DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 331 —


da me izvoli izvinuti i oprostiti mi što obzirom na osobitu važnost
razpravljane teme, uijesam mogao posvuda prilagoditi se njegovim
nazorima.


Osvjedočen sam, da ni moje nazore ne će svatko odobravati,
nu u tomu ipak za cielo mislim, da sam u pravu, ako
uztvrdim, da je predmet vriedan i da se svestrano razpravlja i
obradi, jer de se samo takovim načinom modi doči bliže i blizu
željenoj svrsi i cilju.


Josip Sacher, vlastel. nadšumar.


K poznavanju sječivih hrastovih šuma slavonske
Podravine.


Prlobćuje vlastelinski nadšumar Stjepan pl. Haiikoiiyi.


Nakon izminuda ugovornog roka izmedju vlastelinstva valpovaČkog
8 jedne strane, a tvrdke S. H. Gutmann u Belišdu
8 druge, — u kojem je potonja izrabila kupljene šume god.
1884., došlo je do toga, da vlastelinstva valpovačko i bizovačko,
koje je zadnje proizašlo diobom prvobitnog valpovačkog, prodadu
novu seriju sječivih hrastovih sastojina opet na nekoliko
godina.


I zaista, došlo je do kupoprodaje 8. odnosno 19. listopada
1895., — kojeg potonjeg dana je obostrano podpisan
ugovor — tako naime, da je postao dostalcem najbolji nudioc,
francezko dioničarsko družtvo »Societe d´ importation de Chene«,
koje sada ima svoje glavno skladište u Normancima, a osim
toga još takova u Zagrebu i Vrbanji, i koje se u našim krajevima
ved od kojih 26 godina bavi izrabljivanjem i izradjivanjem
kupljene hrastovine u veliko. Šume su te kupljene za
izradbu u vremenu od 12 godina.


Obavljena je pako prodaja bez priobdenja rezultata procjene
na temelju pismenih ponuda, od kojih su, kako je spo
ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 332 —


inenuto, one gornjeg družtva kao najpogodnije bile, prihva´^ene
od visokih šumovlastnika, presvietle gg. grofova Gustava i Rudolfa
Normann-Ehrenfelških.


Tom prilikom voljni smo saobditi rezultate procjene prodanih
ovih omašnih šumskih kompleksa, mnijući, da ćemo tim
opet koju doprinieti k boljemu poznavanju ovdašnjih šumskogospodarstvenih
odnošaja.


Prije svega pako napominjemo obdenito sliedede:


Ciela šumska površina, na kojoj je prodana hrastova sastojina,
iznaša 5278 katastralnih jutara (površine šumskih sastojina
okružili smo svuda na čitava jutra); ista obuhvada
13 pojedinih šuma, koje leže u obsegu raznih upravnih i poreznih
obdina.


Prodana je samo hrastovina (sam lužnjak) i jedan dio
jasenova i briestova, ovi posliednji samo za gradju sposobni,
dok sve ostale vrsti drveća, kao grab, klen, jedan dio jasenova
i briestova, za tim divjake i ine vrsti Prunusa i Sorbusa,. te
napokon mekane listače (najviše lipa) pridržaše vlastelinstva
za vlastitu svoju porabu. Hrastovina pako prodana je i kupljena
sva i gradivo i gorivo, i sirovo i suho, i staro i
(gdjegdje) mlado.


Procjena drvne mase u ovim šumama obavljala se je tečajem
godina 1893. i 1894, i to kako kad, sa 3—5 procjenitelja
uz potrebiti broj pomodnika.


Obzirom na veliku raznoličnost pojedinih sastojitia, a još
više pojedinih stabala i debala, te obzirom na veliku vriednost
samoga procjenbenoga objekta — hrastovine — obavljala se
procjena »izbrajarijem sastojina« stablo po stablo.


Za podlogu uvrstanja ovih pojedinaca u dotične upisne


ekrižaljke, uzeta su u obzir tri razreda drvne kakvoće (Qua-


litats-Classe), a mjerio se promjer svuda sa dobrom, laganom


nu čvrstom dvokrakom (t j . sa dva popriečna kraka) drvenom


promjerkom (vidi »Sum. list«, g. 1890 , br 3., str. 100), koja


je samo na pregibih svezana gvoždjem.
ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 333 —


Promjer stabala mjeri se u prsnoj visini, odnosno u
visini vrata (1´3 metra nad zemljom), a upisuje se promje r
bez kore, koju dotični procjmiitelj odmah pri upisivanju
u šumi stavi u odbitak tako, da od doviknutog mu broja
po nekoliko centimetara — 5 do 8 — manje upiše, odnosno
dotični promjer u odgovarajući manji stupac uvede.
Samo se sobom razumieva, da ovo upisivanje t. j . umanjivanje
promjera debla, koji je napokon najvažniji, nije bivalo povoljno
i svojevoljno, već su se u tora pogledu prije procjene poduzimala
iztraživanja kore kod raznih oblika iste i debljine ležećih
trupaca i debala, pa si je procjenitelj na taj način pribavio
nuždno znanje i vještinu. Kora je na ime hrastova razne debljine
već prema tomu, da li je dotično stablo slabijeg ili
jačeg promjera, da li je kora više ili manje raspucana, te napokon
da li je deblo više ili manje »zasukano«, t. j . slično
vijku uzduž zaokrenuto. Ova potonja okolnost, za tim donekle
veći ili manji promjer debla, onda »zdravlje« stabla, osobito
obzirom na to, da li je isto više ili manje šuplje, što se opet
razaznaje tim, da se deblo okolo na okolo sjekirom kuca —
pa kako zveči, — onda je li se stablo počima možda već sušiti,
da li je unj već ušao »crv«, koji ga rastače i tehničku
mu vriednost umanjuje i t. d., sve te okolnosti i ine, koje
procjenitelj mora uzeti u obzir, odlučuju, da li će se odnosno
deblo staviti u prvi, drugi ili u najslabiji treći razred vrstnoće.


Visina debla cieni se okularno i to do po prilici naj manje
debljine od 20 cm., uzev u obzir i eventualno
jače granje. Ovo se okularno mjerenje brzo može uvježbati, a
i dostatno je točno, jer kako znamo, ne čini velike razlike,
ako se ovdje ondje pogrieši za V2 do 1 metar u visini, pošto
se baš ne procjenjuje sv a drvna gromada, već samo gradivo
drvo, a opet će se mnogi mali plusi i minusi medjusobno takodjer
donekle izravnati.


Suhi hrastovi — suvari — ako su još uporabivi za tehničku
porabu, upišu se takodjer sa njihovim promjerima i visinama
debla u pripravne stupce u knjižicu, dok se ostalo
ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 334 —


hrašde, sirovo i suho te pretanko, koje nije ni za gradivo ni
tvorivo, upiše samo sa procienjenom mu na oko prostornom
sadržinom — svako stablo pojedince — kao gorivo u dotične
stupce u knjižici.


Kod jednog diela jasenova i briestova, koji su bili namienjeni
za prodaju, postupalo se isto tako kao i kod tvorivih
hrastova, samo se tuj, kao i kod suvara, nije razlikovalo vise
razreda vrstnode.


Kad su tako sva hrastova debla (i neka jasenova i briestova)
jedne sastojine izmjerena, ocienjena i ubilježena, odnosno
kad je to isto i kod ostalih sastojina provedeno bilo, prešlo se
je na izračunavanje drvnih masa kod kude.


Obzirom na to, da su u većini šumah zastupane sve duljine
debala počam od 8 pa do 28, paČe 30 metara, osnovali
su se kod svake obstoječe duljine debla, te opet kod svakoga
razreda vrstnode (kakvoće) i u svakoj sumi posebice, razredi
debljine i to od 10 do 10 centimetara. Svi hrastovi spadajući
u jedan te isti takav razred, t. j . koji su svi iz iste šume
jednake kakvoće i jedne duljine, sračunavani su skupno, na
ime zbrojili im se aritmetički točno promjeri, te pronašav poprečni
promjer u prsnoj visini, išlo se za tim, da se opredieli
onaj u sredini ocienjene duljine debla, odnosno duljine,
koju posjeduje cieli taj razred debljine. Ovaj će promjer
onda dakako biti onaj, koji se može smatrati uzajamnim svim
hrastovima ote debljine, pa će biti samo potrebno pronaći kubičnu
sadržinu jednoga takvoga debla sa tim srednjim promjerom
i duljinom debala dotičnoga razreda debljine, te će se
pomnoživ tu sadržinu sa brojem stabala istoga razreda izpostaviti
drvna masa cieloga rezreda debljine.


Opredieljivanje srednjeg promjera pako, t. j . onoga, kojeg
ima deblo u sredini svoje duljine, — na stojećem stablu, —
obavljalo seje pomoću takozvanog »Danhelovsky-evog normalnog
debla« tako, da se odgovarajući iznos u centimetrima odbio od
dolnjeg promjera bez kore. Normalno to deblo, koje je ondašnji
šumarnik Adolfo Danhelovsky na temelju mnogih zbiljnih mje
ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 25     <-- 25 -->        PDF

335


renja uzpostavio kao model za ovdašnje predjele, izgleda brojevi
izražen, u skraćenom obliku ovako (Vidi »Šum. list« godine
1890., br. 3., str. 103.):


Visina Promjer Razlika Visina Promjer Razlika
m. cm. cm. m. cm. cm.
0 106-6 6-6 7-5 — 11-0
1 100-0 0-0 8 88-4 11.6
1-5 — 1-8 9 87-4 12-6
2 96-3 3-7 10 86-4 13-6
2-5 — 4-6 11 85-3 14 7
3 94-5 5-5 12 84-3 15-7
3-5 — 6-3 13 83-0 17-0
4 92-8 7-2 14 81-7 18-3
4-5 — 7-8 15 80-4 19-6
5 91-6 8-4 16 79-1 20-9
5-5 — 8-9 17 77-8 22-2
6 90-5 9-5 18 76-4 23-6


6-5 — lO-O 19 74-6 25-4
7 89-5 10-5 20 72-9 27-1


Predaleko bi nas vodilo, kad bi ovdje naveli sve brojeve,
koje je detailni račun iznašao; fino bijaše razvrstanje ote silesije
razreda debljine, pa nam samo budi dozvoljeno, da uzev u
obzir najljepšu i najobsežniju a po tomu i najvredniju šumsku
sastojinu, imenom Budigošde, ležeću u obsegu porezne obdine
Habjanovci, spomenemo hrastove reprezentante najvažnijih razreda
sa njihovim dimenzijama u istoj toj šumi. Uzor-debla ova
navesti demo sa kubičnim njihovim sadržajem u pojedinim razredima
vrstnode za najobičnije i najviše zastupane duljine.


Osim ovih najvažnijih i najobičnih razreda debljine imade
dakako još i drugih, slabijih i opet jačih dimenzija, nu ovi se
nalaze obzirom na spomenute u razmjerno znatno manjoj množini,
pa se medju onim jačima naidje kadkad na tako omašne
debljine i duljine, koje, pošto izvanredne, ne mogu da služe
ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 336 —


kao predstavnici ovećeg broja stabala, te su se s toga i vedinom
pojedince proračunavali.


Iz ovih brojeve može se uviditi, kakova se uzor-stabla u
Buđigošću nalaze; ali dakako da se još mora, osobito u lošijem
razredu vretnode, odbiti stanoviti postotak na »mane i
pogrieške« u samom drvu, koje procjenitelji već istodobno sa
procjenjivanjem u šumi uoČuje, te onda stvoriv si o tom sliku
u cieloj šumi, nastoje većim ili manjim postotkom odbitka od
proracunane drvne mase čim više približiti se zbiljnoj jedrini
sastojine. Postotak taj varira kod raznih razreda vrstnoće po
prilici izmedju 0 i 15.


Prelazimo sada na priobćivanje zbiljnih rezultata ciele
prociene u svim spomenutim šumskim sastojinama (13 njih),
kako su služili podlogom ocjenjivanju podnesenih oferta.


Najprije pokazuje nam sliedeći izkaz I.: Broj svih
hrastovih i inih za prodaju opredieljenih debala
i stabala.


U zadnjim tim rubrikama navedeni su osim broja debala
i stabala još i računom proizašli srednji promjeri gradjevnih
hrastovih debala bez kore, t. j . oni promjeri, koje dotična
uzor-debla imadu u sredini svoje duljine i to kao što je prije
spomenuto, pomoću »normalnog debla«.


Ovi su brojevi vrlo važni s toga, jer od njih ovisi konačna
ciena same surovine, kao što demo to kašnje razjasniti.


U sliedećoj pako skrižaljc i II., izkazane su odnosne
drvn e gromad e istih onih debala, koje sadržaje predjašnji
izkaz, a osim toga u zadnjim trim stupcima još i — okularno
ocienjenu — prostornu masu vrškova od stabala za gradju, te
napokon sadržaj kore kao gorivo. Ova potonja jednaka je razlici
objama cieloga stabla sa korom i onoga bez nje. Računalo
se je poprečno, te pronašlo, da objam kore iznaša circa ll7o
sadržine cieloga stabla.
ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 337 —


Kubični sadržaj


Razred debljine uzor-debala


(dolnji promjer)


Duljina


od do razreda vrstnode


m. em. m


30 40 — 0-402
41 50 — 0-819
51 60 — 1-324
61 70 — 1-970
71 80 2-737


30 40 0-504
41 50 — 0-866
61 60 — 1-470
61 70 — 2-185
71 80 — 2-886


30 40 0-515
41 50 — 1-001 10 61 60 — 1-669
61 70 — 2-240
71 80 3-177


80 40 0-593
41 50 1-059 1-052
51 60 1-856 1-734


11


61 70 2-597 2-657
71 80 3-665 3-528
81 90 4-8´)8


30 40 0-637


41 50 1-235 1-128


51 60 2-098 1-816


12


61 70 3-111 2-738


71 80 4-481 3-788


81 90 5-806
ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 28     <-- 28 -->        PDF

338 —


Kubični sadržaj
Razred debljine uzor-debala
(dolnji promjer)


Duljina


od do razreda vrstnode


m. cm. m"


30 40 0-6S8
41 50 1-398 1-201
51 60 2 265 1-941
13 61 70 3-317 2-890
71 80 3-529 4-001
81 90 5-88ii 5-278
91 100 7-516 6 865


30 40 0-682
41 50 1613 1-227
51 60 2-523 2-033
61 70 3-461 3-348 2-996


14


71 80 4-775 4-580 4-251
81 90 6-251 6-070 5 860
91 100 8-000 8-057 7-872


101 110 9-840


30 40 0-840
41 50 1-501
51 60 2-432 2-386
61 70 3-622 3 575 3-681
15 71 80 4-855 4-887 5-008
81 90 6-514 6-544 6-733
91 100 8-415 8-571 8-253
101 110 10-521 , 0-232 9906
111 120 12-724


30 40 0-914
41 50 1-548
51 60 2-976 2-324
61 70 3-837 4-326 3-742
16 71 80 5-179 5-807 5-(;42
81 90 6-958 7-658 6-840
91 100 8-752 9-629 8-184
101 110 11-009 11-961 9-887
111 120 13-691 13-520


41 50 1-594
51 60 2-800 2-538
61 70 4-032 4-019 3-825
71 80 5-457 5-627 5-461


17


81 90 7-157 7-350 7 335
91 100 9-302 9-375 9-261


101 110 11-752 11600 11-666
111 120 13-945 13-686
ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 29     <-- 29 -->        PDF

- 339 —


Kubični sadržaj


Razred debljine uzor-debala


(dolnji promjer)


Duljina


od do razreda vrstnode


m. cm. m


41 50 1-759
51 60 2-817 2-751
61 70 4-248 4-071 3-925
71 80 5-8i2 5-642 552iJ


18


81 90 7-739 7-546 7-. 63
91 100 9-990 9-638 9-679
101 110 12-348 11-978
111 120 14 856 14-883


41 50 1-754
51 60 3-153 2-797
61 70 4-690 4-429 4 266
71 80 6-549 6-175 5-961


20


81 90 8-628 8-257 8-019
91 100 10 957 10588 10-530
101 110 13-681 13-266
111 120 16-780 16-343


51 60 3-240 3-001
61 70 4-848 4-744 4-772
71 80 6-538 6-578 6-755
´22 81 90 8-768 »833 8-718
91 luo 11-319 11-309 11-932
101 no 14-167 14-340 14-817
111 120 17-370


51 60 3-416
61 70 4-945 4-935
71 80 6-962 6-816
24 81 90 9-292 9-326
91 100 12-009 11-89J
101 110 15-132 14-607
111 120 17-909


61 70 5-395
71 80 7-327
81 90 9-864
26 91 100 12-680
101 110 16-994
111 120 19-452
121 130 24-575
ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 30     <-- 30 -->        PDF

- 340


00 IN:; M o o 00 -J C2 cn tt^ 05 ti 1—´ Tekući broj


tđ HTJ i-d flP^ ^n


a=! p :K! PrK o
po 13 p


°.


i^-*


o f=
e c c


»


o o o n
o


<

g-


w


W O ep > !s; w o<> g>w W to t´i


a c


d c; o


B


tr


a


O O cti
«:< ai-<


o


O^ Os


Površina u katastralnim


M l-i t-i a:; 03 co to Oi hf^ DiJ to


-JI M O i^´ jutrima


-

Ni) Oi O


—-1 c: 00
hfs.rf^ to


H^


Oi


bSbSh-i-^Ui^O´OJOi hf*. h^ bi)
bS OO-JCif^OStOOSl^ Oi h-^ O^
os COOOOsbSb^O´^tsO 1>0 O bS hl^


o -a


(^


05 OS^fi-^OOO-lMGO)^ 00 Oi t^ IsS


to I-* 03


^ f^ cc


^D 03 CD O


co —´ O cc


02 -.1 m to


02 OF^-JOObOi4^-JWI-´


s oco to
00 K-i o;


h-i h- 05 W Cn ´-´ 05 a: 00 i-i suhi hrastovi


L OD ^j c:


i-^^a505-qo5^ao5rf^


II I I I t^o= jasenovi


to


briestovi


I I I I I I I I I I to ´-´


o ^
Siroyi hrastovi za


h;:^ h^ t-i a= -´ h^ h-i l-i M ~1 1-1


I—^to:r:o

^f^03CJ^—I — 0003H-0 ^ O 00


-3 *-l -C! -J
H^CD4^0^t0^f^0^t^´-f Hi


0 p to M^ h-i
1 dbob-gCni´c7iC;cn;i* CS) = o 3


I 1-^ *- db
CD
sP^ f= s.g-
C; 0 03


P
1 ep qi 1:0 p´X´ep tp tC* 00 tp q» -;J to


^


oi 0 Cn l-S TO so ti


03


tJ´
0


-^GpqiMC»Ot^03<:o 0-.
OJ


CD


-^k(^05rfi»--ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 31     <-- 31 -->        PDF

o :z
^S


o


O


TAo:jg^jq uoais


iAo:)B8uq


lAOnSSBf


lAojsKin iqns


o


S


P^


-M


f3


05


^(y


T:)


CO !
03


S
S
03
m o


03 đ


^


o5 »n


>


> ^3


or;


^


T-H


a


>a2


- 341
C/D G^ ´-´ ´M


O "^ iO O


O ´-´ »i^ CO


´ ^ -TJ CO ´^O


(M --1


L-CT2 rl


Oi Cn t^ CO


lp p o »p


ć- 4h »o ^


CM ir- i-o lO


i:D iC r-1 o
fM CM


I


CO a:i TH


O * t-


CO TH CM


»i§l


QO ^ 6^t~~


CO ,-H GO L


00 t* ^ ´X)


o-:! O CM 00


CC CD CO 1—I
CO 1—I i^ o


aiXfpp


O L-- G^ (TO


ir-r-coa:>


CC^D^DCO
r-(X´CM"^i^


OD -^ p CO
TH -^ OJ O
O O i>- t^
Od GO rH lO
L— iQ C^ -^


lO »-< ´*


© 3

1—iG^´rtiOS^COfNGOCO


^


O—´CMr^OOCOOi^T´i-i


ppipioooppo
.o L-I— —´ co t- :rg rH ^


I I I I I ! I I I


tO -M


I I


^iCOJi-irccOtOtOOS


cićbocN´^O´-´Ocr´ <^
(?J ^ a^ o o-^ =xi m oi co


t^-^OOt^tOCOCOOOCM


COCDCO´--´´^CO´X´!ji´:0


OiOOltMCOiO-rtlCOCM


i~--^ipTtHip:pLpo-^
CO CC 00 -Tt« lO b- Cl -H -^


i:Oi^X)00:>iXioootD


CN´3it>-COT--COa:tOGO
COT-.(M rQ^ .^


pCpOiiOCCOSCMT^-^ fM
cbt^^^čioocboči -^


CO-.-HCnL--CMC02^0´^ CO


U)


o
rt


M


?,y J4 Q
— CN CO * lO OC^GOCJ^O^tMCO
foaq I?n2l8X
ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 342 —


Nakon sastavka cicle ote drvne gromade prelazi se na


ustanovljivanje c i e n e k u b i č ne j e d i n i c e n a p a^n j u ili t. zv.


šumske pristojbe.


Važna ova zadaća iziskuje osobitog mara i mnogo izkustva


fe poznavanja ovdašnjih okolnosti u sumi i izvan nje. Glavnim


temeljem razvrstanju sveukupne ove drvne mase u razne sor


timente, koji će se iz nje moći da proizvedu i prama ćemu će


onda i ciena jedinici surovine (šumska pristojba) biti različna,


služi u prvom redu debljina — promjer.


Iz raznih debljina proizvadjaju se na ime i razne drvne


razvrstbine, a ona drvna surovina, koja ima debljinu po


trebnu za proizvodnu vriednije gotove razvrstbine, biti će i


više cienjena.


Obzirom na to, ustanovljeni su sliedeći minimalni promjeri


debla sa bieli, ali bez kore, koji su nuždni, da se iz njih dadu


proizvesti niže navedene najvažnije razvrstbine i to :


Za okrugljaše (Rundholz)


I. razreda . 80 cm. i više
II. :^ 70 do 79 »
III. » 56 do 69 »
za bačvarsku gradju i to za burad od


0´5 do 3*5 hl. veličine ... . 48 cm.


4 » 14 » » .... 58 »


15 » 40 » » .... 68 »


41 » 80 » » .... preko 68 »
za mostnice najobičajnije širine od 32 cm.
promjer od 61 cm ;
za željezničke podvlake ^´Vsj cm. debele, 41 cm.;
za francezke dužice od 40 cm. gore.


Ako se pogledaju zadnja tri stupca u izkazu I., moglo
bi se u prvi mahh čudom pomišljati, da se okrugljaši prvog
razreda, koji prama spomenutom iziskuju najmanji promjer
debla od 80 cm., u obće ovdje niti ne dadu proizvesti! Nu
uzev u obzir, da su oni tamo izkazani promjeri u sredini duljine
debla, pa da je prama tomu promjer kod oduljega debla
na dolnjem njegovom kraju znatno veći, pa onda, da su ti
ŠUMARSKI LIST 6/1902 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 343 —


promjeri u opde poprečni t. j. da ih u zbiljnosti ima i
mnogo manjih i opet znatno većih, to će nam odmah ona prividna
sumnja pasti.


Sliedeći izkaz III. predočuje nam razdiobu sve ukupne
hrastove građjevne drvne gromade izkazane u izkazu II., polag
njihove prikladnosti za proizvadjanje netom spomenutih drvnih
razvrstbina po tamo navedenim postotcima, koji postotci izrazuju
količinu mase sposobne za dotični sortimenat. Pri tomu
se je svuda činila razdioba debla u »dolnji dio« i u »gornji
dio« i to tako, da se je pridielilo prvomu 40, a potonjemu
60 postotaka ciele duljine debla.


(Svršit će će.)


Kako smo mogli nadoknaditi izgubljeni prihod
od šiške?


Prošlogodišnja prodaja šiške u šumama petrovaradinske
imavne obćine, dala nam je povoda riešavanju gornjeg pitanja,
koje sve više obzira zaslužuje, jer nam šiška u današnja vremena
sve to više na svojoj vriednosti gubi.


Iz godine u godinu dobiva imovna obćina sve manje i
manje prihoda od uroda šiške; pa nam čisto izgleda, da nastupa
doba, kada za šišku nitko ni pitati ne će.


Još prije svojih 20 godina donosio je urod šiške imovnoj
obćini znatnog dohodka, a sada se postizava tako neznatna
svota, da je vriedno razmišljati, ne bi li možda bar naše pučanstvo
veće koristi imalo, da se urod šiške niti ne prodaje,
jer bi tada ipak bar neka konkurencija medju posredovačima
postojala, pak bi usljed toga i ciena za kupljenje šiške veća
bila; dok ovako zakupnik tako neznatnu cienu za kupljenje
odredi, da mu tako reći narod šišku badava kupi.


Da se brojno vidi kako nam se je novčani prihod na
šiški umanjio, navesti nam je, da je imovna obćina upravo
prije 20 godina za po prilici isti kao prošlo godišnji urod
šiške (srednji) dobila 20.006 kruna; dočim prošle godine samo
2505 kruna. Jednom dapače postignuto je circa 40.000 kruna