DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 503 —


Grad Požega trpio je godine 1778. veliku štetu, koju
mu naneslo vlastelinstvo Veličko u njegovim |^šumama. Po izvještaju
grada posjeklo je veličko vlastelinstvo u šumi grada
Požege 582 hrasta. Grad imao je dva šumska nadzornika, U
području grada zasadjeno je te godine preko 2000 robe´.


Izvještaji ostalih županija i gradova o šumama manjkaju.


Uslied čestih šumskih požara mnogo je liepe šume propadalo,
za to je kr. vieće 17. aprila 1779. pozvalo sve županije
i grad Zagreb, da u slučaju šumskog požara odašalju na
garište čim više ljudi iz susjednih "sela, koji će opremljeni
motikama i sjekirama ugušiti požar ili ga na manji prostor
ograničiti^


To bijaše zadnja odredba, što ju učinilo kr. hrvatsko
vieče u pogledu čuvanja šuma. Dana 16, augusta 1779. dokine
kraljica Marija Terezija kr. hrvatsko vieće, kojeg poslovi
predjoše na kr. ugar. namjestničko vieće.


E. Laszotvski.
Zastupanje u pravnim poslovima kod imovnih
obćina!


Piše Jos, pl. Aue, kot. šumar imov. obćine križevačke.


Kako su nam imovne obćine »javne uredbe« koje kroz
šumsko-gospodarstvene urede, a pod vrhovnim nadzorom visoke
kr. zemaljske vlade, velikim narodnim imetkom upravljaju, poznata
je i činjenica, da kod tih imovnih obćina imade sva sila
predmeta pravne naravi, t. j . uredovanja, spadajuća lih na
pravnika, a nipošto na strukovnjaka šumara!


Tamo, gdje se zajmovi pravoužitnikom izdavaju, gdje se
intabulacije, gruntovni prenosi, sudbeno ovršne dražbe, sudbena
uvedenja imovne obćine u posjed i t. d. provadjaju, imade i
dovoljno poslova, koji bi neprekidno i jednog pravnika zahtje


Ibidem 1779. E. Nr. 17.
» Ibidem april 1779. Nr. 24., 25.