DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 503 —


Grad Požega trpio je godine 1778. veliku štetu, koju
mu naneslo vlastelinstvo Veličko u njegovim |^šumama. Po izvještaju
grada posjeklo je veličko vlastelinstvo u šumi grada
Požege 582 hrasta. Grad imao je dva šumska nadzornika, U
području grada zasadjeno je te godine preko 2000 robe´.


Izvještaji ostalih županija i gradova o šumama manjkaju.


Uslied čestih šumskih požara mnogo je liepe šume propadalo,
za to je kr. vieće 17. aprila 1779. pozvalo sve županije
i grad Zagreb, da u slučaju šumskog požara odašalju na
garište čim više ljudi iz susjednih "sela, koji će opremljeni
motikama i sjekirama ugušiti požar ili ga na manji prostor
ograničiti^


To bijaše zadnja odredba, što ju učinilo kr. hrvatsko
vieče u pogledu čuvanja šuma. Dana 16, augusta 1779. dokine
kraljica Marija Terezija kr. hrvatsko vieće, kojeg poslovi
predjoše na kr. ugar. namjestničko vieće.


E. Laszotvski.
Zastupanje u pravnim poslovima kod imovnih
obćina!


Piše Jos, pl. Aue, kot. šumar imov. obćine križevačke.


Kako su nam imovne obćine »javne uredbe« koje kroz
šumsko-gospodarstvene urede, a pod vrhovnim nadzorom visoke
kr. zemaljske vlade, velikim narodnim imetkom upravljaju, poznata
je i činjenica, da kod tih imovnih obćina imade sva sila
predmeta pravne naravi, t. j . uredovanja, spadajuća lih na
pravnika, a nipošto na strukovnjaka šumara!


Tamo, gdje se zajmovi pravoužitnikom izdavaju, gdje se
intabulacije, gruntovni prenosi, sudbeno ovršne dražbe, sudbena
uvedenja imovne obćine u posjed i t. d. provadjaju, imade i
dovoljno poslova, koji bi neprekidno i jednog pravnika zahtje


Ibidem 1779. E. Nr. 17.
» Ibidem april 1779. Nr. 24., 25.


ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 504 —


vao, koji bi imao Uh tu zadaću svekolike te poslove, točno
provađjati i u neprekidnoj evidenciji voditi.


Nekoje imovne obdine imadu i svog pravnog zastupnika
kojemu od slučaja do slučaja težje i komplicirane juridične
agende na provadjanje ustupljuju, dočim vadi dio tih »pravni h
po sala« na provadjanje šumsko-gospodarstvenom uredu i
područnim kotarskim šumarijam na teret pada.


U takovom slučaju imade daklem izaslanik šumsko-gospod.
ureda i kotarske šumarije pred sudom i drugim oblastima zamienjivati
juristu.


Da na pr. sudbeno ovršne dražbe, sudbeno ovršno uvedenje
u posjed, razprave o razdiobi kupovnine, razprave na
pristanje teretnog ili bezteretnog odpisa pojedinih čestica u
gruntovnici — koja uredovanja jedino samo predmet privatno
pravne naravi (?) sačinjavaju, u redoviti djelokrug „šumara« ne
spadaju, tomu ne treba komentara!


Pod redovitim službovanjem jednog kotarskog šumara kod
imovne obdine, razumjevaju se valjda, procjene, doznake, premjerbe
i t. d. u obde poslovi propisani §. 83. Nap. C) od


g. 1881., a sve ostalo spada na pravnog zastupnika.
Od šumarskog strukovnjaka se ne može zahtjevati da
da bude i vrstan pravnik, ako nije posebno još i pravne nauke
absolvirao.


Kod ovakovih sudbenih razprava mora šumar vazda razne
zakone sobom ponieti, te svakom zgodom tražiti paragrafe, na
kojima se osniva ovo ili ono, a izim toga mora biti pripravan
da na pravnoj podlozi se osnivajude odgovore protuodgovore
i t. d. dati može!


A od kuda za Boga, kada nije i pravne nauke absolvirao ?!


Izgubi li pako imovna obdina koju parnicu, to ostane u
takovom slučaju, još k tomu dotični šumarski strukovnjak odgovoran.


Da šumar šumski zakon, lovni zakon, zakon o vodnom
pravu, temeljito znati mora, o tom nema dvojbe, ali, da je uz
to još i praktični jurista, to se od njega zahtjevati ne može.
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 505 -
Napredni duh vremena često zahtjeva, da se absolvirani
šumarski strukovnjaci još i juridičnom stadiumu podvrgavaju,
što je dapače u njekojim državam za postignuće stanovitih
mjesta i nadnevnog razreda zakonom normirano.


Medjutim takovi su nam onda »šumari juriste« kako
je to praksa dokazala ili bolji juriste ili bolji šumari, jer oboje
biti ne mogu, jedno se i drugo ne može pravo da svlada.


Nema žita bez kukolja,, ni pravila bez iznimke, pa za to
Ćemo naći osobitih ljudi u kojima se juridičao i šumarsko znanje
spaja, nu redovito je, da kod ovako dvostruko obraženih osoba,
ili šumarsko ili juridičko znanje hramlje, a u mnogim slučajevima,
nije niti jedno ni drugo savršeno.


Kako je medjutim sada kod nekojih imovnih obćina uredjeno,
nagradjuje takova advokata[posebnom godišnjom nagradom
te mu dostavlja od slučaja do slučaja, većim djelom samo komplicirane
stvari, dočim sve ostale juridične stvari činovnici imov.
obćine zastupanjem kod sudbenih oblastih sami obavljaju.


Medjutim dogadja se i to, da dotični pravni zastupnik
šumariji eieli ogromni spis, već »pljesnive parnice« dostavlja,
zamolbom da g. kot. šumar na ročištu imov. občinu
zastupa.


Tu treba onda punomoći, upute, biljege i deset drugih
stvarih na koje šumar u svom redovitom poslovanju inače i
ne misli.


Ovakav odvjetnik provadja njemu dodieljene predmete
pravne naravi za imovnu obćinu, isto tako kao za sve ostale
svoje kliente, a pošto je imovna obćina obično »dobr a muzara
« onda je naravno, da se ovakove parnice baš brzo kraju
ne privadjaju.


Zašto dakle ne bi imale barem imućnije imov. obćine
jeftinijeg, t. j . vlastitog svog pravnog zastupnika koji bi
bio dodjeljen šumsko-gospodarstvenom uredu, uživao stalnu
godišnju plaću i recimo petgođišnje doplatke. Taj bi morao
jedino sve pravne agende dotične imovne obćine konačnom
riešenju privesti, te se nipošto nuzgrednom fiškalijom za druge
stranke baviti smio ne bi.
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 506 —


Ovakovim namještenjem posebnog juriste naime kod onih.
imovnih obćina, gdje je to od potrebe, bilo bi po mojem
ranienju svakako jeftinije, nego kao što je do sele običajno.


Uzmimo si samo za primjer domade državne šumske uprave.
Što god je pravne naravi, svaki takav spis odprema se kr.
ravnateljstvu erarialnih pravnih posala, a dotični upravitelj
šumarije si više za to glavu ne tare, jer je to predmet pravne
naravi koji više na njega ne spada.


Pravni zastupnik imovne občine dobije konačno stalnu
godišnju renumeraciju, a naravno k tomu se ekpenzari i parculari
posebno računaju, a da u tom slučaju sama dnevnica


10 kr. iznaša i to znamo, a gdje su tek one zasluge, kada
pravni zastupnik u područje kojeo eksponiranog kotar, suda
putovati mora ?!


Velika je to nepravednost da imovna občina, ako ju koji
njezinih šumara, u privatno pravnom predmetu zastupa i putuje,
takovom u ime dnevnice 5 kruna te 36 fil. u ime kilometrine
po kilometru plaća, dočim kod redovitog zastupanja,
pri kojem kotar, sudu u mjestu niti ´/a filira ne dobije! (? Ur.)


Ako li pravni zastupnik u mjestu za takovo zastupanje
do 8 kruna i više dobije, zašto je daklem, u istom slučaju
pod istim uslovima definitivni činovnik dotične imovne občine
od takove zasluge izključeni ? gdje na daleko više naslova
imade, nego li dotični advokat. (To su doista čudnovati argumenti
! Zar da ima vede pravo na takvu zaslugu šumar, kojega
imovna obćina plaća, nego li odvjetnik, koji je privatna osoba
i koji od zastupanja stranaka u pravnim poslovima žive, porez
plaća i t. d.? Ured.)


Pa ako mu se i ne bi 8 do 10 kruna dopitalo, to bi
barem 5 kruna zaslužio, jer mora da pod već navedenim potežkoćama
»juristu« kao »šumar« zastupa, a isto tako bi
konačno opravdano bilo, da se nama prigodom takovih putovanja,
ne spadajućih u redoviti djelokrug šumara, podpuna
dnevnica od 7 kruna i po kilometru 40 filira izplati kako to
i svi ostali autonomni činovnici uživaju !
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 507 —


Završujem ovu razpravicu pa dao Bog da ona i u mjerodavnom
krugu posluha nadje, pa da nam se ujedno i naša
doista skromna redovita dnevnica od 87V2 nove. odnosno
1 for. 75 nove. barem na 2 krune odnosno 4 krune povisi, jer
se svaki od nas pred ostalim autonomnim činovnikom upravo
stidi i srami kazati, da uživa dnevnicu, za 3V2 ili 7 filira
vedu, nego koji »lugar ski zamj enik !«


Osobne viesti.


Imenovanja. Kr. ug. ministar za poljodjelstvo obnašao je u staležu
šumarskih činovnika namještenih kod uprave hrvatsko-slavonskih
državnih šuma imenovati: kr. šumara Otona Nvitrav´a kr. nadšumarom,
kr. šumar, kandidata Stjepana Janussek a kr. šumarom, kr. šumar,
vježbenika Hellmutha Braksator a kr. šumar, kandidatom, a svršenog
šumar, akademičara (akademije ščavničke) Milana Višnjića kr. šumar,
vježbenikom u privremenom svojstvu.


Premještenja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
obnašao je iz službenih obzira premjestiti: kr. žup. šumar, nadzornika
Julia Vrani cara od kr. žup. oblasti u Belovaru k onoj u Ogulinu,
kr. zem. šum. nadzornika II. r. Marinu pl. Bonu, od šumarskoga odsjeka
kr. zem. vlade dodieliti kr. žup. oblasti u Belovaru, a kr. žup. šum. nadzornika
Antuna Kerna od kr. žup. oblasti u Ogulinu pridjeliti na službovanje
šumarskom odsjeku kr. zemalj. vlade u Zagrebu.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo-


Novo je izašlo:
Kleinsehmidt, die Raubvogel Mitteleuropas. Nach den Originalen
zu Naumann´s Naturgeschichte der Vogel Mitteleuropas gezeichnet. Tafel


I. Geier, Eulen, Falken 81 X 110 cm. Izašlo u 8raunschweigu kod F.
Viewega i sina. Giena 4"5 m., a na platnu 6 m.
Dettweiler, die deutsche Ziege. Beschreibung der Ziegenzucht
Deutschlands, bearbeitet im Auftrage und auf Grund von Erhebungen
der deutschen Landwirthschafts-Gesellschaft. Dobiva se kod Fricka u
Beču. Giena 2 K. 40 fil.


Mittheilungen uber die Verhandlungen der Section fiir Land- und
Forstvvirthschaft und Montamvesen des Industrie und Landwirthschafts