DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1902 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 209 —


tanji dielovi toga uzorstabla ne spadaju po svojoj debljini u


taj, nego u niži razred debljine


Razdioba ciena, odnosno šumskih, pristojba polag debljina
jeste po dosadan joj metodi A. iluzorna,
jer u većini slučajeva mieša razredne debljine, uporabljujući
cienu višega razreda i za onaj dio drvne gromade, koji sbilja
tomu razredu pripada, kao i na onaj dio, koji je pao izpod
granice te debljine, te usljed toga spada u niži razred, odnosno
i u nižu cienu.


4. Uzima u obzir onaj gubitak na kvaliteti, odnosno cieni
dužice, koji nastaje ondje, gdje se najljepši dielovi stabla izlučuju
za pilanu.
5. Vriednost sječine proračunava iz ^četiriju toeno opredjeljenih
činbenika, tako da je u stanju svaki pojedini Činbenik
posebice kontrolirati, i u slučaju neunovčivosti sječine posve
točno pronaći pogriešku, koja je prigodom izračunavanja vriednosti
sječine počinjena.
Nekoliko rieči kao osvrt na članak: „Kako postaju
naši suharevi".


Citajuć nedavno u »Šumarskom listu« od prosinca prošle
godine članak gornjeg naslova, upale su mi unatoč liepa razlaganja
0 uzrocih sušenja naših hrasta nekoje dedukcije pisca,
a imeuito način, kojim on misli i preporuča, kako da tomu
sušenju na put stanemo.


Nekanim ovdje i ne mogu da se upustim u razpravu o
uzrocih raznih bolestih pa i samog sušenja; znam bo dobro,
da mi ovo malo enciklopediČnog znanja iz fiziologije i pathologije
bilja ni iz daleka doseglo ne bi izpravnomu i pozitivnom
riešenju tih pitanja; ja ću to radje prepustiti stručarom specialistom,
koji se naposeb izučavanjem tih zamršenih stvari
bave, a meni je jedina namjera sa ovo nekoliko riečih izvesti


15
ŠUMARSKI LIST 4/1902 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 210 —


nekoje refleksije na tvrdnje i zaključke pisca iztaknute u po


menutom članku u koliko se s njima složiti ne mogu.


Tako nas pisac članka uvjerava — navodno promatranjem


u naravi iz izkustva — da nam sa sva ta hrastova stabla sa


vrha sušiti pocimlju, a nama je opet iz izkustva poznato, da


to sušenje često puta istodobno i od korena počima, što više


u mnogom slučaju samo od korena; pa dok se još sve grane


krošnje zelene, oborimo li takovo stablo, eto pred nama go


tove košnice!


Bar kod nas u Podravini tako, pa ako zadjemo u naše
podravske lugove pitomačke, gjurgjevačke, novigradske i koprivničke
šumarije, u sječi dozrele sastojine Banov-brod, Gjuretinu,
Crne jarke, Preložnički berek, Gabajevu gredu ili Panje
nadi ćemo svuda takovih invalida i ako kojeg posječemo, sjegurno
je skoro svaki od korena i vrha suh i natrul.


Ovako će, uvjeren sam, biti i drugdje u starijim, jako
proredjenim inundaciji podvrgnutim sastojinam, što će sjegui´no
i cienjenom piscu članka poznato biti; medjutim to na stvari
ne mjenja, za naše razmatranje dostaje, da smo bolest i sušenje
na žalost konstatirali, sad bio mu zametak u korenu ili vrhu.


Mi ćemo uzeti za izpravno i mnienje pisca, da je tomu
sušenju utvrdjen uzrok u nerazmjeru fizioložkih funkcijah žilja
i lišća — dakle kolanja vode i transpiracije hlapećih česti —
nas ali više zanima dedukcija pisca i pokušaj kojim nam predočuje
i preporuča način, kako bi to sušenje prepriečili*, pa
se čudom divi štetočincu, koji mu je nehohotice nepovlastnim
kresanjem ovo pitanje riešiti pomogao.


Dok g. pisac tako, ja bi s moje strane tomu štetočincu


— makar nekršćanski — zaželio da mu prvo ruka usahne,
nego sjekirom zamahne, da mi stablo osakati; pa dok on iz
nekakovog smilovanja prema tomu štetočincu preda ´pred oštrinom
ustanova §. 4. pril. D. K š. z. ja bi blagosivao zakonodavca, kad bi
pomenutom §. makar i još koju točku u pooštrici kazne diktirao
* Pisao rabi ovdje izraz »predupredili« a miali valjda redi zategnuli ili prepriečili.


ŠUMARSKI LIST 4/1902 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 211 —


bio. Eto tako nam se razidjoše mnienja! al me medjutim tješi
nada, da bi se nas dva, medjusobno popuštajue, negdje u sredini
i složiti znali. Htjedoh samo da naglasim, kako mi se
predlog okresivanja — makar i sušom napadnutih grana
krošnje — ne svidja, jer po mom mnienjii nema prave svrhe,
kao što niti ne pruža garancije, da bi tim postupkom u pravilu
prepriečili dalnje sušenje; što više bojim se, da bi u većini
slučajeva iz zla načinili gore. Evo zašto:


Sama ideja kresanja nije nova i nama je poznato iz povjesti
0 uzgoju šuma, da su već koncem srednjega vieka u
Wurtemberžkoj i Nasavskoj bili zaveli neku vrst klaštrenja
domirajućih stabala u srednjih šumah, htijuć tako jakost i
vriednost debla podići.


To je vremenom zaspalo; napušteno istodobno, kako se
je uzastopce veća pažnja uzgoju visoke šume navraćati počela
i isti se na znanstvenom temelju razvio i udomio. Istom oko
polovine XIX. vieka počelo se opet u većoj mjeri s tim eksperimentirati,
te su poimence Francezi Courval i Des Cars u
srednjošumskom uzgoju osobitu njegu nadstojnom stabalju posvećivali,
preporučujuć opet čišćenje i kresanje jednog diela
granja.


U Njemačkoj su Theodor Hartig i Nordlinger eksaktnimi
pokusi u tom smjeru nastojali razjasniti protuslovne rezultate
postignute u praksi; Pressler se je takodjer mnogo time bavio
kao što Ahlers i Goppert te profesor Robert Hartig i tako se
to pitanje još i danas riešava, makar da do sad postignuti resultati
samo znanstvenu, a skoro nikakove praktične vriednosti
za šumarstvo nemaju; a ne će ju predvidno niti imati, dok
praktični stručari mjesto šuma voćnjake ili na englezki kresane
parkove gojiti ne kane.


Toliko obćenito, a sad da vidimo kako bi stojalo tim kresanjem
suhara. Pisac članka veseli se pojavu, što je vidio,
da je na rubu posječene površine iztjeralo novo zeleno granje;
nii mi smo takove »vodene« izdanke vični gledati i bez da
granje sječemo, nama je znano, da su to fizioložka nedonoščad


*
ŠUMARSKI LIST 4/1902 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 212 —


produkt izvanrednih prilika upliva vlage te jačeg svjetla i topline,
pa im se za to niti puno važnosti obratiti ne može,
pošto im je kako postanak tako i viek kratak i riedko koji
odrveni. Pa čemu onda u obde kresati? Ovo pitanje nam se i
nehotice i nameće uz bojazan ne ćemo li nanašajuć nove rane
stablu više škoditi, nego da ga tako ostavimo.


Poznajem hrasta, koje sam pred 15 godina nastupom
službe u Podravini suhovrhe zatekao — Bog sam znade kako
su dugo već takovi bili — pa ipak im se do danas ni jedna
dalnja grana posušila nije; gdje naprotiv drugi još prošle godine
zelen na godinu već ni jednoga lista iztjerati ne će. Ovomu
sjegurno ni kresanje pomoglo ne bi, a onaj ga prvi kako vidimo
ne treba


Uz to sam više nego osvjedočen, da će u najviše slučajeva
nastavša rana, makar gladka bila, unatoč tomu što će
kambium svoju učiniti, da joj rub obraste, pa sve da ju i
eterom kamenog uglja namažemo, ipak vremenom uplivom
vlage morati postati leglo i zametak Hjmenomiceta (Poljporus,
Trametes, Thelefora i t. d.) u obće gribova, koji će onda svoj
razstrojni posao preuzeti.


Za dokaz toga trebao bi i opet samo zaci u naše podravske
lugove — a bit će ovako sjegurno i drugdje — pa
će mo se na žalost i previše uvjeriti, što je nesretno kresanje
štetoeinaca od množine naših skupocienih hrasta načinilo. Sam
Bog ga pitaj, kako se je gore popeo? Na brzu ruku u strahu
pred lugarom — većinom po noći — zasjekao je ili zapilio
samo djelomično teški ogranak, koji se je težinom odciepio i
sobom odlupio od stabla i koru s drveta često na metar, dva
i više! Pa dok stručara s pogleda na njegove, tako osakaćene
miljenike srce boli, zazire i trgovac iz bojazni od kupa istih.
Pa unatoč svemu tomu pisac članka kao da odobrava taj
opaki posao štetočinca, ili mu se bar u toliko neprotivi, dok
ustaje proti ustanovam §. 4. priloga D.


Sad konačno uzmimo, da smo poslušali savjet g. pisca,


pa za nuždno našli i dali okresati krošnju naših suhovrstnih
ŠUMARSKI LIST 4/1902 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 213 —


hrasta, pa recimo da nam je taj eksperiment uspio bez nastupa
gornjih štetnih poshedica, za koje se mi bojasmo. Pitajmo se
što smo postigli? U tom najboljem slučaju recimo, da smo
produljili viek životarenja stablu, koje će i onako za kratko
vrieme sa svojim drugovima žrtvom pile i sjekire pasti morati.
Čemu onda teški i nespretni posao kresanja? tko i što 6e nam
vratiti troškove ?


Resumirajud sve navedeno vidit će mo, da se kresanje
suhara rentirati ne može — a to smo htjeli dokazati — pa
kad je već govor o njima, onda bi prvo opravdano bilo da ih,
ako su u dozrelim sastojinama, još ono kratko vrieme što im
je živjeti, netaknute pustimo, dok sa ostalimi do sječe dodju,
ili ako bi baš pogibelj nagla uništenja u odvlaci bila, da ih
kao i one u srednjodobnih i mlađjih sastojina preborom izvadimo
i unovčimo dok su još što vriedni. Dobroj stvari će mo
daleko više poslužiti, ako mjesto jalova posla krparenja ovakovih
bolestnika radje za budućnost budemo nastojali predusresti
i onemogućiti tu pogibelj sušenja još prvo zametka time,
sto ćemo tlo na kom želimo hrastove sastojine uzgajati u slučaju
mogućnosti i rentabiliteta odvodniti, u protivnom na


pustit ćemo tamo u obće uzgoj hrasta i dati mjesta jasenu,
jalši i sličnim vrstima, koje to ljube, pa će nam takodjer dobro
doći. Za uzgoj hrasta ostati će i naći će se medjutim još uvjek
dosti prikladna mjesta i tla.


Ovo posljednje valjati će naposeb u gospodarstvu imovnih
obćina, gdje valja skrbiti za svakdanje potrebe gradnje i goriva
domaćih pravoužitnika.


Ovim nisam ništa nova iznesao, htjedoh samo — kako
uvodno spomenuh — kad je već nabačeno pitanje i s moje
strane koju dodati, sve u dobroj nakani, da se razumiemopojmovi razbistre na uhar naših zelenih šuma.


R. Rukavina.