DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1902 str. 66     <-- 66 -->        PDF

— 308 1897.
do 1901. 50 K.; Šumarija N. Gradiška članarine 62 K.; Šumar
Milan Weiner za lugare članarina 48 K.; Grad Osiek prinos za g. 1902.
20 K.; Akcesista Jure Polović članarinu za g. 1902. lO K.; Profesor
Ivan Partaš članarinu za g. 190^. 10 K.; Gospodar, ured Otočac članarine
660 K.; Nadšumar Antun Miiller članarinu za g. 1901. 10 K.;
Nadzorničtvo krasa Senj članarine lugarah 30 K.; Grad Križevac prinos
za g. 1902. 20 K.; Nadlugar Jakob Fiirle za g. 1901. 6 K.; Sumarnik


W. Miiller članarinu za g. 1902. 10 K.; Nadšumar Teodor Basara II.
obrok članar. 1902?. 5 K.; Dr. David Segen članarinu za g. 1901. 10 K.;
Šum. gosp. izvjestitelj V. Guči članarinu 1900. 10 K.; Abonement poste
Sofia" predplata 10 K.; Šumarija Rajevoselo članarine 56 K.; Šumarija
Garešnica članarina 24 K.; Šumar Josip Schmidt za g. 1901. 10 K.;
Grad Varaždin prinos za g. 1902. 20 K.; Lugar Pavao Knežević za
jLug. viestnik" 2 K.; Šumarija Surčin članarine 16 K ; Kr. šumarija
Jasenovac članarina za g. 1902. 20 K,; Kr. nadšumar Petar Vuković
članarina 10 K.; Šumar Vjekoslav Stublić članarina za godinu 1902.
10 K.; Nadšumar Lazar Petrović članarinu 10 K. ; Citaona Zavidović
(Bosna) u ime predplate 4 K.; Šumarija Otok članarina 34 K.;
Šuman


star 31 godinu, koji je svršio nauke u Križevcih dobrim uspjehom i
položio viši državni šumarski izpit za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva,
sa 11 godišnjom neprekinutom šumarskom praksom, od te 6
godina u svojstvu samostalnog upravitelja šumarije, vješt svim upravnim,
uredovnim i vanjskim poslovom, kao i njemačkom i hrvatskom jeziku,
ter ovlast, civil, mjernik, traži mjesto kod kojeg domaćeg vlastelinstva.


Svjedočbe šalju se na zahtjev odmah.


Pobliže kod uredničtva.


Broj 601 ex 1902.


uTo


Prodaja 9044 jelovih, omorikovih
i jairopovih stabala.


Temeljem dozvole visoke kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje
poslove od 28. veljače t. g. broj 13794, obdržavati će se na 9. svibnja


t. g. u 10 sati prije podne u uredovnici podpisanog predsjedničtva
dražbena prodaja niže navedenih stabala nalazećih se u šuraah zem
Ijištne zajednice urbarne obćine Ravnagora.


ŠUMARSKI LIST 5/1902 str. 67     <-- 67 -->        PDF

309


o «
9


CL


3


M


g
«


o


u
M


«


a o


t

C3.M


0-1 -S-S ^


§ s *


O t»


J


i´ 1
DD


OJ


1


>a2


BniđnJig
o


o
o


>0 to


IO rH


1 o


1 -*


co co


05 CD


00 OO
^H 1—1
CO


co


1


CO
(N
00


T—1


03


M


s g


l—J
c3MO


-3


Q


03


>


O


H


h-H


CO


o


CO


C CO
CD-*


iH O
CO CS


CO


o o


c-1


0 0 [>


00 (M


O C^


00


1


o


00 CO
^ 1-1


03


M


s
O ti


a


co


hH


OO CO 03
O 1-1


S


* 1 CT3
CO CN 1 03


* i 00
IM 1-1 1 CO


^


o 00 1 o co *o
00 (N ^ T-{
co co 33


00 lO CO o 1-1 00
co 00 1-1 r-l co T-H
co co 03 CT (N 03


co CO


li


co 1—1 CO


1 ^ OO 1
11 "^


1 TH lO 03 1 * ^ 1 1


t-c-03 03 C3 03 00 00


1 1


oo O Cl 00 30 co r-l
03 CO


T *?


cb 00


SS


O 03


^ OD »O 03


CO O


03 iH IO


CD rH


CM


co


o o


O CD o
T-l o


o 8
co o (M
>o 1 1


C<1 r-l i-(


1 1 1


iH


7-1 o o


o iH o


03 o


^ co 03 C^ lO 1-1 co ^ CD * * iH
iH 00 03


Y


03 03 =3 03


° t,


3 g is


O F» a s


03 .1-1 .1—J


^ "I—i
0)


-a >


._


>0Q ^5


1—1
TS
O


M


1


h-4 >


)—1 h-(


1


22
ŠUMARSKI LIST 5/1902 str. 68     <-- 68 -->        PDF

— 310 —


Ove šume su spojene sa dobrimi šumskimi i zemaljskimi cestama
sa prosječno na 12 kim. udaljenim! željezničkim! postajami Skrad
i Vrbovsko.


Obćeniti dražboni uvjeti jesu:


1. Dražba obaviti će se samo putem pismenih ponuda, koje vežu
nudioca odmah čim ih je predao, a zemljištnu zajednicu Ravnagora tek
nakon odobrenja dražbenoga čina po visokoj kr. zemaljskoj vladi.
2. Ponude mogu se staviti ili na svaku pojedinu skupinu ili na
sve zajedno.
3. Ponude moraju biti vlastoručno pođpisane, proviđjene biljegom
od 1 K. obložene sa žaobinom od 10°/o od izklične ciene dotične skupine
na koje glase, bud u gotovom novcu, bud u vriednostnim za
amčevinu prikladnim papirima, te predane kod podpisanoga predsjedničlva
najkasnije do 10 sati do podne 9. svibnja t. g.
4. Na omotu ponude ima se napisati: „Ponuda na . . . skupinu
prodat se imajućih stabala iz šume z. z. urbarne obćine Ravnagora"´
5. Prodaja obaviti će se uz naknadnu premjeru, te ponudbene
ciene imadu glasiti na jedan kubični metar za tehničke svrhe sposobne
sirovine te se imadu napisati brojevima i slovima.
6. Dražbovatelji imadu u dokaz, da su im obći i posebni dražbeni
uvjeti dobro poznati i da iste bezuvjetno prihvaćaju, vlastoručno podpisati
jedan primjerak posebnih dražbenih uvjetai priložiti svojoj ponudii
u kojoj se ta okolnost ima izrično spomenuti.
7. Nakon obavljene dražbe povratiti će se nedostatcima žaobine
odmah, dočim će se dostalčeve žaobine pridržati kao jamčevine.
8. Dalnji uvjeti glede uplate kupovnine, rokova izradbe, izvoza,
načina premjerivanja, obračuna i t. d. sadržani su u posebnim dražbenim
uvjetima, koji se mogu za vrieme uredovnih sati dobiti kod podpisanog
predsjedaičtva i kr. kotarske oblasti u Vrbovskom, gdje se ujedno mogu
dobiti i sve ine možda poželjne upute i razjašnjenja.
Predsjedničtvo upravnog odbora županije modruško-riečke.


u Ogulinu, dne 9. ožujka 1902.


Dr, Tladimir pl. Mkolić v. r.
Kr. veliki župan
ŠUMARSKI LIST 5/1902 str. 69     <-- 69 -->        PDF

311


S- I^ o c o r:i d a.


trgovina oruđja i lovnih potivbština.
SjagreTo, :E=*a.la,ča< I . jOLxrr. šteđ-ionice.


Ciene Meka


najbolje vrsti
svaki višeputa
aporabiv


100 kom. Lefaucheaux sivih Caliber 16 2 K. fil.
100 „ istih smedjih , 12 2 „ 75
100 „ Laneaster sivih „ 16 .. . 2 30
100 „ Pa t ent-Lancaster smedjih „ 16 .. . 2 50
100 „ istih smedjih „ 12 ... 3 05


Sve ostale vrsti u svimi Calibri najjeftinije. U jedan post.
5 kila omot stane 700 kom. Calibra 16, a 600 kom. Calibra 12.


Ciene
gotovih
naboja.


Ovi su punjeni najboljim barutom, pod mojom pazkom točno
jedan kao drugi izradjen, a svaki označen brojem sadržavajućeg
špriha.


U manjimi mjesti ne može si nitko tako dobre i točne naboje
sam napraviti, jer se ne dobije takov barut niti stoje na razpolaganje
takove sprave kakove sprave ja rabim.


Normalna količina baruta jest za Caliber 16 4´/a grama, a za


Caliber 12 5´/^ grama. Na zahtjev meeem manje ili više baruta.


100 kom. Lancaster-naboja sivih Caliber 16 . . . 7 K. 90 fil.


100 „ Patent Laneaster naboja smedjih Caliber 16 8 , 50 „


100 , istih naboja smedjih Caliber 12 .. . 9 „ 90 „


Sve ostale vrsti naboja u svimi Calibri najjeftinije. Ciene se


razumjevaju loco Zagreb bez omota, plativo pouzećem.


Poštom šaljem najmanje jedan sandučić svake vrsti naboja u


koji stanu 100 kom. Caliber 16, a po prilici 85 kom. Calibra 12.


Prigodom naručaba — za koje najučtivije molim — neka se


velecienjeni naručitelji na ovaj list pozvati blagoizvole. .


Uz lovački pozdrav, odličnim štovanjem


S- I^očond.a.
ŠUMARSKI LIST 5/1902 str. 70     <-- 70 -->        PDF

V


SADRŽAJ,


strana


Naknada šteta po lovnom zakonu od 27. travnja 1893. Piše
đr. A. Goglia 245—256


Iz hrvatske flore 257—272


„Forstliche Dummheiten" eine Busspredigt fur unsere Griinrocke
— napisao Carlo Eđuard Ney. (Svršetak). Piše
Vaclav Fuksa 273—280


Još nešto: „0 načinu procjene goriva u našim proredama".
Piše E. Slapničar, bivši taksator križev. imovne obćino 280—294


Listak. Osobne viesti: Imenovanja 294—-295
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo 295
Zakoni i normativne naredbe: Naredba kr. hrv.-slav.dalm.
zemalj. vlade od 27. ožujka 1902. br. 22.498
kojom se proglasuje riešitba kr. ug. ministarstva
financija od 14. prosinca 1901. br. 85.472 glede
biljegovanja gruntovnih izvadaka što ih imovne
obćine nabavljaju 295—296
Promet i trgovina 296—298
Različite viesti: Državni izpit za samostalno vodjenje
šumskoga gospodarstva. — Prošlogodišnja skupština
kranjsko-primorskoga šumarskoga družtva. —
Svećenici kao slušači šumarstva u c. kr. visokoj
školi za kulturu tla u Beču. — Izkaz vrhu množine
francuzke dužice, koja će se od prilike u radnoj
kampanji g. 1901/2. izraditi, sastavljen polag pismenih
ubaviesti gg. proizvadjača. — O šumama
i šumarstvu u Rumunjskoj. — Zbog pošumljivanja
pjeskulja u Podravini. — Požar velike
pilane Eislera i dr. u Zavidoviću u Rosnoj. —
0 prenosu šumarske nastave sa šumarske akademije
u Tharandu na sveučilište u Lipskom. —
Trgovina dugama polag amerikanskih izvještaja . 299 — 307
Izkaz vrhu uplaćenih članarina i prinosa u blagajnu
hrv.-slav. šumarskoga družtva od 1. ožujka do


25. travnja 1902 307—308
Šumar 308
Prodaja 9044 jelovih, omorikovih i javorovih stabala. 308—310
Uređjuje Iran PartaS, prof. šum. akademije u Zagrebu. Tiskara C. Albrecht (J. WlttaSek).