DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 483 —


5. Gdje su sume prieporne izmedju plemida, ima to riešiti
podžupan i postaviti medje, koje se pod prietnjom »actionis
fiscalis« ne smiju prekoračiti. Gdje je pako više suvlastnika,
neka se ove pravedno i razmjerno podiele (proportionaliter)´.
Posto je kr. viede ovako imalo pribrana mnienja ovih
triju županija, podastre ih u izvadku kraljici Mariji Tereziji


18. novembera 1768., te predloži sliedeće ustanove na odobrenje
i to :
1. sučije imadu postaviti šumske nadzirače (inspectores),
koji imadu prigledavati šume, pronađi one koji ih oštećuju
vatrom, sječom i gulenjem kore i predvesti ih pred gospoštiju.
Počinitelji štete dužni su ovu nadoknaditi, pošto će biti tjelesno
kažnjeni, Prijavitelji dobiti 6e za svaku prijavu 2 groša ;
2. isti nadzirači imadu dati po kmetovima čistiti šume od
polomljenih i trulih stabala, uslied česa de se podraladak didi;
3. kmetovi ne smiju bez dozvole gospoštije sjeći drvlje,
a najmanje plodonosno. Ona pako stabla koja im dozvole
sjedi, imadu ih posjedi samo po zimi kad mjesec pada;
4. neka se naloži kudegospodarima (bospitibus) da na
sgodnim mjestima zasade vrbe ili drugo drvlje;
6. protiv plemida, koji bi »via facti« ušli u tudje šume
imade se po županijama postupati (vi condendi statuti) ;
6. vede sgrade seljaka imadu se graditi od blata (murus
luteus) ili kamena te cigle, a manje sgrade od pletera (virgultis)
a ne od čvrstih greda;
7. za ogriev i plotove imadu kmetovi dobivati polomljeno
drvlje ili ino koje je bezkoristno;
8. sjedi stabla dozvoljava se samo onda seljacima, kad na
mjesto posjedenog zasade stanovit broj mladih stabala, a naročito
ondje, gdje je šuma rietka ;
9. mostovi koji su manje od potrebe neka se odstrane, a
potrebni neka se s vremenom sazidju.*
´ Acta Cons. Croat. 1768. November Nr. 34. — Protocol. 1768. str. 402.
^ Act. Cons. Croat. 1768. November Nr. 34. — Litterae; Cons. Croat. 1768.
Nr. 105.