DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 482 —


4. da se naloži kućegospodarima (hospitibus), da na
sgodnim mjestima zasade vrbe;
5. da se prema plemićima, koji bi tudje šume oštećivali
bez da sebi koriste, a na štetu trećega, postupa strogo ;
6. pošto su kuće od Čvrstih brvna trajnije, neka to bude
dozvoljeno. Zaključujući svoje priedloge naglasuje županija, da
se ne bi stvorila naredba, koja bi spriečavala slobodnu uporabu
vlastniČtva.
Županija križevačka dade ovo mnienje:


1. kmetovi ne smiju bez , dozvole gospoštije sjeći zeleno
a još manje plodonosno hrastovo stabalje.
2. za vatru imadu rabiti samo podrto drvlje i ležeći panjevi,
što se za zgrade upotrebiti neda. Kuće kmetova neka
ee sgrade od čvrstih greda, jer će biti trajne i lako će se u
slučaju, opusti li selište, opet napučiti. Ostale sgrade neka se
grade od lošeg drva (inhabilia ligna).
Ova mnienja uzeta su u toj sjednici samo na znanje, dok
ne stigne mnienje zagrebačke županije ; kad ovo stigne učinit
će se konačnni predlog glede sačuvanja šuma.´


3. gospoštije, koje imadu velike zemlje imadu se same
marljivo brinuti oko sačuvanja šuma i uzgoja stabala.
Zagrebačka napokon županija podastre svoje mnienje koje
je uzeto u pretres na sjednici vieća 17. maja 1768. Županija
zagreb. predlaže:


1. manje sgrade i neznatni je ne smiju se graditi od čvrstih
greda, nego od upletenog pruća;
2. za ogriev i plotove imade se uzimati samo suho drveće
i panjevi i drugo neuporabivo drvlje;
3. stabla smiju se samo onda sjeći, ako na mjesto ovih za
svako zasade pet mladih na mjestima, gdje je šuma rietka ;
4. krčiti u šumama mogu seljaci samo dozvolom gospoštija, ali
ovakove izkrčene dielove imadu zasijati žirom i mlade stablike
uzgajati.
´ Ibidem str. 352.