DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1902 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 172 —


tati. Remisama se broj divljači može znatno u nekom lovištu povisiti.
Gdje se lovstvo osobito njeguje a narovnih zakloništa za divljač ne
ima, ne manjkaju ni remise.


]\(a ubavicst p. n. gg. članovima i preibrojnicima.


Članarina odnosno predbrojnina ima se u smislu družtvenih pravila
uplatiti u družtvenu blagajnu u prvoj četvrti svake godine. Članarina
za članove I. razreda iznosi 10 K., a one II. razreda 2 K., nu oni
članovi II. razreda koji uz „Lugarski viestnik" dobivaju još i „Šumarski
list" plaćaju 6 K. na godinu. Novci šalju se na predsjedničtvo hrv.slav.
šumarskoga družtva u Zagrebu (Gornji grad, Markov trg br. 3.).


Natječaj.


Kod otočke imovne obćine imade se popuniti jedno mjesto šumarskog
vjožbenika sa 800 kruna godišnje pripomoći, 120 kruna stanarine i
48 kruna odštete za izradbu i dovoz na panju bezplatno odkazatih 16
prostornih metara ogrieva, kao i inih pripadajućih pristojba za vrieme
vanjske službe.


Natjecatelji za to mjesto, neka propisno biljegovane molbe obložene
sa:


1. Krstnim listom.
2. Svjedočbom o svršenih šumarskih naucih eventualno i položenom
državnom izpitu.
3. Lječničkom svjedočbom, u kojoj treba naročito iztaknuti, da je
natjecatelj podpuno zdrav i kriepak za obavljanje službe šumarske u
planinskih predjelih.
4. Svjedočbom ponašanja nadležne političke oblasti; ako su u
službi preko svoje predpostavljene oblasti najkasnije do 12. ožujka 1902.
podnesu na podpisati šumsko-gospodarstveni ured.
Otočac, 8. veljače 1902.


Šumsko-gospodarstveni ured otočke imovne obćine.


Br. 1220. — 1902.


Natječaj.


u obsegu podpisane imovne obćine izpražnjeno je mjesto šumarskog
vježbenika sa godišnjom nagradom od 800 kruna i sa pravom zaračunavanja
propisanih paušalnih dnevnica za vanjska službovanja, povodom
česa se razpisuje natječaj, uslied kojeg se imadu odnosne molbe
najdulje do 15. travnja t. g. putem predpostavljenih oblastih i uredah
upraviti na podpisati ured i obložiti:


1. Krstnim listom ;
2. Svjedočbom o svršenih šumarskih naucih;


ŠUMARSKI LIST 3/1902 str. 47     <-- 47 -->        PDF

~ 17B —


3. Svjedočbom o položenom višjem državnom izpitu za samostalno
vodjenje šumskog gospodarstva, odnosno natjecatelji, koji taj izpit još
položili nisu, očitovanjem da će isti u roku od 2 godine dana položili.
4. Svjedočbom o dosadanjem službovanju.
5. Lječničkom svjedočbom o podpunom zdravlju i fizičnoj sposobnosti
za obavljanje šumarske službe.
6 Svjedočbom nadležne oblasti o političkom i moralnom ponašanju.


Šumsko pospodarstveni ured imovne obćine križevačke.


u Belo varu, 18. veljače 1902.


Književni oglas-


Podpisana knjižara moli sve izdavače srpskih i hrvatskih listova
(političkih, književnih i svih u opšte) i knjiga, da joj izvole odmah, po
izlasku dotične publikacije, poslati po jedan primjerak pod krstopletom
na ugled, kako bi mogla vršiti dalje poručbine. Za publikacije koje ne
bi poručivala, poslat će knjižara odmah izdavaču novac za poslati joj
primjerak. Mole se sve redakcije srpskih i hrvatskih listova, koje poručbinu
na svoje listove nisu primile, da izvole svoj hst odmah poslati
podpisanoj knjižari Postrestante Zemun i da ovaj književni oglas u svom
listu preštampaju.


Predplata za cielu 1902. god. poslat će se odmah po prijmu lista.


S odličnim poštovanjem ,
Knjižara za srpsku i stranu literaturu
Gecc Kona, Beograd.
Broj 142. — ex 1902.


Dražba stabala.


Dana 6. ožujka 1902. obđržavati će se temeljem odobrenja po
Visokoj kralj, zemaljskoj vladi od 31. siečnja 1902. broj 6.688 kod podpisanog
ureda dražba putem pismenih ponuda na sliedeća stabla.


U srezu „Ponikvarski gaj" odjelu „Dugobrdo" na 2.311 hrastovih
stabala sa ukupnom procienom od 2.70.5´27 m´ Ijesa, sa sniženom izkličnom
cienom od 30.997 kruna 59 fllira.


Obćeniti uvjeti ove dražbe jesu.


a) Dražba će ta usliediti samo putem pismenih ponuda, ter ponnda
veže nudioca odmah čim ju je predao, dočim prvu bansku imovnu
obćinu tek po potvrdi po Visokoj kralj, zemaljskoj vladi u Zagrebu.


b) Samo na one ponude će se obzir uzeti; koje budu predane do
11 sati prije podne dana 6. ožujka 1902. kod podpisanoga ureda i koje
budu obložene sa žaobinom od 5% izklične vriednosti.
ŠUMARSKI LIST 3/1902 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 174 —


c) Ako ponuditelj i dostalcam postane, dužan je odmah žaobinu
od57o do l07o nadopuniti, a ista ostaje Ifao jamčevina u blagajni gospodarstvenoga
ureda prvobanske imovne obćine sve dotle, dok nije kupac
sva drva izradio i izvezao i ugovoru podpuno udovoljio.


d) Dražbovatelji (nudioci) imadu u ponudi navesti, da su im
uvjeti ove dražbe i prodaje podpuno poznati i da se na iste obvezuju.


e) Ponude moraju biti propisno biljegovane i valjano zapečaćene
i na omotu nositi nadpis „Ponuda za dražbu stabala za dan 6. ožujka
1902. odredjenu".


f) Rok za uplatu ciele kupovnine ustanovljuje se 14 dana nakon


odobrenja prihvaćene ponude po Visokoj kralj, zemaljskoj vladi u Zagrebu
i prije početka izradbe stabala.
g) Rok za izradbu i izvoz stabala, ustanovljuje se do konca kolovoza
1902.


h) Kupita stabla može dostalac u njemu povoljne tehničke svrhe
izraditi, izuzam stupaca za plot iz krupnih grana i vrbovah i tesanih
kolaca za plotove, dočim ogranke i ovršine do 20 cm. debljine i sve
odpadke prodanih stabala, mora kupac na licu mjesta ostaviti na razpolaganje
prvo banskoj imovnoj obćini.


Obaranje stabala sa panjem zabranjuje se. Mjesto za prodaju određjenih
stabala udaljeno je od rieke Kupe po prilici 3 kilometra, a
tada se može produkt riekom Kupom u Sisak ili Karlovac ladjom do
željeznice ođpremiti. ^


U istom „Dugom brdu" numerisana su 2329 stabala, no od tih
je 18 stabala izključeno od prodaje, jer su lih za gorivo sposobna i
ostaju prvo banskoj imovnoj obćini na razpolaganje, a brojevi tih 18
stabala jesu; 130, 173,476, 577, 698, 716, 884, 1121, 1137, 1138,
1139, 1268, 1324, 1368, 1516, 1609, 1670, 1984, te stoga je samo
2311 za prodaju.


Bukova i cerova stabla u „Dugombrdu" nisu numerisana i izključena
su izpod prodaje, a ostaju prvo banskoj imovnoj obćini na
razpolaganje.


Pobliži uvjeti stoje svakom na uvid za vrieme uredovnih satova
kod podpisanog ureda.
Prepis procjene stabala ne može se slati, nego se može u originalu
kod gospodarstvenog ureda u Glini uviditi.


Šumsko-gospodarstvenj ured I. banske imovne obćine.


u Glini, dne 8. veljače 1902.
ŠUMARSKI LIST 3/1902 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 175
. lE^oconda.


trgovina oruđja i lovnih potrepština.


Ciene Melo


najbolje vrsti


svaki višeputa


a-3A4«ft


uporabiv


100 kom. Lefaucheaus sivihCalibe
CalibeCaliber
rr 1
116
66 .
.. ´«<´ .2
22 K
KK.
.. —
—— fil.
100 „ istih smedjih « 12 . . 2 „ 75
100 „ Lancaster sivih „ 16 . . 2 „ 30
100 „ Patent-Laneaster smedjijih
hh „ 16 . . 2 , 50
100 „ istih smedjih „ 12 . . 3 , 05


Sve ostale vrsti u svimi Calibri najjeftinije. U jedan post.
5 kila omot stane 700 kom. Oalibra 16, a 600 kom. Calibra 12.


Ciene
gotovih
naboja.


Ovi su punjeni najboljim barutom, pod mojom pazkom točno
jedan kao drugi izradjen, a svaki označen brojem sadržavajućeg
špriha.


U manjimi mjesti ne može si nitko tako dobre i točne naboje
sam napraviti, jer se ne dobije takov barut niti stoje na razpolaganje
takove sprave kakove sprave ja rabim.


Normalna količina baruta jest za Caliber 16 4´/2 grama, a za
Caliber 12 b^l^ grama. Na zahtjev mećem manje ili više baruta.
100 kom. Lancaster-naboja sivih Caliber 16 . . . 7 K. 90 fil.
100 „ Patent Lancaster naboja smedjih Caliber 16 8 „ 50 „
100 , istih naboja smedjih Caliber 12 .. . 9 „ 90 ,


Sve ostale vrsti naboja u svimi Calibri najjeftinije. Ciene se
razumjevaju loco Zagreb bez omota, plativo pouzećem.
Poštom šaljem najmanje jedan sandučić svake vrsti naboja u
koji stanu 100 kom. Caliber 16, a po prilici 85 kom. Calibra 12
Prigodom naručaba — za koje najučtivije molim — neka se
velecienjeni naručitelji na ovaj list pozvati blagoizvole.
Uz lovački pozdrav, odličnim štovanjem


L11
ŠUMARSKI LIST 3/1902 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 176 —


Oglas.


Na temelju drvosječne osnove za godinu 1902. odobrene naredbom
visoke kr. zemaljske vlade odjel unutarnji od 3. siečnja 1902. br. 90426.
ex 1901. prodavati će se kod šumsko-gospođarstvenog ureda otočke imovne
obćine u Otočcu u sriedu 12. ožujka 1902. u 11 satih prije podne putem
pismenih sa 5°/o vadiuma providjenih ponuda sliedeće drvne gromade


Izklična Izklična


Sreza


0) o


5.L: ciena pociena
3
Šumarije .S ^ c5 O


jedince ukupno


o "
^


1 > 03


Naziv W


´5


´? m


´o" 5H K. f. K. f.
»
m rS w´ > m 02


t fl901


1 Krekovača 1 Bukva 500 888 6 40 5683 20


»1902
)l90l


2 O Krekovača 1 Bukva gorivo 3000 1 60 4800 —


^1902
c3 gorivo
3 Kompoljski vrh 2 Brezik Hrast 30O 1 62 486 —


300
/1896


4 o ^ Crno jezero 4 Jela 4000 695´) 7 — 78650


i 1899


-M


5 Brušljan 7 1902 Bukva 25-J 411 6 40 2630 40
fl899 Bukva


6 o Brušljan 7 — 2000 1 60 3200 —


11902 gorivo
/19()1


7 Vrbovice 28 Bukva 300 552 0 40 3532 80


\1902
f stare


8 Sinac Komarnica 26 Bor 500 750 6 40 4800 —


\ sječe
9 Velika Plješi-rstare


39 Bor 600 1245 40 7968 —


vica 1 sječe ´


1 )
1 )
j Bukva 250 436 3 80 1656 80


10 Javornik 40 1900


/ Jela 600 1080 5 80 6264
11 i 1 Mrsinj 41 1902 Bukva 150 240 3 80 912 —
12 Kuterevska )Bukva 350 523 6 40 3347 20


1902


Krasno
" 1 1 kosa 5 1 Jela 200 338 7 — 2366 —
13 Kalčiča vrh 19 1902 Bukva 800 392 5 60 2195 2t


1


I stare


14 Zavalje Sakrivenka 34 Bukva 500 1 500


1 sječe


Ukupno — — 98991 60


Obći i posebni draž 361 li uvjeti mogu se za vrieme ure iovnih sa tih


uviditi kod šumsko-gospodarstvenog ureda u Otočcu i kod dotičnih kotarskih
šumarija.


Šumsko-gospodarstveni ured otočke imovne obćine.


U Otočcu, dne 7. veljače 1902.
Ure đjuje 1 ran Partaš, prof. šum. ak adeiiiije u Zagrebu. Tiskara C. Alb recht ( J/ l iVittase k).