DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 504 —


vao, koji bi imao Uh tu zadaću svekolike te poslove, točno
provađjati i u neprekidnoj evidenciji voditi.


Nekoje imovne obdine imadu i svog pravnog zastupnika
kojemu od slučaja do slučaja težje i komplicirane juridične
agende na provadjanje ustupljuju, dočim vadi dio tih »pravni h
po sala« na provadjanje šumsko-gospodarstvenom uredu i
područnim kotarskim šumarijam na teret pada.


U takovom slučaju imade daklem izaslanik šumsko-gospod.
ureda i kotarske šumarije pred sudom i drugim oblastima zamienjivati
juristu.


Da na pr. sudbeno ovršne dražbe, sudbeno ovršno uvedenje
u posjed, razprave o razdiobi kupovnine, razprave na
pristanje teretnog ili bezteretnog odpisa pojedinih čestica u
gruntovnici — koja uredovanja jedino samo predmet privatno
pravne naravi (?) sačinjavaju, u redoviti djelokrug „šumara« ne
spadaju, tomu ne treba komentara!


Pod redovitim službovanjem jednog kotarskog šumara kod
imovne obdine, razumjevaju se valjda, procjene, doznake, premjerbe
i t. d. u obde poslovi propisani §. 83. Nap. C) od


g. 1881., a sve ostalo spada na pravnog zastupnika.
Od šumarskog strukovnjaka se ne može zahtjevati da
da bude i vrstan pravnik, ako nije posebno još i pravne nauke
absolvirao.


Kod ovakovih sudbenih razprava mora šumar vazda razne
zakone sobom ponieti, te svakom zgodom tražiti paragrafe, na
kojima se osniva ovo ili ono, a izim toga mora biti pripravan
da na pravnoj podlozi se osnivajude odgovore protuodgovore
i t. d. dati može!


A od kuda za Boga, kada nije i pravne nauke absolvirao ?!


Izgubi li pako imovna obdina koju parnicu, to ostane u
takovom slučaju, još k tomu dotični šumarski strukovnjak odgovoran.


Da šumar šumski zakon, lovni zakon, zakon o vodnom
pravu, temeljito znati mora, o tom nema dvojbe, ali, da je uz
to još i praktični jurista, to se od njega zahtjevati ne može.