DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 108     <-- 108 -->        PDF

— 626 —


Osobne viesti.


ImenoTanja i promaknuta. Kr. ug. ministar za poljodjelstvu
obnašao je u području uprave držav. šuma u Hrvatskoj i Slavoniji
imenovati: naslovne šumarnike Augusta R u ž i č k u i Hinka Strašak a
kr. šumarnici u 3. stepenu VIII. činov. razreda ; nadalje promaknuti:
kr. nadšumarnika Vinka Nagy a u 2. stepen VII. činov. razreda, kr.
šumarnika Vilima Tolg a u 1. stepen a kr. šumarnika Nikolu M ih alci
ć a u 2. stepen VIII. činov. razreda; kr. šumara Krstu Peterman a
u 2. stepen X. činov. razreda; napokon kr. šum. kandidate Ladislava
Szilagya i Milu Vassanva u 2. stepen XI. činov. razreda.


Umro. Nakon dugotrajne bolesti preminuo je koncem lipnja o. g.
član našega družtva, ajoš u mladjahnoj dobi, šumar Lavoslav 0 ž b o 11.
„Pokoj mu vječni".


Družtvene viesti.


Zapisnik o sjednici lirv.-slav. šum. družtva obdržavanoj u
družtvenih prostorija u Zagrebu dne 38. prosinca 1901., pod predsjedanjem
družtv. predsjednika Presv. gosp. Marka grofa Bombelles-a,
te u prisutnosti družtvenih podpredsjednika Vel. gg. kr. odsj. savjetnika


F. Zikmundovsky-a i kr. šum. ravnatelja J. Havasa, te p. n. gg. družtvenih
odbornika R. Fisehbacha, D. Laksara, M, de Bone, S. Frkića,
V. Benaka, I. Partaša, A. Kerna, E. Slapničara, D. Mocnaja, družtv.
blagajnika L. Šipeka i družtv. tajnika A. Borošića
Predmeti viećanja:
Točk a 1. Čita se zapisnik minule sjednice.
Zapisnik bude bez primjetbe podpisan i ovjerovljen po p, n. gg.


odbornicima
I Partašu i R. Fischbachu.
Točk a 2 Riešenje molba za podpore :


1. Iz
družtvene pripomoćne zaklade mole podpore: Marija Furlan
i Milka
Gurtler.
Zaključuje se svakoj podieliti podporu od 100 K.


2. Iz
družtvenih sredstva mole podporu Roza Šeringer, M. Deml,
M. Petrović, S. Kadić, A. Ćelija K. Dronjak.
Zaključuje se podieliti svakoj podporu od 40 K. Ujedno se zaključuje,
da se u sutrašnjoj glavnoj skupštini stavi pređlog neka se dosadanja
dotacija za podpore u družtvenom proračunu povisi od 200 K. na 400 K.


Točk a 3. Izvještaj pododbora glede uredjenja družtvenog muzeja
i muzealnih zbirka.
Nakon pročitanja izvještaja po družtvenom tajniku zaključuje upr.
odbor sliedeće :
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 109     <-- 109 -->        PDF

— 627 —


1. da se zamoli vis. kr. zem. vlada neka bi sporazumno sa hrv.slav.
šumarskim družtvom namjestila na kr. šumarskoj akademiji još
jednog podvornika, za kojeg bi družtvo dalo u „šum domu" bezplatan
stan i polovicu plaću. Ovo namještanje imalo bi usliediti pod uvjet,
da je dotični podvornik dužan svaki dan posije podne obavljati radnje
u šumarskom muzeju, koje mu po đružtvenom upravitelju muzeja
opredieljena budu, a u nedjelju prije podne, kada će muzej biti za
obćinstvo otvoren, da ima preuzeti službu pazitelja u muzeju ;
2. da se sa zahvalnošću prihvati izjava I. družtv. podpredsjednika
vel. g. Ferde Zikmundovsky-a, da će upravitelju šumarskog muzeja i
družtv. odborniku g. profesoru I. Partašu pridieliti stalno u pomoć jednog
činovnika iz šum. odsjeka kr. zem. vlade, a u slučaju potrebe i više
njih, koji bi obavljao poslove asistenta u šum. muzeju uz njoku nagradu
tako, da bi odpala potreba namještenja posebnog asistenta;
.3. da se prostorije šumarskog muzeja prema potrebi griju ;


4. da se sbirke istoga nadopunjaju u okviru dotacije, opredieljene
u tu svrhu svakogodišnjim proračunom družtva ;
5. da se šumarski muzej drži otvorenim za obćinstvo svake nedjele
od 9 sati prije do 1 sat posije podne ;
6. da se šumarski muzej drži otvorenim za slušatelje kr. šumar,
akademije 3 dana u tjednu i to samo posije podne
Točka 4. Predloži za glavnu skupštinu. Tajnik izvješćuje,
da je za glavnu skupštinu stigao samo jedan predlog i to : od
člana g. prof. I Partaša u predmetu zaštite proizvodnje hrastove dužice
u Hrvatskoj i Slavoniji.


K jednu čita tajnik predlog i odnosnu osnovu rezolucije, koja glasi:


„Obzirom na to, da je proizvodnja hrastove dužice u našim hra


sticima mnogo stradala usljed oštre konkurencije, naročito sa strane


Amerike a i Rumunjske, umoljava hrv.-slav. šum. družtvo visoku kr.


hrv.-slav.-dalm. zem vladu, da kod mjerodavnih faktora uloži svoj upliv,


da prigodom obnove carinskih trgovačkih ugovora bude slobodnimi ca


rinskimi mjerami zaštićena naša đužičarska proizvodnja, da se uvozstranoj


dužici u naše carinsko područje otežča, a izvozu te robe što više pogoduje".


Upravljajući odbor zaključuje, da se predlog g. I. Partaša iznese


pred glavnu skupštinu i preporuči na prihvat sa nadopunjkom I. druž.


podpr. vel. g. F. Zikmundovsky-a, glasećim, da se hrv.-slav šumarsko


družtvo podjedno obrati na trgovačku obrtničku komoru u Zagrebu i


Osieku molbom, da družtvenu predstavku i sa svoje strane podupru.


Nakon toga bude sjednica zaključena, a ovaj zapisnik u sjednici
od 7./9. 1902. pročitan, podpisan i ovjerovljen.


F. Zikmundowsky. A. Borošić, tajnik.
I. Partaš. A. Kern.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 111     <-- 111 -->        PDF

— 629 —


šumarskoga družtva godine 1901.


II. Prihod.
OJ
H
Poimence
Bilo je
preliminirano
K.
U istinu
pritnijeno
K. fil.
Opazka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Novčani ostatak koncem g 1900.
Prihod ,Sum. doma"
Podpora zemlje za promicanje družtv. svrha
Podpora zemlje za izdavanje „Lugarskog
Viestnika"
Prinos podupirajućih članova
Članarina I. razreda
članarina II. razreda
Predbrojnina za „Šumar, list"
loi prihod (upisnina, oglasi, medjutimni
kamati i t. d.)
Prihod pripomoćne zaklade
5000
10000
1200
400
2400
1600
380
150
400
2009
13059
1200
300
1280
2075
2584
648
611
852
13
40
84
18
30
28
93
Ukupno 22410 24621 06
Odbiv razhod od prihoda sa 19271 89
Pokazuje se višak od 5349 17
Slovi: pethiljada tri stotine četrdeset devet
kruna 17 filira spadajućih đružtvenoj blagajni
4696 K. 24 fil. i priporaoćnoj zakladi 65´^ K.
93 fil.


Šumarskoga družtva.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 112     <-- 112 -->        PDF

630 —


PPO


0 potrebi i pokriću razhoda hrv.-slav. šumar-


G 0 li n e


1901. 1902. 1903
Predme t
zaista izdano preliminirano
Kruna o


Potreba (Razhođ):


„Šumar, dom" (zajam, obć. namet,
muzej, vodovod, plin, pazi


lLuća itd.) 112;J90 6 1350 11350
2 Nagrada tajniku družtva 360 — 360 600
3 Nagrada blagajnilfu družtva 360-— 360 600
4 Nagrada urednilcu nŠumar. lista"
i Lugar, viestnika . 8&9-94 860 860
6 Uredniku paušal za korekturu... 200-
200 200
6 Nagrada suradnikom »Šum. lista«
i „Lugar. Viestnika" 1048-02 1100 1100
TisakVez i
nŠum. lista" i, Lug. Viestn."
odprema rŠumar. lista" i 2752-69 3100 3100
9„Lugar. Viestnika"
Nabava strukovnih časopisa 635-54 700
120
700
120
1011
Troškovi za knjižnicu
Pisaće potrebe predsjedničtva .. . 405-50 200
20
200
20
1213
Poštarina i biljege predsjednietva
Razne tiskanice 116-14 120
iOO
120
50
14 Trošak glavne skupštine 21-— i.0 800
15 Jubilarni štipendij za šumarsku
akademiju 680. -680 680
16 Vanredni troškovi 114 — 100 100
17 Podpore 280.— 200 400
18 Razliod pripomoćne zaklade .. . . iiOO.400
400
Ukupno... 19271-89 19990 21400
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 113     <-- 113 -->        PDF

631


račun


skoga družtva za upravnu godinu 1903.


Predmet


(U


Pokriće (Prihod):


1 Novčani ostatak koncem god. 1902
2 Prihod „Šumarskoga doma"
3 Podpora zemlje za promicanje družtvenih svrha..
4 Podpora zemlje za izdavanje »Lugarskog viestnika«
5 Prinos podupirajueih članova
6 članarina I. razreda
7 Članarina II. razreda
8 Predbrojnina za ^iŠumarski list"
9 Ini prihodi (upisnine, oglasi, kamati i t. đ.) . . . .


10 Prihod pripomoone zaklade


Ukupno


U Zagrebu, mjeseca rujna 1902


^ rt
´-´ L.


o ^^
05 g


Cš] a.


O


Kruna


2009-13 5000
13059´40 10000
1200--1200


300-— 400
1280-— 1280
2075´84 2400
2584-18 2400
648-30 600
611-28 500
852 93 1000


24621-06 24780


Predsjednietvo hrv.-slav. šumarskoga družtva.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 110     <-- 110 -->        PDF

— 628 —


2;a,l3:lj-a.čri.i


0 blagajničkom rukovanju hrvatsko-slavonskoga


I. R a z h o d.
o´ Bilo je U istinu


prelimiti
nirano izdano


Poimence


K. fil.
Potreba „Šum. doma" (odplata zajma, obć


namet, muzej, vodovod, plin, pazikuda itd.) 9300 11239
2 Nagrada tajniku družtva 360 360
3 Nagrada blagajniku družtva 360 360
4 Nagrada uredniku „Šum. lista" i „Lug. ViestD." 860 859 94
5 Uredniku paušal za korekturu . 200 200
6 Nagrada suradnikom ,Šum. lista" i „Lug. viest." 1100 1048 02
7 Tisak „Šumar, lista" i „Lug. Viestnika" 2500 2752 69
8 Vez i odprema „Šumar, lista" i „Lug. Viestn 500 635 54
9 Nabava strukovnih časopisa 120


405 50


10 Troškovi za knjižnicu ...... . 200
11 Pisaće potrebe predsjedništva 20
12 Poštarina i biljege predsjedništva 120 116 14
13 Razne tiskanice 100 21
14 Trošak glavne skupštine 20
15 Jubilarni štipendij za polazak šum. akademije 680 680
16 Vanredni troškovi 100 114
17 Podpore 200 280
18 Razhod pripomoćne zaklade 400 200


Ukupno 17140 19271 89


U Zagrebu, mjeseca rujna 1902.


Predsjedničtvo h.rv.-slav.