DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 491 —


Županija križevačka nije imala šumskog nadziratelja, jer ga
nije bilo odakle za platiti, nu za to su gospoštije bdile nad
šumama, te se nije ni jedan prekršaj slučio. U ovoj županiji
zasadjeno je 4013 vrba´.


U području grada Zagreba zasadjeno je g. 1772. 50, u
području grada Varaždina zasadjeno je 1228 vrba; U županiji
virovitičkoj 111.161 vrba i to u kotaru osječkom 40773, virovitičkom
18169, nasičkom 3072, djakovačkom 9000, i valpovačkom
40147. U županiji požeškoj 0443, a u području
grada Požege zasadjeno je 2000 vrba. Grad Varaždin imao je
jednog nadziratelja šuma i 4 lugara.


God. 1772. zasadjeno je u Hrvatskoj i Slavoniji (bez
Vojne Krajine) 156.449 vrba, o čemu je kr. viede izvjestilo
kraljicu 9. oktobra 1773.´^


U županiji sriemskoj sastavljena je posebna komisija, koja
je imala izraditi priedlog glede sačuvanja šuma. Članovi te
komisije bijahu barun Karlo Pejačević predsjednik Mirko
Jancso, Matija Galid i Ivan Cepo. Ovi su 19. augusta u Vukovaru
sastavili svoj priedlog te ga podnesli županijskoj skupštini.
Priedlog taj bijaše sliededi:


1. Na mjestima koja se mogu uporabiti bez umanjenja
selišta, neka se zasadi bor ili vrba, prema tlu, koje bi drveće
brže poraslo od hrasta ili cera. Kad porastu neka služe potrebama
gradje, a lošije za vatru.
2. Kmetovi se dadu na to, da suhovinu po šumama, poljima
i oranicama sabiru, panjeve krČe i grane viseće nad tekućicama
posiecaju. Odstraniv panjeve porasti će podmladak,
oko kojega neka gušdaru i grane odstrane. Time će se koristiti
šumi, polju i oranici.
3 Šume, koje slobodno uživaju obćine za ogriev, neka se
razdijele na dielove, tako, da se samo u jednom dielu pro
rata temporis sieče, a u drugom da raste podmladak (kad se
jedan dio posieče preći će se u drugi i t. d., a dotle će se
izsječeni dio podići za sječu prikladan).


Ibidem 1773. D. Nr. 76.
^ Ibidem 1773. October Nr. 28. E Nr. 59.