehaničkim
putem. One su dakle u kratko kopije, koje mogu
diferirati sa originalom, prema tomu, kojim načinom se to snimanje
obavlja. U nas rabljeni način, kopiranje litografijom,
žali bože razlogom je gdjekad znatnih netočnosti, koje mogu
najsavjestniju izmjeru ilusornom učiniti. Od prieke je nužde,
da te mape prije uporabe pomno preizpitamo i prema mogućnosti
rektificiramo.


Da to uzmognemo potrebno je, da se upoznamo sa manami,
a onda da kušamo nači način, kojim bi se te mane ako
ne posve odstraniti mogle, a ono bar rectificiranjem na minimum
svesti dale.


Na prvi pogled opaziti demo neriedko:


1. da medjasne crte u tim kopijama nisu točni pravci
tamo, gdje bi to morale biti;
2. da sjecišta pravaca nisu jasno označena.
Kada su katastralni nacrti sastavljeni na temelju izmjere
medjašnih točaka, pod 1. napomenuta mana, može biti od nepovoljnog
uphva samo onda, ako je s njom spojena i pod


2. pomenuta mana.


ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 15 —


Svaki list katastralne mape treba da je providjen okvirom,
kojeg su u nas stranice 20" odnosno 25" duge, i razdieljene
kratkimi crtami u četvorine, kojih su stranice 1" dugačke.


3. ako taj okvir na mapi posve ili diono manjka, ili
4. ako taj okvir nije u obde ili diono razdieljen u gore
pomenute odjelke, to je ta mapa u mnogim slučajevima neuporabiva,
jer se razlika nastala stezanjem i raztezanjem papira
ne da konstatirati, a prema tomu ni rectificirati;
5. ako udaljenost gore pomenutih kratkih crta, na okviru,
ne odgovara točno duljini 1" — znakom je, da se je papir,
na kom je mapa (ili kopija) risana raztegnuo, odnosno stegnuo.
Pogrieška je to, koja se naročito tamo, gdje se radi o
izmjeri duljih stranica, mora rektificirati.
Osim tih mana, koje se mogu na prvi pogled konstatovati,
imade ih još takovih, koje se tek prigodom radnje mogu
pronaći. Od ovih su glavne:


6. broj parcele označen je na katastralnoj mapi´ (t. j . kopiji)
ili nejasno, ili krivo ili nikako, konačno
7. medjašne crte i točke [označene su u mapi netočno.
Tim smo predočili sve vrsti mana, koje nailazimo na katastralnih
mapa. Pokušajmo ih ponajprije prema zamašaju im
na rad procjeniti, a onda čemo predočiti načine, kako bi se


dale
ili posve odstraniti ili bar na minimum reducirati.
Ad 1. Spomenuli smo već gore, da je ta mana od upliva
samo onda, ako je spojena sa manom pod 2.
Ad 2. Točke pregiba ili dodirne točke medjasnih crta
podlogom su bile katastralnoj izmjeri, a isto moraju biti i
podlogom svakoj kasnijoj izmjeri, koja se na temelju tih mapa
obavlja.


Netočnost ta nastaje usljed toga, što su medjašni pravci
na mjestima gdje se presjecaju ili pregiblju nejasno ili nepravilno
označeni. Usljed toga nam je nemoguće izmjeriti točno
duljine pojedinih crta i ustanoviti pravo mjesto pojedine točke


´ Kratkoće radi nazivati ćemo u ovom članku litograflrane kopije kataatralnih
mapa, ukratko katastralne mape.
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 18     <-- 18 -->        PDF

- 16 —
Ovisi 0 stupnju točnosti, koji se od izmjere iziskuje, hoćemo
li te mape moći u obće rabiti ili ne. Izmjerimo li šestilom
opetovano duljinu kritičnih stranicah, uzev u kombinaciju što
raznoličnije mogućnosti položaja točke koja nije točno označena,
viditi ćemo iz različitih rezultata, prekoračuje li ova minimum
dozvoljene pogrieške ili ne.


U prvom slučaju moramo se poslužiti drugom boljom
mapom. Ako nadjemo malo takovih pogriešaka, moći ćemo ih
eventualno izpraviti sami, — obaviv izpravak na temelju istovjetnih
mapa, koje se nalaze u pohrani kod gruntovnih oblastih
ili obćinskih poglavarstva. Imade li više takovih pogriešaka u
mapi, zamjeniti nam je mapu drugom, valjanom.


Ad 3. Kako pogrieška usljed stezanja i raztezanja papira,
na kom je mapa narisana, može iznositi do 10" i više, jasno
je, da se ta pogrieška vazda prije uporabe mape mora konstatovati
i u koliko je moguće rektificirati, naročito tamo gdje
se radi o izmjeri većih kompleksa i duljih pravaca.


Poznato nam je svima, da se napinjanjem risaćeg papira
na dasku ovaj mehanički raztegne, a nakon što bude skinut
s daske stegne. Isto tako nam je poznato, da se papir usljed
upliva vlage i temperature i nakon toga steže odnosno razteže.


Za koliko se je takav papir stegnuo ili raztegnuo, možemo
konstatovati izmjeriv duljinu stranica okvira. Gore je rečeno,
da duljina tih stranica ima biti 20 odnosno 25". Izmjeriv
duljinu takove stranice, viditi ćemo skoro uvjek, da ta faktična
duljina nije jednaka onoj, koju bi ta stranica trebala da
ima. Razlika ta gdjekad je vrlo znatna, i to tako znatna, da
nam izmjeru na temelju te mape čini ilosurnom, ako nismo uzeli
obzira na tu razliku.


U »Šumarskom listu« za ožujak 1902., predočio nam je
mlad drug (na strani 161.), kako se ta pogrieška kod katastra
izpravlja. Navodno, to je vrlo jednostavan način, ali
žali bože ne sasvim korektan način.


Tamo bo se veli, da se ta pogrieška dade na minimum
reducirati: izmjeriv duljinu ciele stranice okvira mape, te usta
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 19     <-- 19 -->        PDF

- 17. —
noviv razliku medju faktičnom i duljinom, koju bi ta stranica
imati morala, našli smo koeficijent, koji moramo pribro,-.
jiti ili odbiti prigodom mjerenja bar znatnijih duljina.


Predpostaviv, da se papir mape zaista eielom svojom površinom
jednolično steže ili razteže, zaista bi se taj način korekture
dao jednostavno upotriebiti, za izmjeru crta,, koje su
istosmjerne sa stranicami okvira. Kod svih ostalih stranica,
doalo bi se do rezultata samo vrlo kompliciranimi proračuna"^


vanji, a i taj bi rezultat — kako ćemo kasnije viditi — bio
problematičan. Risaći papir se naime ne steže iU razteže
eielom svojom površinom jednolično. . , ,;


Da je tomu zaista tako, o tom ćemo. se, vrlo lahko uvjeriti.
Prispodobimo li faktičnu duljinu, i duljinu, što bi ju d.vi,e
nasuprot ležeče srranice okvira lista katastralne rng,pe imati
morale, opaziti ćemo skoro uvjek,,;43´;Si te duljine medjusobno
različite. . . . . ., i


Ako su dvie nasuprot ležede stranice okvira istoga lista
mape različite duljine, jasno je, da se je isti papir, na različitima
mjestima različito raztegnuo ili stegnuo. Gore smo spomeni^Ji,
da su okviri katastralnih mapa razdieljeni kratkimi crtami u odjelke,
kojih bi duljina morala biti točno 1". Izmjerimo li više ta,-;
kovih odjelaka na istoj mapi, opazit ćemo, da im je faktična
duljina na raznim mjestima različita, i to gdjekad znatno različita.
Uzrok je tomu činjenica, što se je papir na raznima
mjestima različito stegnuo ili raztegnuo.


Ad 4. Iz toga sliedi, da je neobhodno potrebno, da svaki list
katastralne mape bude providjen gore spomenutim okvironi
i da budu crte okvira razdieljene u pomenute odjelke od 1", jer
se bez ovih neda konstatirati da li, i gdje se je i kako papir
raztegnuo ili stegnuo.


Ako naše mape, sadržavaju tek diono okvire, razdieljene
u odjelke od ID" , pa ako iz ovih možemo ustanoviti bar lokalni
stupanj stezanja ili raztezanja papira, ne ima zaprieke,
da se njimi služimo. Ako tomu nije tako, morati ćemo svoje
mape u tom pravcu nadopuniti, ako je pogrieška neznatna,
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 18 —


inaee pako nedostatak tle možemtt bd-itrabiti, iiego hkin Valja,
mapu zamjeniti drugom, boljotii.


Ad 5, Ako faktična udaljenost gore sponienutih, okvir
mape u razdjeike dieledih kratkih crta, ne odgovara točno duljini
od 1", to se je papir, na kom je mapa narisana, stegnuo
ili raztegnuo. Ta se pogrielka naofa svakako odstraniti ili bar
na minimum reducirati. Imade vrlo jednostavan način, kojim
se ta pogrieška dad« na minimum svesti.


Kako su kopije katastraluih nacrta doste skupe i kako
8il te kopije osjetljive prema uplivu vlage i temperature, sadržavaju
obično naputci za izmjere ustatiovu, preiiia kojoj se
izmjera imade obaviti na temelju precrtah tih katastralnih
mapa.


Obavimo li tb precrtanje, na dolje opisan način, izbjeći
ćemo podjedno pogrieški usljed stezanja i raztezanja papira,
l´recrtanje to obaviti nam je na sliededi način.


U katastralnom nacrtu spoje se nasuprot ležede, ponovno


pomenute kratke, okvire u odjfelke od 1" raztvarajude crte


tankimi crtami i tb u hdrisontalnom i vertikalnom smjeru.


Ka priiiijereno veliku risaću dasku napet čist risadi papir,


providi se okvirom, koji isto tako valja razdieliti u odjelke,


dujge točno 1" i spojiv odgovarajuće kratke crte, tim cio list


razdjeliti u četvbtne palce.


Točke, koje su nam pott´ebne za izmjeru, valja nam iz


mape prenieti na gorespomenuti papir, tako, da prenosimo vazda


samo točke nalazede se u jednom razdjelnom kvadratu (Če


tvornom palcu), u odgovarajući kvadrat Da papiru.


Obaviti ćemo to najshodnije, ako si točke nalazede se u


jednom takovom kvadratu mape, prenesemo kopiranjem na


platno za kopiranje, prenesav na ovo uz te ločke i vrhove kva


drata. Kopiju tu postavimo nad odgovarajući kvadrat napetog


risaćeg papira. Tu nam mogu nastati dva slučaja.


Ili de vrhovi kuteva kvadrata kopije točno prekriti sva


četiri vrha kvadrata na risaćem papiru ili se ti vrhovi neće


medjusobno prekriti.
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 19 —


U prvom slučaju ne ima lokalne razffike usljeđ stezanja i
raztezanja papira, pa možemo kopirane toeke sa platna za kopiranje
na papir prenijeti ptfciranjem.


U drugom slučaju, naišli smo na lokalnu pog^rie§ku, usljed
stezanja i raztezanja p pira, pa nam treba prije svega ovu na
minimum reducirati, a tek onda prenjeti na napet risadi papir.
Korektura ta obavlja se okularno, postaviv kvadrat na platnu
za kopiranje, nad kvadrat na risadem papiru tako, da se vrhovi
tik kvadrata jednolično, što mogtt<5e pribliinije prekriju.


(a-.j


^L \"^
B A S
35 r 3S7
o o ©
©
nx
-\-y
1f đ
A 2)
d
D
V G


Razjašnjenja radi, poslužimo se slikom la. i b. Ova nam
u a. predočuje položaj obijuh kvadrata (abcd onoga na platnu
a ABCD onoga na papiru), dko smo samo jedan od odgovaraj
učili vrhova (a i A) i dvije stranice (ac sa AC i AB sa
ab) prekrili. Tu nam je predočena (primjera radi napadno) razlika
usljed stezanja i raztezanja papira. U slici lb. predočen
nam je položaj obijuh kvadrata, kada se vrhovi istih jednolično
što mogude bližje prekriju. Tim postupkom reducirali smo gore
pomenutu razliku na minimum, pa možemo točke sa platna pikiranjem
prenjeti na papir.


Ad 6. Prije nego li predjeme na pogrješku sastoječu se u
tom, što je broj parcele na katastralnoj mapi pogrjesno, odnosno
inako ili nikako označen, neka nam bude dozvoljeno
ustanoviti način, kako ćemo tu pogrješku što prije ustanoviti.


Posjed vlastnika za kog nam valja izmjeru obaviti opisan
je brojem parcela, vrsti težadbe i površinom u. t. zv. posje
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 20 dqYjiici,^
kojUi„moiema, vazda kod nadležne gruntovne oblasti
nabaviti. Da.si stvprimo pregled .posjeda upitnog vlastnika na
katastralnoj mapi, označinao na :ovoj parcele providjene istim
l|rprjem kap u, p,08Jedovqici, ji§ mapi,, bilo kojim načinom, napadno.
Npr. podkriživ upitne .bijojeve parcela crvenom olovkom,
ToiU; zgodom naiči. ćemo gdjekad, na slučaj, da u posjedovnici
j;iaznačen broj: jparcele., ne demo, [rapči nadi na odgovarajudoj
mapi. T^a| bfo| je ;U;.tQmjSlučaj« ,r|a ,ma.pi, inako označen ilj je
nejasno ili kopačno nikak,9,; označen,,-ii..^^ ,.,.". ^ :


Prvi slučaj — koji je najČešdi — obično nastaje kod t. zv.
ciepanih parcela.


Valja nam uvjek na umu držati, da katastralne mape,
dakle i kopije ovih, obično predočuju posjed u obliku onom,
kakav je on bio za vremena katastralne izmjere, odnosno reambulacije.
Posije te izmjere ili reambulacije nastale promjene
u posjedu često nisu evidentovane u tom nacrtu, dočim su u
novo nabavljenoj posjedovnici te promjene zabilježene, i to t.
ZV cijepanim parcelama. Takove parcele označuju se obično
čestnikom, dočim demo u katastralnoj mapi u tom slučaju nadi
parcela označenu samo ;sa brqjnikom tog čestnika, U tom slučaju
dakle znamo, da s^ je sa posjedom sbila njeka promjena,
pa moramo tu promjenu ubilježiti i u mapi.


Da to uzmognemo, morati demo potražiti istovjetnu mapu
k()d nadležne gruntovne oblasti. Gdjekada je ta promjena tamo
u mapi označene. U mnogim slučajevima nije. U potonjem slučaju
valja nam kod te iste oblasti potražiti spis, o zbivšoj se
promjeni, komu kopija te promjene mora priležati. Tu ćemo
dakle potreban izpravak svoje mape sami obaviti. Vrlo riedko
se zbiva, da je odnosna parcela u mapi označena ili posve
drugim brojem, ili nejasno pisanim brojem ili konačno, da je
brojna oznaka u mapi posve ižpuštena. — U sva ta tri slučaja
valja nam se pomodi mapami kod nadležne gruntovne
oblasti, a ako se i tu ne bi mogli pomodi, treba nam zatražiti
razjašnjenje u arhivu mapa, te na temelju ovoga mapu izjjraviti.
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— SI —


Ad 7. Slučaj, gdje su medjašne crte u´ katastralnoj mapi
pogrješno označene, obično se ne će modi inako konstatovati,
nego prispodobiv našu mapu sa što mogude Više njiti istovjetnih.
Mapa takoviii, kako rekosmo, ima kod nadležne gruntovne
oblasti i kod nadležnih obćinskih poglavarstva.


Prispodobom naših mapa s ovimi, modi demo u najviše
slučajeva razliku konstatovati. U slučajevilna, da medjašne točke
i crte, koje nas zanimaju, tvore ujedno i međju raznih poreznih
obdina, valja nara vazda naše nacrte s odgovarajućim sasjednih
poreznih obdina prispodobiti — tu se nalazi obično najviše
razlika


Ako smo takovu razliku konstatovali, valja nam prije
svega izpitati, da li ta razlika nije nastala usljed raznolikog
stezanja i raztezanja papira. — Učiniti demo to, izpraviv tu
pogrješku, na jednoj i na drugoj mapi, gore opisanim načinom.
Ako je razlika nastala zbilja samo s toga uzroka, potrebno je,
da ju izpravimo; u svakom drugom slučaju zatražimo razjašnjenje
u arhivu mapa.


Prigodom izmjere, naidi taožemo i na druge pogrješke, —
koje moramo vazda odmah ustanoviti, izpitati i izpraviti. I tu
valja na umu vazda imati, da katastralni (i gruntovni) posjed
ne mora uvjek identičan biti sa faktičnim posjedom, te da u
izmjeri prema tomu možemo dođi do netočnih rezultata i onda,
ako smo se služili i najboljim mapama i najboljim instrumentima.
— Valja se stoga kod svake izmjere medja držati pravila,
da ovu moramo točno, na temelju valjanih mapa, valjanimi
pomagali ustanoviti, svagda u prisutnosti medjaša. Ako je
to prisude za vremena rada ne mogude, — svakako treba saslušati
medjaše prije, nego li se rad zaključi.


Konačno budi dozvoljeno spomenuti, da se, izim gore pomenutih
litografiranih kopija katastralnih mapa, mogu u arhu
mapa dobiti i t. zv. pikirane mape. Te su mape rukom radjene,
— i stoga u svakom pogledu točnije. — Nabava ovih
zaista je znatno vedimi troškovi skopčana. Ali s razloga, jer se
tim izbjegava mnogim pogrješkam i korekturama, i s razloi;a,
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 24     <-- 24 -->        PDF

22


da se od ovakovih kopija mogu nabaviti pojedini listovi, dočim
se od litografiranili kopija mogu kupiti samo listovi jedne porezne
obdine zajedno, vazda demo bolje proći, nabavimo li si
pikirane kopije. H.


Nekoje neizpravnosti ?


u članku: »Dva odgovora« u svezci 6. Šumarskog
]i«strani 361. iztaknuti, da je neizpravno na strani 446. svezke
broj 9. i 10. »Šumarskog lista« od god. 1901. rečeno: »da
bilje transpirira dakle i hrast lužnjak vodu korienjem usisanu
i iz zraka upitu, koju ne može upotriebiti«. Pri tom je izvolio
primjetiti, da bilje ne može iz zraka vode upiti.


Ovu tvrdnju g nadšumara oborili bismo odma sjetivši se na


mahovine specialno na one, koje živu na golom kad i kad na


gladkom kamenu


Oborili bi tu tvrdnju gjetivsi so na funkcije zračnog ko


ricnja (Luftwurzeln) nekojeg bilja.


Držimo naprotiv, da gosp. nadšumar nije mislio sve


bilje, ved naše nadzemno listnato, a poglavito naše drvlje i


grmlje.


Da je količina vode, koju nadzemno listnato bilje iz zraka


upija, prima ili usisava, neznatna, o tom ovdje nije govora,


vfć nije nam poznato, a da je ne bi primalo.


Ka protiv toga Kerne r u svom djelu: »Pflanzenleben«


n prvom dielu pod naslovom: »A.ufnahme von Regen und Tau


(lurch die Laubblatter« na strani 208. i sliedećim razpravlja
1 liepa pravoužitnica kiteći me kitom cvieća, niti ne po


mišljajući na phjsiologijii bilja, poškropila ju je vodom, a da


tako brzo ne uvene u okancu mog kaputa. Dakako reći se


mora, da se tu nije rp;dilo samo o upijanju vode, već i o uma


njenju transpiracije.