DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 562 —


strmeuitija i kamenita mesta, gde su nekad uspevale bujne
šume, danas ogoljena, provirena večim i manjim vododerinama,
koje su, kao što je poznato, vrlo štetne za okolinu.


U oskudici, do skora, na stručnim i praktičnim šumarima,
srpske su šume sečene i proredjivane i onamo, gde ih, prirodnim
i narodno-ekonomnim zakonima nije trebalo ni šeći.
Stoga danas i imamo s razmerno malo lepih većih šumskih
prostorija, a prema visini, konfeguraciji i sastavu terena i predela
koji su samo za šumu stvoreni, mi hi danas trebali da imamo
mnogo više i mnogo lepših i uredjenijih šuma.


Milan Obradović-Ličanin.


Uredjenje bujica i vododerina u Hrvatskoj
i Slavoniji.


Cesto čitamo u raznim novinama, da je bujica ovdje ili
ondje snagom svoje vode odplavila ljudske stanove, razrovala
obronke gora, te uništila i neplodnim učinila zemljišta, gdje je
uaniela oblučja šljunka i mulja. Zanimati će s toga naše čitatelje,
ako im u kratko podamo sliku o tom, što je radi zapriečenja
toga zla u novije doba učinjeno kod nas u Hrvatskoj
i Slavoniji. Nu prije toga spomenuti ćemo još u najkraćim crtama
povjest pustošenja bujica i kako se je uredjenje istih dosele
razvilo.


Dr. Pavao Lehman veli: »Bujice postoje i pustoše zemlju
od kad voda teče«, pak ih je bilo i u predhistoričko doba. A
da su stari kulturni narodi poznavali silnu snagu bujica i protiv
njih se borili, za to imamo dovoljno dokaza. Tako već Plato
u šestoj knjizi svojih zakona stavlja predloge, kako da se bujice
urede i njihove vode učine zemlji koristnima. Horace, Livius
i drugi stari pisci opisuju takodjer živim riečima sliku
bujice, dovodeći jih u svezu sa krčenjem i uništavanjem šuma.
Poznato je takodjer, kakove je potežkoće imao Hanibal da
svlada, kada je prelazio preko nizina, zamuljenih povodnjom
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 563 —


rieke Durance. Stari nasipi od kamena, sto ih nalazimo u
Egiptu, daju nam naslućivati, da su u starom vieku i u toj
zemlji zagađivali vode i ustavljali mulj i piesak. Čovjek se je
dakle borio proti snagi divljih bujica od davnih vremena sve
do dana današnjega. A stare kronike i bilježke svjedoče nam


o njihovom pustošenju. Snaga bujice donosi u nizine silnu množinu
kulturne zemlje, koju rieke dalje raznose i u mora talože.
Tako su po Breitenlohneru g. 1882. sniele bujice u Tirolu i
u Koruškoj za 24 sata 18,000.000 metričkih centi taložine a
profesor Intz e veli, da u Francezkoj odnesu vode godimice
gnojivih taložina u more u vriednosti od 30 milijuna franaka.
Duil e tvrdi, da je francuzka pokrajina Haute Provence od
XV.— XVIII. vieka izgubila na taj način polovicu svoje kulturne
zemlje. A dr. Otto Ule piše, da je razarajuća snaga
brdskih voda u francuzkih Alpah za povjestničara vrlo značajna
činjenica, jer ga uči poznavati razloge, s kojih su se ljudi
razselili i opustili mnogi predieli u Sjriji, Grčkoj, Maloj Aziji,
Afriki i Spaniji. Ali niti imade u starom, a niti u srtdnjem
vieku znakova, da su bujice sistematski uredjivane, premda je
poznato, da su stanovnici dolina, izloženih navalama bujice, nastojali
obraniti se od pogibelji, koja je prietila njihovim ku(
ama i zemljištima. Nu ova sredstva obrane nisu bila od trajne
već samo od Časovite koristi. Pri tom se nije na ime uzimao
obzir na uzroke bujičnih provala, već se je ponajviše išlo za
tim, da se podizanjem pregrada i ogromnih nasipa u najdolnjem
toku bujice ustavi cjelokupni materijal, sto su ga bujice nanosile
iz brdskih krajeva. Nu usljed neprestanog donašanja kamenja
i pieska, podizalo se je neprestano i korito, koje je time
često puta nadvisilo susjedna zemljišta, čime je samo iivećana
bila pogibelj od povodnje, kada si je voda, probivši nasip, pro-
krčila put na susjedna kulturna zemljišta.
Tek u novije doba, i to početkom prošlog stoljeća, počeli
su se dublje izpilivati uzroci štetonosnog djelovanja bujica, pak
se je sve to vise uvidjala važnost podržavanja šume u obće,
a naročito u bujičinom području. Ali je i ovo bilo samo doba
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 564 —


teoretskog razpravljanja, dok nijesu izvanredne katastrofe, što
ih je povodanj prouzročio, prisilile ljude, da se ozbiljno posla
late i da se stvore legalne i materijalne podloge za akciju oko
uredjivanja bujica. U tom pogledu prednjačila je svietu, kao u
mnogom tako i ovdje, Francuzka. Tamo su se doduše još početkom
XVIII stoljeća bavili pitanjem, kako da se razaranju
bujica na qut stane, pak je tim povodom god. 1718. bilo zabranjeno
haračenje šuma na strminah pod pretnjom znatne
globe i konfiskacije dobivenih užitaka. Nu tek povodnje od g.
1856. dovele su zakonodavstvo u Francuzkoj u pravu kolotečinu,
te su (g. 1860. i 1854) izdani nuždni zakoni za novopošumljenje
i pobusivanje gorskih predjela.


Zajedničke odredbe svih zakona bile su u glavnom dvovrstne,
naime: da se pojedinci na pošumljenje svojeg ogorjelog
i opustošenog zemljišta podavanjem državne subvencije potaknu
zatim, da se državnoj vlasti osjegura pravo, da može u javnooi
interesu pošumiti sva ona mjesta, gdje bi se to ukazalo nuždnim.
Prvom odredbom išlo se je za tim, da se odstrane uvjeti,
kojima se stvaranju bujica pogoduje, a potonjom mjerom imale
su se već nastale bujice suzbiti i ugušiti u šumskom plastu.
Kasnijim zakonom i naredbom (od g. 1882.) pošlo se i dalje
naime zatim, da se gorsko tlo ne samo održi u izvjestnom
kulturnom stanju, već da se ono privede kulturno povoljnijem
stanju. Ovim zakonima imade se pripisati početak ogromnog
pošumljenja kao i dosadašnji znatni uspj^si. postignuti u Francuzkoj
oko pošumljivanja a najviše i oko uredjenja bujicah i
to sustavom šumsko-tehničkim, što ga je uveo glasoviti
francuzki šumarski nadzornik Prosper Demontzej. Do sada
su tamo ne samo uredjene mnoge bujice, već su uredjeni i
kultivirani bujični nanosi, te izuzev s tim postignute prednosti
privedena je šumskoj kulturi površina od 170.000 ha sa troškom
od blizu 63 milijuna franaka, od čega odpada do 547-2 milijuna
samo na eksproprijaciju zemljišta. Ove ogromne brojke pokazuju
uam ipak samo početak zasnovanog podhvata da se urede
sve bujice, do 3000 na broju, i da se sve goljeti pošume U
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 565 —


Francuzkoj pak ozbiljno svađaju važnost ovog poduzeća te postojano
i dosljedno provadjaju te radnje, koje ni ratom od
god. 1870. nisu prekinute bile. Za Francuzima, koji su tek
opustošenjem alpinskih dolina u jugoiztoćnim departementima
bili upozoreni na potrebu energičnih mjera oko uredjenja bujica,
povela se je Švicarska i Austrija. I u Austriji su posljedice
poplava od g. 1882. neposredno potakle na brzo izvadjanje
obsežnih radnja oko uredjenja bujica i provadjanje šumskih
mjera, te je god. 1894. stvorena zaklada za melioraciju tla od
godišnjih 1,000.000 K. koja je kašnje povišena na 1´/a milijuna
kruna, te je istodobno organizirana odnosna služba ustrojenjem
šum. tehnič. odjela za uredjenje bujica kod ministarstva poljodjelstva,
kojemu su neposredno podredjene sekcije za uredjenje
bujica u Villachu-Linzu, Insbrucku, kralj. Vinohradih, Samboru
i u Zadru.


Da se okoriste rezultatima, koji su do tada postignuti na
polju uredjenja bujica u Francuzkoj, proputovao je ponajprije
bivši ministar poljodjelstva groE Falkenhayn odnosne predjele
u Francuskoj god. 1883. sa pok. profesorom Seckendorffom,
a zatim odaslata je god. 1884. njekolicina austrij. šum. tehničara
u Francuzku, da na licu mjesta upoznadu shodnost izvedenih
radnja, te da to upotrebe kod uredjenja bujica u Austriji.
Medju ovim šumarima bio je tadašnji zemalj. šumar, nadzornik
u Dalmaciji a sadanji upravitelj šum. odsjeka kr. hrv.-slav.dalm.
zemaljske vlade, kr. odsječni savjetnik Ferdo Zikmundovsky,
pod čijom su upravom i nadzorom kao predstojnika
odsjeka c- kr. šum. teh. odjela za uredjenje bujica u Zadru,
uredjivane kašnje bujice u Dalmaciji.


Povodnje zadnjih decenija, koje su i u Hrvatskoj i Slavoniji
silne štete naniele, tražile su nuždno, da se i kod nas
poprime mjere, kojima će se popraviti i ublažiti stanje, nastalo
plahom silom bujica. Ogolićivanje gorskih pristanaka i pogoršanje
gorskog tla, moralo je naime imati štetnih posljedicana gospodarstvo u ravnici. Kadi uzkog saveza, u komu se gospodarenje
na gorskom tlu, — gdje se većinom šume prostiru
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 566 —


— nalazi prema gospodarenju u dolini, nuždno je bilo ono
prvo udesiti ne samo obzirom na najveću rentu, ved i obzirom
na očuvanje same vegetacije izloženo uplivu atmosferilija te ga
bujice lahko odnose na kulturna tla u dolinu S toga se moralo
nastojati, da se ne samo uredjenjem potoka odstrane postojeće
štete, ved se je s popravkom šumsko-gospodarstvenih
odnošaja imala bujica trajno primiriti, a tim podjedno i neplodnom
i zanemarenom zemljištu u vrelovju rieka i potoka
produktivnost povratiti i stvoriti uvjete, koji de spriečiti stvaranje
novih bujica.
Tom nastojanju, da se po narodno gospodarstvo štetne
posljedice poprave, a podjedno i podigne vriednost zapuštenog
zemljišta, najvećom pripravnošdu je pošla u susret Njegova
preuzvišenost svietli ban, koji je sve moguće žrtve doprinosio
ostvaranju tog nauma.


Imenovanjem kr. odsječnog savjetnika Ferde Zikmundovskoga
za upravitelja šumarskoga odsjeka zemaljske vlade, moglo
je i uredjenje bujica poći novom snagom i životom. Izvanredno
svoje praktično znanje, koje je u tom pravu stekao ved prije,
mogao je sada najboljim uspjehom upotriebiti u svojem novom
položaju. — Lativ se s toga odmah posla izradio je za naše
prilike važnu »osnovu zakona o uredjenju bujica (vododerina)
«, koja je ved god. 1895. zakonom postala. Namješteno
je zatim odmah i osoblje, koje de radnje pod njegovim neposrednim
nadzorom i uputama izvadjati, i to ponajprije u našem
Primorju i bivšoj gornjoj Krajini, gdje su bujice najviše haračile.
Za te radnje Njegova preuzvišenost ban veledušno doznačivala
iz sredstva krajiške investicionalne zaklade znatne
iznose.


Ovo de biti tim nuždnije, što su kr. inžiniri na mnogim
potocima uredili dolnje tokove, pak de se s toga gornji tok, u
koliko je bujične naravi, morati naknadno Čim prije po bujičarima
urediti, da se dolnji tok potoka ne zamuljuje šljunkom,
donesenim iz gornjeg bujičnog, nu dosele neuredjenog diela
potoka.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 567 —


Kod drugih pako potoka je uredjenje istih radi redovite
poplave u dolnjem području od potrebe. Nu pošto se ne bi
smio dlnoji tok potoka prije gornjeg toka urediti, to ce se
morati bujičari požuriti, da prije urede gornje bujične dielove
potoka. Pri tomu morati će svakako obćine i interesenti mnogo
više doprinieti za pokride troškova, nego dosele, jer zemaljski
budget ne može rastude potrebe sam da podmiri. Da se pako
u tom pogledu povoljniji uspjeh postigne, bilo bi shodno, kada
bi obćine kod nas po primjeru posestrime Dalmacije kod hypotekarne
banke sklopile zajmove uz amortizaciju, jer nije pravedno,
da sadašnja generacija nosi sve troškove, premda će
buduće generacije imati više koristi od sadanje. Isto tako mogu
u slučaju potrebe postupati i privatni interesenti.


Iz izkaza, što ga je sastavio šumarski odsjek kr. zem.
vlade 0 dosadašnjim radnjama oko uredjenja bujica, vidimo,
koliko je na tom poliu učinjeno kod nas u razdoblju od god.
189T. do uključivo 1901., t. j . odkad su te agende prešle na
šumarski odsjek. Za to vrieme je sasvim ili većim dielom uredjeno
24 bujica, te gdje je još nedavno bjesnila divlja sila
prirode, vidimo, mirne potoke u svježem zelenilu, što pokriva
korito i veže nekad popuzive i odronjive obronke. Da predočimo
dimenzije izvedenih naprava, donosimo neke podatke iz tog
izkaza, U koritu bujica izvedeno je 541 pregrada i brana,
što u suhozidu, što u mortu i cementu, a medju tima imade
pregrada od preko 60 m. dužine, a osim toga je načinjeno
180 živih poprečnih pletera; za obranu i učvršćenje obala
popuzivih obronaka izvedeno je 608.1 m. obalnog i 225.1 m.
horizontalnog zida, te 1421.7 m. uzdužnog živog pletera, a što
u koritu, što na popuzinama, izvedeno je 561.8 m. kunete
(Schalenbauten); za prosušenje i učvršćenje povodnog zemljišta,
koje se spuzalo i obrušivalo, izvedeno je 4718.9 m. procjeduica.


Da prikažemo veličinu tih naprava, navodimo količinu
pojedinih vrsta radnja, koje su bile nuždne za te naprave.
Zemlje je izkopano 32.702.9 kub. m., stiene 1103 kub. m.,
suhozida za pregrade i brane izvedeno je 12.624.8 kubm., a
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 568 —


taraca u suhom 1860.8 četv. m , zida u mortu zafuganog cementom
2356.9 kub. m., a taraca u mortu 361.4 četv. m.,
zida u cementu 90.4 kub. m., suhozida za obalne zidove 745.4
kub. m., za horizontalne zidove 132.4 kub. m. kunete 2553.06
četv. m., izprocjednica 16.108.6 kub. m., betoniralo se 59.1
kub. m., a živih pletera izvedeno je 1286 četv. m. Ove su
radnje izvedene troškom od K 371.764.74. Nadalje je za ko-.
rekciju potoka, planiranje obronaka, pilotiranje, mostove i barake,
ekspropriaciju zemljišta, za gradnju i popravke puteva,
te za premjeravanje potoka u svrhu sastavka osnove za uredjenje
bujica, potrošeno 8.882 K 96 fil. U svemu dakle


380.647 K 70 fil., pri čemu nije još uračunato pošumljenje i
pobusivanje bujičnih područja.
Sve radnje izvedene su u samoupravi, te se taj
način izvadjanja pokazao ne samo najjeftinijim, već gledom
na solidnost radnja najboljim, te do sada nisu bili
nuždni popravci, premda su radnje već bile izvrgnute
najvećim povodnjama. Jedinične ciene pojedinih vrsti radnja
kreću se u ovim najnižim i najvišim brojevima: odkop zemlje,
i zemlje sa stienom pomiešane 0.6—1.0 K po kub. m,, odkop
stiene 1.8—4.0 K, suhozid za pregrade i brane 3.56—22.54
K, zid u mortu 30—40 K, zid u cementu i to za svodjenje
zidova 47.14—50 K, suhozid za obalne zidove 4.0—28.0 K,
za horizontalne zidove 1.2 — 4.6 K, betoniranje 13.0 K, procjednice
1*5—5.33 K, sve po kubičnom metru, nadalje po
kvadratnom metru: tarac u suhom 1.16 —10.94, tarac u mortu
16 — 19.31 K, kunete 2-12.44 K, pleteri 0.66 — 3.0 K. Ovi
rezultati pokazuju nam znatni rad i uspjeh, te novčane žrtve,
koje su doprinjete na korist žiteljstva, koje je najviše stradavalo,
a bilo nemoćno obraniti se od sile bujica.


Dodajemo napokon, da je uredjenje bujica kod nas našlo
priznanje i na zadnjoj svjetskoj izložbi u Parizu god. 1900.,
gdje je po šumarskom odsjeku izložena osnova za uredjenje
bujica, nagradjena zlatnom kolajnom. Ovo odlikovanje tim je
veće, što su u Francezkoj, tom sielu bujica, nikli prvi početci
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 569 —


sistematskog uredjenja bujica i gdje se je naiika o uredjeiiju
bujica na današnju visinu zavila.


Na koncu ne možemo, nego iz dna grca zahvaliti se preuzvišenom
gospodinu banu, koji je u pravo doba povjerio ovu
važnu granu narodno-gospodarstvene djelatnosti u prave ruke,
te dozvolio potrebita sredstva iz zemaljskog budgeta i iz iuvesticionalne
zaklade, i time osigurao uspjeh radnja
na j blagodatni je naravi, kakove su ove oko
u r e d j e n j a b u j i c a.*


Poučno putovanje na Deliblatske pjeskulje.


Piše Ante Mark, nadšumar procjenitelj imovne obćine Gjurgjevačke.


Godine 1899. kupila je imovna obdina Gjurgjevačka od
visokog financialnog erara sve u području porezne obdine Gjurgjevačke
ležeće pjeskulje zapremajude ukupnu površinu od 661
rali 841 ", izim toga od visokog zemaljskog erara pjeskulje
u površini od 136 r. 523 D", dakle ukupno 797 r. 1364 O".
Od te, u jednom spoju ležeće površine, zaprema polovicu nevezani
živi piesak, doČim je ostalo mjestimice sasvim a mjestimice
na pol travom vezani, dakle smireni piesak.


Kupom tih pjeskulja, naročito onih od financialnog erara
preuzetih, obvezala se je imovna obdina iste šumskoj kulturi
privesti, kako bi te puste, neplodne površine danas sutra potomcima
koristi donjele.


Ved u jeseni godine 1899. i sliededih godina radilo se je
svom ozbiljnošću oko pošumljivanja pjeskulja i to prije svega
na sjevernoj strani, s razloga toga, da se sa te strane stvori
zaštita proti hladnim od Drave dolazedim vjetrovom, koji štetno
uplivaju na kupljeni od visoke kr. zemaljske vlade vinograd.


Pošumljivale su se sadnjom biljkah crnog i bielog bora
te akacije pretežno vezane, travom obrasle površine, a samo
neznatna površina živog ležedeg pieska.


* Ovaj članak preštampasmo iz »Narodnih Novinah«, nu kako nam je gosp.
kr. šum. povjerenik S. Petrović obećao potanki članak o uredjenju naših bujica,
nadamo se, da ćemo ga moći još ove zime u »fS. 1.« priobćiti. Dr.