DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1902 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 221 —


Cisto gospodarstvo (Reine Wirtschaft), da se
naime šuma čisti od grmlja i svega onoga, sto ne spada u
čistu sastojinu, jest takodjer velika glupost, jer da grmljeslično daje skrovišta gusjenicama i drugoj gamadi, ali ne misle
takovi mudraci, da tim otimlju divljači skrovišta, hranu, a što
je glavno ne misle na veliki trošak odstranjujuć to grmlje,
koje zaštičuje tlo.


Na koncu tog poglavja spominje još prirast svjetla
(Lichtungszuwaclis), koji je svakako na mjestu, samo se dosta
puta ne upotrebljuje na mjestu, jer na račun toga prirasta
nastradaju stabla, ako se sječa zlo provadja i ne uzimlje u
obzir ni boniteta tla ni doba.


(Svršit će se).


Replika na odgovor: „0 načinu procjene goriva
u našim proredama".


Piše Josip pl. Aue, kotarski šumar imovne obćine križevačke.


Radostno se latili pera, da repliciram kritičaru mojega
članka objelodanjenog pod gornjim naslovom u Sum. listu
br. 1. od 0. g. g. šumar, pristavu Hinku Begni, a naročito da
našim domaćim strukovnjakom, u našem strukovno slobodnom
šumarskom listu, u pravo pravcato svjetlo stavim »prored u
gorivnog sitniša«, a ne samo zato da pred javnošću
opravdam jedan način proredjivanja.


Daleko udaljen od polemizovanja, proti kojemu se g. B.
na početku toli na koncu svog članka decidirano i opetovano
ogradjuje, ne ću niti ja polemizirati, nego jednostavno replicirati,
jer vidim da me g. pisac nije htio shvatiti, pa zato
biti će i ova replika ujedno zaključnicom, — jer će slabo šta
za komentiranje preostati.


Čudno je, da g. B. počinje osvrtom na jedan prijašnji


moj člančić: »Ka tast ral ni nacrti i reambulacija
ŠUMARSKI LIST 4/1902 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 222 —


šumskih med ja« o kojem da je htio i ne htio govoriti, nu
konačno odlučio da ne če, jer da je uvjeren, da si je i o tom
članku svaki od naših poštovanih čitatelja svoj sud stvorio —
kako je to taj člančid zaslužio.


Čudim se doista, da nisam u tom odgovoru ujedno uočio
klasifikaciju tog spomenutog članci da sa: jedv a dostatno , ne
dovoljno ili sasma nedovoljno!? — Nu sada k predmetu.


Prije svega mi je iztači, da ja ovlašćenja na kakovo
se g. B. pozivlje ne imadem niti ne potrebujem, jer držim, da
svakom strukovnjaku pristoji pravo, baviti se stručnimi pitanji
u našem stručnom glasilu.


Tko je god od cienjenih čitatelja moj člančić u broj I. t. g.
počitao, uvjerio se je prije svega o niže navedenim Činjenicami,
jer jedino samo o takovim razpravljam.


O načinu procienjivanja gradje u odraslim proredama
absolutno nije bilo govora. Poklonit ču se drage volje svakoj
takvoj točnoj procjeni, nu bilo je jedino i izključivo samo
opisano procjenjivanje goriva, i to nota bene, u sitnim proredama,
pošto na str. 22. izričito stoji: „10 odnosno 20 sitnili
stabalca, dobiva jedan tekući broj", — dakle — ne valja
se hvatati za ono o čem govora bilo nije!


Ostavimo za sad proredu po njemačkoj i danskoj školi,
ved radje pogledajmo s visine te prorede, kako bi se one pričinjale
primjerice zrakoplovcu, koji bi nad našim proredama u
svojem zrakoplovu lebdio. Vidio bi on u tim našim proredami
medj silnim mladim stablima ona pojedina 70—100 cm. u
prsnom promjeru mjereda stara stabla, kako se kao strašila u
tim proredama nalaze, potištujud ta mlada stabla i spriečavajud
ih u rastu. To bi se moralo numerirati i izvaditi.


O tom se je osvjedočio i vrstni stručnjak više oblasti u
mjesecu prosincu g. 1900. na licu mjesta, pa budite uvjereni,
da je tu baš strukovna vrednost procjenjivanja i način
numeriranja u tim sitnim proredama goriva na tapetu i pretresu
bio; naravno bili smo u sitnoj proredi Z. Gaja, a
ne u odraslom »Kosturaču« koj je sada 57 godina star!
ŠUMARSKI LIST 4/1902 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 223 —


Temelj kasnijim valjanim skrižaljkama, imao bi biti u
metre složeni i premjereni faktični etat proredom dobivenog
goriva, sveden na jedinicu površine, a ne onaj dobiveni mjerenjem
promjera stabalaca na pokusnoj plohi,


Da bi procjenjivanje t. j . klupiranje, numeriranje i t. d.
u proredama gdje se t. z. pročistni sjek izvadja »absurdu m
bio " to stoji, a da je n. pr. numeriranje i klupiranje i t. d.
u takovim proredam, gdje je prije 5 — 7 god. pročistni sjek izveden,
i gdje se sada po kat. rali 300 stabla medjutimnog
užitka vade, koja u prsnom promjeru 4, 5 ili najviš e do
10 cmtr. mjere, isto tako veliki »nesmisao « — to takodjer
stoji — a naposeb iz sliedećih razloga.


Predmetom moje prve razpravice bile su prorede goriva, u
kojima su se stabalca »po nalogu« od 4 — 5do 10 cm. prsnog
promjera Golilerom kolom markirati i klupirati morala, a često
se je desilo, da se je koje stablo slučajna presjeklo a neko ni
uz najbolju volju kolom numerirati nije moglo, jer je iztesana
površina bila premalena; a bilo je to u »proredi« a ne u
»pročistnom sieku«.


Gdje se na pr, u jednoj takovoj proredi do 11600 stabalca
na 39 kat. rali markiraju a medju ovime jedva 150 komada
prsnog promjera od 10 do 15 cm. pronadju, a sva ostala
vaditi se imajuda stabalca u prsnom promjeru 4—5 do 10 cm.
mjere, — tamo nije absolutno opravdano, da si više posla sa
stabličnim markiranjem na opisani način zadajemo, nego što
takav posao iziskuje.


A takove prorede (izključiv pročistni sjek) i jes u de
fakto izvedene po meni opisanim načinom.


Takovo izvedenje markiranja nije pod nipošto samovoljom
upraviteljah šumarijah izvedeno, nego glasom »naloga « —
pa pošto sam izazvan, to ne mogu i ne ću trpiti da se tobože
ono izkrivi, što se sasma drugačije im ade, a dosljedno tome donosim
nepobitnih dokaza !


U nalogu broj 4053. od 20. lipnja god. 1901. doslovce
stoji: »U okružj u X. odsjeku 2. 3. 4. 5. šum. predjela
ŠUMARSKI LIST 4/1902 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 224 —


Trupinskog Gaja potištena stabla po naČelih proredjivanja
»m a r ki r ati« pravoužitnikom za gorivo ; isto tako u šum. predj.
Zdenačkom Gaju okr. XV., Zobikovcu i t. d.


U svim tim proredama su se potištena stabla po načelih
proredjivanja vadila — a ta su stabla od 4—6 do najviše
10 cm. prsnog promjera doista mjerila!


Evo nepobitnog dokaza, na pr. u okr. XV. šum. predj.
Zdenačkog Gaja markirano je tog sitniša na 39-28 kat. rali
349´57 m* — a pitajmo se koliko stabalca sačinjavaju tu
drvnu gromadu ?!


Ne manje niti više nego 11600 komada, prema tomu odpada
popriečno na jedno stablo 0´03 m^


Sada smo kod one činjenice o kojoj sam ja razpravljao,
i proti kojoj se je razpravi gosp. pisac u svojoj osvrti toliko
ogradjivao, da se sitniš za gorivo ne markira , već jedino
odrasli je prorede, a da tomu baš tako nije, več da se i
markiranje Gohlerom u takovom sitnišu doista po nalogu izvadja
i to tamo, gdje je tako zvani pročistni sjek već izveden bio.


Ako su pako g. piscu gore spomenuta okružja u »liaravi«,
gdje su se prorede provele, poznata i ako je procjenbene knjižice
dobro prolistao, mogao se je o izpravnosti prije navedenog
osvjedočiti. Dapače tužili su se u jednom slučaju pravoužitnici
na takovo drvo, jer da im je presitno ogrievo, a bilo je numerirano.


Sliedom opravdane pritužbe dobili su ti pravoužitnici dapače
povišenu kompetenciju, a onaj sitniž u okr. XV. i X.
je propisno Gohlerom »po nalogu« markiran bio — a nikakav
pročistni sjek.


Daklem je markiranje ovakovog sitniža ipak neki
naš „specialitet", — jer bi se to »vapnom« jeftinije i brže
a svrsi shodno obaviti moglo !


Čast markiranju goriva, a po gotovo gradje onih stabalah
koja barem 16 cm. u prsnom promjeru mjere!
Neka mi g. pisac dopusti da ovdje obzirom na procjene
u kr. državnima šumama sliedeću činjenicu spomenem.
ŠUMARSKI LIST 4/1902 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 225 —


Kako mi je znano, u upravi šumah kr. visokog šumskog
erara, sitniž se od 5—10 dapače 15 cm. nigdje malim gohlerom
prevelikog troška radi ne markira , izim u proredama kraj
Stavnice i Kiraljhalma, ali i to lih znanstvenog iztraživanja
radi. Nasuprot je propis da kr. državna šumska uprava u redovitima
BJekoredima (vagaszorozat) sitniž izpod 10 cm. prsnog
promjera u obde ne markira, pa dobije dapače kupac debljih
stabala takav okolištni sitniš badava kao t. zv. »pridavu «
kod dražbe.


A sada osvrnuti du se na doslovne rieči g. pisca koji
veli: »čini se svagdje, gdje je to moguće, čini se to tamo gdje
se intenzivno gospodari (?!)


Ja bi pako rekao, da se tamo ovakav sitniž suvišnim
trošenjem novaca, radne sile, vremena itd. markira, — gdje i
za taj posao još novaca preostane, a da toga nema bilo bi i
vapno dobro, neobazirajuć se i na tu okolnost da su naše kulture
vrlo krasne, — ali i krasnim troškom osnovane!


Racionalno gospodarstvo — koli liepi zvuk riečih, —
ali najprije neposrednom upravitelju šumarije okove sa rukuh
razbiti, posvemašnu decentralizaciju provesti, da
upravitelj šumarije u pojedinim otvoreni m šum. predjelima
naročito u bukovim sastojinama stotine onih suhovrhih, a raznih
zareznika i šumske gamadi punih bukava, pravovremeno putem
doznake odstraniti može! Nu kuda sam ja zašao ? Ta može
me tu dočekati disciplinarna iztraga i globa, »U šum. predjelu


X. — nipošto ništa dirati, jer po osnovi tek za 15 godina do
uporabe dolazi«.


A što bi pokojni Kadič rekao, da te bukve vidi?


Nije, mislim, baš probitačno se s´tim toli racionalnim gospodarstvom
nabacivati, kad se uz ove stare bukve još i onih
starih hrastova sjetimo.


Kad bi mi sve te stare bukve svake godine u otvorenim
šum. predjelima, samo sa stanovišta racionalnog gospodarstva
vadili i svrsi priveli, tada ne bi morali uz šumsku površinu
od kakovih 50.000 kat. rali šume, još svake godine od vis.


16
ŠUMARSKI LIST 4/1902 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 226 —


kr. šumskog erara za namirenje deputata: župam, školam itd.
za par hiljada kruna goriva kupovati!


Ja saifi uvjeren da vadjenjem prije spomenutih ginedih
bukava, potrajno gospodarstvo u ničem poremećeno bilo ne
bi, pošto znamo, da svako takovo stablo, prirasta više ništa
ne obećaje, a iz mnogih drugih razloga takovo nam je stablo
samo na štetu.


A sada k srezkom lugaru. »On je čuvar šume i ništa
drugo« po nazoru g. kritičara.


Pazite, da vas ne čuje g. ravnatelj lugarnice u Topuskom.


Daklem lugar ne smija, ako je slučajno inteligentniji,
nešto od onoga znati što njegov šumar znade, ili ne smije
jednu empiričku radnju izvesti, koju je 20 i više puta vidio!
Ta sjetimo se, da su kod nekojih imovnih obdiua gdjekad
prije kakovih 20 godina pojedini lugari privremeno svu upravu
jednog šumskog kotara vodili.


U konceptu mog člančića, stajalo je naime: u ostalom
da možemo »starome« , izkusnom i inteligentnijem srezkom
lugaru mirne duše prepustiti vadjenje sitniša i da će se takav
ponositi time, pa sav trud i napor uložiti, samo da pohvalu
dobije, da je valjano posao svršio.


U pojedinom je dapače slučaju upravitelj šumarije moralno
prisiljen to srez. lugaru, dakako inteligentnom, prepustiti


Evo, donašam i za ovu tvrdnju nepobitnih dokaza !


Računajuć, nedelje, svetke i kišne dane preostaje vani poslujućem
činovniku za procjenjivanje 20 do 25 radnih dana


— uzmimo popriečno 20 u mjesecu.
Recimo da proredam svaki dan 1000 stabala brojno markira
i t. d to će u jednom mjesecu dogotoviti 20.000 kom.
stabala, a sada računajte da je jedna kotarska šumarija kroz
jedno ljeto 200.000 stabla tako markirala i procjenjivala uključivo
gradje, tada bi trebao jedan činovnik vani 9 —10 mjeseca
raditi; medjutim je ta radnja kroz 6^´,,, mjeseca svršena
bila, ali su i inteligentniji lugari pomogli. Takav je jedan n. pr.
prošle godine umjesto vježbenika kroz 4V2 mjeseca šumariji
dodieljen bio.
ŠUMARSKI LIST 4/1902 str. 53     <-- 53 -->        PDF

- 227 —
Kuda i kamo bi upravitelj šumarije dospio, da se s tim
sitnižem bavi, a gdje su mu ostale omašne i ogromne radnje
koje ga svaki mjesec čekaju? !


Zirovina i pašarija; šumsko biljevište; cjepilnjak; obračunavanje
prijavnicah; dražbe; šumsko ogojne radnje; blagajnički
posao; reambulacije? Napokon sve ono što §. 83. Nap. C.
od g. 1881. propisuje, k tomu svemu pridružuje se n. pr.
ogromna »ciglana « na kojoj upravitelj u mjesecu po 3—4
puta biti mora i po 14 kim. daleko putovati, ostali slični posao,
koji se tako rekud skoro više traži, nego sam rad u šumi.


Medju ostalim budi rečeno, da je n. pr. umjesto vježbe
nika tečajem prošle godine kroz 4V2 mjes. a mojoj šumariji
dodieljeni srez. lugar bez prigovora prorede tog sitniža markirao.


Pitajmo se tko je prije 20 i više godina sve te naše,
sada 40 — 50 godina stare krasne sastojine proredjivao?
Nitko drugi nego t. z. »Beritener«, a kašnje srezki lugar
ea radnicima, dočim je dotični upravitelj šumarije, koji je imao
ne kao danas 10000 rali nego 20 do 25000 rali, jedva dospio
da 2—3 puta k radnji prigleda.


Budemo daklem iskreni pa recimo r markiranje sitniža u
proredama sa Gohlerovim kolom, je bezuvjetno pretjerano a
svako pisanje tog sitniža u knjižice i ostalo već napomenuto
je pravo govoreći »igrarija« t. j . više si posla zadati nego
je neobhodno potrebno.


Sta se tiče troška u proredama sitniža, to moram redi, da
takav ne stoji u razmjerju sa korišću.


Iz već prije navedenog vidimo, da se na jednoj katastralnoj
rali 250 do 300 komada tog sitniža na žili i u prsnoj visini
zatezati mora, onda kolom udarati, klupirati i u knjižicu
uvrstiti.


Jedan radnik mora daklem na 1 kat. rali 600 pata zatesivati
drugi 600 puta kolom lupati treći 300 puta promjerku
pružiti.


Iz prakse pako znamo, da se na dan u takovim sitnim
proredam po procjenitelju jedva 800 do 1000 komada procjeniti
i ubilježiti dadu. *
ŠUMARSKI LIST 4/1902 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 228 —


U ljetu su pako dulji dani, poljski posao i t. d. a sliedom
toga i radne sile skuplje, pa se radnici po 70, 80 i čak 90 nč.
plaćaju.


Uzmimo, da 4 radnika 900 stabla u jednom danu dogotove,
to će nam račun odnosno trošak prorede različit biti:
ako ga naime dotični kotar, šumar ili šumariji dodjeljeni pristav
ili vježbenik obavlja.


Ove račune označiti demo sa I. i II.


I. Ako takovu procjenu šumariji dodieljeni vježbenik ili
pristav obavlja, iznaša dnevni trošak:
Plača i paušal procjenitelja . 3 K. 33 fil.
U ime dnevnice 2 K. 00 fil.
4 radnika po 1 K. 60 fil 6 K. 40 fil.


Sveukupno. 11 K."73 fil.


II. Ako takovu procjenu dotični kotar, šumar izvadja,
koji nota bene 1600 K. godišnje plaće ima, stajati će trošak
na 1 dan
Plaća i paušal 7 K. 22 fil.
U ime dnevnice 3 K. 50 fil.
4 radnika po 1 K. 60 fil. . ´ 6 K. 40 fil.


Ukupno . 17 K. 12 fil.


t. j . kod neprekidne radnje gdje prenoćiti mora
Prema toč. I. stajati će jedna katastralna ral proredjeoe
sastojine 3 K. 91 fil.
a po toč. II 5 K. 70 fil.


Pošto ovakove prorede svake godine kroz 6—6 mjeseci
neprekidno traju, to se mora procjenitelju i podpun a plać a
računati, jer onaj, koji 4 do 5 dana u tjednu neprekidno
vani procjenjuje, a 6. dan procjenbene knjižice zbraja, taj onda
absolutno ne može ništa drugog raditi.


K gore navedenom dolazi još trošak za promjerke, Gohlerova
kola i popravci tih sprava, toli knjižice, mast, pa prema
tomu vidimo, da te prorede baš tako jeftine nisu.
ŠUMARSKI LIST 4/1902 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 229 —


»Šumske štete ili gotov novac« — novac je jedno i drugo
— žalim da je g. pisac tog mnienja, ali ja s ^ protivnog
mnienja t, j. da je šumska šteta samo u tom slučaju
novac, ako je utjeriva.


Gosp. pisac veli nadalje, da danas ne trebamo radnika


t. j . nadničara, koji će srušiti obilježeno stablo, jer to čini onaj
komu je doznačeno stablo; ta ne treba ga niti onda, ako je
takav sitniš sa vapnom obilježen. Pravoužitnik si drva na stanovitoj
odmjerenoj površini nasječe, te svoju kompetenciju u
metre slaže, pa se onda gotova složena drža sa kontrolnim čekićem
činovnika pretuku, odnosno doznače. Tu smo dakle jedino
to profitirali, da imademo bezplatne radnike i najtočnije
podatke za gospodarstvenu priglednu knjigu.
Neka mi ma samo i jedan od gosp. upravitelja šumarijah
izvoli izjaviti, — ako je na t. zv. cedulje u proredi drva djelio,
— da li pravoežitoici nisu premjerbu zahtjevali. Ako li
pako nisu, tada je sjegurno uslied procjene po pokusnoj plohi
svaki za ´/s do 1 pr. metr- ili više dobio, nego ga po selištnom
posjedu pripada, a svaki takav dakako mudro šuti.


Gdje se imade daklem u tom slučaju tražiti točnost godimice
izdanih kubičnih metara goriva u takvim proredama
— a da se drva točno ne promjere?!


Posliedica manipulacije na cjedulje — bez premjerbe


ukupnog izdanog goriva — biti će neprilike dotičnog upravi


telja šumarije; a na koncu konca sada veće, sada manje preko


račenje preliminiranog.


Pisac tvrdi konačno: »da imovna obćina svake godine do


3000 kat. r li proredive sastojine proredi.


Kako nam je poznato zaprema ciela imovna obćina površinu
od 52256"95 kat. rali, od toga ođpada po prilici na puteve,
prosjeke, močvare i ino neplodno tlo 2256"95 kat. rali,
preostane nam daklem čista šumska površina od 50000 rali;
od toga odpada na stare sastojine i na mlade 1—5 god. branjevine
blizu 20000 rali. Za prorede bi nam daklem 30000 rh,li
preostalo. Budemo li doista mogli skroz »potrajno« proredji
ŠUMARSKI LIST 4/1902 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 230 —


vati; ne će li nastupiti stagnacija; nije li 10 godišnji turnus


premalen ? «


Daklem strpimo se još kakovih 10—15 godina, pa onda


da vidimo — ne budu li nam ipak one stare natrule, krnjaste


bukve u neprilici pomoć pružile ?!


Dodatak uredničt´^a. Kad smo priobdili odgovor g.


H. Begne na članak »O procjeni ogrieva u našim proredama«
priobćen u br 1. »S. L.« po g. Aue´u, obećali smo u opazki
uredničtva, da ce mo se na ovo procienjivanje ogrieva još
osvrnuti i svoju redi. To činimo sada. Proredjivanje postaje
danas u obde sve važnije, naročito od osobite je važnosti ono
za šume obdinske, gdje se iz redovitoga prihoda sjedine ne
mogu sasvim pokriti potrebe ovlaštenika na ogrievu. Valjanim
proredjivanjem modi je taj manjak sasvim ili bar djelomično
namaknuti; treba s toga proredjivanju osobitu pazku posvetiti.
Iz prvoga članka, kao i iz odgovora na isti, proizlazi, da se u
u šumskom gospodarstvu imov. obdine križevačke osobita pomnja
proredjivanju posvcduju, a to je samo hvale vriedno i bilo bi
poželjno, da je tomu svagdje tako. Mjerenje, numeriranje i
procienjivanje jačih stabala za gradju^ pa makar i samo za
ogrievo sposobnih kod proredjivanja držimo jednako nuždnim
kao i na sječinama iz kojih se crpi glavni sjeČivni prihod, jer je
po uporabu i vriednost takvoga stabla svejedno, da li je
to stablo dobiveno na sječini ili u proredi; može dakle i
postupak biti isti. Nu imamo li posla sa sasvim tankim
stabalcima, tad je doista suvišno dati takova mjeriti, numerirati
i procjenjivati, ved je dovoljno, da ih na pokusnim plohama
samo bilo kako obilježimo, pa tada dademo posjedi i u
prostorne metre složiti Ovim se dolazi do najtočnijih rezultata.
Ovakvim pokusnim proredjivanjem dobivamo podatke za
prihod, koji možemo sa vedih sličnih površina dobiti. Kad se
pako ved takove površine prorediti imaju, dovoljno ce biti, da
se bilo čime obilježe ona stabalca, koja će se proredom izvaditi,
nu samo valja obzirn o odabirati takova stabalca, da
bude proredjivanje valjano obavljano. Ovako obzirno odabrana,
a bilo čime obilježena stabalca, neka se tad opet posieku, u
ŠUMARSKI LIST 4/1902 str. 57     <-- 57 -->        PDF

- 231 —
metre slože i medju ovlaštenike podiele; posao bit će jednostavno
a Svrsishodno obavljen. Da se je mjesticno predaleko išlo,


kako g. Aue navodi, i numerirala pretanka stabalca, možda je
slučajn o učinjeno ; pogrieška je je to ipak manja nego da
se je u protivnom smjeru radilo.


Osobne viesti.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je imenovati sliedeće šumar, vježbenike šumarskim! pristavima u


XI. činovnom razredu, i to: Milana Grozdanića kod ogulinske imov.
obeine, Josipa Biondića kod otočke imovne obćine i Josipa Crkvene a
kod križevačke imov. obćine; nadalje imenovati Lazara Timić a akcesistom
u XI. činovnom razredu kod gospodarstvenog ureda imovne obćine
petrovaradinske u Mitrovici, a sve sa sustavnim berivima.
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Novo je izašlo:


Gjnrašin, ptice, II. dio. Izašlo nakladom „Matice Hrvatske". Knjiga
zanimiva je i za nas šumare i druge ljubitelje prirode, a nastavak je
samo onih izdanja „Matice", kojima je svrha popularizovati prirodne
nauke. Ovom zgodom upozoravamo naše straćare na ovogodišnje knjige
što ih je „Matica" izdala; ima ih 9 na broju, te ih članovi dobivaju uz
malu godišnju članarinu od 6 K. badava. Tko svakogodišnje izdanje
„Matice" ima, može si po vremenu liepu malu biblioteku domaćih
knjiga sastaviti. S tog, prem oglašivanje ovih knjiga pravo pod gornji
naslov ne spada, držimo, da smo i mi samo učinili našu dužnost, kad
smo gornje knjige i ovdje oglasili.


Heinemann, der Kiichen und Gemiisegarten. Četvrto izdanje. (Ovu
knjižicu vrlo hvale, jer da je izvrstna poduka za onoga, koji posjeduje
vrt a nije u vrtljarstvu nikakav stručnjak). Ciena 1 K. 20 fil.


Saliseh, die Forst-Aesthetik. Die Schonheit der Natur, die Schonheit
des Forstes, die Verschonerung des Besitzes). Ciena 8 K. 40 fll.
Twardowsky, statistische Daten liber Oesterreich mit einem An-
hang liber Ungarn. Aus amtlichen Quellen zusammengestellt, Ciena 5 K.
Pressel, (župnik) die -Fischzucht im Kleinbetrieb. Aus der Praxis.


Ciena 1 K. 20 fil.


Regelii fiir die deutsclie Reehtsclireibung nebst Worterverzeichnis
. Einzige vom k. k. Ministerium fiir Cultus u. Unterricht autorisirte
Ausgabe. Ovo je knjižica sa 196 stranica a ciena joj je 1 K.