DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— [545 —


utjeruju urb. odbori, obdine itđ., i to lahko, jer ih malo —
obzirom na dosta veliku površinu šuma i pašnjaka — (izim
riedkih iznimaka) ima!


Koliko se ovrha provadja kod imovnih obdina — na
nepokretnine pravoužitnika, koliko je takovih
već i prodano itd., dočim toga svega — koliko nam je poznato
— kod zemljištnih zajednica do danas nije bilo!


Razlog tomu jeste jednostavan.


Pogledajmo malo §. 6. zakona od 8. lipnja 1871,, koji
glasi : »Pri diobi šum. tla, valja shodan obzir uzeti na zaokruženje
državnog diela, a u koliko mogude i na to, da ona j
dio, koji cjelokupnosti svake pukovnijske
obćine zapada, bude izlučen tako, da kod zajedničkoga
uživanja bude potrelbštiiia drva svakoga
mjesta istomu što moguće bliže trajno osigurana,
ili da se pri porazdielbi šume uzmogne pripadali
svakoga mjesta što bliže do njega izlučiti«!


Sto mi ali vidimo? Šumsko gospodarstvo imovnih obdina
uredjeno je, s obzirom na cjelovitost iste, t. j . prema okolnostima
i potrebama ciele imovne obćine i svih njenih
pravoužitnikah (Nije baš tako. Ur.).


Drvna potreba pravoužitnikah doznačuje se putem šumarija
u već po osnovi opredjeljenim sječinama, koje su mnogo
puta jako udaljene za pojedina sela i njene pravoužitnike.
Kada je drvna kompetencija premalena, a k tomu još pravoužitnici
u daleke sjeciue po drva idi moraju, to prouzročuje
zlovolju — te narod radje po drva ni ne ide. Dogadja se i to,
da se u šumi selu najbližnjoj doznačuju drva drugim selima,
a oni takorekudi od kude tjeraju preko brda i dolina u druge
sjedine. — Takova sela napuštaju drvariju (znamo mnogo primjerah),
pak narod svoju drvnu potrebu podmiruje radje putem


,šumskih šteta« — iz najbliže šume.


Da je to na uštrb dotičnoj šumi i osnovanom racio


nalnom šumskom gospodarstvu — netreba nam ni dokazivati!


Mi moramo imati na umu još jednu velevažnu okolnost,


da Sli naše zadruge razdieljene, i da je svaki pravo
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 546 —


užitnik (izim iznimakah) samac na gospodarstvu, a da ima i
takovih, koji nemaju ni voznog blaga itd.


Zadruge imale su dosta voznoga blaga i svojih članova,
koji su se u jesensko i zimsko doba lahko mogli baviti dovozom
gorivih drva.


»Danas to ne ide tako!"


U udaljene sječine treba brzine radi idi sa konjima, a ne
volovima. Koliko je predjelah, a i pravoužitnikah, koji konja
ni ne imaju! ? Dosta!


Radi premalene drvne kompetencije ne izpladuje se mnogima
uzimati predprege itd., pak tako s tih i drugih razloga
ostaju doznačena drva po više godina u šumi.


Ovakova po pravoužitnicima ne primljena i zaostala drva
doznačuju se iznovice po više godina.
Šumska uprava misli, da je s tim drvom — što no kažu


— dobila »profit«. Upravo je obratno.
»Svi oni pravoužitniei, koji svoja doznačena
drva ne prime ili ne izvezu, podmiruju sve svoje
potrebe na nedopušteni način, putem »šumskih
šteta, iz njima pristupnih 1 najbližih šuma, bile to
bran je vine ili otvorene šume!!l


To je nepobitna istina!


Ovim načinom, t. j . putem »šumskih šteta«, odkroji si
pravoužitnik sam svoju »drvnu kompetenciju« u onoj mjeri,
kolika je njegova potreba!


Tim putem podmiruju svoje potrebe i svi oni suovlaštenici,
koji drva izvezu, ali to moraju činiti radi »premalene
drvne kompetencije«, jer ne imaju svojih šuma, da manjak na
drvu u istinu pokriju, a niti gdje da drva kupe. Ako sve prednavedeno
uvažimo, doči demo do zaključka, da je više putasamo šumsko uredjenje i drvno porazdieljenje krivo, da narod
»šumske štete« i nehotice činiti mora!


Da se ali vrši §. 6. spomenutoga zakona od god. 1871.,


t. j. »da je potrebština drva svakog mjesta istomu
što mogude bliže trajUO OSigurana, nebi bilo mnogih


ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 547 —


i mnogih šumskih šteta. Jest, to je nepobitna istina,
u eielosti evo sam zakon utvrdjuje našu tvrdnju i uvjerenje!


5. Kod zemljištnih je zajednica upravo obratno, nego li
kod imovnih obdina.
Po urbar, zakonima izlučene su šume i pašnjaci na pojedina
sela — ili na više njih skupa — tako, da su zajednička
uživanja potrebštine drva svakoga mjesta
(ili više njih) istomu blizu trajno osigurana!


Vidimo svagdje u biv. piovincijalu, da su urbar, šume i
pašnjaci (n. pr. na Sljemenu, Ivančici, u Maclju itd.) izlučene
blizu selah, dočim su vlastelinske Šume dalje iza ovih ležede.


U bivšoj Krajini vidimo, da su sume i pašnjaci zem. zaj.
tik i okolo sela i mjesta, dočim su riedko kad jako udaljene,


a ako i jesu, to su ipak u suvislosti sa selom, a leže u do-
t´čnoj poreznoj občini; dočim su imovn e obdinsk e šum e
porazdieljene bez obzira na sela i mjesta. (? Ur.)
Zaoto se i dogadjaju »šumske štete«.
Hrvatska narodna poslovica kaže: »Koliko seli,, toliko
običaja!«


Tu poslovicu mogli bi mi i na našu razpravu prenieti.


Svako selo može svoje gospodarstvo bolje prilagoditi
i udesiti prema odnosa ju i položaju, dočim
imovna obdina to ne može činiti, pa ma i najbolje
intencije imala. (Ovaj nazor g. pisca mi podnipošto
ne dielimo, jer se shodnim zaokruženjem pojedinih »gospodarstvenih
jedinica« može sve ono polučiti, što interesi pojedinih
sela iziskuju. Ur.)


Vezana jt na cielokupnost posjeda i na cielokupno uredjeno
gospodarstvo
Zaoto za uredjenje pitanja »šumskih šteta« možemo stvoriti
sliedede zaključke:


a) Svi šumski posjednici, koji su vezani na pravoužitnička
ili suovlašteniČka prava, treba da osnuju i urede svoje gospodarstvo
onako, kako de tomu pravu najbolje odgovarati.


b) Visoki uzgoj i.veliki turnus treba zamieniti — prema
potrebi, selu i mjestu — da bude gorivna drvna potreba veća
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 544 —


za nama, dok konac obhodnje prežive. To su uživatelji našeg
pokoljenja i bududnosti! Tri — četiri generacije proći će, dok
to doživjeli budu.


Priznati moramo, da su (po teoriji) jedino veliki komplexi
šumiL (u prvome redu države, vlastelinstva itd.) najprikladniji
za veliki uzgoj i velike obhodnje, pak stoga jeste danas takovo
šumsko uredjenje kod naših činovnih obćina i velikih
zemljištnih zajednica uvedeno.


Zakonom od 8. VI. 1871. t, j . zakonskim člankom XXX.
godine 1873. provedena je dioba imovno obćinskih i državnih
šuma. Da je u cielosti udovoljeno §. 4. istog zakona, ne bi
mi danas imali imovno obćinskih šuma.


Zakon glasi: »Dalnja razdjelba po mjestih i
obćinah pukovnijskim obćinama pripadajućega
šumskoga tla, isto tako i način i mjera,
kako i koliko ga imaju ili pukovnijske obćine
in conereto, ili mjestne obćine polag
svoga diela,-ili pako naoto ovlaštene krajiške
obitelji ili pojedini mjestni stanovnici
uživati, prepušta se, uz sudjelovanje
oblasti h, postavljenim zastupstvom krajiških
pukovnija — kao posao obćinski!!!


Da je to (dioba na sela i obćine) odmah provedeno, imali
bi danas u cieloj Hrvatskoj i Slavoniji je dnolične mjestne
i urb. zemljištne zajednice, kako i predmjeva zakonodavac u
zakonu od g. 1894. z o. n. z. z.


Imali bi danas pred sobom sasma drugu sliku, a i prava c
»šumskih šteta« bio bi drugi, nego li danas t, j . nebi ih bilo
toliko, koliko ih danas ima. Evo dokaza:


U bivšem provincijalu t. j . kod urb. zem. zajednicah, ako
sravnimo »šumske štete« sa onima kod imovnih obćina, viditi
ćemo ogromnu i veliku razliku.


Dok kod imovnih obćina posebni zaoto namješteni i plaćeni,
te sa 7o utjeranih od šum. šteta providjeni ovrhovoditelji
»šumske štete« utjeruju, dotle kod zem. zaj. eventualne štete
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 543 —


Sravnimo u pojedinim županijama površinu šuma urb.
zemljištnih zajednica i one pojedinih vlastelinstva, raznih nadarbina,
i t. d.! ?


Mi smo ovdje letimice predočili stanje imovnih obćina i
njihovih površina šuma, kao i stanje naših zemlj. zajednica,
njihovih šuma i pašnjaka. Predočili smo hrvatski narodni
imetak, vlastničtvo svih pravoužitnika i suovlaštenika kraljevina
Hrvatske i Slavonije!


Sada ćemo prieči na razmatranja, kako bi mogli ^ ako
ne sasvim — a ono bar djelomično prepriečiti »šumske štete«.
Njih će biti dok je šuma, svieta i vieka; ali se dade kao
svakomu zlu^ tako i ovomu, na put stati!
Da vidimo:


1. Imovne obdine, te velike i male zemljištne zajednice,
smatraju se kao jedna gospodarska cielina.
Gospodarstvo u ovih šumah, uredjuje se jedinstveno i
trajno tako, da bude »potrajui užitak« na vjekove osiguran!
Gospodarstvo u imovno obdinskih šumah osnovano je na
načelu »visokoga« uzgoja šuma sa odgovarajućim visokim turnusom
(obhodnjom).


Isto takovo je uredjenje i u šumah mnogih velikih zemlj.
zajednicah, gdje to iziskuje vrst drva. a dopušta površina šuma
i potreba suovlaštenikah.


Priznajemo, da sa »visokim uzgojem« i odgovarajućom
obhodnjom poiučujemo najveći financijalni i drvni dobitak, naročito
što se tehničke strane tiče! — Priznajemo ali i to, da
ni taj način uredjenja i uzgoja obično sasvim nepodmiruj e
potrebe pravoužitnika i suovlaštenika!


Dok mi — odnosno naši potomci — taj konačni dobitak
(plod racionalno-uredjenoga šumskoga gospodarstva) uživali
budemo, treba da čekamo obhodnju uvedenu — prema potrebi
i okolnostima — sa 10 — lOO — 120 — 150 (a gdje-gdje
i više) godinah.


Što naši ljudi kažu: »mnogoga ne će ni glava zaboljeti«
dok samo prvu ili drugu periodu osnove preživi, a gdje su oni
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 542 —


najsiromašnije imovne obćine. Da vidimo naše zemljištne zajednice.


Pašnjaka ima kod nas u svemu 685.380 rali 14330".
Od te površine odpada na ličko-krbavsku i modruško-riecku
županiju polovica površine t. j. 343.597 rali 92lD". Ovi
pašnjaci, pak oni u županiji varaždinskoj, djelomice (u brdu)
belovarsko-križevačkoj, požeškoj i virovitičkoj (Papuk i Rrndija),
zagrebačkoj (Sljeme i petrinjsko-glinske gore) leže manje-više
svi na absolutnom šumskom tlu ! Svi ovi pašnjaci obrašćeni
su drvom, šumom, grmljem. šikarom i t. d. Jedino ličkokrbavska
i modrusko-riečka županija ima osim drvom i šumom
obraslih pašnjaka, pod oznakom pašnjaci još goljeti i kamenja
(kras).


»Sriemski pašnjaci« (izim oni u Friiškoj gori) i oni n
Posavini i Podravini jesu većinom u ravnici slabo obrašteni
drvom (u virovitičkoj, požeškoj, i t. d. županiji, imade na
pašnjacima starih cienjenih hrastova), ili su u obće bez drva.


Šum a imadu zem. zajednice 265.762 rali 8290" t j .
Vs površine, od površine šuma imovnih obdina. Po županijama,
ima zagrebačka županija najviše šuma (najveća je. i najviše
urb. zem. z. imade) 96.738 rali 1016D", a najmanje (izim
sriemske, gdje su pretežito vlastelinske i manastirske šume, te
šume petrovaradinske imovne obćine), ima ličko-krbavska —


15.427 rali 9720", doČim obratno ima najviše pašnjačke
površine.
Kod urb. zem. zajednicah u bivšem provincijalu — uredjivano
je šumsko gospodar.stvo odmah nakon provedene segregacije.


I kod urb. zem. zajednica jesu »šumske štete« na dnevnom
redu, radi premalene drvne kompetencije, ali ne u tolikoj
mjeri, kao kod imovnih obćina! Razlog pak tomu
jeste i taj, što su mnoge arb. obćine dobile prigodom
segregacije premalenu površinu šuma u ime
odštete služnosti drvarenja iz vlastelinskih šumah!
Za tu služnost ipak su zem. zajednice pravomoćnom osudom
ili nngodom nadieljene.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 541 —


Slunjska, I. i II. banska imovna obdina jesu vrlo slabo
stojede (naročito u šumarskom pogledu) kao i neosnovana licka
imovna obdina. To se je već prigodom razdiobe državne šume
jasno izrazilo. Sliedi to iz sliededega: />U smislu ustanov a
§. 21. c, i kr. naredbe od 15./VII. 1881. imade se
ugarska vlada postarati, da se ličkoj, slunjskoj, 1. i


2. banskoj imovnoj obdini pruži podpora, u koliko
je doista potrebna ujl´hovom obstanku! Ovo vriedi naročito
»za umno gospodarstvo i potrajno uzdržavanje
njezinih šuma! Da li su te imovne obdine podporu dobile,
ili dobivaju redovito, nije nam znano.*
Sto vidimo. Ove 4 imovne obdine ved su prigodom razdiobe
»na slabim nogama bile«, što no narodna poslovica kaže.
Da su kod istih »šumske štete« na dnevnom redu ne treba


nam ni dokazivati!


Otočka i ogulinska imovna obdina jesu najsretnije, jer su
najviše površina dobile. — Pored šuma — najbogatije su od
svih imovnih obdina i na »kamenju«. Od Kleka pak do male
i velike Kapele, te Plešivice i Velebita ima ga dosta.


Obzirom ,na »goiske i ine prilike«, trpe i te imovne obdine
od »šumskih šteta«´


Ostaju nam 5 najbolje stojedih imovnih obdina Križevačka
i gjurgjevačka jesu prilično stojede. Potonjoj pripalo je mnogo
pjeskulja; a osim drva, pokriva (baš radi pomanjkanja drva)
i sa kamenim ugljenom gorivnu potrebu svojih suovlaštenikah,


Radi premalene drvne kompetencije, jesu i ove
imovne obdine prilično bogate na šumskim štetama!


Ostaju nam »posavske imovne obdine« t. j . gradiška,
brodska i petrovaradinska. — One su dobile cienjene stare
hrastike, koje vedim djelom unovčuju. Pravoužitnici trpe usljed
pomanjkanja šuma za ogriev i u ovim bogatim imovnim obdinama
na gorivu, radi raznih okolnosti i premalene gorivne
pripadnosti, i t. d.


S toga ne manjka ni kod »bogatih imovnih obdina« na
šumskim štetama. Dapače i njih tišti ta »rak-rana«, kao i one


* Jedanput 60.000 for., a poslie nikada vise ništa. Op. ur.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 540 —


Dokazali smo po našem nemjerodavnom mnienju
sve razloge i uzroke, zašto i kako se »šumske štete«
dogadjaju i kako se godimice povećaju i t. d.


Sada ćemo nastojati, prema našim slabim silama da predočimo
sve načine, kako bi se »šumske štete« umanjile;
t. j . kako bi se narodu što više goriva podalo i doznačilo,
da nebude prisiljen svoje potrebe podmirivati putem
šumskih šteta.


Idemo prvo toga da vidimo kako stojimo sa površinama
šum ah i koji odnošaji vladaju:


Površinu državnih šuma od 493.543 rali 2920° moramo
iz naše rasprave izlučiti. — Državne šume imadu svoju posebnu
svrhu. Njihova je svrha da putem veleprodajah daju
di´žavi stalni godišnji prihod, na kojem Hrvatska participira sa
447o- Maloprodaje u državnih šumah uvedene su samo ondje,
gdje su slaba prometila izvozi i t. d.


Tu narod (većinom u gorskim predjelima) kupuje na malo
a drž. šumah, u spekulativne svrhe i da ponajviše svoje kućne
potrebe podmiri.


Kako rekosmo »cilj naše rasprave,« jesu naše imovne
obćine i zemljištne zajednice.
Kazali smo, da imovne obćine posjeduju šuma 751.932 rali
1.5190°.
Jel te: »matematički izraženo, jeste to ogromna i
velika površina šuma.
Mi ćemo ali pogledati tu ogromnu površinu iz bližega
stanovišta.
Lička imovna obćina sa izlučenom površinom od 89.704 rali
990" nije ni do danas ustrojena. — Razlog?


»Pošto su Ličani uvidili, da sa tom površinom (valjda
jako slabo pošumljena i t. d.) ne mogu sve svoje potrebe podmirivati,
to nisu ni primili izlučenog diela.


Oni uživaju i sada od države pogodnosti §. 9. š. z. i
država im drva doznačivati mora, sve dotle, dok se lička imov.
obćina ne osnuje. Pri tome bolje se drvare i izlaze, nego sve


movne obćine i njeni suovlaštenici.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 539 —


pameti nauče, jer sa ovima ima sud (što je preko 10 % posjećeno)
raspravljati.


Od toga imaju mnogi kradljivci straha, jer kod suda se
,,ne likvidira " kao kod oblasti ili obćine, ved odšteta se
dosudjuje po § 460. i drugim §§. k. z. a k´ tomu dobije još
»kradljivac« odgovarajuću kaznu zatvora, koju i odsjedi !


Sudbeni postupak dobro je došao napomenutim šumovlastnicima
(dugotrajan je), ali gdje neima jasnoga itemeljitoga
dokaza, mnogi »kradljivac šume« »umakne ruci pravde,«
i šumovlastniku!


»Sebi ali na hasnu!«


A gdje su oni neuhićeni, neprijavljeni, zatajeni i t. d.


»Tajnost ili krije« — na štetu šume i šumovlastnika.«


Našoj raspravi jesu »šumske štete« — cilj, pak
nam stoga preostaju naše imovne obćine i zemljištne zajednice,
kao glavni oslon, na koje jeste naš narod jedino upućen i
vezan, u pogledu vjekovitog pokrića potrebštinah na drvu! Da
vidimo, koliki je taj narodni imetak.


Imovne obćine posjeduju šumž, 751.932 z. 1519n´´


Zem. zajednice „ „ 265.762 z. 829D"


Ukupno šuma 1,017.675-rali´748n´´


Pašnjaci zemlj. zajednica 684.380 „ 1433U"


Sveukupni zajednički narodni


imetak (suma i pašnjaka) iznaša 1,703.076 ,, 581D"


´ Ako se k´ tomu pribroje još držav. šume, od kojih narod
ne ima direktnu korist, već indirektnu, to dobijemo znatnu
površinu šuma, od 3,195.915 rali 8730° t. j . dolazi skoro 1
ral i više šumskoga tla na pojedinog stanovnika Hrvatske i Slavonije,
pak ipak pored ogromne te površine šuma narod strada
u mnogim krajevima — na gorivnom drvu. Usljed pomanjkanja
drva jesu »šumske štete« u tim mnogim krajevima uvjek
i na dnevnom redu. ´


Diljem naše rasprave, predočili smo nevolju i pomanjkanje
na gorivnom drvu. — Predočili smo, kako i koliko se gorivnoga
drva doznačuje ; predočili smo, da je »uzrok šum. šteta«
premalena drvna kompetencija i t. d. ^
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 20     <-- 20 -->        PDF

538


Trede su na redu sa svojim šumskim posjedom ZemljiŠtne
zajeflllice i to one urbarnih obdina u biv. provincijalu,
i one u bivšoj krajini t. zv. selske, mjestne i t. d.


Njihov posjed predočujemo po županijama — kako sliedi:


Zeinljištne zajednice pos. e duj ugrun. ukupnu 30višinu


Opazka


u županiji nap. ili


pašnjaka šume
H


rali D° rali D°


1. ličko-lirbavska 157 247979 1080 15427 972 krajiške zem. zaj.
2. mođruško-riečka 241 95597 921 21960 770 kraj, i urb z. z.
3. zagrebačka 896 62718 138 96738 1016 većim djel. urb. z. z.
4. belov.-križevačka 547 44772 1305 15923 1117 kraj. i urb. zera. zaj.
5. varaždinska 473 13095 708 17627 752 jedine urb, z. z.
6. požeška 482 77268 226 51534 230 pretežno urb. z z.
7. virovitička 301 58984 1435 37619 527 petežno urb. z. z.
8. sriemaka 179 84064 4^0 8931 245 pretežno urb. z. z.
Uku pno ´2134 por. obdine 3276 684,380 1433 :?64.762 829
Pašnjaci z. z. jesu većinom obrašdeni drvom.


Sbrojimo li površinu pašnjaka i šuma, to zem.
zajednice u Hrvatskoj i Slavoniji posjeduju ogromnu
površinu od 950,143 rali 662n°


Da je to znatan narodni imetak, uvidja — svatko!


Konačno dolaze sva vlastelinstva u Hrvatskoj i Slavoniji
i svi šumski veleposjednici, kojih posjed iznaša do 600.000
ralih šuma.


Na manje šumo posjednike ne demo se ovom razpravom ni
obazirati, akoprem i oni isto tako trpe na ovoj »rak-rani,« ali
u maloj mjeri. U uvodu rasprave spomenuli smo i razložili
»kradju i šumske štete« ; te jasno jedan i drugi pojam protumačili.


Prema tomu — država, vlastelini, veleposjednici i ini
šumoposjednici lahko (akoprem ne uvjek) „šum. kradjivce"
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 537 —


Priedjimo sada na razmatranje, kako bi se bar donjekle
ova narodna »nevolja« ublažila, da ne bude od štete ni narodu
a ni šumovlastniku. — Naprotiv udesimo svi pozvani
naš rad tako, da ovo »velevažno pitanje« čim prije uredimo i
bar donjekle ga kraju privedemo. Učinimo brzo svi, što tko
more, jer »što dalje, to sve gore«. Prije nego li priedjemo na
daljna razmatranja, idemo vidjeti naše šumovlastnike, na koje se
ova naša razprava ponajviše odnosi.


Mi imademo pred očima 4 glavne kategorije šumovlastnikah,
na koje se u glavnome odnosi naša rasprava. Ti jesu:
Država, krajiš. imov. obćine, zemalj. zajednice, vlastelini-veleposjednici.


Da vidimo njihov posjed:


Prije diobe imala je država u bivšoj Krajini 1,245.4´/6
rali 21ID" šuma.
Jfakon provedene diobe — provedene g. 1873.—1880.
ostalo je državi 493.543 rali 2920« šuma.


Navesti ćemo, što je pripalo pojedinoj bivšoj krajiškoj pukovniji,
— od kuda su kasnije nastale imov. obćine — i to:
Ličkoj (do danas neoživotvorena) . . 89.704 jut. 99L]"
Otočkoj 137.658 » 13680"
Ogulinskoj 105.173 » 12960"
Slunjskoj 27.846 » 14390°


I. banskoj 25.249 » 5690"
II. banskoj 39.877 » 12180"
Križevačkoj 51.739 » 7660 1)
Gjurgjevačkoj ..,.,.,. . 77.295 > 6920"
Gradiškoj . . . 58.349 » 7220"
Brodskoj 74.036 » 6820"
Petrovaradinskoj 64.997 » 6680°
Imov. obćinama dopitauo je ukupno 751.932 jut.
1519D" šuma, za ukupni broj duša od 855.245.


Da se je kroz 20—30 godina broj duša preko Vs pomnožao,
ne treba nam ni dokazivati.
38
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 536 —


1. »Da šumske štete i kradje terete našega seIjaka-
ratara financijalno i moralno«. (Sto dalje —
to više!!!)
2. »Da su šum. štete i kradje, bez razlike gdje
se one dogadjaju, na listrb racionalnom šumskom
gospodarstvu«.
3. »Da šumske štete u redovitom i racijonalnom šumskom
gospodarstvu umanjuju ustanovljenu drvnu gromadu
— i prirast — a time i redoviti godišnji drvni etat«.
4. Da je utjerivanje šum. štetah skopčano sa
mnogo pisari je i troškovah na štetu šumskog kućanstva
. Posebni ovrhovoditelji i njihovi postotci od utjeranih
šteta, znatno terete šum, gospodarstvo i kućanstvo.
5. Da šumske štete i kradje teret e u redovitom poslovanju
političke i sudbene oblasti, a na koncu i obćine.
6. Da su šumske štete uzrokom, da se čuvarsko i lugarsko
osoblje mor a umnažati.
7. Da su neutjerive i odpisane šumske štete ,,rak-rana",
jer s jedne strane drva je u šumi nestalo, a da s druge strane
vlastnik zaoto u mnogi m slučajevima neostećeil ostane. Neoštečen
— rekosmo — ostaje šumovlastnik, a ipak mora podmirivati
porez, trošak uprave i nadzora.
8. Da su šumske štete i kradje več mnogoga lišile kuće
i kućišta.
9. Da je usljed šum. šteta i kradja već mnogi životom
stradao, ili tvorno ozliedjen bio itd.
10. Konačno pored sve energije sudovanja i utjerivanja
imademo ogromn u svotu šum. šteta na dugu.
Mogli bi još mnogo toga navesti, kako su šumske štete
u mnogome krive našem naroduo-gospodarstvenom nazadku i
razvitku, a naposeb racionalnom šumsko-gos po d arstvenom
uredjenju, kažemo: »Državni porezi I ine
daće jesu prve na redu za podmiriti, a za šumske
štete — kako nam Bog dade, kaže narod!« I tako se
dogadja i provadja godine i godine! Scienimo, da su i gornja
razlaganja dovoljno ovo pitanje razsvietlila.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 535 —


i sa raznih šumsko-gospodarskih razloga. Evo primjera: Mi
svi »na papiru « računamo sa drvnom gromadom u sumi
i sa »redovitim godišnjim drvnim etatom«. Taj redoviti godišnji
»drvni etat« dielimo mi prigodom doznake na broj sehšta
svih pravoužitnika i suovlaštenika, i ne smijemo ga u » načelu
« prekoračiti.


Tako se u praksi provadja!


Uzmimo mi ali sada na um onu drvnu gromadu, što štetočinci
i kradljivci preko godine odnesu i odvezu, odnosno onu
drvnu gromadu, koja tečajem viš e godina iz šume gore opisanim
nestaje, a mi s njom ipak računamo. Sto odatle sliedi?


Da nam faktično drvna gromada u šumi pada,
a s njome i prirast na cieloj sastojini!
»Redoviti godišnji drvni etat« imamo točno po formulah
proračunati na papiru i prema tomu mi drva doznačujemo.


Onaj »drvni kvantum« (za koji se po prijavnici zna
ili nezna), što preko godine putem kradje ili šum.
štete iz šume nestaje, ne uračunava se u odbitak od
„godišnjeg etata«. Doznaka provadja se prema etatu proračunatom
na papiru.


Tim načinom, što ovaj manjak na drvu ne stavljamo u
u odbitak, pada u šumi drvna gromada, što je na štetu šumovlastnika
i racijonalnog šumskog gospodarstva, pa ma ono po
najboljim formulama i velikim turnusima na papiru uredjeno
bude !


Kada znamo, da šumskih šteta i kradja uviek bude i u
buduće, možemo si predstaviti, koliko de tim putem drva nestati
n. pr. za 30, 40, 50 i više godina, a koliko do konca
obhodnje. Mi šumari smo u toj obhodnji prekratkoga života,
a da taj polagani ali trajni veliki manjak drva u pojedinoj
sastojini i periodi opažamo, tim više, ako kod jednoga
šumovlastnika, ili šumovlastnika dugo ne službujemo. Ako gornje
naše razlaganje promatramo, kao i pojedina šumska uredjenja
i gospodarstva, te lokalne prilike dobro proučimo, doči ćemo
do sliededeg zaključka:
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 16     <-- 16 -->        PDF

- 584 —
Svi javni redarstveni organi i lugari moraju strogo paziti,
da li 8U vozari drvah providjeni u smislu §. 17. š. z. postojećih
naredaba sa izvoznicami. Strogo se pazi, ali što vidimo?


Svi oni, koji niti su pravoužitnici, niti suovlaštenici, a
neimaju gdje drva ni da si kupe, svi ti imaju drva,
pak nijedan nije se u Hrvatskoj — što no redi — od zime i
pomanjkanje gorivnih. drva smrznuo!


Nastaje pitanje :, Od kuda podmiruju ti ljudi svoje drvne
potrebe ?


Jednostavan odgovor:


Šumski štetočinci i kradljivci od zanat a skrbe, da i ovi
ljudi živjeti mogu! Na razne načine kriomčare ovakovi individui
po bielom danu. A po nodi? »Noć ima svoju mod!« —
kaže hrvatska poslovica, tako i u ovom slučaju. Po danu se
pogodba za drva sklopi i štetočinac uputi, gdje leži ključ od
kapije, komore, drvarnice itd. Kada gospodin kontrolni lugar
(i svi drugi lugari) najbolje spava, a straža »sigurnosti« ide
na počinak, tada šumski štetočinac i kradljivac ne spava! On
je poranio! Vozi drva, da pogodbu — sklopljenu po danu —
po noći izvrši. Kada pievac naviešćuje zoru, već su drva dovezena
i propisno složena. Kada gazda ustane i vidi, da mu
je njegov »prijatelj« (obično na selu ima množtvo tih imenica)
drva dovezao i u redu složio, tada dobije taj »poštenjak« svoju
plaću; a da i za buduće vjeran ostane, malo rakijice i napojnice.


Tim i sličnim načinom pokrivaju mnogi i mnogi svoje
drvne potrebe; tim načinom prehranjuje se mnoga obitelj štetočinaca
i kradljivaca; tim ali načinom uništuje se bivstvo
šume na štetu racijonalnog šum. gospodarstva, a
naš seljak-ratar — što dalje — sve više i više šumske štete
duguje!


Mnijem, da nas nijedan ovakovo pokriće gorivne potrebe
ne odobrava; ali dok se sadašnji odnošaji ne promiene, ne
iraamo se boljku nadati boljku.


Treba da svi naoto zvani faktori nastoje, kako da se još
za vremena ovoj rak-rani na put stane. Ovo je pitanje važno
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 533 —


da pojedinac ne može sa pripadajućim i doznačenim


mu kvantumom gorivnog drva, da podmiri svagdašnje
potrebe kroz cielu godinu, upudenje, da
tu potrebu podmiri na ini ili nedopušteni način.
Time počini ali on t. j. pravoužitnik ili suovlaštenik
»šumsku kradju« ili »šumsku štetu«!


Najnuždniju svoju potrebu podmiruje si tim načinom —
mnogi i mnogi (koji nije pravoužitnik i suovlaštenik) — ne
samo seljak-ratar, već i drugi u nuždi se nalazeći ljudi.


Jest, to je nepobitna istina, da je usljed obćenitog nedostatka
na drvu i doznačenog gorivnog drva mnogi pravoužitnik
ili suovlaštenik upućen, da u sveobćoj nuždi počini
»šumsku štetu« ; — mnogo puta ne u spekulativne svrhe, —
već naprotiv, da uzdrži svoje kućanstvo i obitelj, jer pored
najbolje volje ne ima gdje drva ni da kupi.


Krivac je; ako ali sve napried spomenute okolnosti uvažimo,
ne smijemo takovoga prekršitelja šum. zakona prosudjivati
kao onoga štetočinca »od zanata«.


Evo tu su glavni uzroci, zašto u obće pravoužitnici ili
suovlaštenici, te nepravoužitnici i nesuovlaštenici čine »šumsku
štetu« i »kradju«.


Razložili smo napried sve uzroke, zašto pravoužitnici ili
suovlaštenici čine šumsku štetu, t. j . dokazali smo, da to čine
usljed »nužde« i »vlastite potrebe« radi!


Sada ali promotrimo one, koji niti imaju suvlastničkog,
niti pravoužitničkog prava, a drva trebaju — kao mi i svaki
drugi živući čovjek.


Uvažimo sada još i tu okolnost, da ne ima gdje drva ni
za kupiti!


Sto će sada?


Upućen je, da svoju drvnu potrebu podmiruje na nedopušteni
način, t. j . upućen je na šumske stetočince i kradljivce.


Po gradovima, trgovištima i većim mjestima namješteno
je množtvo »kontrolnih lugara«, samo da se ne bi sa drvom
kriomčarilo.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 532 —


gorivne pripadnosti od V^ prostornoga metra pa dalje do
maksimalnog drvnoga kvantuma, prema šumsko gospodarstvenom
uredjenju pojedine imovne obćine, ili zemljištne zajer
dnice t. j= prema drvodoznačnoj osnovi i prema toj razdiobi
goriv, drva!


Pitajmo se sada, da li je taj drvni kvantum dovoljan, da
podDiiri za cielu godinu potrebu pojedine kude i obitelji?


Iskreni odgovor neka bude — nije! Ta napried smo dokazali,
da za jednostavno vodjenje našega kućanstva trebamo za
cielu godinu gorivnoga drva prosječno 16—24 i više prost,
metara.


Uzmimo da pojedinac može i sa manje od 16. prit met.
da podmiri svoju godišnju potrebu gorivnog drva; ali izpod
12m´ ili ti 3 hvata ne ima seljačke ni ine kude, koja bi mogla


sa tim kvantumom cielu zimu i ljeto svoje potrebe namirivati.


Mi — prema gore razloženom — znademo sada potrebu
našu, a znademo, što pojedinog pravoužitnika
ili suovlaštenika, prigodom redovite doznake
gorivnih drva — pripada!


Stavimo se mi sada u položaj onoga pravoužitnika ili
suovlaštenika, t. j . našega seljaka — ratara, koji ima kroz
cielu godinu kako smo gore razložili podmirivati sve svoje
potrebe , sa doznačenom gorivnom kompetencijom od 0.25.
pr. met., O-SO^; Im^^ l-SO-n^ 2^´, 2-50^´ 3 kr. m. i t. d.


»Jeli to moguće?«


Ruku na srdce, pak priznajmo — »nije« !


Njemu t. j . seljaku — rataru isto je tako po zimi studeno


kao i nama; on za svoje kudne i ine potrebe treba goriva drva
kao što treba i svaki drugi čovjek; samo više ili manje, prema
razvijenom kućanstvu i od tuda proizlazećoj potrebi.


Ta i najveći siromak ima — recimo po zimi iste potrebe,
kao i najveći bogataš! Zima mu je, a proti studeni neda se boriti!


Zato pri razsudjivanju ove velevažn e stvari, uvažimo
sve okolnosti, naročito doznačenu drvnu kompetenciju
i lokalne odnošaje — pak priznajmo: »Obzirom na to,
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 531 Doznačuje
se prema katastru pravoužitnika, t. j . prema
stanju, koje se mienja. — Kako će si pojedinci drva medju
se podjeliti, to je — misli se — njihova stvar ? Kada se izradjena
drva premjere, tim je pravoužitnik podmiren. Ako je
sam na pravoužitničkom kudištu — bože pomozi, jer ga donjekle
tješi, da je od zime osiguran. — Nu imade li ih dva i
više, to tužno klimaju glavama. Ako na ´A selišta odpadaju


n. pr. 6—8 —10 i više pr. mtr. pak su samo dva brata ili
diobenika, to zapadne svakoga 3—4—5 pr. mtr.; a ako su
3 ili 4 brata, loze diobenike i t. d. ŠtO na mnogim mjestima
Često dolazi, to odpada na svaki dio 2—4—3-33 pr. mtr.
odnosno 1*50—2—2-50 pr. mtr. gorivnog drva na cielu godinu.
Za sve koji imaju ^/gi 74 i 1 selište jeste bolje, ali možemo
i na cielo selište gore navedeni razmjer navesti. N. pr.
1 cielo selište ima pripadnost od 16 ili 20 pr. mt. Ako se
dieli, na 2 ili više djelova, odpada na pojedinca t. j . na
diela 8—10 pr. mtr., t. j kvantum pada, prema broju dielovah
Kod urb. zemalj. zajednicah, jeste to još gore.


Recimo prema drvosjecnoj osnovi odpada, odnosno redoviti
godišnji drvni etat dozvoljava, da na jednu selištnu pripadnost,
dolazi n. pr. 16 pr. mtr, gorivnih drva. — Koji ima 1 i više
selišta dobro je; a ako ima Vsi Vs, Vs i Vs još može uz suharke
i ogranke — da životari. — Što ali manje suvlastničkog prava
pojedinac ima, naopako po njega.


Mi iz prakse znamo, da je razdioba drva provedena prema
napred spomenutom godišnjem drvnom etatu — kako sliedi:
Na 1 selište 16"^^ V^—U-a´ 78—12«^´, 78—10°^^ Vs—Sm^
Vs—6"´\ Vs—4"!´ 78—2°^\ Vie ln^^ %,—0-50´^\ Uzmimo sada
tu okolnost, da se ovaj drvni kvantum dieli prema provedenoj
diobi, prodaji i t. d., n. pr. na ´/g kućišta i zemlje.


Dvidjamo tada i sami da je pojedinog suovlaštenika ili
pravoužitnika pripalo prema onoj hrvatskoj poslovici, toliko
gor. drva, »ni za živjeti, ni za umrieti?« To je žalostno,
ali istina je!


Kako smo napried razložili, doznačuje se pojedinoj pravoužitničkoj
ili suovlašteničkoj kuci (obitelji) u ime cielogodišnje
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 530 —


Naše je nemjerodavno mnienje: »Prouči prvo sam


sebe i svoje potrebe, pak ćeš znati drugoga prosu


djivati, te njegovu nuždnu potrebu priznati i


uvažiti. «


Kada to svi zvani faktori i u šumarstvu činili budu, razja


snit će nam se jasno postanak i neprestani prirast »šumskih štetš,«


Kapried predočili smo potrebu od 24. pr. mtr. za jedno


kućanstvo, koje se skromno vodi, te taj drvni kvantum neuka


zuje se obzirom na zimsko doba — ni previsokim. Mi će mo


ići i niže, pak će mo kazati, da za jednostavno vodjeno ku


ćanstvo trebamo 16—20—24 pr. metr. drva. Niže već nemo


žemo ići. To nam svaki šumar i gospodar priznati mora. Kako


su gdje šumska gospodarstva uredjena kod imovnih obćina i


zemalj. zajednica odpada, kako nam je iz izkustva poznato,


najviše na 1 cielo selište 16—20 pr. mtr. drva, a na mnogim


mjestima i manje t. j . 10—12—14—16 pr, mtr. gorivih drva


U bivšoj Krajini, t. j . kod imovnih obćina, pada taj kvan


tum na minimum kod ´A selišta i razmjerno raste, kod 73,74


do 1 cielog selišta.


U bivšem provincijalu t. j . kod urb. obćinah, današnjih


zem. zajednicah, imademo, 1, 2 i više cielih selištah; dočim


se 1 cielo selište dieli na Vs/Vs.Vs.Vs.Vs.Vs,"/« i Vs t. j . 1 seHšte.


Kod imovnih obćinah ne imamo manjeg diela od V4 selišta,
sto je i pravo, t. j . za razdiobu gor. drva prigodom doznake
vrlo prikladno. Obratno je kod urbara. — Usljed zadružnih
dioba, prodaja i t. d. imademo mi danas Vie, V33, Vci, Vg« i još
manji dio od 1 cielog selišta.


Tu imademo najvećih neprilikah prigodom doznake gorivnih
drva.


Podjimo i promotrimo sada sve okolnosti, koje smo napried
istaknuli. — Istina je, da kod imovnih obćina ne ima
manjega diela od ^|^ i "-U diela medju samim nadieljenim
pravoužitnicima, prema provedenoj zadružnoj diobi.


Šumska uprava te minimalne diobe t. j. napojedine
zadružne dielove — neprovadja.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 529 —


drva dati može, nego li to šuma (prirastom i uvedenom obho
dnjom) pruža, a da se u tome »potrajno šumarenje« ne prieci!
To je istina. Ali ako imamo pred očima potrebu naroda s jedne
strane — a s^ druge strane opet, da su »šumske štete« rakrana
racionalnog šumskog gospodarstva, to moramo ozbiljno
promisliti i pitati se — kamo to vodi?


Nadalje uvažiti valja i tu okolnost, da za utjeranje đrž.
poreza i inih daća treba posebnih ovrhovoditelja, a sudbina i
tek vremena doprinesla je, da imademo mi danas množtvo
»ovrhovoditeljah šum. šteta.« To je doprineslo »napredno racionalno
šumsko gospodarstvo,« sa neumoljivo osnovanim visokim
šumi uzgojem, visokom obhodnjom i t. d- Idemo malo, da se
razumiemo i porazgovorimo. Mi recimo (pa i svaka druga kuća)
trebamo godišnje za vodjenje našega kućanstva 20—24 prostrana
metra, a i više, gorivnih drva. To odvisi već od raznih
prilika, što se samo po sebi razumije. Uzmimo primjera radi
same škole (čije se prostorije 4—5 mjeseci u godinu dana griju)
učitelje, šumare i t. d. pak manje više redovito nalazimo 24.
pr. mtr. deputatnih drva.


Dakako ima iznimaka, da je drvni kvantum veći ili manji,
prema već postojećoj potrebi. Nu godišnju potrebu gorivnih
drva, za svaku prostoriju možemo naći, ako znamo broj kubičnih
metara iste. To možemo dakle dakle ako treba proračunati.


Ovo pravilo valja kod solidno gradjenih kuća.


Kakove su ali po mnogim selima kuće, kućice i potleušice.
Ljuti sjever u zimi kada počne duvati i što narod kaže
brijati, istjera svaku toplinu iz kuće. Ta mi u zidanicama osjećamo
»ljuti sjever,« a ne bi li ljudi u takovih kucah. Uzmimo
nadalje okolnost, koliko goriva drva treba seljak ratar, gdje se
veće kućanstvo vodi, gdje se kuha za družinu blago i t. d.,
što obrtnik, činovnik i t. d. ne treba; nadalje uvažiti valja
uredbu peći kod seljaka, banci, ognjišta, te jednu važnu okolnost,
da još na mnogim mjestima ni štednjaci uvedeni nisu.


Kada sve to uvažimo, imati će o životu seljaka ratara i
0 njegovim potrebama sasvim drugo mišljenje; a o uzrocima
»šum. šteta« sasma druge pojmove, nego li mnogi danas imadu.«
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 528 —


to je istina! Privatnih šuma u okolici ne ima! Od onih, koji


— recimo — svoje sume ih drvom obrasle pašnjake harače,
ne smiješ kupiti.
Što sad ? Drva treba! mislim si ja, — lahko se je onomu
po ziipi u toploj sobi smijati, koji ima 24 i više prost, metra
prima bukovih ciepanica u dvorištu, — u ime deputata! —
Težko nama, koji ne ima gdje ni da kupi. — A novaca?!


— »Nisam im zavidan. — Treba, i zaslužio je, — ali
kod tolikih površina šuma u okolici, da se smrzavamo,
to nije pravo!
— »K^ tomu biti još izručen na milost i nemilost šumskih
štetočinaca« ! ?
— Što to znači, — prosuditi će svaki misaoni čitaoc. —
Valjalo mi je drva posudjivati (što je častno po šumara.?)
Da ne bude dobrih prijatelja t. j . učitelja i imov. šumara,
smrzo bi se, »šumar šikaraš« — kako nas narod ovuda zove.


— Hvala im! — ne samo ja, i mnogi drugi bili su u neprilici
; — a što dalje, biti će sve gore, u ovoj — a i u drugoj
okolici. —
— Razlog? — »Neuredjena drva tržišta, — t. j . što nije
na mnogim mjestima uvedena prodaja drva na malo, odnosno
nije konsumentima pružena prilika, da drva kupe.« —
Ova mala moja i dragih — »kubura«, i stin iti dogodjaj,
ilustrira u tom pogledu odnošaje ovoga — a i mnogih drugih
krajeva Hrvatske i Slavonije!


Promotrimo dobro sve odnošaje, prilike i neprilike našega
naroda, pak će drugo mnienje mnogi imati, nego li sada ima.


Predjimo sada nakon ove male ilustracije na dalnja promatranja
ove naše raspravice.


Napried smo spomenuli, da je »premalena drvna kompetencija
« pravoužitnika ili suovlaštenika kriva, da se danas
»šumske štete« nerazmjerno množe. Naše mnienje je, da to
ponajviše doprinaša, da se šumske štete danomice umnožaju!
Jest, tu leži krivnja! Već čujem unapried sud, da redoviti
godišnji drvni etat nedozvoljava, da se više
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 9     <-- 9 -->        PDF

, — 527 —


Ta od kuda dolazi mirni i pošteni gradjanin do toga, da
bude sudionikom (ako potajice i nekažnjen ostao) kradje iliti
prekršaja šumskoga zakona?


A to sve još za svoje novce, koje je pošteno i krvavo zaslužio
! Jedini je razlog taj, jer ne ima gdje da
drva kupi.


Zar mi možemo kupcu drva zamjeriti, da je on »u skrajnoj
nuždi« drva kupio od — recimo — »okorielog šumskog štetočinca?
« — Ne ćemo! Ne možemo! »Nužda zakon mienja«,
veli stara hrvatska poslovica. — Tako je i u ovom slučaju.


Da je imao i da ima gdje drva kupiti, podmirio bi svoju
potrebu na pošteni način, a sa »šumskim štetočincem« se ni
upoznao ne bi, bar u tom pogledu.


Iz prednavedenog sliedi istinita nauka i pouka, da bi se
šumske šttete umanjile, eventualno i prestale bi, da je gdje
gorivnog drva za kupiti i da su uredjena »drvna tržišta«.


Tu je polje za šumovlastnike i državu, da se ovo pitanje
uredi, pak bi se sigurno s vremenom »šumskih šteta«, —
ako ne sasvim, a ono prilično — riešili!


»Zašto u naprednijim zemljama ne ima šumskih šteta ni
iz daleka u tolikoj mjeri, kao kod nas?« Jer je prodaja drva
uredjena! Toga kod nas na žalost na mnogim mjestima ne ima.
U gradovima je lahko, jer sve u grad hrli, ali na ladanju je
težko. Istina je to prava! Doživio sam i sam ove zime
nezgodu za drvi: pak je to doprinjelo, da mislim i razmišljam:
»kada je tebi tako kao šumaru, kako je istom drugom — recimo
onomu sa malenom drvnom kompetencijom, ili onom koji
ne ima gdje drva da kupi?« Upravo kao i meni — mislim si ja.


Suovlaštenik ili pravoužitnik ne smije da proda svoju drvnu
kompetenciju. A šta će i prodati, kada ni za sebe i svoju kuću
dosta ne ima! Pošteni gazda ne prodaje, dočim »šumski štetočinac
« — da!


Od ovakovih ljudi — »zakona radi« — ne smijemo da
kupimo, t. j . ni ja, a Boga mi ni drugi, ako ee točno propisi vrše.


O okolici dosta liepih, dapače krasnih »državnih šumah«.
To je istina, ali i opeta neima gdje gorivnih drva za kupiti.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 526 —


štete činiti! — To je dužnost svake šumske uprave


koja ima da podmiri gorivnu potrebu svojih su


ovlaštenika i pravoužitnika!


Gradjevna potreba naših pravoužitnika ih suovlaštenika,
jeste u razmjeru gorivne potrebe jako malena. Kada naš seljak
kuću i ostale zgrade sagradi, ne traži on više gradje; jer prvo
istu ne treba, a drugo — znamo svi — jeste svaka gradnja
sa troškom skopčana! A to naš seljak izbjegava!


Dični naš pjesnik stavlja raji u usta rieči: »hljeba, hjeba
gospodaru«, dočim naš seljak danas često vapi: — »gorivog
drva gospodo!«


Ne kažemo gospodaru, jer pravoužitnici ili suvlastnici jesu
gospodari, t. j . vlastnici šumah, dočim gospoda šumari — pod
nadzorom oblasti — uredjuju šume i upravljaju sa istima.


Moje nemjerodavno mnienje jeste takovo, da su napried
spomenuti navodi doista sasvim istiniti.


Premalena drvna kompetencija, daleke sječine i
težki izvoz drva, pomanjkanje leževine i suharaka — naročito u
zabranama i branjevinama — sile potrebovnika, t. j . seljaka, da
u šumu ide, i tako se u skrajnoj nuždi i potrebi — moguće
do sada i skroz neporočan — ogrieši o šumski, ili kazneni zakon.


Ruku na srdce, pak priznajmo da je tako!


Još je jedna velika mana, da se »šumske štete« Često
vanredno umnažaju; — a ta je, da trgovina sa drvi nije na
mnogim i mnogim mjestima uredjena. Ne imamo u manjim
mjestima drvnih tržišta!


Suovlaštenici i pravoužitnici recimo dobiju ma i najmanje
drva, pak mogu da pokriju bar donjekle svoju potrebu. AF —
pitajmo se — što če oni, koji tih prava ne imaju, a ne imaju
gdje da drva kupe?! Zar če se smrznuti, ili ne trebaju li
ni oni drva za kuhati, prati, i t. d. — Znamo svi da trebaju


di´va ! Od kuda drva?
»Upuće n je svaki , da kupuj e drv a od štetočinaca
i da s njima zajedno kriomčari.«
Pitajmo se sada: »Je li to moralno?«
— Odgovor — nije!
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 525 —


Isto su tako segregacijom državnih suma nastale imovne
obćine, te je usljed toga za ´A površine manje za uživanje,
nego li što je u prijašnje doba bilo.


S tim okolnostima i činjenicama danas računati moramo,
jer druge nije!


Nakon provedene segregacije, nije bilo u početku »šumskih
šteta«, jer su postojale zadruge i naroda je malo bilo. Peći
bilo je tada u polovicu manje nego li danas! ´


Pogledajmo mi danas naša sela. -— Sve su zadruge razdieljene;
od jedne stare zadruge proizašlo je množtvo kuća. A
sve kuće trebaju drva!


K tomu dolazi i ta okolnost, da imademo u Hrvatskoj i
Slavoniji množtvo naseljenika, koji prije u računu ni bili nisu.
A Boga mi, i oni ne mogu bez drva živiti!


Dokaza jasnijega ne trebamo, već taj, da je i
pomnožanje naroda i njihovih kuća krivo, da nam
danomice »šumske štete« rastu!


To je rekao bi jedini razlog, da »šumske štete« u obce
rastu, na propast i štetu šume, i racionalnog šumskog gospodarstva
!


Mi želimo obratno, t. j . da što manje »šumskih šteta«
bude! — To je želja svakoga prijatelja našega naroda; to je
želja svih zvanih faktora današnje uprave; to je želja svih
šumovlatnika; a napokon želio bi i sam narod, da se tome
teretu (takorekući novoj vrsti poreza) što prije otme. Jest želi
i narod, jer mu je plaćanje »šumskih šteta« .dozlogrdilo.


Tu zadaću težko je riešiti, t. j . onako, kako naša hrvatska
poslovica kaže, »da bude vuk sit i koza ciela«.


Šumske štete jesu — kako rekosmo, a svakom je to dobro
i znano — na uštrb racionalnom šumskom gospodarenju. S toga
valja, da mi šumari nastojimo, kako da ovoj rak-rani,
na put stanemo! Mi smo u prvom redu zvani, da prigodom
uredjenja ili revizije šumskog pospodarstva na to pazimo,
da »gorivni drvni etat« bude što veći; da se narodu
namakne što više goriva, da ne bude prisiljen krasti i šumske
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 6     <-- 6 -->        PDF

- 524


»U šume imovne obdine, ili zemljištnih zajednica«. — Ta to
je i naravna stvar!


U prvoj liniji ne čeka ga zatvor (izim iznimakah), a u
drugoj liniji »likvidira« on pošteno svoju štetu, prizna griehe
i ostane vjekovječni pošteni dužnik (izim častnih iznimaka).


Pa i on ima njeko idealno pravo na taj novac!


Ako je ali okorjeli štetočinac, što no se kaže »od zanata«,
toga ne smeta zatvor. Još ako k tomu ništa ne ima (npr. prepisao
grunt na ženu i t. d.), taj se ne boji zatvora, pak ide u
sve šume, ma bila državna, vlastelinska itd. šuma. Koliko ga
puta lugari i čuvari ne ulove na činu; a ako ga uhite, to on
ili njegov rodjak, sluga itd. (to mogu biti samo iznimke. Ur.)
svoj zatvor kod suda odsjedi, a šumsku odštetu za pokradjeno
drvo ostane pošteno dužan.


I tako se ima šumovlastnik boriti sa stotinu neprilika, a


jedna od najvedih — jesu štetočinci! Valja nam ali u mnogim
slučajevima, rekao bi pretežnim slučajevima, tražiti uzrok e
šumski h šteta .
To je pitanje od zamašne važnosti.


Uzroka imade mnogo, da je naš seljak baš upućen, da u
šumu samovoljno ide !


Pomanjkanje gorivnog đrya jeste uzrok, da su
šum. štete danas tako ogromne!!!


To je nepobitna istina


Idemo malo to pitanje s bližega stanovišta promotriti;
vratimo se ali nazad 30 — 40 godina, dok u bivšem provincijalu
segregacija šumah provedena nije bila, a u bivšoj Krajini
dok su postojale samo državne šume. Bilo je tada drva dosta,
naš seljak podmirio je svoju potrebu i nije ni mislio na »šumsku
štetu«. To njemu u ono doba na pamet došlo nije, niti je znao
što je to. Karoda bilo je mnogo manje, nego li danas, i usljed
toga vladalo je s ove strane i zadovoljstvo u narodu!


Cim je provedena segregacija nastale su urb. občine, današnje
zemljištne zajednice, i naš je seljak — ratar — upuden
samo na svoju šumu.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 523 —


Pošto je to pitanje dugo neriešeno bilo, a nije se znalo
što spada pred političke oblasti ili sud, to je naredbom c. kr.
zapovjedničtva u Zagrebu od 4. svibnja 1879. br. 7534. to
pitanje shodno razjašnjeno. — Ne će po našu razpravu biti
od štete, ako nekoje ustanove te naredbe predočimo. — Evo ih:


Državno nadodvjetničtvo opazilo je, da je politički m
i sudbenim oblasti ma nejasna granica, gdje »šumski kvar«
prestaje i gdje »kradja« počima.


Uzrok tomu je, što dotične oblasti neznadu razlikovati, što
se smatrati imadu suharaci i sitnim drvljem, i što se smatrati
ima mladimi razsadi drva i grmovja itd.


Ne ćemo cielu naredbu donašati. — Nu svrha joj je bila
raztumačiti »sitno drvlje« itd. — Neshodnost ove naredbe pokazala
se je ; jer od pomenutih »sitnih vrsti drveća« moglo je
biti debelih dimenzija (n. pr. vrba).


S toga je naredbom bivšeg glavnog napovjedničtva od 15.
srpnja 1880. br. 3173 ovo pitanje riešeno kako sliedi: »S razloga,
što je državi osobito do toga stalo, da se mladi naraštaj
izdašno štiti, ima se na temelju šumarsko-strukovnih načela
drvo bez razlike vrsti u red kolosjeka uvrstiti, koje u
srednjem promjeru do 10 centimetara mjeri.


Svako stablo, preko označene debljine, ima se već kao
deblo smatrati.


Tako smo evo letimice predočili, kada se nepovlastnim
prisvajanjem drva počini u smislu šumskog zakona »kradja«,
ili »prekršaj«.


Kako nam je znano, naš seljak rado u šumu zalazi, a naročito
ako ga još k tomu potreba goriva i gradje nuka i goni.


On dobro zna (naročito u bivšoj Krajini), da ako ide sjeći
u državnu, privatnu, ili sličnu šumu, pak ako usječe debelo
drvo (preko 10 cm.), da će imati odgovarati pred kaznenim
sudom i da se izdašnijega zatvora dokopati može.


Pošteni seljak od toga bježi, pa ima i pravo.
Da on ali svojoj želji i potrebi udovolji, ide naš seljak
(štetočinac) tamo, gdje i on njeko pravo imade. — A kamo?
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 522 —


— Država, kraj. imovne obćine, zemljištne zajednice, gradovi
i trgovišta, pl. Turopolje, veliki vlastelini, manji vlastelinišumoposjednici, nadbiskupska nadarbina, kaptoli, župne nadarbine,
te one redovah, manastirah, beneficijah itd. te konačno
šume naših seljakali (naročito u Zagorju, Primorju itd.) imadu
sasma raznolično šumsko uredjenje i kućanstvo. Dapače imademo
mi u Hrvatskoj i Slavoniji mnogo šumah gdje šumsko
gospodarstvo dosada ni uredjeno nije!
Dakle mi moramo naše pitanje sa raznih strana promatrati.
— Tu je u prvom redu po sriedi prava strana našega
pitanja.
»Kradja ili prekršaj šumskog zakona?!«


Država i svi ini šumoposjednici jesu od
»zaraze šumskih šteta« očuvane, dočim najviše
trpe — od te rak rane — imovne obćine izem-
Ijištne zajednice! — U kratko rečeno:


»Koji šumoposjedi sastoje iz pravoužitnika ili suovlastenika,
trpe najviše od šumskih šteta!« To je nepobitna istina!


Po postojećim propisima, t. j . po ustanovsma šumskoga
zakona, smatraju se sve šumske štete počinjene u ovakovih
šumah kao prekršaj šumskoga zakona. Prekršaj šumskoga zakona
je, ako pravoužitnik posječe najdeblji hrast ili najtanju
trušljiku itd.


To sliedi iz §. 60. š. z. koji u uvodu glasi: »Osim prekršaja,
koje počine imajuć i prav o na drvarenje (§. 18) itd.


A §. 18. š. z. glasi; »Glede sumnjah, poteškočah i parbahi
koje se u šumah »obterećenih pravom drvarenja
«, porode u obziru uporabe ustanova gore sadržanih, imadu
odlučivati vlasti političke, izključenjem puta pravde.


Evo, iz ovoga sliedi, da štetočinac ako je pravoužitnik ili
suovlaštenik (ma najokoreliji i od tog zanata bio) — imade
za sve svoje čine odgovarati samo političkoj oblasti. Obratno
je ali za državne šume i sve ostale napred spomenute šumovlastnike
izim šuma imovnih obćina i zemljištni zajednica.


Nastaje pitanje: »Prekršaj šumskog zakona ili kradja?«
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 3     <-- 3 -->        PDF

´inmat sM Hsf»


Br. 9. i 10. u ZAGREBU, 1. rujna 1902. God. XXVL


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 16 K.; za ´/2 stranice 8 K.; za Vs stranice
5 K. 20 fil.; za ´A stranice 4 K. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


Šumske štete.


Piše Grašo Vac, kr. kot. šumar.


O ovom velevažnom pitanju — toj »rak rani našega šumarstva
«^ — pisano je mnogo u našem cienjenom »Šumarskom
Listu«.


Idemo i mi ovo velevažno pitanje promotriti sa našega
stanovišta, ne bi li i naše mnienje razbistrilo ovu velevažnu
stvar.


Svi mjerodavri faktori brinu se, kako bi se ovo pitanje
riešilo, t. j . kako bi se bar donekle šumske štete umanjile.
Ali kako znamo ide sve na gore, umjesto na bolje !


Šumske štete u Hrvatskoj i Slavoniji rastu
sve više i više na štetu šumo vlas tnika i naroda!
Kada bi mi sve statističke podatke, n. pr. nazad 10 godina
sa sadašnjima sravnili, vidili bi golemu razliku.


Jest, vidili bi istinu izraženu u ciframa; koja je istina


— kako rekosmo-^— od ogromne štete za racionalno
šumarstvo, a Ogroman teret za naš narod.
Šumskih šteta bit de uviek. — Jest, to je nepobitna
stina. Trebamo ali nastojati, da ih sve manje i manje bude.
^ To je jedna od zadada svake šumske uprave i svih javnih
organa, koji obdenitu upravu i sudbinu našega naroda, naročito
hrvatskog seljaka — u rukama imadu.


S te strane promatrati ćemo i mi ovo pitanje. — U prvom
redu valja nam pred očima imati kategoriju šumovlastnikah.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 548 —


i cielji shodnija — naročito, ne bi li se kod nas posvetila što
veća pažnja »srednjem šumanju«.
c)Nebilipo naš narod shodnije bilo, da se u
cielosti provede §. 4. zakona od 8. lipnja 1871.


d) Da se u bivšoj Krajini — radi dokazanoga pomanjkanja
gorivnih drva — što bolje i svrsi shodnije urede pašnjaci
i šume zem. zajednice, na podlozi »potrajnoga uživanja«,
koje će tada manjak kompetencije na gorivnom drvu pokriti.


Tim uredjenjem umanjiti će se »šumske štete«.


e) Zemljištne zajednice maloga posjeda neka nikada
ne uredjuju svoje šum. gospodarstvo na podlozi visokoga šumarenja
i velikoga turnusa, — Jer dok one čuvaju i ne sieku
svoje šume, moraju svoju gorivnu kompetenciju da podmiruju
putem »šumskih šteta« i novcem t. j . moraju drva da kupuju
(ako samo ima gdje?)


g) Velike zemlj. zajednice moraju sliediti smjer »visokog
šumarenja i turnusa«, ali samo u toliko, ako mogu podpuno
udovoljiti potrebama na ogrievu svojih ovlaštenika.


g) »Sitno šumarenje« preporučamo u kraj. zemlj. zajednicah
i onih malenih urbar, obćinah (zem. zajednica); na toj podlozi
osnovano gospodarstvo, najbolje odgovara narodnim potrebama.


»Srednje šumarenje«, uvedeno racionalno, moglo bi spasiti
imovne obdine i zemlj. zajednice, t. j . tim načinom (najtežim)
podmirivali bi mi bolje potrebe pravoužitnika i suovlaštenika,
nego li danas sa visokim šumarenjem !


i) U »gorskim predjelima« treba sve drvom obrasle i izlučene
pašnjake z. z. urediti na podlozi šumskog gospodarenja,
a da se pri tomu ne krati i ne stegne pašarenje. To je moguće
— bez financijalnih žrtava — na podlozi srednjeg i sitnog
šumarenja (? Ur.)


1. Keka »uredjenju šuma« ne bude nikada glavni cilj prodaja,
dražba i licitacija šume, već obratno zadovoljiti pravoužitnika
i suovlaštenike t. j . podmirenje njihovih potreba!
Ako sve prednavedeno uvažimo i naše gospodarstvo
tako uredimo, umanjiti će se kod nas
»šumske štete«. Daj Bože!