DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1902 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 299 —


Različite viesti.


DržaTiii izpit za samostalno vođjenje šumskoga gospodarstva
u proljetnom roku o. g. obdržavan je od 21—26. travnja u prostorijama
hrv.-slav. šumar, družtva u „Šumarskomu domu" pod predsjedanjem


g. Roberta Fischbach a kr zemalj, šumar, nadzornika I. razr., dočim
su kao povjerenici fungirali gg. A. Borošić kr. zem. šumar nadzornik
I. razr., prof. I. Parta š i Gjorgje Koč a nadšumar-procjenitelj imov.
obć. brodske, potonji bio je ujedno perovodja.
Za izpit prijavilo se je u svem 10 kandidata, koji svi dozvolu za
polaganje dobiše i u punom broju izpitu pristupiše; to su gg. Ivan


I. Milkovi ć šum. tehn. dnevničar kod imov. obćine gjurgjevačke u
Gjurgjevcu, Lambert Krišk o vi ć šum. pristav vlastelinstva u dolj.
Miholjcu, Ivan Polja k vlast, šumar biskupije đjakovačke u Trnavi,
Andrija Lončari ć šum. vježbenik im. obć. gjurgjevačke u Belovaru,
Adolf Helebran t šum. pristav vukovarskoga vlastelinstva grofa Elza
u Suseku, Stanko B i 1 i n s k i šum. pristav vlastelinstva grofa Pejačevića
u Našicama, Franjo Neferovi ć šum. vježbenik im. obć. gradiške
u Novskoj, .Jovan Lazić šum. vježbenik im. obćine II. banske u Petrinji,
Franjo Račk i kr. žup. šum. vježbenik u Belovaru´ i Rudolf K o-
I ib a š kr. šumar, vježbenik kod kr. kot. oblasti u Virovitici; sve absoventi
bivšeg šumarskoga učilišta u Križevcima izim jednoga, koji je šumarske
nauke svršio u c. kr. visokoj školi za kulturu tla u Beču.
Dne 21. i 22. obdržavani su pismeni izpiti, a iza toga sliediše ustmeni.
Na pismenom izpitu imali su kandidati da odgovore na sliedeća
pitanja:


1. dan. Sadjenje i gojenje šuma: Sto razumjevamo pod nizkom
šumom; koje su vrsti drveća i stojbine za taj uzgoj prikladno; kako se
kod pojedinih vrsti drveća ima sječa voditi i u kojoj starosti i dobi godine
imaju se stabla sjeći? — Čuvanje šuma: Na koje načine može
šumoposjednik odnosno šumarsko osoblje samim načinom uzgoja šuma
znatnim štetama od zareznika, šumskih požara i sniegoloma pređusresti?
Računanje vriednosti šuma: Na koliko načina može se proračunati
vriednost neke šumsko-gospodarstvene jedinice (tla i sastojine) u svrhu
prodaje ? Ta je šuma visokoga uzgoja a zastupani su svi dobni razredi.
Sam način računanja objasnite povoljnim primjerom.


2. dan. Uredjenje šuma; Neka šumsko-gospodarstvenajedinica —
čista bukova šuma — sastoji iz sliedećih odsjeka:
1. 15 godiš, branjevina 360 rali, drvna gromađa po rali 5 m´]
2. 60 godiš, sastojina 140 „ „ „ „ „ 90 m^l
3.110 „ „ 430 „ „ „ „ „ 200 m^
4.140 „ „ 50 „ „ „ „ » 300 m^


ŠUMARSKI LIST 5/1902 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 300 —


Odi´edjena je 100 godišnja obhođnja, a uredjenje ima se obaviti
polag Gottine šestarske metode ; obhođnja se dieli u 5 gosp. perioda po
20 godina. Ima se izračunati sječivi prihod za svaku od ovih perioda
sumarno, a za prvo desetgodišnje razdoblje I. periode za svaku godinu.
Za proračunavanje prirasta mladjih sastojina mogu se rabiti skrižaljke
prihoda, koje se nalaze u šumarskom kolendaru za bukove šume. Šuma
ima se sječi oplodnom sječom, koja traje pet godina; koliko velike će
biti pojedine sječine? — Uporaba šuma: Gdje i pod kojim je uvjetima
dozvoljena šumska paša; kako se ima paša izvršivati; što propisuje
šumski zakon u tom pogledu ? — Mjeračina šuma: Što je svrha šumske
izmjere kod novoga sastavka gospodarstvene osnove za šumu koja do
sele nije bila uredjena; što se ima pri tom izmjeriti; koji se strojevi
rabe za pojedine radnje ili vrsti izmjere, kako se kod izmjere postupa,
te koji se nacrti odnosno spisi sastavljaju na temelju ove izmjere?


Svi kandidati položiše izpit i to dvojica: dobrim, a osmorica dovoljnim
uspjehom.


Prošlogodišuja skupština kranjsko-primorskoga šumarskoga
družtva obdržavala se je u neposrednom našem susjedstvu, naime u
šumama „Kočevja", koje se tiče našega „Gorskoga Kotara", i tom prilikom
pregledane su tamošnje, većinom bukove šume, naročito šume
kneza Auersperga. Te šume nose samo malenu rentu, kao u obće svi
bukvici, pa je tom prilikom poznati stručnjak šum. ravnatelj g. Hufnagl
govorio o tom, kako bi se mogao rentabilitet ovih šuma dići. Ono, što
je on tom prilikom govorio, vriedi većinom i za bukove šume našega
„Gorskoga kotara". Hufnagl upozoruje na poznata loša svojstva buko


vine, ujedno na silni riziko svih poduzeća, koja bukovinom rade; ne
ima vrsti drva i robe, koja bi u toj mjeri u kratkim razdobljima bila
izvržena toli silnim promjenama u cieni kao bukova. Giene variraju
često za nekoliko stotina postotaka. Malo je s toga trgovaca, koji hoće
u bukovini da rade. Proizvodnja tavoleta i testona od toga najviše trpi
a to je tako rekuć glavna piljena roba, koja se od bukovine izradjuje.
Hufnagl drži, da posjednikom bukovih šuma´još najviše može pomoći
država i to: shodnima mjerama kod sklapanja carinskih i trgovačkih
ugovora, sniženjem voznih ciena na željeznicama i što većom uporabom
bukovine u javne svrhe, naročito da rabi na svojim prugama bukove
željezničke podvlake; osim toga da podupre sve tvornice i poduzeća
koja bukovinu iperadjuju, osobito ona, koja se bave suhom destilacijom.
— Sama bukva neka se na Krasu pod nikoji način sasvim
iz šuma ne iztisne, jer su njezina osobita svojstva glede zaštite i poboljšanja
tla u obće velika, a za Kras od neprocienjive vriednosti i važnosti.
Ne valja ju dakle sasvim istisnuti i zamjeniti lih četinjačama, već
ŠUMARSKI LIST 5/1902 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 301 —


neka se ona u mješovitim šumami i sastojinami i na dalje goji. — Sve ovo
vriedi i za nas, pa su navodi g. llut´nagla i s naše strane pažnje i uvažanja
vriedni.


Tom prilikom bilo je govora i o njemačkom pučanstvu
K očev ja. Sabrana su razna data glede dolazka i naseljenja tog pučanstva
— većinom polag starih urbarskih spisa. Zanimivo je što je o
tom izviešteno. U najstarije vrieme nije u Kočevju bilo nikakovih naselja.
Ne ima traga naseljima još ni za rimske dobe. Prvi naseljenici
na rubovima Kočevja bili su Slaveni i to daleko Slovenci. Medjutim je
još sredina Kočevja, obrasla silnim šumama, bila prazna. Tekar izmeđju
1350 -1360 naseljeno je središte Kočevja i mnoge šume izkrčene, o čem
sadržaje podatke izprava akvilejskoga patrijarke Ljudevita II. della Torre
od 1. svibnja 1363.


U Nesselthalu bila je župa već god. 1400. Naseljenici — ne veli
baš od kuda su — bili su sudeć po raznim narječjima iz raznih njemačkih
krajeva. Većinom su ti ljudi bavarsko-austrijskoga njemačkoga
roda a valjda naseljeni ponajviše iz Koruške, gdje su imali moćni grofovi
Ortenburški, tadanji vlastnici Kočevja, svoje velike posjede. Osim
toga mnogi su švabsko-alemanskoga roda, što svjedoče u urbaru od
godine 1574. spomenuta imena „Maierli, Harberli, Maseli, Tely" koja
se imena samo u Švabskoj i Švicarskoj nalaze. Velika množina kolonista
potiče iz sredje Njemačke, jer se zna, da je car Karlo V. poklonio
grofu Ortenburgu 300 obitelji Franaka i Thurinžana, koji su se pobunili.
Kočevari su dakle Njemci ali raznih rodova pa nisu ni danas još
jednoličan puk, što se i u narečju i narodnom značaju opaža. Jedni su
brzi i okretni, a drugi dosta spori. Gesta su imena Franke i Tiirk potonje
od Durig ili Thiiringer. — Kočevari zadržaše sve do danas svoju
narodnost i jezik, a poznati su kao kućari već odavno. Sada [se i oni
mnogo sele u Ameriku, kao i susjedni im Hrvati iz „Gorskoga kotara".


Svec^enici kao slašači šumarstva u c. kr. visokoj školi za
kulturu tla u Beču. Nedavno je doniela „Oesterreichische Forst- u Jagdzeitung"
vicst, da su počeli i svećenici slušati šumarstvo, a s namjerom
da mogu i sami voditi stručno gospodarstvo u prostranih šumah pojedinih
crkvenih nadarbina (Stift) kakovih u Austriji mnogo ima, kao što
je primjerice: Melk, Admont i dr. Proti ovim slušačima šumarski se
krugovi bune i to s dva razloga: ponajprije s toga, jer prave konkurenciju
samim šumarima, a s druge strane zbog toga, jer bi mogle same
nadarbene šume stradati možda pod upravom ovakovih upravitelja, koje vežu
još i strogi disciplinarni propisi katoličke crkve naprama njihovim višim,
jedva će se smjeti protiviti ovakov svećenik-upravitelj šuma svomu prioru
i zastupati dobrobit šume tako kao laik.
ŠUMARSKI LIST 5/1902 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 302
vrhu množine francuzke dužice,
Ime proizvađjača
1 Belžić V.
2
3
4
5
Berger A.
Berger A. & Hugo Hartl
Berger A., H. Hartl & Jos, Halle
*Bernđorfer Al.
6 Blasich L.
7
8
9
Deutsch Ph. sinovi i S. Beneđiij
Eisler Jos. i ainoyi
Gamiršel:: Fr.
10
11
Gašparac A.
*Glass G
12 Gotthardi M. & J. Lieberman
13
14
Hoflinaiin Ig.
Dioničko družtvo za izradbu drva
15 Eern L.
16 Kohn J. & Grafif
17
18
Kronberger M. i sin
Lamarche Alb.
19 Mohr & Co.
20 Momčilović M.
21 Neuschlossova Tannin-tvoruioa
22 *Periin L. ainž
23 *Pollak M.
24
25
26
27
28
Prpić M.
Socićte đ´ Import de ChSne
Schlesinger C.
Šipuš & Co.
Turčid E.
29 Turkovid P.
30 *Wesselinovit8 A. J.
31 Vuk M. i sinovi
* Na moj upit nisu odgovorili.
Sisa k u ožujku 1902.


koja če se od
Izprilike
u radnoj kampanji
Bosna Hrvatska
1,000.000
100—150.000
100.000
600.000
15,000.000
,
250.000
300.000
150.000
400.000
1,300.000
16,700.000 2,500.000—2,550.000
ŠUMARSKI LIST 5/1902 str. 61     <-- 61 -->        PDF

303


kaž


g. 1901/2. izraditi, sastavljen polag pismenih ubavieati gg. proizvadjača.
Slavonija


200.000


1,000.000


700.000
1,350.000
2,400.000
2,000.000


500.000


600.000


1,400.000


250.000


800.000


500.000


360.000


800.000


700.000


140.000
2,000.000
500.000


16,200.000


Pog


Ugarska


3,000.000


500.000


1,100.000


500.000
27,-3,000.000
450.000
8,050.000-8,550.000
rieške nisu izključen


Rumunjska


1,000.000


6,500.000


4,500 000


12,000.000


e.
Broj komada od prilike Opazka


100—150.000
1,800.000
3,000.000
1,000.000


700.000
1,350.000
2,400.000
500.000
2,000 000
500.000


600.000


600.000
1,000.000
2,500.000
15,000.000


250.000


500.000
6,500.000
800.000


250.000
27,-3,000.000
500.000


300.000


510.000


1.200.000
4,500.000
2,000.000
140.000
2,000.000
500.000


450.000


55,460.000—56,000.000


L. Blasicli .


ŠUMARSKI LIST 5/1902 str. 62     <-- 62 -->        PDF

— 304 —


0 šumama i šumarstvu u Rumunjskoj držano je nedavno predavanja
u petrogradskom šumarskom dražtvu. Ravnatelj Kern govorio
je i 0 šumarstvu u Bosni i Hercegovini, nu jer je o tom već više puta
u našem listu govora bilo, ne ćemo se na ove njegove navode osvrnuti,
već samo na one o Rumunjskoj, jer ta zemlja sve više i više pravi
nama konkurenciju. Naši trgovci, ili bar trgovci koji su već mnogo u
našim slavonskim šumama radili, pa i naši radnici rade u rumunjskim
šumama mnogo — svake godine sve više, pa je stoga zanimivo i što
pobliže zvati o šumskim odnošajima Rumunjske. Polag navoda Kerna ima


sada u Rumunjskoj
državnih šuma . 1,035.033 ha.
narodnih (?) šuma. . 70.188 ha.
obćinskih šuma . . . 125.986 ha.
privatnih šuma . . . 1,492 840 ha.
ukupno 2,724.048 ha.
Državne šume nisu nikakovim služnostima obterećene a raste u


njima: bukva, razne vrsti hrastova, smreka, jela, lipa, grab, jasen i briest.
God. 1881. izdan je zakon za obranu šuma, koji vriedi za šume
državne, kraljevske, obćinske i samo one privatne šume, koje su proglašene
zaštitnima . To su šume na strmim obroncima, one, koje
brane cestu i druga prometila pak obale rieke i šume pogranične važne
u strategijskom pogledu.


Sve šume spadajuće pod udar šumskoga zakona podpadaju
pod nadzor kraljevske šumarske uprave; one zapremaju 84% od sveukupne
šumske površine.


Od državnih šuma moguće je njih samo OS^/j, eksploatirati, jer ih
je mnogo u brdinaraa, gdje ne ima nikakovih puteva. Prodajna vriednost
šuma iznosi popriečno po hektaru 450 franaka. Zakonom od god. 1892.
osnovana je „zaklada za šumske melioracije" u koju teče 2 % svih
bruto prihoda šuma.


Polag šum. zakona od g. 1881. smije se samo u onim državnim šumama
sjeći, za koje su izradjene gosp. osnove, koje kralj potvrdjuje i koje
se ne smiju mienjati (? Ur.) Do sele izradjene su takove osnove za 9"|Q
državnih, 14^0 kraljevskih i obćmskih šuma, i 22´´/o privatnih šuma.


God. 1884. osnovano je prvih 6 šumskih vrtova; g. 1899. bilo
je već 3o stalnih i prolaznih šumskih vrtova s ukupnom površinom od
134 ha. — Do sele je uprava državnih šuma 9330 a uprava kraljevskih
šuma 1100 ha. dunavskih pjeskulja vezala i pošumila. — Od g. 1884.
do 1900. od strane država je pošumjeno 11.388 ha. s popriečnim
reskom od BG´/^ franaka po hektaru.
ŠUMARSKI LIST 5/1902 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— 305 —


Šumski zakon provadja se u Rumunjskoj velikom strogošću i
eneržijom.


Zbog pošumljiTiinja pjeskulja u PodraTini, kojih ima dosta
naša imovna obćina gjurgjevačka, pa se i pošumljenjem istili u zadnje
vrieme dosta bavi, pošao je šumarnik upravitelj iste imov. obćine g.


E. Slapničar pr. mj. u Ugarsku, naročito na držav. pospoštiju Deliblat,
da razgleda tamošnje radnje oko pošumljivanja živoga pjeska, a o kojima
smo i mi svojedobno u našem listu nekih viesti donieli. Nadamo se, da
će g. šumarnik Slapničar biti tako Ijubezan o onom što je tamo
vidio i proučio izvjestiti u našem „Šumarskom listu". Mi imamo tih
pjeskulja razmjerno malo, pa bi ih i mogli u kraćem vremenu pošumiti;
a drago bi nam bilo, da nas koji od stručnih prijatelja — bar
kratkom noticom — izviesti o pjeskuljama oko Bunića u gor. Krajini
0 njihovom sadanjem stanju.
Požar velike pilane Eislera i dr. u Zavidoviću u Bosiioj o
kojem su gotovo sve naše novine viesti doniele, nije baš samu pilanu
zahvatio, već neke nuzgredne gradjevine spadajuće istoj, pa i samu željezničku
stanicu. Nu silna je šteta nastala time, stoje izgorjela ogromna
množina nakladanoga drva, naročito izgorjela je silna zaliha gotovo piljene
robe, naime do 2000 vagona iste.


0 prenosi! šumarske nastave sa šumarske akademije u Tliarandu
na sveučilište u Lipskom mnogo se je zadnje vrieme pisalo i da se
tim učini koncesija modernomu duhu vremena, koji se je očitovao
proti izolovanim akademijama i traži, da se ova nastava prenese na
sveučilišta ili telmičke visoke škole. — Ovo je jedna od najstarijiti šumarskih
škola, koju je još početkom prošloga stoljeća, ponajprije kao
privatnu školu osnovao glasoviti Henrik G o 11 a, pa kad ju je država
preuzela u svoje ruke, imenovala ga je ravnateljem iste, pa je kao
takav na njoj djelovao sve do svoje smrti, koja ga je u visokoj dobi
pokosila (1844.). Po obćem sudu bila je to najglasovitija njemačka šumarska
akademija, smještena u malom pokrajinskom gradiću uslied prostranih
državnih šuma a nedaleko Draždjana. Tharandska šumarska
akademija osobito je bila na glasu, a i dobro posjećivana, za vrieme
kad je na njoj djelovao Pressler i J u d e i c h, nu u zadnje doba počeo
je padati broj slušača, pa se i to kao jedan od razloga navadja što
se misli ta akademija napustiti; uz to postao je i život u Tharandu vrlo
skup, jer ga sila stranaca kao neku vrstu liečilišta mnogo pohadja
Sama je akademija bila, kako smo i sami osvjedočili, obilno obskrbljena
svimi naučimi pomagali, naročito i velikom bibUotekom. Nije ipak istinita
ŠUMARSKI LIST 5/1902 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— 306 viest,
koju su i mnoge njemačke novine donesle, da je već zaključena
stvar, da će se ta akademija napustiti.


TrgoTina đngama polag amerikanskih izvještaja i podataka


ovakova je:
U Belgij i je glavni trg za druge Antverpen. Veći dio gotove robe
dolazi iz Sjeverne Amerike (biela hrastovina), manji dio iz Njemačke,
Madjarske i Norveške.
Dansk a svoju potrebu podmiruje uvozom iz Madjarske, Rusije,
Švedske i Sjeverne Amerike.
Grčk a potrebuje ogromnu količinu bukovih duga i uvozi najveći
dio iz Austro-Ugarske.
Francuzk a uvozi veoma mnogo duga usljed veoma velike proizvodnje
vina i špirituoznih pića. Naročito Bordeaua troši velike količine,
koje se poglavito uvoze iz Austro-Ugarske. Mala se količina duga uvozi
iz Sjeverne Amerike. Jaka potrošnja u predjelu Cognac, podmiruje se
poglavito iz same Francuzke i Austrije. U južnoj Francuzkoj glavni je
trg za duge Marseille. U Nici se od kestena prave duge za burad u kojima
se ulje prenosi.
Italij a veći dio duga za vinsku burad i burad za ulje uvozi iz
Amerike i Austrije. Dosta velika množina buradi izradjuje se u samoj
zemlji od kestenovine i to na pođpuno primitivan način — kućna industrija.
Malta troši mnogo buradi za izvoz krumpira, ali za to su najzgodnije
bukove duge.
Škotsk a troši mnogo duga od baltiske hrastovine za sladko (englezko)
i obično vino, a pored toga upotrebljava mnogo buradi i od
amerikanske hrastovine. Baltiske duge, koje prije no što se utovare zakleti
stručnjaci ispitaju, sortiraju i žigošu, idu u Edinburg, Libavu,
Dancig, Petrograd, Štetin i Odesu,
Irsk a uvozi takodjer mnogo duga za burad i to od amerikanske
biele hrastovine. U manjoj mjeri uvoze se duge od kanadske brestovine
za burad, koja se upotrebljuje za prenos brašna i drugih stvari.
U Africi mnogo se duga u Kapske naseobine uvozi iz Sjeverne
Amerike i to od biele i crvene hrastovine. Mali je uvoz iz Englezke,
Njemačke i Švedske. U opće Južna Afrika nije veliki potrošarinski trg
za duge, jer se tamo burad upotrebljava samo za vino, a ovo se većinom
u bocama šalje.
Misir i Madagaska r traži burad koja su napunjena vinom
uljem.