DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 488 —


šuma Draganicki lug, hrast, bukva, a u jednom đielu joha.
Suma CVetkovićki lug, hrast, bukva i joha. Šume Domagovićki
lug, hrast, bukva i joha. Suma trga Petrovine, hrast.
Duma Rakitovica, gospoštiji Jastrebarske, hrast. Suma obćine
krašičke, hrast. Gornje Kupčine, hrast. Šuma gospostije Okićke,
najviše hrast, onda bukva i joha. Šuma Spust, bukva i jasen.
Suma Starca, hrast i bukva. Suma Kerestinečka: Brestje, hrast.
Suma iznad Samobora, kesten s hrastom, bukvom i jasenom.
Suma u Rečici, hrast i joha. Sišljavi^, hrast i joha. Steničnjak,
hrast i bukva. Ima osim ovih još manjih šuma i šikara
u kojima raste ljeska, jasen topola i drugo neznatno
drvede.


Juraj Ivančić, sudac plemida županije zagrebačke, opisao
je šume svog prekokupskog kotara: Gospoštija Severin:
Suma na brdu Orlovici ili Topolovici, najviše smreke onda
bukva. Gospoštija Bosiljevo: šuma Cetin, glavna sastojina
bukva s nešto smreke, jasena i lipe. Suma Tisovac, sama
bukva; šuma Glosec, bukva: šuma Ravno, bukva; šuma
Vursjak, glavno hrast, a u nekom dielu bukva; Gospoštij a
Novigrad : šuma Kotal, hrast; šuma Bukovje, " bukva;
šuma spadajuća pod imanje Vulakovićevo na Dobri, djelomice
hrast, a djelomice bukva. Gospoštija Ribnik: šuma Lipnik
(najveda u cijelom kotaru), jedan dio bukva, drugi kesten. Gospoštija
Ozalj: šuma Bukovje, koji jedan dio spada pod
imanje Brlog, bukva; na imanju Slapnu nad kurijom šuma
kestenova i hrastova; Šuma ozaljski lug, hrast. Na imanju
Pišdetkama. svojina grofa Petazza, šuma Bukovje, bukva. Na
imanju Grdun šuma Grdunsko Bukovje, bukva; Suma Zadobarje,
spadajući raznim gospodarima, djelomice bukva, djelomice
opet hrast ili joha.


Napokon izviestio je isti Juraj Ivancid o šumama distrikta
primorskoga (maritimus). Gospoštij a Brod : Brdo Rudač,
brdo Javorova kosa, brdo Javornik, brdo Crni lug, brdo Kupički
Vrh, Gospoštija Čabar; Brdo Kupički Vrh nad
izvorom Kupe, brdo Gerovsko, Kraljevi vrhi zvano, brdo