DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 3     <-- 3 -->        PDF

mmsmM. UA


Br, 6. u ZAGREBU, 1. lipnja 1902. God.XXVI.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 16 K.; za ´/i stranice 8 K.; za Vs stranice
5 K. 20 fil.; za ´A stranice 4 K. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


Iznošenje šumskih proizvoda preko tudjegzemljišta.
(§§. 24., 25. i 26. šum. zakona).


Piše Dr. A. Groglia.


Iznošenje šumskih proizvoda, o kojem radi II. odsjek
šumskog zakona od 3. prosinca 1852. od velikog je zamašaja
za šumsko gospodarstvo i u tiesnom je savezu sa njegovim
razvitkom.


Gospodarstvena važnost šume razvijala se je postepeno, a
postigla je svoju visinu od vremena, kada je proizvodnja drva
postala glavnom svrhom šumskog gospodarstva i kada je taj
glavni užitak medju ostalim šumskim užitcima zadobio glavnu
vriednost.


Sa proizvodnjom drva u uzkom je save´zu njegov promet
a i prometna sredstva, koja omogućuju, da drvo uzmogne doći
u ruke potrebnika.


Za to je sasma.opravdano, da se ne samo pojedinac već
i država pobrine za to, da se urede shodna sredstva za iznošenje
šumskih proizvoda. Jedno od tih sredstava jesu javni
kopneni i vodeni putovi, koji omogućuju, da se drvo iz šume
do mjesta njegovog opredieljenja ili do tržišta dopremi.


Stvar je pako šumske uprave, da se pobrine, kojim će
putem najuspješnije to provesti i time polučiti, da budu troškovi
iznošenja čim manji a renta tim veea.
ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 314 —


To de biti lahko, ako iz šume pa do glavne mreže javnih


prometnih sredstava vodi javan put iH javna voda. Teže će


biti ako takovog puta ne ima, te je vlastnik šume primoran,


da šumske proizvode iznosi preko tudjih zemljišta ili privatnim


putovima ili vođama, da ih uzmogne dalje javnim putem do


mjesta opredieljenja dopremiti.


U tom slučaju nužduo je, da država zakonskim putem


pruži sredstvo, da se proizvodi uzmognu izvesti do mreže


javnih puteva. To sredstvo jesu kod nas zakonski propisi §. 24.


i sliedećih šumskog zakona od 3. prosinca 1852.


Da promotrimo na temelju kakovog principa su te usta


nove došle u naš šumski zakon.


U programu ministarstva za zemaljsku kulturu, predloženom
gospodarskom kongresu, koji se je dne 19. ožujka 1849. sastao
´u Beču, da pretrese nacrt šumskog zakona, nalazimo medju


inima sliedeči pasus:


»Mnoge se šume ne bi mogle racijonalno uživati, kad se


ne bi dozvolilo, da se drvo, koje se u obde iz šume iznieti ne


da ili se samo sa nerazmjerno velikim troškom iz šume iznieti


može, — smije u pravo vrieme ili uz primjerenu odštetu preko


tudjeg zemljišta izvesti, ili kad se ne bi dozvolila voda za to


ciljanje (splavijanje) drva«.


Kongres je prihvatio to stanovište, te na osnovu njegovu


uvrštene su u šumskom zakonu od 3. prosinca 1852. usta.nove


0 iznošenju šumskih proizvoda preko tudjeg zemljišta i pri


vatnim vodama.


Uvrštenje takove specijalne ustanove u šumskom zakonu


nuždno je bilo, jer naše zakonarstvo niti je imalo u vremenu


sastavka šumskog zakona a niti sada imade obdenitu zakonsku


ustanovu, po kojoj bi vlastnik susjednog zemljišta, bio dužan


dozvoliti, da se preko njegovog zemljišta iznesu proizvodi, koji


su nikli u zemljištu, koje ne ima spoja sa javnom mrežom pu


tova. Istina da upravna oblast, koja imade skrb za sigurnost


osobe i imetka gradjana kao i za uzdržavanje komunikacije,


može u slučajevima, kad je radi elementarnih nezgoda prekinut
ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 315 —


savez jedue zemlje sa javnim putem, izdati provizornu odredbu,
da je stanoviti vlastnik zemljišta dužan trpiti, da se njegovim
zemljištem prelazi odnosno iznesu proizvodi na korist nastradalog
vlastnika.


Nu ovakova odredba, koja se izdaje lih iz upravnih i policajnih
razloga, nije mogla udovoljavati redovitim prilikama, kada
stanovito šumsko zemljište ne ima saveza sa javnom cestom.


Da se šumovlastniku omogući u redovitim prilikama iznošenje
šumskih proizvoda, uvrštena je u šumski zakon ustanova
§. 24.


Svrh a ove zakonske ustanove, koja je bez dvojbe javnopravno
ograničenje prava vlastničtva a po tom iznimka §. 354.


0. g. z. ide za tim, da se šumovlastniku pruži sredstvo, da
unovči ili upotrebi šumske proizvode u onim slučajevima, u
kojima iznošenje njihovo faktično moguće nije ili je skopčano
s takovim troškom, koji izključuje svako gospodarstveno vadjenje
koristi od tih proizvoda.
Takovu specijalnu ustanovu imadu i zakonarstva onih zemalja,
gdje ne postoje obćenite ustanove, po kojima bi se moglo
dozvoliti iznošenje proizvoda preko tudjih zemljišta.


Za zemlje zastupane u carevinskom vieću
izdan je zakon od 7. srpnja 1896. o dozvoljivanju nuždnih
putova , po kojem može vlastnik nekretnina, koja s mrežom
javnih putova ne ima putne sveze, zahtjevati da mu se putem
suda dozvoli poljski put preko tudjih nekretnina.


Nu medju iznimkama, u kojima se ne ima uporabiti taj
zakon, spominju se šumska zemljišta, a motivira se to
time, što za odredjivanje puta za izvoz šumskih proizvoda,
imade već ustanova u šumskom zakonu od 3. prosinca 1852.


Madjarski šumski zakon zak. čl. XXXI. od g.
1879. u §§. 178. i 17 9. odredjuje, da je svaki vlastnik zemljišta
dužan dozvoliti, da se tudji šumski proizodi iznesu preko
njegova zemljišta ili njegovim privatnim putem, — ako se isti
inače u obde ne bi mogli iznesti ili samo s razmjerno većim


*
ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 316 —


troškom; nu samo pod uvjetom, ako đotičnik za osiguranje
pokrida eventualne štete ili uzpostave puta u prijašnje stanje,
položi kod nadležne šumsko-redarstvene oblasti prve molbe odgovarajuću
jamčevinu. Glede potrebe izvoza kao i glede odštete,
odlučuje upravni odbor sa pravom utoka u roku od 15 dana
na ministra za poljodielstvo. Ako utok ne bude riešen u roku
od 40 dana, postaje odluka upravnog odbora provedivom".


Šumski pravilnik od 29. svibnja 1856. za kneževinu
Sachsen-M einingen u čl. 22. sadržaje sliedeći propis:
»Ako je nuždno, da se šumski proizvodi iz šume odpreme preko
tudjih zemalja ili da se na njima iztovare, tada valja da šumski
ured pokuša nagodu izmedju učestnika. Ne podje li nagođa
za rukom, imade taj ured glede iznošenja i iztovarivanja izdati
provizornu odredbu. Time prouzročenu štetu imade vlastnik
šume naknaditi.


§. 24.
§. 24. šum. zakona od 3. prosinca 1852. odredjuje, da
je svaki vlastnik zemljišta dužan dopustiti, da
se preko njegove zemlje iznose šumski proizVOdi
kojih ili posve nije moguće ili j omoguće samo sa
nerazmjernim troškom na drugi način iz šumeiznositi
i dalje odpremati.
Ova zakonska ustanova nije ništa drugo nego legaln a
služnost , po kojoj je vlastnik šume ovlašten, da uz stanovite
predpostavke iznese šumske proizvode preko tudjeg zemljišta,
a vlastnik ovog zemljišta dužan da to iznošenje, koje
je prelazne naravi trpi. Pravni razlog ove služnosti jest obća
gospodarstvena važnost, koju šuma imade u kućanstvu pojedinih
Ijudih i cielih naroda.
Pitanj e je sada, što se sve prema §. 24. imade smatrati
»šumskim proizvodom«.
Pod šumskim proizvodom razumjevaju se glavn i i nuzgredni
užitci šume Glavni užitci sastoje se iz drvne
gromade koja se vadi ili kao sječivni prihod ili kao medjutimni
prihod.
ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 317 —


Nuzgredni užitci dobivaju se:


a) iz šumskog drvlja kao n. pr. kora (ako se sama
za sebe dobiva), stelja od lišda i granja, sjeme, šumski plodovi
(kesten, žir, bukvica, divlje voće), smola, sokovi, guba,
šiška, suharci, lišaji, brst itd. ;


b) od šumskog tla kao n. pr. trava, zemlja (crnica,
ilovača), kamenje, sadra, busenje, jagode, gljive, maline, kupine,
pješak, mahovina i t. d.


Ove sve šumske proizvode spominje šumski zakon u §. 60.,
pa držimo, da se za iznošenje tih svih produkata može uporabiti
ustanova §. 24.


Pod izrazom iznošenj e imadu se smatrati svi oni čini
i sva ona sredstva, koja omogućuju, da se proizvodi iz šume
stave na javni put ili javnu vodu; dakle nošenje po ljudima
i marvi, izvažanj e kolima, sanama, šumskim željeznicama,
odpremanje spuzaljkama, tocil janje i splavi janje
drva po privatnim vodama itd .


Uvjet i za uporabu rečene zakonske ustanove jesu sliedeći:


1. Ako se u obće šumski proizvodi ne mogu iznieti na
ini način, nego li preko tudjeg zemljišta, a šumovlastnik ne
ima prava na to;
2. ako je iznošenje moguće samo stranputicom i nerazmjerno
velikim troškom, tako da bi time izkljuČeno bilo racijonalno
vadjenje koristi od tih proizvoda;
3. ako postoji put, ali je isti vrlo tegotan i tako slabo
uporabiv, da je iznošenje stanovitih produkata znatno otežčano ;
Iz toga se vidi, da se upitna zakonska ustanova ne može
uporabiti s razloga shodnosti, udobnosti ili unognosti.
Ako dakle šumovlastnik može proizvode iznieti javnim
kopnenim ili vodenim putom, koji je možda nješto dalji nego
li bi bio put preko tudjeg zemljišta, tad se ne će moći poslužiti
blagodati rečene zakonske ustanove.


Ovom ustanovom ne će se moći poslužiti niti onaj šumovlastnik,
koji je svoju šumu izkrČio, te na izkrčenoj površini
sadi druge kulture za vrieme, dok ne nastaje rok,
ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 318 —


označen u §. 3. šum. zakona, u kojem valja, da odnosno zemljište
opet pošumi.


Za iznošenje proizvoda tih kultura ne može se uporabiti
rečena ustanova, jer se iste ne mogu smatrati šumskim proizvodima,
makar su izrasli na zemljištu, koje je inače opredie-
Ijeno za šumsku kulturu, dočim ona ustanova vriedi samo za
šumske produkte.


Ako suvlastnici prigodom razriešenja (razvrgnuda) zajednice
nekretnina utanače medjusobno, da de svaki suvlastnik moći
šumske proizvode iznašati preko zemlje drugog suvlastnika, tada
takovo utanaeeuje imade za posljedicu, da će pojedini suvlastnik
moči rečeno pravo vršiti makar i ne predleže spomenuti uvjeti
§. 24, (Rješitb a bečkog upravnog sudišta od 8. veljače 1895
br. 694).


Pod tudjim zemljištem razumjevamo zemljište treće
osobe bilo kakove kulture, dakle i šume. Ako bi se proizvodi
imali iznieti kroz branj evinu š´umsku, tada bi ova okolnost
mogla uplivati samo na visinu odštete.


Medju zemljišta, navedena u §. 24. spadaju i privatn i
putovi . (Rješitba ministarstva za poljodjelstvo od 24, travnja
1873. br. 4141. Majerhoffer: Verwaltungsdienst III. st. 1199).


S obzirom na ustanovu §. 26. šum. zakona, može se za
rečeno iznošenje upotrebiti i privatn a voda U tom slučaju
valja takodjer postupati po propisima §. 24.


Dozvolom za iznošenje ne oduzimlje se vlastniku niti
vlastnost, a niti uporaba zemljišta, jer kako smo jur spomenuli
ovaj teret je prelazne naravi.


Izvlastba zemljišta, nuždnog za put, nije dopustiva
, jer za to ne ima pozitivnog propisa.
Nova osnova šumskog zakona za Cislitaviju
uvrstila je u §. 35. ustanovu, po kojoj je izvlastba dopustiva,


Ovaj §. glasi:


»Ako se, obzirom na mjestne odnošajc i množinu produkata,
koji se imadu iz šume iznieti, ukazuje nuždnim, da se
sagradi cesta, polože tračnice ili da se na tudjem zemljištu
ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 319 —


izvedu takove naprave, koje po svojem ustroju i djelovanju ne
dopuštaju, da bi vlastnik odnosno zemljište mogao istodobno
rabiti u druge svrhe, tad može šumovlastnik zahtjevati privremenu
izvlastbu tog zemljišta. Bude li povratak tog zemljišta
ili uzpostava u prijašnje stanje skopčana sa nerazmjernim
troškom, mogu političke oblasti dozvoliti i posvemašnju izvlastbu,
u koliko to ne bi bilo na uštrb interesima, koja imadu znatnu
gospodarstvenu ili obdenu važnost«.


Šumski zakon imajući pred očima propis §. 484. o. g. z,
odredjuje, da se iznošenje imade udesiti nd način koji je najmanje
škodljiv tudjem zemljištu.


* *


Propisa sličnih §. 24. nalazimo u §. 6. zakona od 22. litopada
1865. o uredjenju bujica, po kojem su vlastnici zemljišta
dužni, u svrhu uredjenja bujice, dozvoliti, porabu njihovih
zemljišta za dovažanje, iztovarivanje i pripravljanje gradiva,
te za gradnju stanova, što će ih trebati gradjevna uprava
i radnici.


Ova ustanova, koja je ograničenje vlastničtva u najširem
smislu, uvrštena je u zakon, obzirom na važnost i neposrednu
korist uredjenja bujica za javni interes.


Molba za dozvolu iznošenja.


Šumovlastnik, koji se kani poslužiti rečenom dobrobiti
imade ponajprije nastojati, da se izvanoblastnim putem nagod i
sa vlastnikom zemljišta.


Tek ako nagoda ne podje za rukom, valja da se šumovlastnik
obrati na onu kr. kotarsku oblast odnosno gradsko
poglavarstvo, u Čijem području leže zemljišta s molbom, da oblast
izda odredbu glede iznošenja u smislu §. 24.


Molba takova imade sadržavati:


1. oznaku gospodujućeg i služećeg zemljišta; ako je potrebno,
da se šumski proizvodi iznose kroz više zemljišta raznih
vlastnika, tada će biti uputno, da se priloži položajni nacrt


ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 320 —


koji de predočiti položaj šume i ostalih zemalja, kroz koja bi
se proizvodi iznašati imali;


2. oznaku vrsti i množine produkata, koje valja iz šume
iznieti ;
3. vrieme iznošenja;
4. dokazala, da se na inaki način ne mogu produkti iz
šume odpremiti ili da je to mogude samo stranputicomrazmjerno velikim troškom;
6. izjavu molitelja, da je pripravan dati primjerenuštetu.
i neodOblastni
postupak.
Na takovu molbu odredit de politička oblast očevidlicu mjesta i k istom pozvati interesente i vještake.
Prizivanje samo jednog vještaka k očevidu ne može
na
biti


razlog za ništetuost obavljenog uredovanja (Rješitba vrhovnog
upravnog sudišta u Beču od 12. siečnja 1894. br. 171).


Na očevidu izvidit de se sve okolnosti, koje su mjerodavne,
da se ustanovi, da li je iznošenje proizvoda tudjim zemljištem
nuždno, kojim će se smjerom i načinom proizvodi odpremati
iz šume i kako velika de odšteta biti.


Dogodit de se, da će se izvidi protegnuti i na takova zemljišta,
kojih šumovlastnik nije spomenuo u svojoj molbi, ako
se čini, da bi probitačnije bilo preko njih iznieti proizvode.
U tom slučaju valja vlastnike odnosnih nekretnina k razpravi
pozvati.


Ako stranke prigovore molbeuom zahtjevu, pa se pozivlju
na koje prometno sredstvo, kojim bi se mogli proizvodi iznieti
a da se ne dira u tudja zemljišta, tad valja i na rečeni objekt
protegnuti očevid.


Nakon dovršene razprave imade se pokušati medju strankama
nagoda, a ako takova ne podje za rukom, izdat de politička
oblast odluku u redovitom molbenom tečaju.


U toj odluci, ako se u njoj udovoljuje molbenom zahtjevu
valja :
ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 321 —


a) označiti smjer, način i vrieme trajanja iznošenja proizvoda
;
b) odlučiti na temelju mnienja vještaka visinu odštete,
koja se imade platiti za porabu tudjeg zemljišta;


c) odrediti glede nošenja povjerenstvenih troškova.


Eazpravne troškove imade uviek nositi šumovlastnik,
jer se uredovanje povadja na njegovu molbu i za njegovu eventualnu
korist. Vlastnik zemljišta, koji nije pristao na odštetu,
ponudjenu mu izvanoblastnim putem, već traži njezino ustanovljenje
u smislu §. 24. ne može biti presudjeu na nošenje
povjerenstvenih troškova, makar je ponudjena odšteta bila veča
nego li ona, koju mu je oblast dosudila (Eješitba ministarstva
za poljodjelstvo od 4. rujna 1878. br. 8132 Zeitschrift fiir
Verwaltung g. 1878. str. 58).


Molbeni tečaj.


§. 77. šum. zakona kaže, »koji scieni, da mu je naredbom
koje niže političke oblasti, izdanom u smislu šumskog zakona
krivo učinjeno, može proti istoj uteći se na višu političku
oblast«. Iz toga sliedi, da je protiv odluka, kr. kot. oblasti
(gradskog poglavarstva) dopušten pravni liek utoka na kr. žup.
oblast kao drugu a na kr, zemalj. vladu, odjel za unutarnje
poslove kao treću molbu.


Pitanje, da li takav pravni liek imade obustavn u moć
imade se prosuditi prema obćenitim postupovnim propisima.
Ako se dakle radi o sporu glede same dozvole iznošenja, tada
u smislu §. 57. zakona od 5. veljače 1886. (o ustroju županija
i uredjenju uprave u županijama i kotarima) pravodobno
uloženi pravni liek imade odgodnu moć. Jedino bi iznimci od
tog pravila bilo mjesta, ako važni javni interesi ili prieteća
obćenita opasnost bezodvlačnu provedbu odluke zahtjevaju n. pr.
Valja pravoužitnicima odnosno ovlaštenicima doznačiti ogrievna
drva, a zima se približava.


Ne slože li se stranke samo glede iznosa odštete, tada u
smislu zadnje alineje §. 24. šum. zakona, uloženi utok proti
ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 322 —


odštetnom iznosu ne će imati obustavnu moć, čim šumovlastnik


položi po političkoj oblasti ustanovljenu odštetu.


Odšteta.


Iz ustanove §. 24. šum. zakona proizlazi, da se samo
pravo iznošenja vrši bezplatno. Dakle ne plaća se odšteta za
uporabu tudjeg zemljišta, već vlastnik šume imade odštetu platiti
samo onda, ako bi mu se iznošenjem produkta nanesla
kakova šteta* To proizlazi iz cit. zakonske ustanove, koja glasi:
»onaj koji preko tudjeg zemljišta iznosi šumske proizvode, dužan
je vlastniku zemljišta za štetu tim iznošenjem nanesenu, dati
podpunu zadovoljštinu«.


Ovo stanovište zastupano je i u rješitbi kr. zem. vlade,
odjela za unutarnje poslove od 15. prosinca 1901. br. 85766.
Odšteta sastoji se u podpunoj zadovoljštini, dakle
odštetuje se faktična šteta i izmakla dobit.


Političke oblasti u svojim odlukama, a na temelju obavljenog
očevida i mnienja vještaka, ustanovljuju odštetu samo
predbježno . Ako se dakle stranke sa takovom odlukom
ne zadovolje, prosto im stoji poprimiti put redovite pravde.
(Zadnja alinea §. 24.). — Ovaj propis sasma je opravdan i
temelji se na čl. 11. zakona od 28. veljače 1874-o sudačkoj .
vlasti.


U pitanju odštete imade spomenuti ugarsk i zako n
posebne ustanove, koje držimo, da su vrlo praktične. Ove
ustanove glase:


Kako je već spomenuto, šumovlastnik imade za osiguranje
pokrića eventualne štete ili uzpostave puta u prijašnje stanje,
položiti odgovarajuću jamčevinu. Nakon dovršenog iznošenja
valja glede odštete pokušati medju strankama nagodu. Ako
ova ne podje za rukom ili ako odšteta ne bude kod nadležnog
suda utužena u roku od 15 dana, — valja jamčevinu povratiti
šumovlastniku. Inače predaje se u polog onog suda, koji je
nadležan za razpravu odštetne tužbe.
ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 13     <-- 13 -->        PDF

- 323 —
Važno je p i t a n j e, da li proti odlukama političkih oblastili
izdanim u smislu §. 24. šum. zakona imade mjesta uporabi
§. 11. zakona od 28. veljače 1874. o sudačkoj vlasti.


Prema zadnoj alineji §. 24. šum. zakona bit če mjesta
uporabi^ ako se u odluci radi o presudjenju odštete. Radi li
se pako o odluci, da se preko tudjeg zemljišta smiju iznašati
šumski proizvodi, tad se ne bi mogao uporabiti §. 11. cit. zakona,
jer taj paragraf dozvoljava, da se može poprimiti put
redovite pravde samo proti onim odlukama političkih oblastih,
kojima se odlučuje o privatno-pravnim zahtjevima; odluka
pako političke oblasti o nuždi iznošenja šumskih proizvoda
preko tudjeg zemljišta ne može spadati u ovu kategoriju, jer se tu
odlučuje 0 predmetu, koji je strogo j a vno-admini strativne
naravi. U tom smislu izdana je rješitba bečkog
vrhovnog sudišta od 30. travnja 1875. br. 12211.


Iznošenje sum. proizvoda spuzaljkama i inim spravama.


Radi li se o tom, da je za iznošenje šum. proizvoda nuždno,
da se prave spuzaljk e makar koje vrsti (po zemlji ili utreuici,
spuzaljke leđne, sniežne, vodne) ili ine sprave — preko
javnih cesta, voda, kroz sela, pokraj tudjih sgrada ili preko
njih, — tad će se šumovlastnik obratiti na kr. kot. oblast odnosno
na gradsko poglavarstvo s molbom, obloženom na način,
kako smo spomenuli za molbe, kojima se traži dozvola iznošenja
šum. proizvoda tudjim zemljištem; — samo u odnosnoj
molbi valja jošte označiti vrs t spuzaljke.


Na takovu molbu valja u smislu §. 25. šum. zakona odrediti
očevid na licu mjesta u prisuču vjaštaka i interesenata.


Ako odnosno poduzeće tangira javne objekte (ceste, sela
i t. d.) tad valja očevidu prizvati i načelnika one obćiiie u
kojoj se taj objekt nalazi.


Očevid se obavlja na gore spomenuti način samo valja
jošte ustanoviti, ne protive li se javni obziri izdanju
takove dozvole.


Razpravni se spisi imadu predložiti žup. upravnom od


boru, koji je u smislu §. 25. zakona od 5. veljače 1886. (o