DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1902 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 273 — ;
„Forstliche Dummheiten"


eine Busspredigt fiir unsere Grunrocke — napisao Carlo
Ednard Ney.
(Svršetak).


V. Ne predvidjati posljedice (Mangel an Voraussicht).
Ne predvidjati posljedice znaci — ako šumar n. pr, primjesa
jednoj vrsti drveta drugu vrst, koja joj posije znatno škodi —
da ne misli na ono, što bi se moglo dogoditi. Navodi nekoliko
vrsti miesanja. Mješati se neke vrdti mogu, samo treba
ih pametno miešati. Na pr. bor i grab. Ako želimo bor odgojiti
do prave gradjevne vriednosti, treba oko 140 godina, a
grab kad dodje do 70 god. (i 80) ide natrag. Ako ih mješamo,
to ne smijemo u jednakom razmjeru, jer smo prisiljeni
grab prije izvaditi, a na taj način demo dobiti praznine. Zato
treba da bude bor pomiesan u takovom razmjeru, da ne nastanu
te praznine, da posije, kad bor ostane sam, sve izgleda kao
proreda. Negdje je običaj umetati hrast u tri put stariju bukovu
sastojinu. Varaju se i oni, koji misle, da mora ariž na
čistinama posadjen radi svog brzog rasta dostići glavna sastojinu
; nije ni onaj mislio na posljedice, koji je dao uz put na
ariže privezati jakom špagom krpice, da plaši divljač. Konac
se je usjekao u koru i ozliedio ga; mjesto da je ariž očuvan,
ozledjen je. Ne valja radi zaštite proti divljači prejako mazati
stabla, jer lahko postanu suhovrha i grbavo rastu. Velika je
pogrieška saditi na pr, jedan red hrasta, a šest redova bora,
jer hrast propane a iz borova ne bude čestitog drveta, i biti
ćemo iznenadjeni uspjehom sadnje, ako mirne duše obično posadimo
žir tamo, gdje je mišja rupa jedna do druge (treba žir
močiti u karbolnu vodu, ili trovati ih), ili ako se biljke sade
tamo, gdje je zemlja puna ličinka od hrušteva.


Kod osnivanje šumskih vrtova počini se dosta gluposti.
Gdjegod se nadje mjestance, tamo se često osnuje vrt, bez
obzira na zgodnost, trošak i potrebu, te se mnogo puta utaman
liepa svota novaca izbaci. — Cesto se grieši u mješovitim
ŠUMARSKI LIST 5/1902 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 274 —


sastojinama, kad se drži, da je hrast ipak hrast, makar kakov
bio, što ne stoji, jer je vriednija zdrava i liepa bukva, nego loši
hrast, pokvaren od mraza, raka, grbav i t. d., jer je kao gorivo
manje vriedan od bukve. — Kod polaganja puteva ne
pazi se često na budućnost puta, a dolazi se do nespretna
puta, ako se odviše uzimlje u obzir razdieljenje šume, pa se
dosta puta s toga nespretno polože putevi.


VI. Šumsko gospodarsto po šabloni (Schablonenwirthschaft).
Šablona, veli pisac, još je najpogibeljniji kukac šumski.
Istina je, da je neobhodno potrebno onima, koji ne znaju, ili
su lieni da sami misle, koji su si svu mudrost iz regula stekli,
da imadu šablone, po kojima će raditi, ali nije to za šumara,
kakov mora danas da bude. Po šabloni se n. pr. vadi iz
hrastove sastojine sve mehko drvo, a da to nekad nema smisla,
i od kolika uštrba to može biti, dokazuju i kod nas ne riedke
loše prorede, gdje je mnoga praznina nastala usljed toga, što
je tamo bilo mehko drvo, koje se je po šabloni moralo izvaditi.
Osobito se udara po grabu. Velika je glupost, ako se kod
prorede po šabloni sječe odozdol, t. j . sve potišteno. Kroz to
nastane ta mana, da se stojbina rieši zaštite (Bodenschutzholz).
Krošnje glavne sastojine, kao kod bukve, se razšire i
zahvate svu oborinu, koja se sklizne niz gladku koru dolje i
ograniči na vrlo malen prostor, te se stvara nezreli humus,
koji je za budući podmladak od male koristi. Da se pako više
pazi na zaštitu tla a dirne malo i u glavnu sastojinu, ali
oprezno, dalo bi se mjesta uplivu zraka i oborina, humus
bi dozrio i priredio se za budući podmladak, a tlo bi bilo
dovoljno zaštićeno. Pisac veli, da su to već odavno pametni
šumari radili, samo su tomu u novije vrieme dali |,đrugo ime.
Tu on valjda misli danski, odnosno francuzko-danski način
prorede, t. zv. eclaircie en haut, prozraka u visokom drveću,
a imade svrhu, da se u što kraćoj obhodnji odgoji što jače drvo
ŠUMARSKI LIST 5/1902 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 275 —


Velika se glupost često dogodi sa sječom zaostalih starih
krošnjatih stabala (t. zv. Protzen), kad se ne pazi, koja da se
sieku, jer se i time naprave takove praznine, koje pokvare
bonitetu tla i sastojine. Zato treba dobro ogledati svako stablo
koje se misli posjeći, dane bi lahkoumnom sječom ostalanakažena
stabla od razcjepine i t. d. Velika se i inače šteta pravi podmladku
odraslome ako se sieku granata stabla, da se prije ne
oklastre, jer takvo stablo padajud lomi sve, pa eto praznina
koje se ne dadu izpraviti. Nekad se ne pazi opet ni na oplodnu
godinu, već se stabla, koja bi mogla do godine bogato sjemenom
roditi, prije ruše, i tako smo prisiljeni pošumljivati
umjetno, sto je opet trošak. — Ima godina, gdje su motke
(debelo kolje) za hmelj u visokoj cieni i smreka se dade proredom
krasno unovčiti, ali dodje i doba, kad su bez vriednosti,
kad hmelju ciena pane, da se onda stari kolci radi štednje
iznova šilje, i tako se krpari. Nesmisao je dakle, ako drvosječna
osnova nalaže proredu, po šabloni istu provesti, makar
kolje i ne imalo nikakove ciene. — Jer se ne predvidja ništa,
ne pazi se ni na to, kakova vrst dolazi na kakovu stojbinu,
da na pr. smreka dodje na tlo, koje odgovara boru, ili bor
na mjesto hrasta. Stvaraju se čiste sastojine ondje, gdje bi odgovarale
najbolje mješovite, pa kroz to nastanu ´razne nezgode
elementarne i od zareznika.


VII.
Nepažnja na novčano pitanje (Missachtung der
Geldfrage).
Već je u naslovu II, kod izbora gospodarstvene svrhe
pisac obširno razpravljao o novčanom pitanju, o čistom prihodu,
pa i u ovom poglavju naglasuje, da se naročito kod
uprave državnih šuma ima interes pučanstva slagati sa ciljem
gospodarenja, koje ide za najvećim dobitkom, te da se ni jedno
ni drugo ne smije s uma smetnuti, nu posljednje u dvojbi
podrediti potrebama pučanstva, koje je napokon pravi vlastnik
šuma. U punim oplodnim godinama, gdje bi žirovina mnogo
pomogla žiteljstvu, a i liep dohodak doniela, pretovare se
ŠUMARSKI LIST 5/1902 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 276 —


nekad tržišta robom, da drvo ne dodje do prave ciene, a kad
je silna nužda na drvetu, ne sječe se ništa, jer se drži osnove,
kao da se ne može osnova za jednu, dvie godine malo promieniti.
Ako i jest sječa´inače u redu bila i opravdana, ali financijalno
uzeta bila je nesmisao, jer je n. pr. u prvom slučaju
mnogo drveta otišlo jeftino u inozemstvo, odkale ga kao gotovu
robu skupo plaćamo, a u drugom smo prinuždeni kupovati
robu iz inozemstva; nezna li se uzdržati ravnovesje domaće
industrije, šteta je to svakako po pučanstvo. Takodjer je
financijalna bezobzirnost, - ako se veleprodaje provadjaju tamo,
gdje imade domaćih konsumenata, ciglana, ugljenika, obrtnika
i dr. koji bi veći dobitak dali od kupca kod veleprodaje. Isto
tako imade bezsmislenib maloprodaja, ako se prodaje drvo naročito
u udaljenim slabo pristupnim šumama a u malim količinama,
jer je prema tomu dovoz i radnja skuplja. Nesmisao
je, da se nude na prodaju pojedine vrsti, koje se samo u
nekim tvornicama traže, te ne mogu doseći željene ciene. Ako
se hoće nuždan i valjan obzir na financijalnu obranu gospodarstva
uzeti, moraju se uzeti u obzir godišnje konjunkture
tržišta, koje moraju biti temelj cieni drveta, jer se ne riedko
dogodi, da se kod nizke prociene kupci dogovore i vlastnik
ostane prikraćen. Glupost je, kad se bez obzira na potrebu
proizvadja gradja tako slabih dimenzija, koja se kao neuporabiva
na koncu gore plaća nego gorivo. Pa se onda još neki
i hvali time, koliko je gradje producirao, ali o postignutoj
cieni mudro šuti. ~ Nekoji ne dopuštaju listinac uzimati iz
jaraka i uvala, a nije li to probitak, aKO se taj listinac proda
i tako kupci sami očiste jarke, koji se moraju inače na vlastiti
trošak očistiti, jer voda nema odtoka.


Pisac spominje brošuru svoju : »Die natiirliche Bestimmung


d. Waldes und d. Streunutzung« (g. 1886.) u kojoj se bori
proti oduzimanju listinca, ali naglašuje, da je u praksi mnogo
doprinjeo, da se je listinac puno manje krao time, da je davao
i dozvoljavao sakupljanje listinca na onakovim mjestima, gdje
listinac nema svrhe, a takva su mjesta: grabe, gudure i pro


ŠUMARSKI LIST 5/1902 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 277 —


sjeći. Dosta je poznato, da se kod kultura uzimlje mnogo puta
slab obzir na financialno pitanje. Samo neka kultura uspije,
za trošak se ne pita. Imade raznih metoda sadnje biljka, kojima
se ne može poreći uspjeh, samo jesu li sa financijalnog
gledišta opravdane, to je drugo pitanje, jer ima i puno jeftinijih
načina, koji vode k cilju ; koji se većinom i prakticiraju.
Veliki je nesmisao sadnja po vrpci, da bude svaka biljka na
milimetar jednako odaljena od druge. Takova igračka je skupa
i ne daje šumi onoga naravnoga izgleda, a da dodje biljka
kroz tu točnost često i na nepravo mjesto i mora uginuti, to
se ne pita, samo da se zadrži matematična točnost.


VIII. Pretjerane štednja (Uebertriebener Fiscalismus).
Kao što su u predjašnjem poglavju žigosani pretjerani
troškovi, tako prigovara pisac pod gornjim naslovom protjeranoj
štednji i navadja pojedine primjere, koji se očituju osobito
kod kultura, kao kod sadnja u kamenitom tlu; samo da
se što jeftinije i brže obavi: izčeprka se prstom mala rupica,
u koju se Jadna biljka utisne, koja se, dakako, ne prime i nastaju
velike praznine ti sastojini, a da kune tad šumar — Gottverdammtes
Werkzeug — sadnju na letvice (Zapfenbrett). U
razsadnjacima toliko puta mraz ofuri biljke. Zašto ? Jer se
štedi sa jeftinim pokrovom. Iz štednje ne poduzimlju se mjere
proti miševima, koji mirno nište čitave kulture ; a da se za
razsadnjak nova površina krčiti ne mora, ostavi se stari, makar
bio pun ličinka hruštevih. Kroz pretjeranu štednju sade se
biljke na velike razmake, a kroz to dobijemo granata stabla
(astigen Schund), a pisac je uzalud u jednoj branjevini tražio
hrast, za koji mu rekoše, da je tamo sadjen. U analima je
našao, da je sadjeno 60 L. na Hektar, pa nije čudo, ako ga
nije našao, jer ga je većinom divljač pojela, gdje se u nas i
600 L. sije. Štednja, da se naprave putevi i transportna sredstva,
nije umjestna, jer se to isplati u višoj cieni na drvetu Mnogi
hoće, da mu se put i druge kommikacije u par godina isplate,
ne računajuć, de to povisuje cienu i vriednost šumske glavnice


20
ŠUMARSKI LIST 5/1902 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 278 —


u obće, pa u tom ved leži odšteta. Vrlo se vara onaj, koji
slabo plaća radnike, da štedi, jer dobije obične radnike, koje
neće drugi da uzimlju, a stalni i čestiti radnici ne idu na
slabu plaću. Tako je i sa čuvarskim osobljem. Slabo plaćeni
lugar riedko je vieran i više napravi štete, nego bi iznašao
onaj višak plaće, s kojim bi ga zadovoljili, da pristojno živi.
— Ni kod nas u Hrvatskoj nisu u tom pogledu svagdje uredjeni
odnošaji; i u ovom listu bilo je dosta puta o tom govora,
a gdje kojoj gluposti nije krivo neznanje činovnika, nego
oduzimanje ambicije, nehaj, ako vidi, da ne postiže cilja, da
je zapostavljan. Ne ću da prekoračujem granice ovoga članka,
niti da pišem utaman. — Smiešna je štednja, ako se traži
taksa za branje jagoda i drugih šumskih plodina (izuzev žirovine)
i sam se sjećam, da je jedan sad pokojni šumar brao
hebdovinu. Nekoji se izgovaraju, da se tim daje prilika podmetanju
zamka za divljač, nu čini se, da se baš ne će nitko
usuditi zamke podmetati tamo, gdje se beru jagode i dr Na
to se pisac silno srdi, da nazivlje: Unfug, und "ne ausserst
schwere Schadigung An den eig´nenes Volkes Wohlstand, a
narod, komu kroz to koja krajcara kapne, smatra to za šikanirenje
i osvećuje se gdje može na šumi. Zabrana uporabe
nekih staza, sgrada takodjer je pretjeranost. Ta i kod nas se
je prije za Granice plaćao t. zv. Uebertritt. Mnogo drži šumu
i ljubav prama njoj, pa je neoprostiva pogrieška ako se brani
poštenom svietu užitak šume, ako se planinarom brani, da si
urede koje zgodno mjestance, izletnicima za izlete itd. Spominje
još protjeranu strogost, koja je često uzrokom požaru šume,
da ljudi iz osvete šumu pale. Takov jedan slučaj je i meni
poznat, gdje je šumar nepravedno u svojoj strogosti postupao ;
za kratko vrieme mu je gorila najljepša branjevina. Ne mogu
a da se ovom zgodom ne taknem jedne stvari, koju bi trebalo
po mojem mnienju kod nas ublažiti. Tiče se držanja koza


Kao sin Like razumijem važnost odredbe vis. vlade glede držanja
koza za Liku, pa i sam uspjeh to dokazuje, ali ne razumijem,
zašto je držanje koza zabranjeno u drugim krajevima.
ŠUMARSKI LIST 5/1902 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 279 —


Iraade sirotinje svagdje, koja upravo živi od dvie-^tri koze,
pa mi je samomu težko, kad ju moram iz šume tjerati, gdje
samo na glogu i kržljavom grmovlju brsti. Ako je Vis. vlada
dozvolila naredbom od 18 kolovoza broj 59.449 ex 1894. držanje
koza u požeškoj županiji u većem broju pače, jer je
to »prava blagodat za siromašnije pučanstvo«, ne razumijem;
zašto je to zabranjeno kod nekih imovnih obćina, koje koze
izključuju iz pašai´ije. Direktno nije zabranjeno držanje, ali se
ne puštaju u šumu, pako nije velika razlika. Tako bi se dalo
odmoći i propadanju ovaca, toga važnoga vrela dohodka kod
našeg naroda otvaranjem zgodnih predjela za pašu i sniženjem
pašarijske pristojbe, da neradimo po onoj: fiat lex pereat
mundus.


Zadnjim poglavjem: IX. Modne gluposti, zaključuje
pisac ovu knjigu. Moda baš nije kod naše struke našla široko
polje, ali ipak imade stvari, s kojima kao da je moda ravnala,
a ja bi rekao: kao da je manija i navada. Netko n. pr. rodjen
u predjelu četinjača, zavoli te i uvadja ih u hrastovim predjelima.
Nekada dodje vrieme, da se koja vrst razviče, reklamira,
pa se sadi na sve strane. Ove godine dodje u modu
ariž, do godine jasen itd. To se najpače tiče eksotičnih vrsti
vrsti, kao Pinus rigida i maritima, Abies Donglasii, Juglans
nigra, Acer californicum i dr. To se sve sadi u veliko, bez
pokusa u manjoj mjeri. I vrsti uzgoja prošle su svoju modu.
Dalje navadja pisac još mnogo slučajeva gluposti, koje smo
upoznali u prošlim poglavjima, pa ih ne ču da i ja opetujem.


Time sam svršio ocjenom te knjige, koja 287 strana obsiže.
Nehotice sdm otegao ovu moju referadu, ali nadam se,
da mi to ne če nitko zamjeriti obzirom na zanimivost ove
knjige; imade i kod nas dosta toga sto bi trebalo izpraviti.
Možda ću ovim sklonuti pojedinca da nabavi ovu knjigu. Ova
brošura mnogomu će oči otvoriti, jer nije u vjetar pisana,
pisao ju je vrstan čovjek; on ne nabraja suhoporno samo pogrieške,
on ih nastoji i liečiti, od odmah i navadja, zašto nešto
nevalja i kako treba raditi. Samo je mogao koješta skratiti,