DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 12 —


tamo u bieloga ili planinskoga javora (Acer Pseudoplatanus),
u oraha, divljega kestena, jasena, bazga običnoga, negnjila i
sremze. Ljuskoliki priperci pokrivaju pupove jove, hrasta,
bukve, lipe, graba, lieske, crnoga trna i nekojih Ružatica.
Teže nam se odlučiti o naravi takovih ljusaka n. pr. u briestova,
gdje se je razvilo dvoredno lišde. Da su ljuske priperci,
morale bi biti četveroredne, jer se s desna i s lieva razvio po
jedan priperak. Shvatimo li ih kao ljuske priperaka, onda moramo
priznati, da svaka ljuska stoji na mjestu dvaju tipičnih
priperaka Ovo nam misao utvrdjuje, jer su u nutrinji pupa u
istinu mjesto onih dvih ljusaka, po dvie ljuske sa strane desne
i lieve, a uz smotani priperak. Po Frank u ima hrastov pup
izvana 30 ljusaka, koje nam predočuju priperke bez glavnoga
lista. Iza ovih redaju se nepodpuni priperci, koji iztiču prama nutrinji
par priperaka bez glavnoga lista.


Ljuske zimoleza ili biser drva, orlovih nokata, maslinice
(Daphne Mezereum), bora, jele, tise, borovicOj jesu razvite
plojke, koje se razlikuju od plojke lista u tome, što su manje.
I ljuske od jorgovana možemo smatrati kao sitne plojke, a u
kaline ili repikovine (Viburnum Lantana) i trušljikovine (Rhamnus
Frangula) omotani su pupovi od normalno razvitih listova
i pusteni u kojem ruhu i prezimuju, a kad se ovi razpucaju,
razviju se u prave listove. Takovi se pupovi zovu »otvoreni«,
dočim su „na polak" otvoreni pupovi takovi, u kojih ljuske
nutarnje dielove podpuno nepokrivaju kao n. pr. u bazga
običnoga. Izvanjski je par ljusaka šušnjav (trockenhautig), a
nutarnji ljubičast i sočan.


Broj ljusaka, kao i u njima zametnuto lišde je razan.
Pup od bukve ima dva zametka od pupa (Knospenkeimblattchen),
7—8 para ljusaka (priperci bez glavnoga lista) i
priperke, koji se postepeno razvijaju u glavni list. Smreka
ima do 100 ljusaka, obični bor preko 100, a crni bor i više
od 350. Vanjske ljuske značajne su za pojedine vrsti drveća.
Lipa ima 2—3, jova 2, bukva, grabar, hrast, briest više;
vrbe samo po jednu vanjsku ljusku. Oblik i položaj ljusaka