DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 37     <-- 37 -->        PDF

- 347 —
posjednika leže, dok na protiv u sredini naših šuma, pa ih
transport vrlo jeftino stoji.


No mi ne mislimo nikako mjestnim prilikama naše mišljenje
podkrepiti, ved naprosto iznašajud ove redke pošli smo
sa stanovišta svih šumo-posjednika, pa, imajući pred očima njihove
interese, mislimo da su trebali svi zajednički u svoje
vrieme osnivanju navedenih tvornica više pažnje obratiti.


Držimo ali, da još nije prekasDO pokušati propušteno namaknuti,
sve dotle dok imademo starih sastojina, koje pred
hvatom sječi moramo. Pa kako imamo usljed toga i hrastovog
odpadka više nego što ga za vlastitu potrebu trebamo, mislimo
da je i vriedno o tome razmišljati, da li hrastovi odpadci imaju
danas veću vriednost nego li prije, kad tvornica za proizvadjanje
tanina još bilo nije, pa prema tome bili i koristno bilo
prodajnu im cienu povisiti. J. M . . . ć.


Dva odgovora


nadšumara J. Metlaša.
U broju 9. i 10. »Šumarskog lista« za god. 1901., izašla
je radnja »O lugu i lužnjaku« od B. H., a u prosinačkoj
svezci iste godine članak »Kako postaju naši suvarevi« ? od J. M.
Radostno se mora pozdraviti svako nastojanje, koje ide
za tim, da se mnoge još posve neobjašnjene pojave glede naših
hrastovih šuma osvjetle, jer je to predmet od velike važnosti


— pa baš zbog te važnosti i zbog toga, što se sa nazorima
razvijenim u spomenuta dva članka ne slažem, rada sam, da
na njih odgovorim*. Koliko će mi to za rukom poći, drugi će
ocieniti, a ja ću biti zadovoljan, ako se o tom povede obširnija
diskursija, kojom bi se mnoga tamna točka osvjetlila.
* Kada sam ovu moju radnju bio već djelomično dogotovio, izašao je u
aprilskoj svezci „Š. 1." odgovor g. R. Rukavine na članak „Kako postaju suharevi"
i to onaj dio članka, gdje se preporuča način, da se sušenje preprieči. Kako su i
moji nazori sa ovim odgovorom slični, odnosit će se moja radnja više na ueodgovoreni
dio članka.
*
ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 348 —


I. „0 lugu i lužnjaliu".
Pisac je odmah na početku članka postavio dva pitanja:


1. »Zašto u našim lugovima ne uspjevaju kadkada lužnjakove
kulture, premda su u njima prije sječe bili hrastovi pravi
gorostasi ?«
2. »Kaku da uzgojimo na takovim mjestima novu lužnjakovu
šumu, bud naravnim bud umjetnim načinom?«.
Pitanja su ova vrlo liepo stilizovana i g. pisac trudio se
tekom svoje radnje, da na njih odgovori, no ja ču se odmah
na početku izjasniti i reći, da držim, da mu to nije pošlo za
rukom, jer je obcenito uzeto, naišao na krivi trag, tražeći uzroke
neuspjeha lužnjakovih kultura, pa idući tim tragom, došao
po mom skromnom mišljenju i do krivih zaključaka, kako da
u takovim predjelima ipak uzgojimo hrastovu šumu.


Resume čitavog članka g. B. H. kao odgovor na gornja
dva pitanja jest ovaj:


Ad 1. Zavedenjem oplodne ili čiste sječe na podvodnom
terrainu odstranili smo stara stabla, koja su stagnirajuću vodu
transpiracijom u kolanje postavljala i tlo osušila do potrebne
mu svježosti, te će uslied toga voda stagnirati. Bilinski pak odpadci
raztvaraju se nepodpuno u stagniranoj vodi, te se tim
stvara čretni humus, a na ovom hrastov žir ili se uspljesnivi^
strune, ili ako i naklija, to odmah i ugine, jer nema uvjeta za
život.


Ad 2. Da se ovim uzrocima doskoči ne bi po mnienju
piščevom pogriešili, kad bi poplavi izvržene šume proglasili zaštitnima,
te nadodaje :


a) Gdje se odvodnja ne bi rentirala, trebalo bi zavesti
prieborne sječe.


b) Nizka i srednja šuma takodjer uspieva dobro ondje,
gdje voda stagnira, premda iz drugih razloga ne preporučuje
ovu vrst gospodarenja


c) Da treba provesti odvodnju, gdje bi se to rentiralo^
ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 39     <-- 39 -->        PDF

-- 349 —


Naprvo sam iztaknuo obdemto, da se sa ovim tvrdnjama
ne slažem, a sada cu priedi na analizovanje cieloga članka.


C.ela radnja »O lugu i lužnjaku« prenapunjena je teoretskim
razlaganjima. Gosp. pisac uložio je mnogo truda, te nam
obširno opisao hrast lužnjak sa anatomskog, morfološkog i fiziološkog
gledišta. Članak je bez sumnje namienjen šumarskim
strukovnjacima, pa je ovako obširan opis bio suvišan. Bilo bi
dovoljno, da je g. pisac iztaknuo glavne momente, koji se na
siže (sujet) njegove radnje odnose kao podkrepljenje svojih
tvrdnja, pa neka bude uvjeren, da bi ga oni, kojima je članak
namienjen, mogli razumjeti.


Trebao nam je nadalje iznjeti više primjera iz prakse i u
obče razmotriti ono, što se u praksi opaža, pa bi samoj stvari
bilo mnogo više pomoženo. Iz tih razloga ne du se obazirati
na cjelokupno teoretsko razlaganje nego samo na one momente,
koji su sa samim predmetom u svezi.


Govor je o sumama izvrženim poplavi i postavljena pitanja
i odgovori imali bi vriediti zk ovakove šume.


Držim, da je gosp. pisac ovdje suviše daleko zašao, jer je
svoju studiju 0 jednom ili dva primjera kod križevačke imovne
obćine (šumski predjel Drljež i veliki Jantak) protegnuo na sve
poplavne šume.


Pod poplavnim šumama razumjevaju se obično u prvom
redu šume Posavine u bivšoj vojnoj Krajini, koje su upravo
najvrednije šume naše otačbine. Ove su šume danas vlastničtvo
imovnih obćina (II. banske, gradiške, brodske i petrovaradinske),
te kr. šumskog erara i investicionalne zaklade, a pružaju se
od Lonje pa do blizu Zemuna i zapremaju prostor do blizu


300.000 jutara.
Sav ovaj ogromni prostor izvržen je manje više poplavi
rieke Save i njezinih neposrednih i posrednih pritoka i opaža
se sad u većoj sad u manjoj mjeri, da na mnogim mjestima,
gdje su bile liepe stare hrastove eastojine, mlade hrastove kulture
nisu uspjele.


Da je g. B. H. svoje tvrdnje protegnuo samo na pojedine
slučajeve i za te pojedine slučajeve, koji će u ostalom biti
ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 350 —


prilično osamljeni, iznio svoje predloge, mogli bi se ti predloži
i uzeti u razmatranje, ali kako je on to protegnuo na poplavne
šume u obde, gdje se voda znade duže uzdržavati, te time
svoje nazore generalizovao, mora se na to odlučno odgovoriti.


Istina je, da transpiracija biljaka igra obzirom na kolanje
vode veliku ulogu i da je množina te transpirirane vode velika,
no da se pri tome uzmogne ocieniti upliv transpiracije na
vlagu tla u svakom pogledu, mora se imati na umu njegov
položaj, sastav kao i terenski odnošaji.


Gosp. B. H. uztvrdio je, da ee odstranjenjem starih stabala
tlo uslied na razne načine pridošle vode postati toliko
mokro, da će se na njem žir upljesniviti i iztrunuti ili u najboljem
slučaju naklijati, ali ipak uginuti. Nema sumnje, da se
ova tvrdnja´ odnosi na najgornji sloj tla, jer se hrastov žir u
ovom sije.


Da promotrimo u koliko je ova tvrdnja temeljita obzirom
na naučna izpitivanja različitih strukovnjaka.


Bez sumnje, da će od sve vegetacije šuma najviše transpirirati,
jer je intenzivnost transpiracije ovisna o veličini površine
transpirirajučih organa, a to je kod šuma listnjača lišde,
kojeg ima u vedoj množini, nego li sličnih organa kod drugih
biljaka i koje ima nekoliko puta toliko veliku površinu, kao
što su ona tla, na kojoj dotična suma stoji. Premda su izpitivanja
u tom smjeru samo u malom provedena i onda po tom
obdeniti zaključci izvedeni, slažu se mnogi u tome, da de šuma
za vrieme vegetacije transpirirati po prilici 5,000.000 kg. vode
na jednom hektaru. Ovo bi bio vodeni sloj od 50 mm. debljine.
S druge strane uzima se, da za vriemn vegetacije u
srednjoj Evropi padne na zemlju oborina u iznosu od 2—3 ´j^
milijona kg., a preko čitave godine oko 5 mil. kg., od koje
množine polovica nestane bez upliva regetacije.


Pisac ovih redaka nije u svojoj duši uvjeren o preciznosti
ovih brojeva, ali se ipak iz njih može zaključiti razmjer oborina,
koje u tlo dospiju, te množine vode, koju je vegetacija
u stanju transpirirati.
ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 351 —


Po Schubleru iznaša množina biljkama transpirirane vode
dva puta toliko, koliko izhlapljuje površina vode, koja je jednaka
površini na kojoj biljke stoje, a po Ebermajeru izhlapljuje
kapilarno nasićeuo tlo isto toliko, koliko i voda, dakla
ovakovo tlo polovicu transpirirane vode. Uzmimo sada u obzir
kao što je napried spomenuto, da šuma može po hektaru transpirirati
5,000.000 kg., nadalje, da popriečno padne godišnje
isto toliko oborina, od koje množine samo polovica ostane za
transpiraciju, to je kapilarno zasićeno tlo izhlapljivanjem u
stanju takodjer staviti u kolanje sav preostatak oborine, dakle
izvršit će onaj isti zadatak, koji je i šuma transpiracijom izvršila,
ne bi dakle od oborina preostalo vode, koja bi na tlu
stagnirala.


Nu ovaj će račun za naš predmet pretrpjeti još mnoge
modifikacije. Naše stare hrastove šume dosta su slaba sklopa,
te je tlo izpod starih stabala pokriveno vegetacijom, pokrovom
od trave. Uklonimo li stara stabla, ostaje ipak vegetacija, koja
i ako ne može transpirirati toliko vode, kohko sa starim stablima
zajedno, ipak može više nego golo tlo. Ovo pak posljednje
samo je prema već rečenom u stanju izhlapiti na tlo
dospjelu množinu oborina, a kad je na tlu ma i niža vegetacija,
onda se može postaviti u kolanje još i više vode, nego što je
tlo od oborina dobiva.


Ako li dakle na nekom mjestu stagnira voda poslie sječe
starih hrastova, morala je stagnirati i prije, a kako hrast u
stagniranoj vodi mora uginuti jasno je, da je stagnacija pojava
novijeg datuma t. j . posljedica nekih posebnih uzroka iz novijeg
doba, jer da je od vajkada, ne bi se hrastovi mogli tu
odgojiti. Transpiracija i ako daje u vazduh više vode nego
jednostavno izhlapljivanje tla, ipak nije u stanju postaviti u
kolanje svu prekomjerno nadošlu vodu.


Na nepropustivom pak tlu dospije vrlo malo vode u dublje
slojeve, pa usljed toga može se jednostavnim izparivanjem tla
više vode pretvoriti u vodenu paru, nego li transpiracijom na
tom mjestu nalazeće se šume. Voda naime nije ni dospjela u
ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 352 —


vedoj mjeri do žilja, što je preduvjet za jaču transpiraciju.
Slično se opaža i kod tla, koje je jako propustivo.


Ne treba smetnuti s uma ni to, da u rano proljede dok
šuma još nije izlistala, obično duvaju vjetrovi. Ovi vjetrovi
pospješuju izhlapljivanje golog ili samo nižom vegetacijom
obrasloga tla, pa ga više puta u gornjem sloju posve izsuše.
U šumi pak, gdje vjetar nema ni u daleka toliko upliva, ne
može se tlo toliko osušiti, a kako drveče u to doba ne transpirira,
nema faktora, koji bi osušenje šumskog tla prouzrokovao.
Tlo je dakle u rano proljeće u šumi bezuvjetno vlažnije nego
li na otvorenom prostoru, pređpostavljajuci inače iste okolnosti.


Ostavimo medjutim na stranu teoretska razlaganja, pa se
povratimo za čas u Šumu. Stare naše hrastove sastojine sieku
se čistom sječom (uz predhodnu predzabranu ili bez ove) pa
vidimo, da na tim mjestima nisu nastale močvare. Ako pak
hrastove kulture mnogo puta nisu uspjele bit će im drugi
uzroci 0 kojima ću docnije govoriti.


Mi govorimo o šumama, koje leže u području rijeka, te
su izvržene njihovoj poplavi, u koje dakle osim oborina dolazi
daleko veći dio vode iz rieka i potoka, koje poplavu prouzročuju.
Premda kažemo za ove šume, da leže u ravnici, ipak
to tlo nije posve horizontalno, nego ima viših i nižih mjesta.


Najveći dio poplavom nadošle vode izteći će opet na isti
način, na koji je i došao, ali će jedan dio vode ostati na onim
nižim mjestima, koja imadu kotlinast oblik.


Ovakovih nižih mjesta imademo tri vrsti:


1. takovih, na kojima voda leži samo kraće vrieme i koja
su šumom obrasla.
2. takovih, na kojima voda sad dulje, sad kraće leži
prema tome, da li je godina kišovita i poplavna ili sušna; na
ovim mjestima nema šume, osim može biti po gdje koji zakržljali
jasen ili vrba.
3. takovih, na kojima vode obično nikada ili samo u
rietkim posve sušnim godinama nestane. Ovo su močvare i
posve naravski, takodjer bez šume.


ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 353 —


U praksi se može osvjedočiti, da se uvale prve kategoriji
ne će pretvoriti u močvare, ako se stara stabla i čistom
sječom uklone Oborinama nadosla voda pretvori se opet u
vodenu paru izhlapljivanjem i transpiracijom trave, koja tlo
pokriva; isto to biva i sa onom vodom, koja je iza poplave
zaostala. U glavnom može se uzeti, da voda na ovim mjestima
samo nešto duže zaostoje nego na ostalim uzvišenijim mjestima
i to obično u rano proljeće i da ta voda nema onih štetnih
posljedica za žir, kojih se g. B. H. boji, naime, da ovaj popljesnivi
i istrune.


Za uvale druge kategorije rečeno je, da na njima nema
hrastova, a može se uztvrditi, da ih nikada nije ni bilo. Sa
drugih uzvišenijih mjesta slivena oborinska ili poplavom dospjela
voda zadržaje se u uvalama obično duže vremena, no
preko ljeta presahne. Ova mjesta izgledaju ljeti kao neki pašnjaci,
te se nikako ne mogu ubrajati medju »čretišta«. Znam
više primjera, gdje su se ovakove nizine zasijale, ako je jesen
bila suha. Dogadja se, no može biti u više godina jedanput,
da su te nizine i u proljeće bez vode; u tom slučaju nikne
žir, no mlada se biljka ne može držati, jer još iste ili druge
godine nadodje bud uslied kiša bud uslied poplave u ljetno
doba voda, koja se upari i mladi naraštaj unište.


Iz rečenoga vidi se, da se i ovdje tlo može osušiti bez
transpiracije starog drveća i da na tom zemljištu nije t. zv.
čretni humus. Ako se ovakove bare kanilizuju i na njima
žir posije, uspjeva mlada krastova kultura vrlo liepo, jer voda,
koja poplavom nadodje i brzo ode, ne škodi pomlatku. Za
ovo imamo liep primjer u t. zv. Račanskoj bari luga Smogve
kod petror. im. obćine i još nekim kanalizovanim barama.


Da se dakle nizine druge kategorije pošume, jedini je liek
kanalizacija.


O močvarama, spomenutim pod trećom kategorijom moglo
bi se obzirom na pošumljenje prema okolnostima može biti
govoriti samo onda, kad bi se obeežne radikalne kanalizacje
provele.
ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 354 —


Gosp, B. H. naveo nam je za podkrepljenje svoje tvrdnje,
da tlo uslied čiste sječe može postati močvarno, šumski predjel
Drljež kod križ. imov. obćine.


Posve mi je nepoznat taj kraj, ali iz opisa g. pisca razabire
se, da nizinu Drlježa zatvara s jedne strane strma kosa,
s druge strane od same nizine uzvišenije obale potoka Česme
i Sredske.


Za ovakav predjel ima vrlo mnogo momenata, koji bi kao
uzroci stvaranja močvarnog tla mogli doči u kombinaciju.


U koliko će se voda zadržavati u tlu, zavisi u prvom
redu 0 sastavu njegovih [gornjih i dolnjih naslaga te o njihovoj
propustivosti za vodu, zatim o samom položaju naslaga.
Nepobitno je, da je tlo u primjeru g. B. H. u ovom pogledu
istih onih svojstava kao i davno u prošlosti, no može biti, da
su na samoj susjednoj kosi nastupili drugi odnošaji, koji su
uzrokom, da u nizinu dopire više vode. Mogu se složiti s tim
da tlo može u pojedinim slučajevima omočvariti, ako se šuma
na njemu posiječe, no ovakovo je tlo već i prije moralo biti
jako vlažno, pa po svoj prilici, da na njem i prije nije bio
hrast osobito zastupan, baš uslied te prevelike vlage.


No uzmimo slučaj, da tlo dobiva podzemno svoju vodu
(Grundwasser) odozdo ili sa strane, pa još osobito, ako ta
voda dospije u naslagu tla povrh žilja drveća, onda ovo tlo
može omočvariti baš onda, ako je obraslo šumom, jer stelja i
sjena stabala zaprečuje izhlapljivanje ove vode.


U 12. broju »Š. 1.« od g. 1900. napisao je pisac ovih
redaka člančić, pod naslovom : »Nekoliko rieči o našim predzabranama
«,


Gosp. B. H, dotakao se u nekoliko ovog člančića pa
veli: »Postavimo li premisu, da ona (t. j . voda) danas dolazi
u većoj mjeri, potražimo li joj uzroke, doći ćemo do rezultata
da smo zlo gospodarili, jer smo zaveli na takovim mjestima
oplodnu i čistu sječu, gdje je nismo smjeli zavesti, da nismo
sve uzeli u obzir, što bi bili morali na umu imati kod zavedenja
gospodarenja, i da nam je zakon o vodnom pravu bio
tudj«.
ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 45     <-- 45 -->        PDF

- 355 -


Izvadjajudi iz svojih premisa zaključke protegnuo ih je


g. pisac, kao što sam već spomenuo, na poplavne šume u obće,
a napried je spomenuto, koje se šume obično razumievaju pod
poplavnim šumama.
Ne slažem se s tim, da je danas u našim šumama više
vode zbog zavedenja oplodne i čiste sječe (u posavskim šumama
i nema oplodne sječe u pravom smislu rieči); onaj visak oborina,
koji nakon odstranjenja stabala na tlo dospije, a prije se
na lišdu zaustavio i direktno izhlapio, ne može se ovdje uzeti
u obzir kao faktor od neke važnosti.


Ostajem pri tom, da su poplave danas češde, vede i dugotrajnije,
nego nekada, te sam podpuno uvjeren, da su tome
glavni uzroci oni, koje sam u svom citiranom člančidu spomenuo.
Abstrahirajudi sve, što je o tom pisano i dokazano, može
se to čuti iz žive knjige, iz usta starijih Posavaca, a tko živi
ili je živio u Posavini, može se i sam osvjedočiti.


No 0 tome je i pisano.


Gosp. K. Tomac, u svojoj knjizi »Uzroci poplava u gornjoj
Posavini« veli odmah na početku: »Zalostna je doduše istina,
da su se tečajem zadnjih dvaju decenija, kako je to Wex dokazao,
povedali visoki i snizili mali vodostaji i da se isti češće
ponavljaju, dočim srednji vodostaji sve to rjedji bivaju«.


Uzroci tih pojava, koji se u Posavini pojavljuju, jesu
sliededi:
»1. Devastacije šuma u području Save u susjednoj vojvodini
Kranjskoj i Štajerskoj«.


»2. Pomanjkanje dobro udešenih i na zgodnih mjestih sagradjenih
pregrada ili inih gradnja u bregovitih predjelih Save
i njezinih pritoka«.


»3. Regulisanje rieke Save u gornjem joj toku«.


»4. Priticajem vode u rijeku Savu i njezine pritoke povodom
odvodjenja za kulturu opredieljenih zemalja«.
»5. Zagatanje poplavnog obsega Save«.
Malo dalje nastavlja:
»Veoma velike oborine, koje osobito u prolječu i jeseni u


području Save i Kranjskoj padaju, prouzrokuju veoma velike
ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 46     <-- 46 -->        PDF

- 356 —
poplave, koje najvedom brzinom k nama dolaze te koje u
gornjem svom toku sobom donose velike množine oblučja,
šljunka i t. d., koje se u pomanjkanju na zgodnih, mjestih
postavljenih pregrada zaustavljati ne može, te ovako gornji dio
Save zamuljuje«.


Kad sam spomenuti svoj člančid pisao, nije mi bila poznata
ova knjiga g. Tomca, već sam rekao ono, što sam živeći
u Posavini morao opaziti.


Isto tako, nije mi onda bio poznat članak obde poštovanog
i uvaženog strukovnjaka g. Josipa Kozarca, koji je pod naslovom
»K pitanju pomladjivanja posavskih hrastika« izišao u


II. sveze! »Š. 1.« od g. 1886.
Službujući u istom kraju, rekao je g. Kozarac na jednom
mjestu u tom svom članku izmedju ostalog: »Hrastici su jur
prestari, a da bi mogli obilno uroditi, povodnja učestala svakom
godinom, vrieme samo posta nekako abnormalno bez pravoga
prelaza od jedne godišnje dobe u drugu, više mokro i studeno
nego li suho — sve momenti nepogodni pomladjivanju«.


Fakt je dakle, da u posavske šume, naročito one od Lonje
do blizu Broda dolazi danas više vode, nego nekada, česte
poplave su upravo nesreća za onaj kraj, pa su s toga s mjerodavnog
mjesta i poduzete obsežne mjere, da se tome na
put stane.


Jezgra svega, što je ovdje rečeno, bila bi ovo: Neuspjevanju
hrastovih kultura u poplavnim sumama nije uzrokom
zavedenje čiste sječe. Tlo može u pojedinim slučajevima uslied
čiste sječe djelomično omočvariti, ali je već i prije moralo biti
jako vlažno ; nu na takovom tlu nije niti prije moglo biti hrastova
baš zbog te pi´evelike vlage. U današnje doba češće su
veće i gugotrajnije poplave.


Iz ove kratke rakapitulacije sliedi, da predloži g. B. H.
kako da se hrast u poplavnoj šumi ipak održi, počivaju na
krivoj predpostavci. Da priedjemo na te predloge.


Onome, tko pozna naše poplavne hrastike, pa čuje, da bi
ih trebalo proglasiti zaštitnim šumama i uvesti priebornu sječu,
ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 357 —


ukazuje se u mislima nedogledna perspektiva posljedica, koje
bi taj korak sobom povukao.


U današnje doba izbjegava se prieborna sječa i ostavlja
se samo ondje, gdje je to prijeka potreba Kod naših šuma
ne može o tom biti govora. To je pitanje konačno ved riešeno.
Od dobrih strana prieborne sječe moglo bi se kod šuma u
ravnici spomenuti jedino to, da se priebornom sječom dobrota
tla bolje sačuva, no kad poznamo bogatstvo tla naših šuma,
odpada i to.


Naprotiv ukazuju nam se hrdjave strane prieborne sječe
u svoj svojoj veličini. Kod hrastovih šuma glavna nam je
svrha, da postignemo čim veči postotak tehnički sposobnog
drveta. Abstrahirajući to, da će taj procenat po svoj absolutnoj
veličini biti veći u sumama, koje su postale čistom
sječom, koje su dakle bile u mladosti u gustom sklopu, a
kasnile razumno proredjivane, mora se uzeti u obzir još i taj
vrlo važni momenat, da je samo u takim šumama moguče odgojiti
stabla osobito povoljnih dimenzija, stabla pune, čiste i
pravne deblovine, a suvišno je i govoriti o velikoj razlici tržnih
ciena kod raznog tehnički sposobnog drveta.


Posve je jasno nadalje, da se hrastovo stablo, koje je u
mladosti oštećeno, ne može natjecati s onim, koje je od toga
ostalo poštedjeno, a to su upravo neizbježive posljedice prieborne
sječe. Koliko li je fališuih starih hrastova dobilo klicu
bolesti još u mladosti, pa im i vriednost zaostaje daleko za
zdravima.


Mora se dodati još i to, da hrast ne voli sjenu, a kod
prieborne sječe bit će on velikim dielom svoga života u sjeni
što mu ne može biti od koristi.


Konačno se mora iztaknuti još jedan vrlo važan uzrok,
sbog koga bi bilo vrlo teško uvesti priebornu sječu kod imovnih
obćina, a to što su imovne obćine obterećene servitutom paše
i žirovine. Prieborna sječa značila bi gotovo isto što i vječita
branjevina, a to se obzirom na iztaknutu činjenicu ne može
provesti kod imovnih obćina.
ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 358 —


Sa ovo nekoHko rieči, što sam o priebornoj sječi rekao
nisam kazao ništa nova, no morao sam se toga ovdje dotaknuti
radi predmeta, o kom se ovdje razpravlja.


Pitanje načina gospodarenja za hrastove šume u nizini
riešeno je ved u korist oplodne ili čiste sječe.


U Njemačkoj literaturi vodila se polemika o priebornoj i
oplodnoj i čistoj sječi, pa je vriedno spomenuti polemički napisanu
knjižicu: »Planterwald oder schlagweiser Hochwald« od
Hermana Fiirsta.


Pisac članka »o lugu i lužnjaku« veli nadalje: »Nismo
li tu sječu, (t. j priebornu) zatekli u našim lugovima? Svakako
stoji da jest i jedno i drugo. Zašto da je onda napuštamo ?«


Nisam posve na čisto s tim, koji bi se momenat imao
smatrati onim, kad smo priebornu sječu zatekli, nu uzeću, da
je g. B. H. tu mislio ono doba odkada su se naše hrastove
šume počele bolje uredjivati, odnosno, od kako je hrastovina
dobila cienu na tržištu i šume se počele sječi u većoj mjeri.
Ako je to mislio, onda ne ćemo morati ići daleko u prošlost
kakovih četrdeset do petdeset godina i po tom su dakle prije
40—50 godina zatečene liepe hrastove šume, uzgojenom priebornom
sječom.


Po Heyerorovoj su definiciji prieborne šume takove, u
kojima se nalaze medjusobno izmiešana stabla najrazličitije starosti,
visine i debljine, te kod kojih je gornji sklop krošanja
više ili manje nepodpun. Ovakav izgled šume posljedica je
sječe, koja se po izvjesnom principu obavlja.


Pa jesu li ti hrastici bivše Vojne Krajine, koji zapremaju
toliki grdan prostor, prije 50 godina izgledali ovako ili makar
približno tako? Sigurno nisu.


Je li potreba prijašnjih generacija na hrastovom drvu
bila tolika, da se na tom grdnom kompleksu mogla provadjati
i najprimitivnija prieborna sječa? Sigurno nije. Na protiv,
znamo, da su te šume i prije 50 god. bile prestare, pa ako
su pojedini individui medju sobom bili i različite starosti, ipak
nije medju njima bilo stabala glavne sastojine izpod, recimo
ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 359 —


100 godina. Potrebe nekadašnje krajiške uprave kao i potrebe
pravoužitnika podmirivane su ponajviše u šumama bliže sela,
pa baš te šume ne pružaju osobiti izgled. Nu ni ta sječa ne
može se nazvati priebornom.


U koliko su se šume u ovom stoljedu u bivšoj Krajini
pomladjivale, bilo je to većinom umjetnim načinom i to u
brazdu pod plug ili pod motiku, što se i danas na mnogim
mjestima razpoznaje. Stari ljudi znadu o tom pripoviedati, a
to nam svjedoči i jednolična starost tih šuma. Pa upravo sastojine
tih dobnih razreda vrlo su liepo uspjele, mnogo bolje,
nego one iz novijeg doba naravnim pomladjivanjem, o čem de
biti govora malo niže.


Kako su postale današnje prestare sastojine, nisam mogao
naići, da je što o tom pisano, a po svoj prilici da i nije ;
priroda je tu učinila svoje, a čovjek vrlo malo.


Velike dimenzije i osobita kvaliteta današnjih prestarih
hrastovih šuma ne može biti dokazom, da je to uspjeh sa
gospodarstvenog gledišta obzirom na današnje okolnosti. Svi
faktori koji su sudjelovali pri postanku njihovom bili su nekada
bez vriednosti, pa je za nas posve irelevantno, koliko je
vremena trebalo, da su te šume postigle gornja svojstva. No
danas je drugačije. Oni faktori imadu vriednost i mi sada ne
možemo šumama ostavljati više stoljeća vremena za njihov razvitak.
Mi tražimo rentabilitet šume, a o rentabilitetu hrastika,
kojima bi se ostavljala starost zatečenih hrastovih šuma, ne
može biti govora.


Izgled dakle današnjih starih hrastovih šuma ne može
nas poticati, da na iati naČin odgajamo nove.


Treba da se obazremo još na tvrdnju g. B. H., da na
srednju i nizku šumu ne djeluje ubitačno stagnirana voda, dapače
da će mladice, potjerane iz panja, veoma brzo rasti.


Ja bi rekao obratno, da baš stagnirana voda jako ubitačno
djeluje i na druge, a osobito na hrastove nizke šume, o kojima
se ovdje govori. Za ovo ima liepih primjera u praksi.


Poznajem dvije šumske parcele (dva okružja) izolizane od
ostalih šumskih grupa, koje eu se radi velike potrebe na go
ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 360 rivom
drvu morale pretvoriti u nizku šumu, premda su prvobitno
bile opredleljene za visoko šumarenje.


Položaj je bio istina češćim poplavama izvržen, ali se ne
može redi, da je na tlu voda stagnirala. Jedna od tih sastojina
sastojala se od hrasta, briesta, jasena i topole, a druga je
bila pretežno hrastova uz nješto primješanog briesta.


Pa šta se dogodilo?


U prvoj od spomenutih parcela nije bilo prve godine posije
sječe poplave i panjevi su tako bujno potjerali, da se bolje
nije moglo ni željeti. No druge godine bila je u proljeće, dakle
kad panjevi tjeraju, poplava, pa kada je voda otišla, pokazalo
se, da na sječini, gdje se te zime sjeklo, vrlo mnogo hrastovih
i brestovih panjeva nije više tjeralo, a bilo je i jasenovih.
Prošlogodišnjoj sječini nije ta voda naravski naškodila.


Na drugoj parceli došla je voda u proljeće iste godine,
kad je sastojiua sječena, pa kako se poplava toga proljeća
ponavljala, potjerao je samo malen broj panjeva. Ovom neuspjehu
nastojalo se pomoći tim, da se na tim mjestima podsijavao
jasen.


Navest ću ovdje još jedan primjer. Na spram Sremskih
Karlovaca ima u Dunavu jedna ada^ obrasla vrbovom i djelomično
topolovom šumom, a vlastničtvo je gradske obćine karlovačke.
Ada je naravski izvržena čestoj poplavi. Ovdje se
provadja t. zv. okresno gospodarenje (Kopfholzbetrieb). Poslujući
jednom na toj adi upalo mi je u oči, da ima i nizkih
panjeva no da su se ovi osušili, pa sam odmah mislio, da je
tome uzrok proljetna voda i da se upravo radi toga ovdje zavela
spomenuta vrst gospodarenja. Desilo se tu i nekoliko
ljudi, pa ne kazujući im, što sam mislio, pitao sam ih, zašto
nisu zaveli sitno šumarenje, a oni mi odgovoriše, da je tomu
uzrok poplava i pokazase na one nizke uginule panjeve. Kad
je dakle proljetaa voda opasna po vrbove panjeve, što tek da
se rekne za hrastove. Karl Heyer, govoreći o sjeku na glavu
(Kopfholzbetrieb) kaže: »Gleichwohl hat der Betrieb in gewis8en
Ortlichkeiten seine eigenthiimlichen Vorziige, z. B. auf
ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 361 stiindigcn
Waldweiden und Viehruhen, ferner da, wo lang


andauernde Uberschwemmungen im Friihjahr


und Sommer den Stockschlag gefahrden« it. d.


Držim dakle, da je fa tvrdnja g. B. H., da nizka hrastova
šuma u stagniranoj vodi dobro uspjeva, posve neizpravna
Moje je uvjerenje, da na stagniranoj vodi nizka šuma upravo
ne može uspjevati, pa je u obće ondje, gdje su poplave češde,
dugotrajnije, gdje dakle u proljeće, kad panjevi tjeraju, može
biti vode, uspjeh izboja iz panja posve nesiguran.


Ako poplava traje samo preko zime, ne će voda panjevima
škoditi, ali tu se znade uhvatiti led, koji se, kad voda
izpod njega oteče i nastane jugovno vrieme, lomi i spušta pa
potrga izboje, koji se onako prvih godina dadu lahko od panja
odvaliti i tim nanese veliku štetu — Preostaje još da se
obazrem na predlog g. B. H. glede kanalizacije.


Ovo je jedino u čem se mogu sa g. piscem složiti.


Rečeno je, da uspjevanju hrastovih kultura škodi najviše
voda, koja u proljeće leži. Ovdje je jedini liek kopanje prokopa,
pa će i voda koja je za vrieme poplave ili kišom dospjela
u uvalita mjesta sa padanjem vode u riekaHpa i potocima
izteći, ne će dakle zaostajati, ugrijati se i podmladku
škoditi. Imovna obćina petrovaradinske izsušila je njekoja takova
mjesta, na kojima nije bilo nikada ne samo hrastove
nego nikakove šume, pa tu danas vrlo liepo uspievaju hrastove
kulture.


Prije nego što budem gotov sa pretresanjem članka »O
lugu i lužnjaku« spomenuti ću još nekoje neizpravnosti.


Na str. 446. stoji izmedju ostaloga; »da bilje trans irira,
dakle i hrast lužnjak vodu korienjem usisanim (? valjda usisanu)
i iz zraka upitu, koju ne može upotriebiti«.


Na ovo mi je primjetiti, da bilje ne može vodu iz zraka
upiti.


Dalje na istoj strani kaže se: »Kao sto i drugo bilje tako
i lužnjak više transpirira u danu nego li u noći«. Ovo je neizpravno,
jer bilje u noći nikako ne transpirira.


(Nastavit de ae).


26