DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1902 str. 3     <-- 3 -->        PDF

´iina^^iM Eif«


Br. 7. u ZAGREBU, 1. srpnja 1902. God.XXVI.


Dvrstbina oglasa: za 1 stranicu 16 K.; za ´/a stranice 8 K.; za Vs stranice
5 K. 20 fil.; za ´A stranice 4 K. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


I f´ Adolfo Danhelov8ky. I


Dne 27. svibnja o. g. preminuo je —- kako ved u zadnjem
broju javismo — u visokoj dobi u Beču umirov. ravnatelj dobara
Valpovo i Dol. Miholjac AdolfoDanhelovskj, najodličniji
veteran našega domadega šumarstva, jedan od uglednih
i uvaženih ličnostih naše struke u obde, a ved od godine
1881. začastni član našega hrvat.-slavon. šumarskoga družtva.
Adolfo Danhelovsky poriekla je poljskoga, a rodio se je


8. lipnja 1825. u Selly-u u baranjskoj županiji u Ugarskoj,
gdje mu je otac, Ivan Danhelovskj, bio tada šumarom. Nu
još kao dječarac došao je Adolfo Danhelovskj u Dolnji
Miholjac u Slavoniju, koja mu je postala ne samo zavičajem,
ved i pravom domovinom. U Dol. Miholjcu polazio je Dan helovsk
y pučku školu, a u Osieku gimnazij, dočim je šumarske
nauke svršio u glasovitoj akademiji u Mariabrunu kraj
Beča. Kao sinu šumara omilila je Danhelovskomu priroda
ved od najmladjih dana ; želja ga je vukla da bude, kao i otac
mu, šumarom. Uz veliku ljubav k šumarstvu, marljivost i osobiti
dar, ne samo da je Danhelovskj postao dobrim, ved
upravo izvrstnim šumarskim stručnjakom i u kasnije vrieme
pravim ponosom našega domadega šumarstva. Ved sa 22 godine,
odmah iza svršenih nauka, stupio je Danhelovsk j u
službu vlastelinstva Valpovo i Dol. Miholjac, dobara baruna
Gustava Prandau-a i imenovan je u toj službi t. zv. »Waldbereiterom
«. Tomu svojemu vlastelinu i vlastelinstvu posvetio


ŠUMARSKI LIST 7/1902 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 394 —


je Danhelovsk j sve svoje duševne i tjelesne sile, svu svoju
vanrednu i nada sve uspješnu radinost Osobitu pomnju posvetio
je Danhelovsk j šumsko-trgovačkim prilikama; njemu
se ima pripisati u prvom redu umna i unosna eksploatacija tamošnjih
hrastika, od kojih je to ogromno vlastelinstvo već milijune
ubralo, a još i danas ubire. Osobitim sposobnostima
Danhelovskoga pripisati je, da je već g. 1850. imenovan
vlastelin, šumarnikom u Dol. Miholjcu. Uza sav svoj službeni
posao, počeo je Adolfo Danhelovskj doskora i na književnom
polju raditi. Time je svratio na sebe i na svoje djelovanje
pozornost austrijskih šumara, medju kojima je daljnim
svojim književnim i praktičnim radom postao uvažena i ugledna
ličnost. Adolfo Danhelovsk j izdavao je svoje studie večinom
na njemačkom jeziku, da budu ta djela i širokim čitalačkim
krugovima pristupačna, a da su se ti krugovi njegovim publikacijama
doista obilno i služili, najbolji je dokaz, što su
nuždnima postale i nove naklade pojedinih mu djela. Osobito
je došao Danhelovsk j na glas svojim djelom : »Abhandlung
iiber die Technik des Holzwaarengewerbes in den slavonischen
Eicheuvfaldern«, koje je postalo gotovo od epohalne važnosti.
Svojom pako brošurom »Prinos poviesti šumskoga katastra« najviše
doprinesao k tomu, da je preveliki porez na šume umanjen.
Mi to samo nuzgredno spominjemo, jer je o svem tom obširnije
pisano u našem »Šumarskom listu« br. 6. od g. 1885.,
u kojem je donesena prigodom šestdesetgodišnjice Danhe lovskoga
, kao tadanjeg svečara, na čelu lista njegova slika
i potanka biografija. Osobito stručno znanje i vrline Danhe lovskog
a uvažavale su se kasnije obdenito; konsorcij, koji
je smjerao kupiti šume krajiške investicionalne zaklade, ponudio
mu je mjesto ravnatelja uz sjajna beriva, nu Danhelovsk j
radje je ostao vjeran svojemu vlastelinu preuzv. gosp. Gustavu
barunu Prandau-u, koji ga je istim odštetio i imenovao ravnateljem
svojih ogromnih imanja. U tom je svojstvu D a n h elovsk
j pošao nakon 41-god. uspješnoga rada u mir, te se
nastanio u Beču. Adolfo Danhelovsk j i nakon svojega umirovljenja
ostao je šumarskoj struci odan sve do svoje smrti,
ŠUMARSKI LIST 7/1902 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 395 —


te su se njegovi savjeti i kasnije tražili i uvažavali. Uz svoju
krepku konstituciju doživio je Danhelovsk j liepu starost,
nu volja Previšnjega Tvorca odazvala ga je u dobi od gotovo
77 godina na vječni pokoj, te je u Bečn, gdje je umro, i sahranjen.
Odličnom i uzornom šumarskom stručnjaku i začastnom


članu našega hrv.-slavon. šumarskoga družtva Adolfu Danhe lovskom
u kličemo:
Vječna Ti slava i spomen!
Uredn i čtvo.


K poznavanju sječivih hrastovih šuma slavonske
Podravine.


Priobćuje vlastelinski nadšumar Stjepan pl. Hankoiiji.


(Svršetak).
Obzirom dakle na razne promjere debala upotrebljivale su
se za proračunavanje vriednosti surovine, t. j . drva na panju i
razne ciene, jer su sortimenti odgovarajući raznim promjerima
od različite vriednosti.


Kad su se još i razne ine okolnosti, koje na to uplivaju,
uzele u obzir, kao: zdravstveno stanje drveća, razna tehnička
mu svojstva, poglavito kalavost i t. d., te onda obračunali svi
važniji izdatci, dok se dodje do proizvoda gotovog sortimenta,
koji ima predpostavljenu »poznatu<^ tržnu cienu, kao što su to:
proizvodni i transportni troškovi, provizija, poduzetna dobit,
kamati i t. d., moglo se je doći do toga, da se ustanovi ciena
suro vini.


Ove su ciene bile u raznim šumskim sastojinama nešto
i različite, poglavito s razloga, što transportni troškovi niesu
jednaki.


U izkazu IV. izkazane su te ciene kod pojedinih drvnih
sortimenata i u svakoj šumi, a ujedno je izračunana njihova
procjenbena vriednost na temelju podataka sadržanih u sliededem
izkazu III.