DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 108     <-- 108 -->        PDF

— 626 —


Osobne viesti.


ImenoTanja i promaknuta. Kr. ug. ministar za poljodjelstvu
obnašao je u području uprave držav. šuma u Hrvatskoj i Slavoniji
imenovati: naslovne šumarnike Augusta R u ž i č k u i Hinka Strašak a
kr. šumarnici u 3. stepenu VIII. činov. razreda ; nadalje promaknuti:
kr. nadšumarnika Vinka Nagy a u 2. stepen VII. činov. razreda, kr.
šumarnika Vilima Tolg a u 1. stepen a kr. šumarnika Nikolu M ih alci
ć a u 2. stepen VIII. činov. razreda; kr. šumara Krstu Peterman a
u 2. stepen X. činov. razreda; napokon kr. šum. kandidate Ladislava
Szilagya i Milu Vassanva u 2. stepen XI. činov. razreda.


Umro. Nakon dugotrajne bolesti preminuo je koncem lipnja o. g.
član našega družtva, ajoš u mladjahnoj dobi, šumar Lavoslav 0 ž b o 11.
„Pokoj mu vječni".


Družtvene viesti.


Zapisnik o sjednici lirv.-slav. šum. družtva obdržavanoj u
družtvenih prostorija u Zagrebu dne 38. prosinca 1901., pod predsjedanjem
družtv. predsjednika Presv. gosp. Marka grofa Bombelles-a,
te u prisutnosti družtvenih podpredsjednika Vel. gg. kr. odsj. savjetnika


F. Zikmundovsky-a i kr. šum. ravnatelja J. Havasa, te p. n. gg. družtvenih
odbornika R. Fisehbacha, D. Laksara, M, de Bone, S. Frkića,
V. Benaka, I. Partaša, A. Kerna, E. Slapničara, D. Mocnaja, družtv.
blagajnika L. Šipeka i družtv. tajnika A. Borošića
Predmeti viećanja:
Točk a 1. Čita se zapisnik minule sjednice.
Zapisnik bude bez primjetbe podpisan i ovjerovljen po p, n. gg.


odbornicima
I Partašu i R. Fischbachu.
Točk a 2 Riešenje molba za podpore :


1. Iz
družtvene pripomoćne zaklade mole podpore: Marija Furlan
i Milka
Gurtler.
Zaključuje se svakoj podieliti podporu od 100 K.


2. Iz
družtvenih sredstva mole podporu Roza Šeringer, M. Deml,
M. Petrović, S. Kadić, A. Ćelija K. Dronjak.
Zaključuje se podieliti svakoj podporu od 40 K. Ujedno se zaključuje,
da se u sutrašnjoj glavnoj skupštini stavi pređlog neka se dosadanja
dotacija za podpore u družtvenom proračunu povisi od 200 K. na 400 K.


Točk a 3. Izvještaj pododbora glede uredjenja družtvenog muzeja
i muzealnih zbirka.
Nakon pročitanja izvještaja po družtvenom tajniku zaključuje upr.
odbor sliedeće :