DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 24     <-- 24 -->        PDF

_ 486 —


U smislu ovoga naloga podastrla je 31. maja 1772. županija
zagrebačka izvješća glede šuma.


Sudac plemića županije zagrebačke, Pavao Thausi, izviestio
je 0 šumama svog kotara zagrebačkoga sliedeće: Na gospoštiji
Vugri biskupije zagrebačke nalazi se hrastova šuma Dubrava,
a na gospoštiji Cučerju (takodjer biskupije zagreb.) ima šuma
Lipa, koja sastoji pretežno od bukava s primjesom jasena.
Šuma kaptola zagreb. Vidovečka gora sastoji od bukava, kestena
i hrašda. Suma grada Zagreba, brieg Gračani, sastoji od
bukava i kestena. Sume ašešora Bornenisse, brieg Mikulić, sastoji
od bukava, a podmladak je kesten. Brdo Šestine, svojina
grofice Sermage, sastoji od bukava i kestena. Šuma Gregurića
Breg, gospoštije samoborske grofova Erdodj sastoji od bukava,
hrastovine i jele. Suma Stupnik i Rakovpotok, gospoštije
Kerestinec sastoji od same hrastovine. Šuma Bratinski lug,
gospoštije brezovičke grofova Drašković jest hrastova. U distriktu
brdovečkum šuma Veliki Vrh, raznih gospodara, jest
hrastova, U Pušci šuma Pušća zvana sastoji od bukava i
hrastovine, U Jakovlju, direktora Škrlca šuma Beder sastoji
od topole (populus alba) hrasta i jalše. U Bistri, grofa Oršića
šuma Bistra, sastoji od hrasta, bukve, grabra i bora. U Stubici
sume Salarsko, raznih gospodara sastoji od biele topole
jalše i grabra. U Oroslavju grofice Sermage i grofa Vojkfija
šuma Krči sastoji od hrasta i briesta. U Jandraševcu grofice
Sermage, sastoji šuma od hrasta, bukve i biele topole. Šuma
Podgorje u Podgorju, svojina raznih gospodara sastoji od
hrasta i bukve.


Stjepan Zenko-Benković, sudac plemića županije zagrebačke
opisuje šume svog kotara Sv. Ivana: Šuma Hrašćine,
hrast i grab. Pešenski lug s briegom Turkovčina i Belasno,
bukovina; Zelenska, Moravečka, Bistrička gora, većim dielom
bukva. Hum bistrički i gor. stubički, većim dielom bukva, ostalo
kesteni hrast. Šuma Malčevčak, plemića sv. Ivanskih i Obreških
i Zelenskih, hrastovina. Šuma Bradačevina, Šašinovečki lug,