DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1902 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— 453 —


hovo nastojanje podpunoma opravdano, jer je svagda u interesu kupca,
da kupljeni objekt što prije izradjivati dade.


Vis. ugar. ministarstvo za poljodjelstvo udovoljilo je i onoj predstavci
drvotržaca glede prodaje odpadaka hrastovoga drva u erarskim
šumama, te je za dne 28. srpnja razpisana kod kr. nadšumarskoga
ureda u Vinkovcima ustmen a dražba za takav hrastov odpadak,
koji preostaje iza izradbe tvoriva kroz 5 godina — isti je odpadak ustanovljen
sa 25% procjenom izkazane sveukupne drvne gromade — uz
izkličnu cienu od 1 K. 51 fll. po m´ ; vadium iznosi 8000 K.


U brdskim šumama još se nekoje prodaje obavljaju; zadnji rezultati
prilično su dobri ondje, gdje ima prometila, paće i za bukovinu
počelo se je više pitati, što će osobito posjednike naših prostranih bukvika
obradovati moći — tim više, što oni u tom pogledu baš razmaženi
nisu.


Različite viesti.


Skupština kranjsko - primorskoga šumarskoga đružtva obdržavana
je ove godine u Građu na obalama Adrije kraj Akvileje. Glavna
svrha, da je ta skupština ovdje održana, bila je ta, da se razvide do
sele izvedene radnje i polučeni uspjesi oko pošumljenja pjeskulja na lagunima
oko Grada. Uz pitanje oko pošumljenja Krasa, koje se može
danas u Kranjskoj i austrij. Primorju već u načelu riešenim smatrati,
postalo je za kranjsko-primorsko šumarsko družtvo pitanje o umirenju
i pošumljenju pjeskulja oko Grada osobito zanimivim, odkako se je
prije tri godine odpočelo pošumljivanjem tih pjeskuljah. 0 tom pitanju,
kao i uspjehu dojakošnjih radnja i izkustva, izviestio je potanko na
skupštini g. K. Rubbia , c. kr. šumarski nadpovjerenik, koji rukovodi
te radnje oko umirenja i pošumljenja tih pjeskulja. To je pitanje i za
tamošnje stručnjake novo, jer već od 18. stoljeća, kad se u tom smjeru
nešto radilo po uputi Danca Soren Bjorna, više ništa radilo nije. Polučeni
uspjesi ovoga kratkotrajnoga trogodišnjega rada već su vrlo povoljni,
pa ne ima sumnje, da će u buduće ove radnje još i bolje napredovati,
dok se potrebito mjestno izkustvo u svakom smjeru steće.


Prvotna produkcija u god. 1901. Iz izvještaja trg. i obrt. komore
u Zagrebu o gospodarstvenim odnošajima u god. 1901.
Godina 1901. ne može se pohvaliti obiljnošću u proizvodnji ratarskih
plodina.


Veoma je promjenljivo vrieme tečajem prošle godine časom probudilo
dobre nade u ratarskim krugovima, časom opet pretvorilo te donekle
opravdane nade u puku obsjenu.
ŠUMARSKI LIST 7/1902 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— 454 —


Prva tri mjeseca hijahu hladna i kišovita, tako da je mnoga loza
i voćka od te nepovoljnosti trpila, a mnoge štete učiniše usjevima nebrojeni
poljski miševi. Mjeseca ožujka pala je takozvana „kalna kiša",
koja je doniela silu prekomorskog pieska po svoj srednjoj Europi. Sliedeća
dva mjeseca, naime travanj i svibanj, bijahu suhi, vjetrovitihladni, dočim bijaše mjesec lipanj i srpanj kišovit i hladan, a kolovoz
suh, rujan je opet donio veoma osjetljivih poplava. Listopad u početku
liep i topao, pretvorio se je u drugoj polovici u kišovito i hladno vrieme,
koje je potrajalo do polovice studenoga. Od tada, pa sve do svršetka
godine imadijasmo posvema abnormalno vrieme, jer je bilo ponajviše
toplo i jugovito, tako da o sniegu ni spomena bilo nije, već su jedino
sliedile gdjegdje znatne kišne oborine.


Poslie radnje zaostahu veoma povodom nepovoljnosti vremena
u prvoj četvrti godine. Vrieme je u ti´avnju omogućilo provedbu zaostalih
poljskih radnja, a kako su loza i voćke kasno potjerale, te obilno
cvale, bila je opravdana nada, da će biti prirod dobar.


U voćarstv u zabilježiti je u toliko napredak, što je vlastnik
velikog trgovinskog cjepilnjaka „Victoria" u Moravskoj, imenom F.
Waniek,-n a svom imanju Lovrečina kod Vrbovca kao podružnicu zasnovao
110 rali veliki trgovinski cjepilnjak i razsadnjak za najrazširenije
vrsti voća, te ukrasno drveće i džbunje, gdje se samo na odgoj pociepiti
se imajućih divljaka upotrebljava 10 rali. Bez takova poduzeća nije
se moglo ni pomisliti na ikakav početak racijonalnoga voćarstva, jer
je napose mali gospodar inače upućen na proizvode koje kakovih zakutnih
ciepilnjaka, koji ne mogu pružiti nikakovo jamstvo niti glede
vrsti niti glede pravilnog odgoja voćnih stabala, kako se svakog proljeća
i jeseni na zagrebačkom trgu na žalost svih voćara opaziti može.


Kod voćaka se je ova predmjeva o dobrom prirodu izjalovila, jer
sliedeće hladne kiše, gusjenice u obilnom broju, te krvavi ušenac unistiše
veliki dio cvieta. Ipak je na stalnim mjestima vrlo dobro šljiva
urodila, a obiljno kesten i orasi. Potonji bijahu vanredno uspjeli u
svakom pravcu. Bilo je mjestimice prilično kajsija i ranih jabuka.


U Hrvatskoj i slavoniji brojismo koncem godine 966 ciepilnjaka
sa površinom od 399 katastralnih jutara. Voćaka je producirano preko
pol milijuna (jabuka 285.000. krušaka 128.000 šljiva 52.000 i drugih
voćaka znatno.) Jabuka imade 200 vrsti. Veći je dio tih voćaka porazdieljen
bezplatno.


Naše se vinogradarstvo oporavlja od silnih šteta nanesenih
po raznim zareznicima i nametnicima. Pošto leži velika većina vinograda
na visini i na obroncima, niesu nepovoljnosti vlage djelovale
tako žestoko na razvoj loze, kao na žitarice i okopavine, a poznija je
ŠUMARSKI LIST 7/1902 str. 65     <-- 65 -->        PDF

— 455 —


suša pače bila lozi kod cvieta u prilog. Bolesti trsne ´pojaviše se ove
godine u mnogo slabijoj mjeri, a to usljed savjestnoga štrcanja sa modrom
galicom i prašenja sa sumporom, kao i usljed trsju povoljnog vremena.
Regeneracija loze na podlozi amerikanskog trsa napreduje po svoj zemlji
snažno, a sviet nastoji obraniti se proti nepogodama tuče u sve većoj
mjeri tučobranima.


Obilan plod na trsima dao je naslutiti dobru berbu, nu u sredini
godine naškodio je crni rak mnogom grozdu, ne manje je nepovoljno u
pogledu kvalitete djelovala hladna i kišovita jesen na groždje, tako da
konačni uspjeh u obim pravcima nije opravdao velike nade, što no ih
gojiše vinogradari o prirodu vina. Izgubljeno je bilo truležem do 30%.
Najgorje su prošli vinogradari, koji su već u rujnu brali sve u gjuture
gnjilo, poluzrelo i zdravo groždje. Takav je mošt na skoro postao gust
kao ulje, pa se je vukao zbog preobilja sluzi, suviška kiseline, premalo
sladora i trieslovine, te je usljed toga prešao u mliečno vrienje, mjesto
u alkoholičko. Mošt, izmošten od sama zdrava groždja, poslie istom u
listopadu održane berbe, bez iznimke je stalan i dobar. Tako je prošla
berba opet očito dokazala, od kolike je važnosti podbiranje te sortiranje
groždja za berbu. Novo se vino slabo traži, a usljed toga su pivnice još
pune vina.


Loznjaka imađe u Hrvatskpj i Slavoniji 6 zemaljskih i 142 družtvena.
Prvi pokrivaju površinu od 150, a drugi 196 katastralnih jutara.
Proizvedeno je do 2^/5 ´milijuna ključeca (´/g u zemaljskim ložnjacima).


Usljed velikih kiša, daleko još prije jeseni došlo je do vanredno
obsežnih i potrajnih poplav a u cielom komorskom teritoriju, naročito
od Zagreba do Jasenovca, a s prediduće potrajne suše, što je vladala
mjeseca svibnja u većem dielu teritorija, nastala je stagnacije, pače pogoršica
u razvitku ratarskih plodina tako, da za 14-dnevne vegetacije
kritičnog stadija oplodjivanja žitarica nije bilo nikakva napredka.
S toga je bila žetv a ozimina i jarina vrlo različita. Tako je sipala u
ovokomorskom okružju u minimumu i maksimumu: pšenica od rali
4—15 hl, raž 4—12 hl., zob 4—12 hl., ječam 4—18 h.; prosjekom od
rali bio je prihod: kod žitarica 6—10 q., kod kukuruze 9 q., kod zobi
9-127, q.


Zasijano je bilo u tom komorskom području: ozimine svega


245.000 rali, jarine svega 44.000 rali, a kukuruze svega 315.000 rali.
Rodilo je pako ca. 1,114.000 q. ozimine, 80.000 q. jarine, 2,300.000 q.
kukuruze, zobi pako 160.000 q. Kako se od tud vidi, kulturi zobi se
kod nas još ne svraća ona pažnja, koju ona zaslužuje za domaću porabu
i kao trgovačka bilina; ona je i glede tla kod nas još pravo pastorče
naših ratara, jer ju siju ogromnom većinom na jur iztrošeno ili


ŠUMARSKI LIST 7/1902 str. 66     <-- 66 -->        PDF

— 456 —


posve mleno tlo; tako dakako njen prirod ne može pobudjivati na izdašniju
kulturu.


Od trgovinskoga bilja zasijano je bilo u komorskom području
najviše konoplje i lana, pa se tih plodina dobilo 62.000 q. u vlaknu.
Cikorij e ubralo se je 42.000 q. korjena, Cisti dobitak na rali kreće
se izmedju K. 430 i 590 ; tolika dobitka neda ni jedna druga plodina;
ali ako se zemljište ne će uzdržavati svrsi shodnim obradjivanjem, neobhodnim
gnojenjem i shodnim poljskim turnusom i istoj barem fizikalnoj
i kemičkoj snazi, ne će se polučiti trajan prihod u takovu gospodarstvu,
a tako će bit taj znatniji doliod i dobitak našim gospodarima samo
prelazan a put utrt k toli štetnom grabežnom ratarstvu. Na tu okolnost
ovdje moramo upozoriti.


Okopavin e ponieše dobro; lan je loše urodio, nu konoplje
dobro. Kukuruza, osobito ona kasno sijana, bila je redka i slaba. Heljda
i proja urodiše dobro, korun bijaše kvalitativno i kvantitavno srednje
ruke. Repa, zelje i crveni luk urodiše obilno. Livade su trpile od obiju
ekstrema, naime u početku od velike i hladne vlage, a kasnije od
vjetra i suše.


Sien a je bilo vrlo malo, tako da je mjestimice spremanja jednog
metričkog centa siena stajalo K 3; mjestimice bilo je sieno posve zamuljeno,
s toge je bila prodja s blagom postojano slaba, a ciene nizke,
jer se s oskudice krme mnogo blaga dbgonilo na sajmove, a malo gdje
bilo kupaca u dovoljnom broju, koji bi kupovali užitno i prigojno blago
jer je i u susjednim zemljama bilo malo krme u gospodara. Gospodari
pako, koji su po sreći svoje sieno sretno spravili i na višak imali
mogli su ga dobro prodati u staje državne englezke konjske asentkomisije
u svrhu rata proti Burima u južnoj Africi, koja u Zagrebu već
obstoji od rane jeseni, i gdje se na dan stiče 5—700 konja. Sieno u
tu svrhu dovaža se već i iz susjedne Štajerske na zagrebačko tržište,
jer ga naši domaći ratari na pretek više ne imaju. Vidi se od tud, od
kolike je važnosti sijanje krme na oranicama: može se reći: krme ne
ima nikada previše u gospodarstvu.


Kao svjetla točka živinogojstva iztiče se stalni te potrajni napredak
stočarstv a i u prošloj godini. Da se poluči što jedinstvenija pasmina
razdieljeno je po cieloj zemlji preko 4.600 bikova što zemaljskih što
podružničkih, obćinskih, subvencioniranih, što privatnhih. Od tih bikova
spada do blizu dvie trećine na ovokomorsko područje. Začudno je, što
stoka nije unatoč veoma slabe paše u prošloj godini stradala, već je
diljem ciele godine sa malom iznimkom zdrava bila. Samo je ustanovljeno
jedno veliko zlo, o kojemu bijaše dosele slaba spomena, a to je
tuberkuloza kod rogate marve. Tvrde mnogi, da je ta bolest importi
ŠUMARSKI LIST 7/1902 str. 67     <-- 67 -->        PDF

— 457 —


rana Siemeiithalskom pasminom. Povodom nedovoljnog broja licenciranih
bikova moradoše se i prošle godine upotrebiti nelicencirani razplodnici
u mnogim manjim mjestima.


Krma d je sporadično trpjela od zaraze, a ovc e od metiljaguši. Konj i uzdržahu se u povoljnim zdravstvenim prilikama, napredak
u konjogojstvu je povodom uspješnoga križanja vidljiv, nu bio bi kud
li jači, da ne postoji malne u cieloj zemlji loši običaj prezati pod težki
tovar mladu ždriebad. Živa d je prebrodila zdravo cielu godinu, dočim
su pčele opet mnogo trpjele na nedostatnosti paše. Rojenje je tim povodom
dosta slabo bilo.


Ribarstv o nije do danas sa nadležne strane našlo u našoj domovini
nuždne željene zaštite, ono se tjera jošte danas na način koji
izazivlje opravdani prigovor sa strane strukovnjačke. Ne pazi se na vršenje
naredbenih propisa i daje se odveć lasno prigode ribokradičarima
da ilicitno love ribu i time oštete ne samo zakupnike, već u prvom
redu ribarstvo, koje kraj te pustopašnosti ide na susret svojoj očitoj
propasti.


U Zagrebu postoji posebno ribarsko družtvo, koje nastoji po slabim
svojim novčanim silama oko unapredjenja ribarstva Ono je uredilo
prošle godine u potoku Bliznecu mriestelištne stanice za pastrve i radi
sada oko gojilištne i mriestilične stanice u Savi za plemenitije vrsti
riba. Ovo družtvo kani tim podhvatom pokazati, kako u nas valja
uvesti ribarstvo, da bude i ono jedna od unosnih privrednih grana u
Hrvatskoj. Ovo je družtvo strukovnjački ocienilo zakonsku osnovu,
što no ju je priredila kr. zem. vlada i koja će osnova doći doskora
na saborsku razpravu.


O svilogojstv u stigoše crni glasovi, biva ga sve manje. Svilogojstvo
ne nalazi odziva više ni u onim predjelima, gdje su još u šestdesetim
godinama mal ne u svakoj kući žene svilce hranile, jer se je
svilogojstvo za to vrieme pribrajalo unosnoj privredi. Glavni povod tomu
zlu leži u onim okolnostima, o kojima je toli često jur rieč komora
povela u svojim predhodećim izvještajima. (»Hrv. trgov, list".)


Izpit lugarskih kaudidatu u Topuskom. Na 9. pr. mj. održan je
kako „Nar. Nov." javljaju u pripravnom lugarskom tečaju umir. šumara


P. A gj i ć a u Topuskom izpit lugarskih kandidata, kojemu su prisustvovali
mnogobrojni odlični kupalištni gosti i više starijih stručnjaka Izpitu sejepođvrglo
svih deset kandidata, koji su polovicom ožujka o. g. počeli polaziti
tromjesečni naukovni tečaj. To su mladići od 20—30 godina, većinom
bivši podčastnici kod vojske, koji su iz raznih krajeva Hrvatske
i Slavonije ili o svojem trošku ili o trošku svojih službodavaca stupili
u tečaj, da steku potrebitu teoretičku i praktičnu naobrazbu u lugarskoj


ŠUMARSKI LIST 7/1902 str. 68     <-- 68 -->        PDF

— 458 —


struci. Kod izpita su sakupljeni gosti uspjeliom upravo ugodno iznenadjeni
bili, te nisu mogli, a da na usta prisutnog šumarnika i upravitelja
otočke imovne obćine g. Sandora Perca ne dadu očita izraza i priznanja
ravnatelju tečaja g. P. Agjiću.


NoTi preparator za naš družtveni šumarski muzej, g. Ivan Nikšić
u Zagrebu (Ilica, palača I. hrv. štedionice), preuzeo je nakon smrti pokojnoga
preparatora narod, zemalj. muzeja Petra Barage, koji je i za
družtv. muzej nadjevao, za nadjevanje ono, što je negotovljeno ostalo,
pa je to i liepo dogotovio. Možemo s toga g. I. Nikšića kao dobroga i
domaćeg preparatora preporučiti i našoj gg. šumarskim stručnjacima,
jer radi solidno, vješto, a i dosta jeftino.


Zrjekradice u austrij. alpinskim predjelima tjeraju i danas
kao i prije svoj pogibeljni zanat. Svaki čas pišu tamošnje novine o sukobima
lugarskoga i lovačkoga osoblja sa zvjerokradicama, a da se često
i u takovim sukobima i oružje rabi, nije ništa novoga. Nedavno je u
Štajerskoj uhvatila žandarmarija kod St. Mihaela čitavu družbu od sedam
glava i predala ju u uze suda u Leobenu. Sve su to posjednici-seljaci
koje ne vuče u lov toliko dobit, koliko lovačka strast. — Pogibeljnije
bio je sukob dvojice nadzirača lova kneza Porcie sa četvoricom zvjerokradica
u knježevskom lovištu, koji su lovili na divokoze. Lovci su
zvjerokradice iznenadili i htjeli ih uapsiti i oduzeti im puške. Dvojica
zvjerokradica umakoše, a dvojica htjedoše da se brane — prem to
kašnje poricahu. Jedan je od lovaca pucao na tu dvojicu šprihom i
ranio ih težko, te je jedan od njih kasnije svojim ozledama i podlegao.
Na sudbenoj razpravi imao se je lovac, tužen zbog prekoračenja samoobrane,
braniti, pa je sud uvažujuć njegove i druga mu navode, kao i
obzirom na njegovo svagda bezprikorno ponašanje, riešio ga obtužbc.


Šljuke u Hrvatskoj legu. U travnju o. g. obavljane su kulturne
radnje u šumi „Graberju" z. z. Dubrava. Dne b. travnja t. g. našao je
lugar Franić u bukovom grmiću na zemlji šljuku na gnjezdu, gdje sjedi
na 4 jaja. On je to mjesto dulje vremena motrio i pazio, da li će se
šljuke izleći. Dne 14. travnja išao je on gnjezdo gledati. Stara bila je
mirna, nu dok ju je htio primiti, prnula je ona u grm, a pod njom je
ostalo troje mladih, a jedno jaje bilo je mućak. Lugar se je udaljio, a
stara je odmah u gnjezdo uljegla. Nakon 8 dana došao je lugar opet
k gnjezdu, ali šljukah nije bilo. Gašo Vac.


Čudo prirode. Jedan lovac u J. gr imao je lovačku kuju, koja
mu je mlade oštenila. Kuja medjutim poginula, a mladi psići ostadoše.
U susjedstvu bila je druga kuja, ali bez mladih, a nije se ni mislilo, da
bi tako brzo mlade imala. Ona slučajno dodje k mladim psićima i brzo
se njima priljubi. Psići mislili su, da im je to majka, pak su — gladni
ŠUMARSKI LIST 7/1902 str. 69     <-- 69 -->        PDF

— 459 —


— tražili mlieka i vukli su ju /.a đpjke, ali uzalud, mlieka nije bilo!
Kuja trpila je to, dok joj niesu dojke do krvi ozliedjene bile, pak je
istom tada psiće ostavila. Gašo Vac.
Ukinu<5e „meriiie" u Srbiji za drva. Srbski carinski tarif odredjuje
pristojbu za vaganje, „merinu" zvanu, za svu onu robu, koja se
imade po težini ocariniti. Pristojba iznosi 10 centima za q. Srbski jedan
zakon od god. 18b9. protegnuo je ovu merinu i na svu ostalu uvoznu
robu, makar da je i prosta od carine ili da se ocarini po m^, te je povisio
merinu na 0 40 dinara za q. Ovom odredbom, koja se u ničem
neda dovesti u sklad sa duhom trgovačkog ugovora, bio je težko pogodjtn
naš uvoz drva u Srbiji, tako da je n. pr. naš uvoz gorivih drva
pao od 1149 q u g. 1898. na 755 u g. 1999. Dne 3. ožujka o. g. izdana
je novela k carinskom tarifu, kojom se prvobitne ustanove opet
restituiraju, pa se od carine prosto robe i od onakove, koja se ocarinjuje
po kubičnom sadržaju, nema odmjeriti marina Ova odredba ne
samo da će opet pogodovati našem izvozu gorivih drva, već će dobro
doći i izvozu gradjevnog drva, pošto su stavke srbskog carinskog tarifa
za najvažnije vrsti gradjevnog liesa ustanovljene po rn^. (Hrv. trg. list).


Agrunie u Italiji. „Hrv. trg. list" piše : Proizvodnja limunova i
naranča zastupana je poglavito u južnoj Italiji i Siciliji. Ona je povećana
od 4.200 mil. komada u saisoni 1900.—1901. god. na 4.430 mil.
komada u saisoni 1901.—1902. godine. Najveći dio uvećane proizvodnje
pripada Siciliji i iztočnim okruzima južne Italije. Sicilija je pokazala
porast od 2893 na 2210 milijuna komada, a iztočni okruži od 73´6 na
117 5 mil. komada. — K tomu nadodajemo, da ova povećana proizvodnja
dolazi donekle i nama u korist, jer se za odpremu agruma rabe drveni
sanduci od bukovine — tavoleti i testoni — a ovo je jedna od glavne
robe, koja se u našim bukvicima izradjuje.


0 naučnom putovanju slušača kr. šumarske akademije zagrebačke
u Gorski kotar, hrv. i austrij. Primorje, o kojem već u
zadnjem broju našega javismo, da će se u lipnju o. g. poduzeti, za sada
na kratko izvieštujemo, da je obavljeno točno polag uglavljenoga putnoga
programa. Izletnici krenuše 8, lipnja na put, a vratiše u večer
dne 17. lipnja natrag u Zagreb. Izletnici bili su svagdje liepo i prijazno
primljeni pače podvoreni od strane slav. ravnateljstva tvornice u Vrbovskom,
a u Mošunju na večeri i a Novom na objedu gosti gospodina
Nikole Sr i će šumskog veletržca i posjednika u Novom-Vinodolskom,
dočim ih u Buzetu u Istri i u Obćini nad Trstom počastilo objedom
u ime vis. c. kr. ministarstva za poljoojelstvo tamošnje c. kr. šumarsko
uadzorničtvo. Vrieme, ako je i bilo dosta kišovito, nije u programu nikakove
promjene prouzročilo, pa ako su izletnici i nešto više od kiše
ŠUMARSKI LIST 7/1902 str. 70     <-- 70 -->        PDF

— 460 —


trpili, nije im s druge sirane dodijavala na Krasu velika vrućina, običajno
već u ovo doba godine. Ovo naučno putovanje, na liojem su izletnici
imali prilike upoznati vrlo raznolike šumske, naročito šumskouzgojne
prilike, a vidjeti i prekrasnih krajeva, dovršilo se je i bez najmanje
neprilike, a na podpuno zadovoljstvo svijuh, na čem budi već
ovime izražena srdačna hvala svim onim, koji su se sa svoje strane
trudili, da izletnicima putovanje što ugodnijim, a poučnijim i zanimivijim
učine. Uz ovogodišnjeg vodju prof. Ivana Partaša i 10 slušača III. tečaja
sudjelovao je na čitavom putu još prof F. Kesterčanek, po Gorskom
Kotaru i Hrvatskom Primorju prof. dr. A. Heinz, dočim su se kod izviđa
oko pošuljivanja i zagradnje bujice Riečice kod Buzeta u Istri pridružili
izletnicima profesori V. Hlavinka i F. KŠandor.


UnoTČivauje odpadaka. Narod je naš dobro promislio, kad je
rekao, da je „bolje umjeti, nego imati". I kad čovjek što ima, a nezna
ciene onome, što ima, kao da ga i nema. A kad je čovjek dosjetljiv,
iztjerat će novaca i iz djubreta, pa će mu i ono vriediti, kao i svako
drugo blago. Možemo reći, da je kod okretnog svieta sve od vriednosti,
a kod neukog ništa ciene nema.


Grad Antwerpen izdavao je godišnje 25.000 franaka, da se izbacuje
izmet , a danas od toga izmeta ima milijun prihoda.


Tvornica konaca u Miihlhauseru ima velike koristi od sap u njače ,
koja bi se inače bacala. Sapunjača se tamo pomieša s krečoro, pa se
onda voda odciedi. da ostane talog, koji se pritiskom zbije u ciglje,
koje se poslie suše. Kad se poslie te ciglje u retorti destiliraju, dobiva
se plin, koji ima tri puta jaču svjetlost od običnog razsvjetnog plina.
Na taj način tvornica ima i jače svjetlo i dva puta više, nego što joj
treba.


Nije ni mala korist od mlieka, kad se s njega skine vrhnja.
Takvim se raliekom satinira papir, pa se od njega pravi tutkalo, koje
ne propušta vodu, zatim prave boje itd.


Ni pare ovi nisu na odmet. Za štetu, koju čine po kućama, plaćaju
rodjenom kožom svojom. Od kože njihove prave vrlo Une rukavice,
a od dlake cilinder-šešire, koji su finiji od onih od dabrova dlake.


A kakve li tek koristi čovjek ima od strugotine! Sve ono, što
odpadne od sjekire, u nas se baca. A u drugom svietu proizvode od tih
odpadaka tristo stvari. Kad se strugotina destilira, dobiva se plin, pa
alkohol od drveta, pa katran, ocatna kiselina i još razna ulja. Od katrana
samog dobiva se opet benzol, parafin, naftalin, karbolna kiselina,
kreozot itd. Kad se strugotina prosije, pa se onaj sitniš raznim Ijepkom
sljepi i zagrivanjem i pritiskivanjem zbije, dobiva se umjetno drvo i
druge materije za preradjivanje. U Parizu od strugotine i krvi prave
ŠUMARSKI LIST 7/1902 str. 71     <-- 71 -->        PDF

— 461 —


crnu i tvrdu neku masu, koja se može isto onako preradjivati, kao i
drvo, a ugladjena liepo se sjaji, pa se može i lakirati i pozlaćivati. Od
strugotina nekih drva prave masu, koja naliči mramoru. Još od strugotina
prave razne vrsti baruta, a kad se zagrije sa sumporom i jednom
vrsti čadja, onda se dobije jeftina, a trajna mrka boja, koja ne izbliedi
ni od kiseline. A već poznato je svakomu, da se strugotine upotrebljavaju
i za slaganje jaja i za djubrenje. Strugotina sa cementom i sadrom
daje masu, koja ne propušta ni toplotu ni hladnoću, te u Americi upotrebljavaju
to u zidu i izpođ poda. Pa i rakiju prave od jelove strugotine.
I kad bi tako redali, ne bi skoro gotovi bili, toliko je stvari, koje
se dobivaju od strugotina.


Nije onda čudo, što profesor Austen kaže: „U kaputu mojem na
svaki način ima dielova od kakve plesne haljine i od košulje kakvoga
osudjenika". Kroz kakve promjene ne prodje svaka stvar! Gas stoji ona
na zlaćanom stolu, čas je tamo negdje na djubretu, a čas je u tvornici
da promieni oblik, pa da se vrati opet u salon".


U sjevero - amerikanskom gradu Worcester (država Massachusetts)
u obćinskom oboru hrane 1800 svinja pomijama i odpađcima iz kuhinje.
To bi sve inače išlo na djubre. Ovako je trošak, što se to iznosi,
godišnje 70.000 kruna, od kojih im 45.000 naknade svinje.


Već ovo, veli „Trg. Glasnik", može nam otvoriti oči, da vidimo,
koliko blaga gubi svaka obćina, koja odbacuje a ne upojrebljava razne
odpadke. Da se u jednom ovećem gradu svi odpadci koristno upotriebe,
donielo bi toliko prihoda, da bi se mogli podmiriti svi troškovi obćinski
i bez nameta na gradjane. Ali se način, na koji se to može izvesti, ne
da izsisati iz prstiju, nego se mora proučiti Zato bi u obćini jedna
osoba morala uzeti samo taj zadatak preda se, da prouči, kud se metnu
svi odpadci iz kuća, i na koji bi se način mogli oni koristno upotriebiti.
Pitanje je to važno i sa higijenskog i ekonomskog gledišta.


Ruski (Iržav. nadšaiuari na naučnom putovanju. Koncem pr.
mj. stigli su ovamo u Hrvatsku nadšumari gg. Nikola Dimitrijević Souchodski
iz Voronežke i Nikola Ivanoff iz Jekaterinoslavske gubernije,
koje je carska ruska vlada izaslala u Njemačku i Austro-Ugarsku
da prouče šumarske prilike, naročito da se upoznaju sa uzgojem tirasta
i načinom unovčenja hrastovine na panju, kakav je običajan u nas.
Putnici, koji su već dva mjeseca na putu, desili su samo jedan dan u Zagrebu,
razgledali prostorije šum. doma, akademije, muzeja i t. d. a bili
su i u Božjakovini, te im se je sve to vrlo svidjalo, odputovali su odma
u veče put Vinkovaca, da se u tom kraju, koji je prava pravcata domovina
hrasta, upoznaju sa svim onim, što im je ponajglavnija svrha naučnoga
puta bila.