DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 3     <-- 3 -->        PDF

niLt


Br, 8. u ZAGREBU, 1. kolovoza 1902. God. XXVI.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 16 K.; za ´/a stranice 8 K.; za Vs stranice
5 K. 20 fil.; za Vi stranice 4 K. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


Novi naputak za omedjašenje, izmjeru i uredjenje
gospodarenja u austrijskih državnih i zakladnih
šumah.


u Austriji izdan je novi naputak za omedjašenje, izmjeru
i uredjenje gospodarenja u državnih i zakladnih šumah. Ovaj
naputak otisnut je u godišnjaku uprave državnih i zakladnih
dobara za god. 1901.*


Ovo je već četvrti naputak izdan u Austriji za uredjenje.
šuma iza krieposti šumskoga zakona od 3. prosinca 1852. Prvi
naputak izišao je g. 1856., a drugi g. 1878., treći g. 1893,´
a sada evo četvrti g. 1901.


Pošto je ovo najnoviji naputak u ovom predmetu, koji
prema tomu stoji na visini današnje šumarske znanosti, to ćemo
ga u kratko cienjenim čitateljem »Šumarskoga lista« razložiti,
naročitim obzirom na preinake, kojimi se razlikuje od prijašnjeg
naputka.


Iz predgovora k naputku razabiramo, da je razpravama,
koje su držane u ministarstvu mjeseca svibnja 1900. i siečnja
1901., i u kojima je naputak točno pretrešen, prisustvovaodvorski savjetnik Adolf vitez Guttenberg, profesor za


* Jahrbuch der Staats unđ Fonđ9guter-Verwaltung; Herausgegeben vom k. k
Ackerbauministerium ; ređigirt von Ludwig Dimitz, k. k. Ministerialrath und Vorstand
des tehnischen Departement fiir die Verwaltung der Staats- und Fonđsgiiter. Funfter
Banđ, Wien, 1901. Druck und Verlag der k. k. Hof- und Staatađruokerei. In Oommission
bei Wilhelm Frick, k. und k. Hof-Buchhandlung.


ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 4     <-- 4 -->        PDF

- 466 —
uredjenje šuma na visokoj školi za zemljotežtvo u Beču. Prema
tomu nalazimo, naročito u III. dielu, koji govori o uredjenju
gospodarenja u šumah, propisa, koji odgovaraju nazorima, što
ih rečeni profesor izložio u svojoj obsežnoj studiji »Svrha uredjenja
šuma u sadašnjosti«, koju je donio u prevedu i naš


V


»Šumarski list«.
Naputak od g. 1901. razdieljen je na tri diela:


I. Omedja šen j e državnih i nakladnih šuma(§§. 1— 14.).
II. Izmjer a državnih i zakladnih šuma (g§. 1—11.).
III. Uredjenje gospodarenja u državnih i zakladnih
šumah (§. 1-85.).
Ovaj naputak razlikuje se od naputka od g. 1878. i
1893. u pogledu razdieljenja materijala naročito time, što su
izostavljeni kao samostalni dio (prijašnji II. dio) propisi, glede
oznake prostornog razdieljenja šume, te su isti preneseni u


III. dio, koji govori o uredjenju gospodareaja u šumah (§§. 17.
do 19).
I. Omed jasen je državnih i zakladnih šuma.
Ovaj dio identičan je sa odnosnim propisima naputka od
god. 1893. Jedino je u §. 9., koji se tiče izmjere, opisa i oznake
medja, učinjena razlika u tome, što se više ne zahtjeva, da se
kod omedjašivanja, koje se oslanja na katastralnu izmjeru, u
opisu medja moraju navesti koordinate dotične medjašne točke
obzirom na osi katastralne izmjere dotične zemlje´ U tom pogledu
odredjuje naputak, da se položaj medjašnika medju se,
kao i prema erarskom zemljištnom posjedu poglavito označiti
ima time, da se naznači odklon magnetičke igle, veličina medjašnog
kuta naprama erarskom posjedu, te vodoravna i kosa
udaljenost medjašnih znakova. Prema tomu preinačen je i odnosni
obrazac 1.


Zatim je §, 14. prijašnjih naputka nadopunjen time, što
je zaključno odredjeno, da se tamo, gdje su erarske medje
istovjetne sa zemaljskim medjama, a ove potonje nisu označene
medjašnim znakovima niti se jasno poznaju, imade zatražiti
ustanovljenje zemaljske medje.
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 467 —


II. Izmjera državnih i zakladnih, šuma.
Ovaj dio u novom je naputku dosta promienjen te su
preduzete i njeke načelne promjene.
Tako je kod izmjere posve napušten mjerački stolmjerački sto li d.
Kod izmjere vanjskih medja ima se rabiti (53.)
theodolit ili boussola. Theodolit ima se rabiti samo za izmjeru
medja osobito vriednih objekta ili takovih, koji se u obće
ne daju nadovezati na triangulatorne točke katastralne izmjere ili
gdje bi se to dalo postidi samo s nerazmjerno velikim troškom.
U svih ostalih sluČajih mogu se vanjske medje izmjeriti
sa boussolom, koja ima dalekogled, udešen za optičko mjerenje
udaljenosti. Ali pri tom smije duljina medje, koja leži izmedju
dvie točke triangulacije, samo iznimice iznositi više od 1000 m.
Usljed toga mora se prije uporabe boussole za izmjeru vanjskih
medja provesti potanka triangulacija posjeda.
Medje, koje se kod prvog uredjenja gospodarenja nisu
mogle bilo s kojeg mu drago razloga izmjeriti, imaju se, ako
su za to vrierae međjašni znaci postavljeni, izmjeriti prigodom
revizije gospodarstvene osnove.
Kod izmjere unutarnjeg razdjelenja šume ima
se rabiti theodolit, ako su vanjske medje theodolitom izmjerene.
U svih ostalih slučajevih pako ima se rabiti boussola, te se
ima izmjera nadovezati na triangulatornu mrežu. Mjerački stol
napušten je pri tom posvema.
Za izmjeru detaila, kao što je: izlučenje sastojina, izmjera
potoka, puteva, graba ima se rabiti boussol a sa dalekogledom
te udaljenosti mjeriti optički po načinu Reiehenbachovom. Izmjera
detaila ima se nadovezati na izmjeru unutarnjeg razdie-
Ijenja šume, na vanjske medje, točke triangulacije, u koliko se
nije kod ovih izmjera već obaviti mogla.
Uporaba mjeračkog stolića (Detaillirbrett) napuštena je
posvema.
Kod kartiranja šuma učinjena je odredba, da se više
ne smiju sloj nič e prenašati iz vojničkih mapa u gospodarstvene
šumske nacrte. *
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 468 —


Nadalje je dokinuta uboraba pantographa kako za
prerisavanje tako i za reduciranje šumskih gospodartveni h
nacrta, te je odredjeno, da se kod izradbe ovih nacrta u istom
mjerilu imaju nacrti pikirati, a ako se priredjuju u manjem
mjerilu, da se ima rabiti šestil o za reduciranje.


U pogledu držanja očevidnosti o gospodarstvenim nacrtima
odredjeno je (§. 10), da upravitelj šumarije ima sve promjenjene
točke, crte, površine, sastojine, godišnje sječine točno
izmjeriti, te samo olovkom urisati u gospodarstveni nacrt;
dočim se defiinitivni izpravak ovih nacrta glede Uzsliedivših
promjena ima obaviti tek prigodom revisije gospodarstvene
osnove.


Kod izradbe sastojinskih nacrta učinjena je promjena,
da se U budude kod visokih šuma bez obzira, da li
sastojine spadaju medju listače ili četinjače, ima


I. dobni razred označiti žutom bojom; II. dobni razred crvenom
bojom; III. dobni razred zelenom bojom; IV. dobni
razred plavom bojom; te VI. dobni razred sa svietlim tušom.
Ostale oznake ostale su iste kao i dosele.


III. Uredjenje gospodarenja.
Ovaj je dio najvedi i najvažniji. On je razdieljen u XVII.
poglavja i to :


I. Svrha i ciljevi uredjenja gospodarenja.
II. Razdieljenje šuma.
III. Sastavak gospodarskih uredjajnih provisorija.
IV. Izpravak ili obnova postojećih vlastničkih medja.
V. Predmet, zadaća šumske izmjere.
VI. Kartiranje.
VIL Taksatorne predradnje i računanja u svrhu opisa
sbiljnog stanja šume, kao i obćih šumskih prilika. A) Prihodne
skrižaljke- B) Opis sastojina.


VIII Opis šuma.


IX. Predloži za gospodarenje.
X. Proračunanje prihoda na drvu za buduće desetgodište.


ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 469 —


XI. Sječna osnova za buduće desetgodiste.
XII. Nazužitci.
XIII. Gojitbena osnova za buduće desetgodiste.
XIV. Obćeniti propisi glede njekih skrižaljka uredjajnog
operata.
XV. Zaključne ustanove.
XVI. Godišnji doknadni poslovi. (Očevidnost i kontrola).
XVII. Revizija uredjajnog operata.
*


I. Svrha i ciljevi u r e d j e n j a.
»Svrha uredjenja šuma jest u prvom redu ta, da se sastave
i postepeno upopunjuju (poboljšaju) gospodarstvene osnove
koje imaju da u državnih i zakladnih sumah — u skladu sa
posebnim zadaćama i ciljevima ovih — služe za podlogu gospodarenja.
Ove osnove neka uvažanjem nutarnjih i vanjskih prilika
šume idu za tim, da se izcrpljivanje i ponovno pošumljenje
sastojina uredi tako, kako će se time postepeno poboljšati stanje
šume u pogledu tla i sastojine, kao i podići njezin prihod«.
Prema tomu ne stoji naputak načelno na stanovištu škole
najvećeg prihoda tla, akoprem, kako ćemo posije čuti, preporuča
u stanovitim prilikama uporabu finaneijalne obhodnje za
šumsko gospodarenje.


II. Razdiel j en j e šuma.
Razdieljenje šuma posmatra naputak sa dva stanovišta i
to: prvo, razdiobu u šumsko-upravne kotare i čuvarske srezove:
te zatim unutarnje razdieljenje u gospodarstvene jedinice, sjekorede
i odjele.
Pošto razdieljenje šume u upravne kotare i čuvarske srezove
ne spad a u poslove uredjenja šume, već je to zadaća
organizacije šumske uprave, to naputak stavlja taksatorima
samo u dužnost, da mogu glede shodnijeg zaokruženja ovih
staviti nadležnoj oblasti svoje predloge, u koliko to opravdavaju
zahtjevi šumsko-gospodarstvene naravi.
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 470 —


Sumsko-upravni kotari diele se u gospodarstvene jedinice
ili uredjajne razrede, ovi u sjekoredee, koji se opet razpadaju
u odjele


Pod sjekoredo m ima se u smislu naputka razumjevati
suvisli niz sječina.


Prema tomu je širina sjekoreda k jednu duljina sječine.
Ovo valja u obće imati pred oČima, kada se govori o
sjekoredu u smislu novije šumarske nauke, koju je zasnovao
Judeich. Ono, što je izvan toga, ne spada više u dotični sjekored.
Prema tomu je ovo posve drugi pojam, nego što se
obično kod imovnih obćinah razumjeva pod sjekoredom.


Širina sjekoreda neka u šumah u višim brdskim položajima
i kod ekstenzivnog gospodarenja ne promašuje 1000 m.,
a u sredogorju i kod intensivnog gospodarenja 800 m.


Kod razdieljenja sjekoreda u odjele valja što više paziti
na formaciju terraina, na izvozne prlike, te sastojinske razlike.


Gdje ove naravske medje nedotječu imaju se rabiti umjetni
prosjeci, te nastojati, da se dade odjelima barem približno
oblik pačetvorine, gdje se odnosi širina prama duljini kao


1 : 2 do
2 ; 3.
Prema tomu iznosi površina odjeja poprieko oko 80—110
jutara, odnosno 50 — 90 jutara.
Razdieljenje šume u odjele jest svakako najvažniji posao
kod uredjenja šuma. Na manjkavom razdieljenju laboriraju
svi operati naših krajiških imovnih obdina, jer tu još nalazimo
odjela od 500 i više jutara površine. Tekom gospodarenja
uvadjaju se usljed toga novi odjeli, prosjecaju novi prosjeci i
time gubi nuždna veza izmedju prvobitnih i dalnjih uredjajnih
elaborata.


Naputak propisuje nadalje, da se u sječina ili sastojinskim
nacrtima imade smjer sječe označiti strielicom, te da duljina
strielice podjedno naznačuje i duljinu sjekoreda.


Prema tomu napušteno je do sada propisano unašenje periodičkih
brojka u sastojinske nacrte.
Naputak sadržaje nadalje točne upute, kako i pomočju
kojih pomagala ima se obaviti razdieljenje gospodarstvene jedi
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 471 —


niče u odjele, zatim kako se ima obaviti povjerenstveno izpitanje
predloženog razdieljenja na licu mjesta, te konačno, kako
se imaju u naravi osjegurati i označiti glavne točke unutarnjeg
razdieljenja.


III. Sastavak uredjajnih provisorija.
Provisorna gospodarstvena osnova ima se sastaviti onda,
ako se mora barem za prvo vrieme na brzu ruku urediti šumsko
gospodarenje, kao što je to slučaj u šumah, koje su obteredeue
služnostima ili ugovorima, ili ako se mora gospodarstvena
osnova sastaviti sa što manjim troškom bud s toga, što je
šumsko gospodarenje slabo razvito ili što je uporaba prihoda
šume vrlo nepogodna.


Za sastavak ovakovih provisorija imaju se rabiti vojničke
karte u mjerilu 1 : 25000, u koje se prenesu šumske medje iz
katastralnili mapa. Proračuna nje površina obavi se tada na
temelju vojničkih karta, te se ove izjednače sa katastralnom
površinom.


Isto tako ima se obaviti i unutarnje razdieljene sume na temelju
ovih karata. Pošto . je sastavljena i utanačena sječna
osnova za buduće desetgodište, tada se sve sječne površine geodetički
izmjere, kao i sve linije unutarnje razdiobe, vanjske
medje šume, medje enclava, koje stoje u savezu sa sječinama.
Zatim se ustanovi i drvna zaliha, koja se nalazi na sječinama.


Točan opis sastojina obavlja se samo za one površine, koje
de doći do sječe, kao i za one površine, koje bi kod ustanovljenja
sječina mogle eventualno u obzir doći.


Izmjera ima se obaviti sa boussolom i optičkim mjerenjem
udaljenostih, te nadovezati na točke triangulaeije, koja izmjeri
predhodi, Izmjera ovih površina obavlja se na temelju umanjenog
katastralnog mjerila.


U pravilu ima se kod prve revizije provisorium dokinuti


sastaviti definitivna gospodarstvena osnova. Nu ako šuma


trajno ne nosi nikakovih koristi, niti su se gospodarstvene pri


like u istoj poboljšale, tad se ima i opet sastaviti provisorna


gospodarstvena osnova.
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 472 —


IV. Izpravak ili obnova postojećih vlastničkih
medja. Novo ustanovljenje medja.
Ovi poslovi spadaju u djelokrug mjestnog upravitelja šuma,
te bi u pravilu imali biti dogotovljeni još prije, nego li se započme
sa izmjei´om sume. Nu ako se tomu nije moglo udovoljiti,
tad imaju te poslove, u koliko su geodetičke naravi, obaviti
oni organi, koji šumu uredjuju.
Točna geođetička izmjera šume, koja 6e se nadovezati na
zemaljsku katastralnu izmjeru, ima se započeti tek tada, kada
su medje šume — izuzev preporne medje — posve sjegurno
ustanovljene.


V. Predmet i zadada šumske izmjere.
Ponajprije se imaju izmjeriti vanjske medje posjeda, zatim
crte unutarnjeg razdieljenja šume. Isto sa ovima ili nadovezano
na nje imaju se izmjeriti one točke i crte, koje diele plodno
tlo od neplodnoga; šumsko tlo od gospodarskoga ili drugovrstnoga
zemljišta; zatim sve vode, putovi, izvozna sredstva, u
obče takovi objekti, koji su važni u pogledu šumarstva, lovstva
ili služe za orientaciju u šumi.
Izlučene sastojine imaju se u starijim sastojinama
označiti tablicama, uljenom bojom, zatesavanjem i t. d. i to na
samim stabljima: u mladim sastojinama pako neka se prosjeku
uzki prosjeci.
Razlike u sastojinama izpod površine 0*6 ha. ne izlučuju
se kao posebni pododjeli.


VI. Kartiranje šuma.
U pogledu kartiranja šuma upu(5uje se na II. dio naputka
koji govori o izmjeri državnih i zakladnih šuma.


VII. Taksatorne predradnje i računanja u svrhu
opisa sbiljnog stanja šume, kao i obdih šumskih
prilika.
Prigodom opisa sastojina imaju se sakupiti podatci, koji
su nuždni za sastavak mjestnih prihodnih skrižaljka.
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 11     <-- 11 -->        PDF

_ 473 _


Pri tom se valja držati odnosaih propisa, koji postoje za p okusn
e postaje , kao i naredbe ministarstva za poljodjelstvo
od 29. travnja 1901. br. 7.178.


Gdje se ne mogu sastaviti mjestne priliodne skrižaljke,
neka se rabe obdenite priliodne skrižaljke, koje se
moraju tada u prepisu priložiti.


U opisu sastojina ima se za svaki pojedini pododjel (odsjek)
naznačiti:


1. Oznaka prema mapi. 2. Vrst drveća, smjesa i gospodarstveno
lice (prozračna, progalna, dovršna sječa) sastojine.
3. Doba. 6. Proizvodni faktori i to : a) srednja visina sastojina,
b) sbroj temeljnica, c) konkretna dobrota stojbine, d) konkretni
obrast; 6. Površina sastojine; 7. Drvna zaliha po ha i
to posebice: a) za glavnu sastojinu; b) nuzgrednu sastojinu;
8. Drvna zaliha za cielu sastojinu; 9. Prosječni prirast u
vrieme vjerojatne sječe za ha i ukupno; 10. Postotak prirasta
na drvnoj zalihi, proračunat na temelju oblička: a =
200 (M—n\
\"TrF~, 1; 11- Postotak prirasta na kvaliteti, prora


čunati na temelju oblička i = . I 7^—. 7; 12. Postotak
* n ^Q -r q_´


zrelosti, proračunat na temelju oblička iv = ~fr´j_— (^ + ^)- Po"


stotak prirasta na skupoći ima se uzeti u obzir sarpo tada, ako
se može za sjegurno predvidjeti, da će ciena drva na dotičnom
mjestu poskočiti.


Postotci pod toč. 10., 11. i 12. imaju se (za k sječi prispjevajude
i za sječu dozriele sastojine) samo u onom slučaju
izkazati, ako se prihod ustanovljuje na temelju financijaln e
obhodnje ; 13. Opazke 0 raznim gospodarstvenim mjerama,
koje se imaju preduzeti u dotičnoj sastojini, tako glede sječe,
čišćenja proredjivaiija, odvodnje i t. d.


Napred navedene točke 5. a) i b), zatim 10., 11. i 12.
nisu bile sadržane u prijašnjim naputcima.
U pogledu postupka kod ustanovljenja drvne zalihe i prirasta
ostali su u krieposti dosadanji propisi.
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 474 —


VIII. Opis š ti m a.
Dosadanji propisi u pogledu opisa šuma ostali su i nadalje
u krieposti, te naročito u pogledu sastavka skrižaljke o
dobnim razredima ujednostručeni. Povrh toga dodana je kao
točka 16. u opisu šuma nova ustanova, kojom se propisuje,
da se ima u kratko ovdje još opisati, kako se je postupalo
kod izmjere i kartiranja šuma.


IX. Predloži za gospodarenje.
U ovom poglavju učinjene su sliedede preinake :
U točk i 11. odredjeno je, da se u pravilu ima gospodarstvena
osnova (porabna i gojitbena) sastaviti za jedno desetgodište,
nu da se u šumah, koje malo prihoda daju, ili u
šumah, koje su vrlo obteredene služnošdu drvarije i paše, mogu
gospodarstvene osnove sastaviti za 20 godina.
U točki 12. propisano je glede sječnog poredka
isjekoredasliedeće:
Da se postigne pravilni sječni poredak imaju se urediti
sjekoredi ili sječni nizovi.
U jednom sjekoredu ne moraju biti zastupani svi dobn
razredi od najstarijeg do najmladjeg stupnja, ved je dovoljno,
ako u istomu postoji ili se može urediti samostalni sječni
poredak.
Kada se uredjuju sjekoredi valja uvažiti postojedi razpored
dobnih razreda, izgradnju i uzdržavanje prometila, položaj tla,
naročito pako takova mjesta, na kojima se može sječom započeti,
te uvale, bila, kose i t d. Ako takovih ne ima, tad se
mora ostajuda sastojina osjegurati proti opasnom vjetru posebnim
prosjecima.
Površina sjekoreda ovisi o vrsti drveda, vrsti
uzgoja i izvoznim prilikama.
Maleni sjekoredi imaju svoje osobite prednosti od vedih.
Više od tri odjela neka u pravilu ne obuhvaća jedan sjekored.
Sjekoredi imaju se za svaku gospodarstvenu jedinicu u posebnoj
skrižaljci prikazati a u sastojinskom i sječnom nacrtu strielicom
označiti.
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 475 —


Pošto bi duljina odjela, koja je k jednu širina sjekoreda,
imala iznositi najviše 1000 m. odnosno 800 m., to bi prema
ovom propisu bila najveća duljina sjekoreda kod ekstensivnog
gospodarenja 1500 m. do 2000 m., a kod intensivnijeg
gospodarenja od 1200 m. do 1600 m.


U točk i 13. sadržani su propisi glede sastavka »uredjajne
osnove« odnosno prema našem obde porabne osnove.
Ova osnova ima se prema naputku sastaviti na temelju
izlučenih sjekoreda.


Poznata je na ime stvar, da kod t, [zv. sastojinskog gospodarenja
sjekoredi zamjenjuju obdu porabnu osnovu šestarskih
metoda.


Uredjajna osnova ima se sastaviti samo za prv e dvi e
periode, te se imaju sječne površine za ostale periode obliodnje
sumarno izbaciti.


Za oba decenija prve periode ima se proračunati i drvna
zaliha, koja 6e se posjedi, te predočiti, kako bi se za to vrieme
mogli približno izjednačiti prihodi eventualnim premještanjem
sječnih površina.


Ako bi pako politička oblast za šume, koje su
služnostima vrlo obterede, sbog osjeguranja potrajnosti
prihoda zahtjevala dulju uredjajnu osnovu, tad se ima ova
osnova sastaviti zacieluobhodnju.


U šumah, koje su već pretvorene u preborne šume, ne
treba uredjajnu osnovu sastavljati.


Ovim propisima mnogo je ujednostručen stari naputak, a
k jednu su oni dokazom, da je austrijska šumska uprava kod
sastavka gospodarstvenih osnova konačno usvojila načela sastojinskog
gospodarenja.


X.
Pro računanje prihoda na drvu za buduće
desetgodište.
1 U pogledu razlikovanja prihoda na drvu sadržaje naputak
tu novicu, da su uvedeni t. zv. »slučajni prihodi« kao
samostalna vrst prihoda, te se po novom naputku razlikuju
prihodi na sječivni, medjutimni i slučajni prihod.
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 476 —


Tko pozna stručnu literatura minulih godina, znati de,
kolike je razprave izazvalo pitanje, kako se imaju razlikovati
i zaračunavati šumski prihodi na drvu. Najtočnije ustanove sadržaje
"u tom poledu saski nuputak od 1901.


Biti (5e stoga zanimivo ako sjlede toga navedemo odnosne
ustanove novoga austrijskoga naputka.


U smislu ovoga naputka ima se u sječivni prihod
računati sva drvna gromada, koja se dobiva kod sječe zrelog
drveća, a u medjutimui prihod ona drvna gromada, koja
se dobiva kod njegovanja sastojina.


U sječivni prihod spada prema tomu svaki užitak
drva sa površinah, koje su opredieljene za sječu u sliedećem
gospodarstvenom razdobju, a od slučajnih prihoda ona zaliha,
gdje ostaje ili pomladak, ili čistina za ogoj od najmanje 0´3 ha.


Material od prokresivanja (Durchreiserung), proredjivanja
ili inih gojitbenih sječa, zatim od starih stabala, zaostalih u
mladićima, kao i drvna gromada sa progalina spada u m edjutimni
užitak.


U pravilu je mjerodavna sječna osnova za to,
koji užitci spadaju u sječivni, a koji u medjutimni
prihod.


U slučajne prihode spadaju; izvale, lomovi od vjetra
sniega i leda, drvo od kukaca i od šumskih kvarova, zatim
suhari svake vrsti, osim onih, koji se nalaze na površinah,
uvrštenih u sječnu osnovu, kao i onih, koji se prema napred
navedenom imaju ubrajati u sječivni prihod.


Kod slučajnih prihoda ne ima razlike izmedju sječivnog i
medjutimnog prihoda kao ni kod preborne sječe.
Kor a spada u onaj prihod, u koji i dotično stablo.


2. Kod ustanovljivanja godjšnjeg etata ima se
postupati na sliedeći način:
a) Kod šumah, koje se sjeku čistom ili oplodnom
sječom valja za svaku gospodarstvenu jedinicu na temelju skrižaljke
0 dobnim razredima predočiti, da li ima dovoljno sječivih
sastojina i jesu li mladje sastojine u dovoljnoj mjeri za
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 15     <-- 15 -->        PDF

_ 477


stupane, te da li se prema tomu i na koje vrieme imade sječa
dozrelih sastojina stegnuti, odnosno da li je dopustivo ili poželjeno,
da se ove prije izcrpe.


Za sječu zrelim a imaju se smatrati one sastojina, gdje
je postotak zrelosti (Weiserprocent) spao izpod gospodarstvenoga
postotka ; zatim one sastojine, koje se mogu posjeći sbog nuždnog
sječnog poredka.


Nadalje imaju se ustanoviti za gospodarstvo nuždni prosjeci,
zatim one riedke i loše sastojine, koje bi se imale pomladiti,
kao i one sastojine, koje bi se imale posjeći sa šumskogojitbenih
razloga ili sbog sječnog poredka.


Iz pregleda onih sastojina vidi se približno, kolika bi se
površina mogla opredieliti za sječu u budućem desetgodištu ili
gospodarstvenom razdobju.


Ova sječna površina ima se podvrći kontroli na sliedeći
način:


Ako je razmjerje dobnih razreda približno normalno, tad
se ima ustanovljena sječna površina izporediti sa normalno m
sječnom površinom, koja odgovara odnosnoj obhoduji.
Kod abnormalnog stanja može se za sječu opredieliti veća površina,
ako su pretežnije zastupani stari dobni razredi, a obratno
ima se ova stegnuti, ako stariji dobni razredi manjkaju. Vrieme
n kojem se imaju izjednačiti najveći abnormiteti u razmjerju
dobnih razreda, služi tada kao regulator kod opredieljivanja
sječne površine.


Stroga potrajnost užitaka zahtjeva se unutar gospodarstvene
jedinice samo u onih šumah, koje su jako obterećene ea drvarijskom
služnošću.


Etat na drvnoj zalihi, koji proiztiče sa sječne površine,
ima se izporediti sa popriečnim sječivnim prirastom, a može se
kontrolirati i po kojem obličku. Povrh toga ima se ovaj etat
izporediti i sa sbiljnim posljedcima minulog desetgodišta, u
koju je svrhu propisan posebni obrazac.


Kada se uvaženjem svih ovih činbenika ustanovi sječna
površina, tada se dotičnoj drvnoj zalihi pribroji tekući prirast
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 478 —


do polovice desetgodišta, pak ukupna zaliha sačinjava tada
sječivni prihod desetgodišta.


Kako se iz navedenog propisa vidi, nestalo je iz naputka
posve oblička t. zv. kameralne takse, koji se je doduše ved i
prema naputku od g. 1893. rabio samo za kontrolu etata izračunatom
na temelju razšetarenja.


Po ovom naputku od g. 1901. računa se prihod po t. zv.
»methodi dobnih razreda« po Judeichovom razdieljenju načina
za izračunanje etata.


Nadalje sliede propisi za ustanovljenje medjutimnog prihoda.


b) U prebornih šumah ima se prihod ustanoviti obzirom
na gospodarstvene momente i unovčivu drvnu zalihu. A
u sumah, gdje se radi služnosti drvarije mora potrajno gospodariti,
ima se ustanovljeni etat izporediti sa popriečnim sjeČivnim
prirastom ili sa etatom, izračunatim po kojem obličku.


c) U nizkih šumah ima se godišnja sječina ustanoviti
razšestarenjem na jednake godišnje sječine ili kod vrlo razne
stojbine stezanjem površine na srednju stojbinsku dobrotu.


U srednji h šumah ima se prihod od visokog drveća
ustanoviti polag dosadanjih popriečnih prihoda ili pomodju
užitnog postotka, koji se ima ustanoviti u dotičnoj šumi.


XI. Sječna osnova za buduće desetgodište.
U sječnu osnovu za buduće desetgodište imaju se uvrstiti:
a) sječivni prihod, b) medjutimni prihod, c) slučajni prihod,
d) izvanredni prihod.


Kod provedbe sječne osnove valja nastojati, da po mogućnosti
dodje do uporabe deseti dio površine, pri čem se
ima gledati i na to, da se poluče jednaki prihodi na drvu i
novcu razmjernom sječom u boljih i u lošijih sastojinah.


Užitci imaju se kontrolirati po zalihi i po sječnoj površini,
te naputak sadržaje glede toga pobliže ustanove i propisuje
način, kojim se to vršiti ima.
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 479 XII.
Nuzužitci.
Glede nuzužitaka ima se sastaviti posebna osnova, ako
se u veliko vodi gospodarenje sa nuzužitcima ili ako to zalitjevaju
služnosti ili ini obziri.


XIII.
Gojitbena osnova za buduće desetgodište.
U gojitbenu osnovu imaju se uvrstiti:
1. gojitbene radnje za novo pošumljenje, zatim popravke
starih kultura;
2. pomodne kulture kao: odvodnje ili natapanja, zatim
čišdenja, prokresivanja i kresanja, u koliko ne spadaju u medjutimni
užitak, jer dobivenim pri tom drvom ne pokrivaju odnosni
trošak ;
3. mjere glede čuvanja šuma i razdieljenja šuma, kao:
obhumćenja, zagajenja, mjere proti požaru, Čuvanje i čišćenje
prosjeka i t. d.
XIV, Obdeniti propisi glede njekili skrižaljkai
uredjajnog opera ta.


Ovo poglavje sadržaje potanje propise, kakova se ima
oblik dati pojedinim skrižaljkama. Tako je primjerice odredjeno,
da se skrižaljka dobnih razreda i sječna osnova (obda)
imaju za šume služnostima drvarije obteredenima predložiti na
potvrdu političkoj oblasti.


XVI. Godišnji doknadni poslovi.
Ovo poglavje propisuje vodjenje t. zv. spomenara i gospodarstvene
knjige i sabiranje podataka za reviziju gospodarstvene
osnove.
Vodjenje ove potonje ujednostručeno je, te ona knjiga
sadržaje po novom naputku samo dva diela. U prvom dielu
obračunavaju se prihodi na pose za svaki pododjel, a u drugom
dielu sumarno sa ciele gospodarstvene jedinice i gospodarstvene
cieline.


XVII. Revizija uredjajnog operata.
Naputak propisuje dvie vrsti revizija: medjutimn uperiodičku reviziju.