DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1902 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 764 —


movini najpogibeljniji takmac čamovina iz okupiranih zemalja, a s
druge strane spriečava prodaju nestašica modernili prometila — željeznica
— u onim krajevima u kojima mnogo čamovih šuma ima, naime u
gor. Krajini.


Glede slabih uspjeha prodaje hrastovih čestica ima više uzroka.
Ponajprije osjećaju se još uvjek posliedice obćega gospodarskoga zastoja,
koji datira od polovice g. 1900. Pa ako se danas već može reći, da
smo najgore prebavili, ipak se još sveudilj našla obća šumsko-trgovačka
bilanca oporavila nije. Ona pokazuje još uvjek znatan nazadak u izvozu
i to ne samo nazadak prema prosjeku zadnjih godina u obće, već naročito
znatniji nazadak prema prošloj god. 1901. — a ta je već i sama
slabija bila Prema najnovijim službenim podatcima, koji sižu do konca
listopada, bila je šum. trgov. bilanca za prvih 10 mjeseci o. g. za 29.813
vagona (po 100 metr. centi) u vriednosti od 19´,52 K. nopovoljnija od
one u istojn razdoblju u g. 1901. Kao drugi razlog, da je prodaja naše
robe slabija, naročito dužica, uzrok je dobrim dielom oštra konkurencija
Amerika, koja je svojimi proizvodi razna h-ancuska tržišta poplavila. Nu nije
samo Amerika oštri konkurenat našoj hrastovini, već i Bosna, ponešto
Srbija pak naročito i Rumunjska oštro konkurira u hrastovini našoj robi.
Ova je poslednja zemlja počela u zadnje vrieme osobito privlačiti razne
domaće i strane drvotržce. koji su inače bili glavni kupci naših šuma. Neki
su se zadnjih godina počeli odbijati od naših šuma, jer da su im preskupe.
U Rumunjskoj već više takovih radi. Tako je i)rimjerice kod nas dobro
poznata belgijska tvrdka Q. Lamarche, počela nedavno izradbom kupljenih
hrastova u Rumunjskoj i odmah odpočela posao sa 920 naših i
kranjskih šumskih radnika, a izradjivat će dužicu opredieljenu na Cette
i Marseille. Naši će glavniji prodavači hrastovih šuma morati sloga popustiti
od visokih izkličnih ciena, jer će se inače drvotržei od naših šuma
odbiti, a kad se jednoć sasvim odbiju, ne bi ni to već od uspjeha bilo.


Potanje o uspjehu dražbah prošloga i ovoga mjeseca priobćit ćemo
u budućem našem izvještaju.


Različite viesti.


Tri jubilarca. Početkom školske godine 190-´./3. dne 15. listopada
bila su tri odlična profesora c. kr. visoke škole za zemljotežtvo u
Beču srdačno pozdravljena od profesorskoga zbora, a i mnogih njihovih
prijatelja i štovatelja, i to: dvorski savjetnik profesor šumarstva Adolf
vitez Guttenbor g povodom 40 godišnjice sv^oga službovanja i 25 godišnjice
svoga djelovanja kao profbsora, nadalje dvorski savjetnici pro
ŠUMARSKI LIST 12/1902 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 765 —


fesori Dr. M a r c h e t i S c h w a c k h´6 f e r prigodom 30 godišnjice djelovanja
kao profesori. Tom prilikom primila su sva tri jubilarca sa svih
strana raznih počasti, naročito je mnogobrojnim počastima obasipan A.
vitez Guttenberg od strane činovnika držav. šumske uprave prigodom
proslave 40 godišnjice svojega službovanja, koja se je još napose slavila.


Državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva


u ovom jesenskom roku nije se obdržavao, jer se je samo jedan kandidat
prijavio, pa je i taj na proljetni rok upućen.
Parcelacija nekih državnih šuma u Ug:arsko.j. Kako „Pester


Llovd" javlja, odlučio je kr. ugar. ministar za poljodjelstvo, da u
obćinama 0. Palanki, Bareczkoj, Dantove i okolici parcelira državne
šujue, a u okolici oko 0. Becze´a neka držav. gospodarstvena zemljišta,
isto tako neke šume spadajuće pod upravu šumskoga ureda u Apatfalvi,
u svem 6002 rali. Ta će se zemljišta parcelirati u komadima sve
dvie po dvie rali. Kupci imaju 10"/o kupovnine odmah platiti, ostalo u´
obrocima u 10 godina uz 57o kamate. Time će se polučiti k-upovnina
u iznosu od 4.379.557 K., koju će jedan domaći novčarski zavod odmah
eskomptirati, te će se tom svotom izplatiti kupovnina za „Gsorba" jezero.
Parcelacijom i prodajom prije spomenutih zemljišta započet će se
već ovoga mjeseca.


Novim rektorom, visoke škole za zemljotežtzo u Beču za godinu
1902/3. izabran je i potvrdjen je entomolog prof. W a eh ti, koji je prigodom
inauguracije govorio: „0 štetama koje nanašaju zareznici, uzrocima
istih i načinu kako da im se na put stane".


Trust američkih drvotržaca. Polag „Expressa" stvorili su svi
veliki drvotržci amerike t, z. „Lamber-Trust", koji razpolaže glavnicom
l´/a miliarde dolara a u kojem će sudjelovati i sve velike tvornice za
preradbu drva. Ne ima sumnje da će i ova udruga biti samo štetna po
evropsku proizvodnju, kao što u obće Američani, gdje samo mogu, konkuriraju
Evropi a gotovo svagda Sj uspjehom; tim laglje mogu oni
uspješno Evropi konkurirati, jer medju evropskimi narodi ne vlada sloga,
niti se oni medjusobno ne podupiru, pače često radi malenkosti samo
prepiru, a na čelu im narodi naše raonarkije. Dok u tom pogledu ne
krene na. bolje, ne može biti ni govora o kakovom napredku na polju
narodnoga gospodarstva. Bilo bi tomu već skrajne vrieme, inače će nas
poduzetni Američani gospodarstveno sasvim uništiti.


Država kupuje zemljišta u Ugarskoj u svrhu da ih kolonizira.
„Pester Lloyd" javlja, da je kr. ug. ministarstvo za poljodjelstvo
kupilo kraj Požuna u obćinama Csakanv i Also Csolle jedan samostanski
posjed u izmjeri od 1145 kat. rali za svotu od 260.000 K. u
svrhu da ga kolonizira. Već smo opetovano čitali o nastojanju ovoga
ŠUMARSKI LIST 12/1902 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 766 —


jninistarstva, da ono kupnjom i pacelacijom ovakovih veleposjeda kani
pružiti priliku pojedincima, da uz povoljne uvjete dodju do vlastitoga
ognjišta i zemljišta, pa da se tako umnoža seljački elemenat na kojemu
počiva prava snaga svih agrikulturnih zemalja. Bilo bi dobro kad bi se
i u mnogim našim krajevima slično postupalo, naročito u našem hrv.
Zagorju, gdje ima dosta vlastelinstva, koja zemlja bi pokupovali i medju
seljake — bez ikakovoga gubitka dapače uz sigurn i dobitak —parcelirati
mogla I danas se u tim krajevima dosta zemljišta parcelira, ali
sve to parceliraju pojedini privatni poduzetnici, koji pri tom vrlo dobro
prolaze i liepe svote zaslužuju ; dakako sve na račun kupca pojedinih
parcela, koji ih skupo, pače često i preskupo plaćaju. Seljak naime
u gor. Hrvatskoj osobito rado prikupljuje k svomu posjedu pojedine
parcele, te je pripravan u to ime i najveće žrtve da doprinese, nasuprot
ne prodaje svoje zemljište dokle ga ma i kako držati može. To je i
razlog da u sjevernoj Hrvatskoj medju korjenitim kajkavskim življem
ne ima nikakovih stranih doseljenika, kao primjerice u Slavoniji i kit


njastomu Sriemu, gdje je pojedini urodjenik brzo spreman koji komad
svoga zemljišta prodati, pa je tamo već sva sila zemljišta prešla u ruke
raznih doseljenika: Niemaca, Madjara, Rusina i t. d. Ovaj način podupiranja
zagorskoga seljačtva bio bi mnogo svrsi shodniji nego li kolo
niziranje Zagoraca po Posavini i po drugim krajevima po Slavoniji,
kako neki misle. Pokusi u tom smjeru opetovano su se već izjalovili,
jer je hrv. Zagorac tako vjeran svojoj rodjenoj grudi, da ju on nikako
ne će da ostavi, te bez nje gotovo živjeti ne može. To je i razlog, da
se on ne seli, pa ako i jest Zagorje napučeno tako jako kao primjerice
srednja Geska, ipak Zagorac ne hrli u Ameriku, kao žiteljstvo iz mnogih
naših krajeva gdje je naroda manje, a zemlja bolja, nego li je u hrv
Zagoiju. Ovo, zemlji najvjernije žiteljstvo, zaslužilo bi stoga, po našem
mnienju, da mu se pomogne. Gore spomenutim načinom ne bi ta pomoć
iziskivala baš nikakovi h novčanih žrtva ; potvrdjuju to najbolje uspjesi
parcelacija, koje su do sele u tim krajevima po pojedinim privatnicima
provedene.


Tvornica pokućtva u Taraždiiiu, koja je vlastničtvo francuskoga
aristokrate, grofa Lamberga, a koja se je do sele nalazila na njegovom
posjedu u Slanju (hrv. Podravina), odpočela je svoj posao, te
radi u njoj do 170 radnika, koji dnevno zaslužuju 1—6 K. U toj se
tvornici proizvodi mjesečno do 6.000 stolaca od svinule bukovine, a
kašnje će se moći i mnogo više proi-ivoditi. Radi u toj tvornici domaći
sviet. 13a je ona blagodat ne samo za pojedince, koji u njoj svojim
jadom zaslužbe nalaze, već za šumoposjednike onoga kraja, koji mogu
svoju bukovinu dobro unovčivati; bukovine baš iu:a u tom kraju naj
ŠUMARSKI LIST 12/1902 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 767 —


više. A upravo zagorska bukovina vrieđi za ta taj posao, jer ne ima


u srcu one crljeni (falscher Kern), koja se često nalazi kod bukovine


na našem Krasu i koja je inače za drugu tehničku robu dobra, nu neda


se svijati, pa s toga i ne valja za proizvodnju ovakovog t. z. Thone


tovog pokućtva.


Evropska i američka hrastovina. 0 tom piše u jednom


njemačkom glasilu g. Biisgen sliedeće: „Nekoliko godina unazad živo


se razpravljalo o brzoj i sigurnoj spoznaji razlike izmeđju evropske i


američke
hrastovine.* Da se to što bolje razjasni, nuždno je navesti
posljedke iztraživanja nekojih znamenitijih tvrdaka, kao hamburžke,
kasselske i miindenške i to za neke uzorke drva, koji bi čitaocu bili
dovoljnim poticalom za ovo i onako važno pitanje. Za spoznanje te
razlike moramo osobitu pomnju posvetiti boji drveta, širini i medjusobnom
razmaku srčanih zraka, napokon finijoj anatomskoj gradji, u
koliko se ona može razabrati pod lupom ili prostim okom Više toga o anatomiji
hrastovine nalazi se u radu J. Abromeita u „Jahrbuchern fiir
wissenschaftliche Botanik", izdano po dr. N. Pringsheimu, Svezak XV.
Strana 201t. i slj.
Po boji mogli su se pokusi mirne duše u dvie skupine poredati,
od kojih je jedna obuhvatala više žuto-smedje, a druga crvenkaste komade.
Samo je kod četiri komada bilo dvojbeno u koju bi se skupinu
uvrstili. To bijahu sami komadi američke hrastovine. Dapače i oni napadno
crveno bojadisani komadi bijahu iz Amerike, a ovoj su skupini
morala biti pripojena i dva drveta iz Njemačke, a od kojih bijaše jedan
pokus iz Šlezke. Medju pokusima, koji bijahu žućkasto-smedje bojadisani,
bijahu oni iz Amerike (8) i Evrope (6) prilično jednako zastupani.
I ako je u cjelosti bila pretežnija crvenkasta boja kod američke hrastovine,
to se ona ipak ne može smatrati bitnom razlikom. Isto vriedi
i za srčane trakove. Udaljenost srčanih trakova mienjaše se od pokusa
do pokusa previše, a da bi se mogla uzeti u obzir; isto je tako bila ne
postojana širina srčanih trakova kao kod evropskih tako i kod američkih
vrsti. Maximum je bio kod jednog pokusa iz Texasa sa širinom
srčanih trakova od O´b, dapače 0´6 mm. Kod nekojih pako američkih
pokusa imali su srčani traci širinu izmedju 0 1 i 0´2 do 0"3 mm.


To bijahu imenito tenessejski i mississipski pokusi. Širina srčanih
trakova kod evropskih pokusa, zaostajala je u glavnom za ovim nave


* Ovo je pitanje bilo veo opetovano predmetom prepirl5:e. Po željezničkom cieniku
plača se veća pristojba za drveće i to po cieniku br. I., koje nije predmetom,
uredne sječe u sređnjo-evropskom šumskom i poljskom gospodarstvu, nego li za domaće.
Poradi toga radilo se je o tom, da li se ima za t´merićke vrsti po prvom ili
budući, da su veoma srodne njemačkima i težko .se od njili razlikuju, po cjeniku
II. odrediti ciena.


ŠUMARSKI LIST 12/1902 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 768 đenim
maximalnim brojevima, ali se opet nije razlikovala od širine kod


američke hrastovine, koja na temelju spomenutih pokusa, ne postizava


širinu višu od 0´4 mm.


Po anatomskoj strukturi odlikuje se drvo većine vrsti hrastovine


po tomu, što za mladosti posjeduje jednu zonu osobito širokih cijevi.


Ova zona manjka samo kod njekih vazda zelenih vrsti, koje ovdje ne


dolaze u obzir. Svi pokusi pokazaše izrazite godove, koji se zbog- na


padnih puci iztiću, no njihova se je širina tako mijenjala, da im ne


treba mnogo pažnje posvećivati. Izostale su napokon i izmjere širine i


debljine zida tih cijevi, budući, da prva jako koleba, a potonja se ne


može sa jednostavnim uporabnim pomagalima ustanoviti.


Jedno anatomsko svojstvo, koje rabi u Americi za razlikovanje


bijele (Withe oaks) od crne (black oak) hrastovine je udaljenost i po


redjaj užih cijevi. Ove su uže cijevi kod crne hrastovine još uviek tako


široke, da se mogu lahko razpoznati prostim okom ili pod povećale m,


a osim toga su poredane u većinom uzke, karakteristične redove u


smjeru polumjera debla. Značajno je ova struktura usavršena na pr.


kod Q. Phellos i Q. rubra iz Amerike, i biti će, da relativno veći otvori


užih cijevi doprinašaju, da je drvo crnih hrastova za njekoje svrhe


manje vriedno. Medju mojim pokusima, mogao se je samo jedan pri


pojiti crnoj hrastovim. Svi ostah pripadahu bieloj hrastovini, kod kojih


se cjevi starijeg ´tkveta ili nijesu mogle, ili su se težko prepoznale


prostim okom ili sa povećalom, a osim toga su bile i drugčije poredane


nego kod crne iirastovine. I kod bijele hrastovine stvaraju uže cijevi


radialne redove u starijem drvetu, no ti redovi nijesu jednostavni, nego


se sastoje od velikog broja gusto, zajedno- stisimtih cijevi i stiču se


često kod granice godova. Ovoj vrsti pripadaju n. pr. Q. alba i Q. prinos


iz Amerike.


Medju pokusima, koje sam imao iz Evrope, približavao se je samo
onaj iz Šlezke tvpusu crne hrastovine. Sve ostale vrsti pokazaše strukturu
bijele hrastovine. Budući, da je onaj šlezki pokus bio i crveno bodisan,
što je značajno za većinu američkih vrsti, moglo bi se misliti, da
potiče od jedne američke vrsti, koja je u Šlezkoj zasadjena, na pr. od
toliko razprostranjenog Q. rubra. Treba medjutim promisliti, da i nekoje
evropske vrsti pokazuju strukturu crne hrastovine, tako na pr. Q.
cerris i Q. castaneaefolia. Nakon svega toga moramo reći, da će se u
stanovitim slučajevima, a pri ograničenom izboru, američka hrastovina
moći poznati kao takova, a da za prolazno razlikovanje evropske od
. američke hrastovine za sada ne ima jednostavnih sredstava. Da li će
veći broj pokusa jednostavnija sredstva pružiti, nesigurno je, kao što je
i nesigurna mogućnost, da će duga vježba u praksi omogućiti razliko