DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1902 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 733 —


to redovitost okolnih predjela povećati i blagostanje pučanstva
podidi.


Zaključujuć ovu razpravicu, ne mogu drugo, nego, da se
ponovno zahvalim na trudu i brigi, koju je s nami za našeg
tamošnjeg boravka g. kr. držav. šumar Ajtay Jenoo imao, želedi
mu od sveg srdca, da na svom mukotrpnom radu uztraje
i da mu taj rad najljepšim uspjehom okrunjen bude.


Prilog k poznavanju unovčenja najvažnijih vrsti
drva u bosanskim šumama.


u uglednom njemačkom stručnom listu »Centralblat fiir
Forstwesen« izašao je članak pod gornjim naslovom, kojeg
radi njegove važnosti u provodu donosimo, znajuči, da će i
naše šumarske krugove zanimati tim više, što nije potekao iz pera
šumara-stručnjaka i što je u njemu donekle iztaknuta bojazan
austrijskih šumoposjednika pred konkurencijom, koja im čini
pitoma Bosna sa svojim šumskim proizvodima.


»Brižno nastojanje austrijskih šumara, da podignu prihod
u povjerenim im šumama, naišlo je tečajem zadnja tri decenija
žali bože na velike poteškoće. Upravni troškovi rastu sve
više, a proizvodnja drva se umanjuje.


Izvozu drva zadao je osjetljiv udarac razvitak zaštitne carine
u svim zemljama na čijim je tržištima drvo iz austrijskih
zemalja do osamdesetih godinah prošlog stoljeća vladalo, a u
kojima se danas boriti mora sa prekomorskom konkurencijom.
Pod takim okolnostima mora se požaliti, da drvu iz austrijskih
zemalja čini veliku konkurenciju drvo iz okupiranih zemalja,
koje sa šumom obiluju, te čija je trgovina s drvi do polovice
osamdesetih godina prošlog stoljeća tek u povoju bila.


Akoprem su na ovu okolnost već više puta upozorili šumarski
stručnjaci, to mnijem i|iak, da će ovaj prilog o poznavanju
tehničkih svojstva bosanskog drva zanimati i šumarske
krugove, a to tim više, što su objave ovakove vrsti baš riedke.
ŠUMARSKI LIST 12/1902 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 734 —


U tomu ne treba očekivati kakova teoretička razlaganja, kao
niti znanstvena iztraživanja fizikalnih svojstava bosanskog drva,
za koja pisac ovih redaka nema ni vremena, niti nužđnih podataka,
a na što ni pozvan nije. Tehnička vriednost drva nije
znanstveno iztraživana, nego okularno procienjeua, kakova se
procjena u šumskoj trgovinu rabi.


Nema sumje, da je šumska površina od 2,709.039 ha.,
koju je Austro-Ugarska monarhija okupacijom Bosne i Hercegovine
zadobila, važan faktor za ustanovljivanje ciene šumskim
proizvodima, te koji bez upliva ostati ne može. Od kolikog je
upliva taj faktor, najbolje se razabire od tuda, što je velika
produkcija bosanskih dužica u razdobju od god. 1887.^—1897.
vriednost hrv.-slav. dužicama za 30% umanjila, akoprem je
izvoz dužica u tom vremenu u Francuzku i druge zemlje živahan
bio, i akoprem je Amerika sa svojim proizvodima konkurirati
počela tek god. 1890. Od nekog vremena opaža se
na drvnim tržištima nazadak u cienama uslied obilne proizvodnje
hrastove robe u Bosnoj na mostnicama i podvlakama,
kao i uslied unovČivanja četinjavih i bukovih šuma, čiji proizvodi
na ciene drvnog trga znatno uplivaju.


Drvotržac ne pita, kako je drvo odraslo, on samo pita,
da li je dotično drvo zdravo i koliki je postotak zdravosti u
šumi izmedju zdravih i bolestnih stabala, kao i ne će li ono
kod izradjivanja pokazati kakovih mana i potežkoća, pa ako
vidi, da dotična šuma odgovara podpuno svim uvjetima, koje
on na nju stavlja, tad se tek obazire na cienu, koja u Bosnoj
na njega upravo zamamljivo djeluje. Obzirom na ove temeljne
uvjete, 0 kojima vriednost drva ovisi, možemo za bosanske
šume kazati sliedeče:


I. Mehkevrstidrva. U Bosnoj imade šumah s jednom
vrsti drva kao čistih sastojina u maloj množini. A u koliko
ih ipak ima, to se vedinom nalaze kao mješovite šume, u kojima
glavnu vrst smjese čine jela i smreka, svaka za sebe ili
obje zajedno s mehkim listačama.


ŠUMARSKI LIST 12/1902 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 735 —


Bor je u bosanskim šumama male vriednosti. Pošto su
te sastojine ved prestare, to im je kvalitativni i kvantitativni
prirast slab.


Nu ipak se za stare mješovite sastojine, koje su uzrasle
na skoro jednakim slojbinama i pod istim klimatičkim prilikama
ne može reći, da za tehničku porabu sposobne nijesu,
kao ni to, da de imati vedi postotak boležljivih stabala, nego
li one, koje su od njih mladjO. Doduše se pokazalo kod izpitivanja
zdravosti 8000 klada (brodunal) iz Kozare planine
(okružje Banjaluka, kotar Bosanska Gradiška), da do bO°io tih
klada za tehničku porabu sposobno nije bilo; a od preostalih
zdravih klada morale su se još 3-97o jer previše obrasle
«5 granama, izlučiti i za gorivo upotriebiti. Prema tomu je od
velikog broja tih klada samo 4:6´l7o ^^ tehničku porabu sposobnih
pronadjeno, od kojih odpada na prima robu 3-67o> ^^
secunda 12-7% i na tertia 29-87o.


Mane, poradi kojih se pokazao toliki broj za tehničku porabu
nesposobnih klada, bile su; okruživostj crvena i biela
trulež i t. d.


I akoprem su iztaknuti podatci doduše znatni, to se oni


ipak ne mogu odnositi na čitavu površinu od 30.000 ha Ko


zara planine, o čemu se kasnije pisac ovih redaka, kad je pro


cjenjivao veliku množinu stabala, osvjedočio, da sastojine na


rečenoj planini u pogledu stojbinskih odnošaja i starosti, po


kazuju velike raznolikosti. Razumije se, da de se u tim jelovim


sastojinama nadi i takovih stabala, čija je uporabivost jednaka


onoj gore navedenih klada.


Isti odnošaji, koji u pogledu zdravosti postoje na Kozari


planini, vladaju takodjer i na Ivan planini kraj Sarajeva, kao


i u prostranim jelovim sastojinama, koje se prostiru u 7 poli


tičkih kotara sjeverne Bosne.


Mješovitih smrekovih sastojina., u kojima ah smreka ne


prevladjuje, imade na velikim planinama, koje se protežu kroz


političke kotare: Banjaluka, Jajce, Ključ, Krupa, Petrovac i


Banski most.
ŠUMARSKI LIST 12/1902 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 736 —


U ovim planinama, kao i u Crljevici planini, Grmeč planini,
Manjaci i Kuk planini, Crnoj gori. Sisa planina i t. d.
ima doduše prestarih sastojina, ali ipak ne u tolikoj množini
koliko jelovih u Kozari planini. Prigodom obaranja velikog
broja smrekovih stabala, koja su se rušiti morala na različitim
točkama pomenutih planina radi triangulatornih radnja, koje
su se u zemlji izvadjale od god. 1881.—1883., kao i kod obaranja,
koja su se preduzimala radi procjenjivanja tih sastojina
i traženja uzor stabla za tršdansku izložbu, obdržavanu god.
1882. i kod obaranja stabala, prodanih manjim dražbama,
pokazalo se, da je postotui razmjer izmedju zdravih i bolestnih
smrekovih stabala mnogo bolji, nego li kod jelovih u Kozari
planini. Tako je n. pr. od 100 smrekovih stabala bilo 60",
a na nekim mjestima od 707o i više zdravih, te za tehničku
porabu sposobnih stabala.


U bosanskim šumama opaža se relativno redje poznatih
tehničkih mana, kao uraslih grana, zavijenosti, koje zdravo drvo
za tehničku porabu nesposobnim čine, te što je dokaz, da su
te šume u dobrom sklopu odrasle.


Veliku prednost četinjavim bosanskim šuma daju njihove
liepe dimenzije,´ koje ih čine najbolje uporabivim za sve tehničke
gradnje, gdje se one upotrebljavaju. Osobito liepih dimenzija
izloženo je bilo na tršćanskoj izložbi nekoliko exemplara,
koji su u prsnom promjeru mjerili 132—156 cm.


Dalnja prednost tih šuma leži u njihovoj jedrini, kojoj
im u monarhiji premca nema, a nada sve se iztiču sa svojom
ravnom i riedkom duljinom, koja ih za najrazličnije tehničke
gradnje najbolje uporabivim čini. Liepe smrekove šume u
Bosnoj bit će u skoroj budućnosti najosbiljniji takmac šumama
te vrsti u monarhiji.


U Bosnoj uspievaju dvie vrsti smreke i to: obična smreka
i južna smreka-omorika. Ona poslednja ne stavlja na tlo osobitih
zahtjeva, ona se dapače zadovoljava i sa onim tlom, na
kojem prva ne uspieva. Njezino se drvo odlikuje pred onim
obične smreke time, što je tvrdje, punije i užjih godova, a
ŠUMARSKI LIST 12/1902 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— ići
Inače osobitih razlika u tehničkim svojstvima izmedju jedne i
druge nema. Za uzgoj smreke osobito se preporuča, da se uzgaja
u mješovitim sastojinama, u kojima 6e jela, bor ili listače
dominirati. Omjer smjese je različit u šumama, u kojima se
smreka uzgaja, te je težko nadi sastojine u kojima bi smreka
307o čistojine činila. Jedino u planinama gore navedenih političkih
kotara, u kojima ima relativno dosta mehkih vrsti
drva, nalazi se smreka s njima pomiešana u dosta povoljnom
omjeru.


Obzirom na starost onih smreka, koje se u mješovitim
šumama uzgajaju, možemo kazati, da nema tako starih smreka,
kao jela, a čini se, da je tomu uzrok kasnija razprostraujivost
smreke, kao i okolnost, da je smreka, prostiruć se bliže selima
bila više napadana od sjekire, nego li jela. Tako se n. pr.
opažaju vidljivi tragovi sjekire na nekim mjestima Grmeč i
Sise planine, koje su bliže selima, nego li na Crljevici i Srnjetici
planini, koje su od selah udaljenije. Isto se tako opaža
da je smreka na Manjaci planini, koja se uz rieku Vrbas
proteže, slabo zastupana, a to za to, jer se ona odavna tu
sjekla, što se osobito i danas čini.


Iz relativno većeg broja zdravih smreka vidi se i bolji
rezultat procjene smrekovih, nego li jelovih stabala. Tako


n. pr. od 100 smrekovih za tehničku porabu sposobnih stabala
odpada na prima robu 10—20%, na secunda 30—407oi
ostatak ua tertia robu.
Bosanska smrekovina odlikuje se još i drugim tehničkim
svojstvima, a medju kojima se osobito iztiču krasne dimenzije,
koje ju za svaku tehničku porabu uporabivom čine, te
čemu i njena jedrina (kao kod jele) mnogo doprinaša. Povoljnim
razmjerom dobaih razreda moguće je izradjivati sve vrsti
za trgovinu potrebnih sortimenata. U Bosvoj se na mnogim
mjestima rabi smrekovo drvo, kao i ono iz Češke šumave,
koje je na glasu za gradnju glazbala. Ono ne samo da se
odlikuje sa svojom finoćom i jednakošću godišnjih godova,
nego i sa svojom teksturom, koja ju za takove svrhe osobito


53
ŠUMARSKI LIST 12/1902 str. 20     <-- 20 -->        PDF

- 738


uporabivom čini. Čudnovato je ipals, da se u Bosnoj nalazi
takovih smreka, koje služe istim svrhama kao i one iz Češke
šumave! Od takovog smrekovog drva grade se narodni instrumenti:
gusle i tamburice, a od kućnog obrta sita i t. d.


U selima izpod Grmeč planine evala je osobito pred 20
godina ova mala drvna industriija, a kasnije se osnovala i
drvorezbarska škola u Lusinji-Palanci (kotar Sanski most).


Osim gore iztaknutih svojstva, kojim se bosanska smrekovina
odlikuje, moramo još spomenuti uporabu smrekove kore
u etrojbarstvu. Pokusi, učinjeni s njome u tu [svrhu, dali su
liepih rezultatata, a nema sumnje, da de kod velikih sječina
upotreba smrekove kore biti od neprocjenjive koristi. U skoroj
budućnosti igrat će smrekova kora važnu ulogu kod fabrikacije
tanina.


II. Tvrde vrsti drva. U bosanskim sumama od ove
vrsti jesu najvažniji: hrast i bukva, na koje odpada preko 60% od
ukupne površine 1,446.366 ha. visokih šuma. Na samu hrastovim!
odpada 100.000 ha. Velika proizvodnja hrastove robe
iz hrastovih šuma, starih do 150 godina na površini od
1000 km* proizvest će na evropskim drvnim tržištima veliki
preokret, a da se to već danas ne dogadja, uzrokom su
potežkoće, s kojima se proizvodnja bori. Hrast raste u mješovitim
šumama kao umetnut ovdje ondje, ili u većim i manjim
hrpama, te se u obće ne pokazuje osobita povoljan razmjer
smjese za hrastovinu.
Osobito bi od velike koristi bilo, da se hrastovina uzgaja
u većoj množini, a to još i tim više, što je za doba turskog
vladanja bila kao glavna vrst (h´va. Akoprem nema mnogo
bolestnih stabala u hrastovim šumama, to jo ipak tehnička
izradba dehaJa, odraslih u sastojini slabog sklopa, dosta tegotna,
a to za to, jer su debla gusto obraštena granama,
koje im kalavost umanjuju, te su ta hrastova stabla u obde
slabije kalava od onih u susjednoj Hrvatskoj i Slavoniji. U
sjevernoj Bosnoj imade prilično mnogo cerovih sastojina.


Navesti ćemo nekoje podatke o tehničkoj vriednosti bosanske
hrastovine. Od 2.180 hrastova, posječenih u kotaru Bo
ŠUMARSKI LIST 12/1902 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 739 —


sanska Gradiška, dobilo se 1.559 m´-´ gradjevnog drva, a od
kojih odpada na cjepanu robu (bačvarske dužice) oko 4U7„,
na rezanu robu oko 557o i 3000 pr. m. gorivog drva. Kad se
dovrši izgradnja šumske željeznice, dugačke preko 40 km.
koju izvadja neko Rothschildovo poduzeće, tad de se u za sada
nepristupuim hrastovim šumama Usore planine izradjivati vriednija
hrastova roba, koja će povisiti vriednost današnjem gradjevnom
drvu i približiti ga onomu u slavonskim hrasticima.


Pred nekoliko godina počele su se prastare bukove sastojine
sjeći. Bukva se nalazi više ili manje kao čista sastojina,
ili u mješovitim u kojima ona prevladjuje, a sklop i obrast takovih
sastojina je većinom podpun. Stabla se iztiču sa svojom
liepom duljinom, punoćom i čistoćom od granah, a nada sve
se odlikuju obzirom na svoju veliku starost zdravošću i kalavosću.
Domaća bukovina rabi se do sada izključivo samo u
zemlji.


Izgradnjom željezničke pruge Bogujno-Aržano-Spljet, otvorit
će se izvoz bukovom drvu u Dalmaciju.


Za izvoz bukovog drva iz zemlje, sklopila je zemalj. vlada
Bosnu i Hercegovinu pred neko vrieme s jednom tvrdkom u
Mitrovici ugovor na više godina, koja godišnje izradjuje do


40.000 pr. m. bukovog drva. Kod takovog izradjivanja na Motajica
planini, pokazali su se ovi rezultati. Od 4.885 stabala
s promjerom od 25—-40 cm., dobilo se 2.325 m´´ gradje i 1435
pr. m. oblica, a od 2.517 stabala s promjerom od 41 cm., dobilo
se 3244 m^ gradje i 2.381 pr. m. oblica. Bosanska je bukos´ina
u svim tehničkim gradnjama, gdje se ona upotrebljuje,
najbolje uporabiva.
Iz gore navedenih okolnostih može se razabrati da konkurencija
s bosanskim drvom, nije baš tako pogibeljna austrijskoj
i ngarkoj drvnoj produkciji, kako se to do sada smatralo.
A da je tomu tako, ima se srećom zahvaliti svim nepogodama
i potežkoćama, koje proizvodnju sprečavaju, te s kojima se
ta konkurencija boriti imade. Velika udaljenost najboljih šuma
od prometila, kao i pomanjkanje modernijih komunikacionih
ŠUMARSKI LIST 12/1902 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 740 —


veza sa monarhijom i morem, uzrokom su, da su u tim brdo


vitim predjelima troškovi proizvodnje vrlo veliki, poradi čega


ogromnu glavnicu, što ju te šume representiraju, kao »Fonds


perdus« smatrati možemo.


Potreba velikih glavnica za eksploataciju bosanskih šuma


ograničuje šumsku trgovinu samo na neki broj večih


tvrdka, kojoj se okolnosti takodjer ima zahvaliti, da konku


rencija sa bosanskim drvom nije tako osjetljiva u Austriji i


Ugarskoj. A tko zna, ne de li povišenje zaštitne carine u su


sjednoj državi, kao i izgradnja buduče željezničke pruge: Lasva


Bogujno-Aržano-Spljet sasvim otvoriti put bosanskom drvu na


more i u južne krajeve i učiniti tu konkurenciju još-osjetljivijom?


Sa njemačkog preveo Gj. N.


Ose šiškarice i njihove šiške.


O ovoj themi držao je u hrv. naravosl. družtvu zanimivo
predavanje prof. A. Korlević, koje je i objelodanje u T. knjizi
»Glasnika hr. naravosl. družtva« od o- g. Kako ima u tom
predavanju i za svakoga šumarskoga stručnjaka vrlo zanimivih
potankosti, priobčujemo dozvolom predavača u sliedećem kratki
izvadak iz ovoga predavanja.


Predavač spominje ponajprije, da su ved starim Grcima i
Rimljanima bile poznate šiške i da su ih rabili za crno bojadisanje,
a i za priredbu tinte. Ipak nisu ni jedni ni drugi
znali pod kojimi se uvjeti šiške razviju, ved su ih držali za
proizvode stabala, analogne plodu. Sve do 16. vieka nije se
0 tom ništa više znalo Napokon je Marcelu Malpighiu ,
liečniku pape Inocenta XII. pošlo za rukom, da pravo protumači
postanak šišaka. On je u svom djelu »de Gallis« 1675.
dokazao, da su šiške biljaka postale od uboda, što su ga izveli
šiškari, da odlože svoja jajašca. Neugledni su to opnokrilci
kojih veličina — izini jedne vrsti — ne premašuje veličinu
od 0´75—5 mm. Ipak su oni ved odavna svrnuli na se
veliku pažnju prirodoslovaca. Rod Cvnips, od kojega obitelj