DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1902 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 145 —


Nu naše je mnienje u obćem interesu, — kao i u interesu
zem. zajednica — sliedeće:


»Gdje uredjena zemlj. zajednica pravovaljanim zaključkom
zatraži reambulaciju t. j . rektifikaciju medjali svojih šuma i
pašnjaka, i ostalog posjeda, a politička oblast zaključak
odobri §. 5. a) — može se reambulacija (rektifikacija) medja
provesti«.


Naročito, gdje imade »usurpacijah« šum. tla (ponajviše u
bivšoj Krajini) pa makar zemljištna zajednica i
neuredjena bila, ima se izmjera i uredjenje »ureda radi«
odrediti po političkoj oblasti — tim više, ako to sama zemljištna
zajednica zahtjeva.


Prigodom uredjenja »usurpacijah«, mogu se — kako gore
napomenusmo — postavljati oko šuma i pašnjaka stalni medjašni
znakovi! To nam je i dužnost, ako već vani mjerimo i
radimo!


Kada provedbena naredba izdana bude, i m a-
demo tim načinom već uredjeno med jasno
stanje. Prema izdanom naputku o uredjenju
šuma h, prilagoditi ćemo lahko naše do sada
jur obavljeno omedjašenje (n. pr. prigodom izmjere
usurpacijah), pak je posao uredjenja
tim načinom olakšan i u mnogome unapriedjen
ipospiešen.


Valja nam se držati onoga načela: »Svaka za obće dobro
izvedena i učinjena radnja — pa makar i prije odredjene dobe


— više valja, nego li da nam u neradu i nehaju prolaze dani«.
»U radu
je spas!«
(Nastaviti će.)


0 katastralnim: nacrtima, izmjeri i reambulaciji.


Katastralna se izmjera provadja, ne samo kod nas, već u
svima kulturnima državama, u prvom redu radi pravednog odmjerivanja
poreza, pa od tuda i jest taj naziv kataster (ca


11
ŠUMARSKI LIST 3/1902 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 146 —


tastrum od capitastrum = glavna porezna knjiga). No nemanju
vriednost imade katastralna izmjera time, što svačiji
posjed štiti od smetanja, jer je ona nedvojbeni a često i jedini
svjedok za sve medjašne linije svakog posjednika, za ono vrieme,
kad je provedena ili eventualno kasnije izpravljena (reambulirana).
Nadalje su katasti´alne mape od velike koristi, bolje,
neobhodno potrebne svakom ovećem posjedniku u njegove privatne
gospodarstvene svrhe, bez kojih se racionalno gospodarstvo
voditi ne bi dalo, ili bi se morali kod svakog gospodarstva
posebni nacrti praviti. Takva su oveća gospodarstva,
obično sva državna, obćinska i ranoga privatna šumska gospodarstva,
pa držim da ne će biti suvišno ovdje koju reći o tim


katastralnim nacrtima i o načinu, kako se sama katastralna
izmjera provadja, držeć, da će tim mnogom čitaocu katastralna
mapa jasnijom postati.


Katastralna mapa (recimo ona za čitavu Ugarsku i Hrvatsku)
jest projekcija svijuh kulturnih medja i medja zemljišta
pojedinih posjednika sa zemlje na onu ravninu, koja zemaljsku
površinu tangira u zvjezdarni Citadela (Budimpešta), predočena
u umanjenom mjerilu 1" --= 40" (1 : 2880).


Ta idealna ravnina razdieljeua je onim meridijanom, što
prolazi citadelom, u dvie pole: istočnu i zapadnu stranu. Istočna,
a lako i zapadna strana, dieli se meridijanima u t. z.
kolone i to: istočne i zapadne kolone, koje su po 4000 hvati
široke t. j . toliko, da istosmjernice u okomitom smjeru preko
njih i jednakom razmaku (kao i meridijani) povučene, dlele
rečenu ravninu u četvorne milje (po 10.000 rali). Svaka se četvorna
milja dieli u dvadeset jednakih površina (pačetvorina) i
to tako, da se one stanice, što ih u milji tvore meridijani, razdieli
u 5 jednakih dielova, doeim one, što ih tvore istosmjernice,
u 4 jednaka diela. Svaki takov jedan dio jest jedna t. z.
sekcija, jest jedan list katastralne mape u običnom formatu.


Ako kolone, što ih tvore meridijani, označimo s jedne
strane prama istoku, a s druge prama zapadu rimskimi brojevi
I., II., III., ... . počam od meridijana što prolazi Ci
ŠUMARSKI LIST 3/1902 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 147 —


tadelu, pa kolone što ih tvore paraleli označimo sa arabskimi
brojevi počam od najsjevernije kolone prema jugu; za tim ako
označimo sekcije u milji običnim slovima i to tako, da sa a,
b, c, d, označimo rečenu razdiobu milje po paralelu, a sa e,
f, g, h, i, razdiobu milje po meridijanu, tad nam je lako izraziti
geografski položej mape, onom formulom, koja se na
svakoj katastralnoj mapi u gornjem lievom uglu nalazi. N. pr.
u gornjem lievom uglu mape stoji formula: J kol. XXV. 37.
sek. ag. to znači, da je ta mapa u onoj milji, koja leži u 25
koloni istočno od meridijana prolazećeg Citadelu i u 37 koloni
južno od najsjevernije kolone u Ugarskoj; a u toj milji
jest ta sekcija u prvom razdjelku milje, brojed po meridijanu.
Time bi bio geografski položaj svake točke, kojoj bi geografski
položaj znati htjeli, do najveće točnosti .izražen.


Ovime je — držim — katastralna mapa svojim svakopoglednim
potožajem jasno predočena, pa prelazim na izmjeru.


Po onom glavnom geodetskom pravilu, da se svaka izmjera
provadja prolazed uvjek iz širjeg okvira u uži, potrebna
je za izmjeru najprije triangulacija t. j . neka trokutna mreža
zadana na papiru i u naravi.


Za triangulaciju potrebna nam je pako prije svega temeljnica
(baza) iz koje se mreža razvija i o točnosti koje,
ovisna je sva dalnja mjernička radnja. Kod nas u Ugarskoj i
Hrvatskoj temelji se sva triangulacija na bazi, koja polazi sa
zvjezdarne Citadela u Budimpešti i koja je baza hvatačom više
puta mjerena uz najveću točnost. Sa te temeljnice postavljena je
današnjim najtočnijim instrumentima (teodolit) triangularna
mreža I. razreda, a iz ove prešlo se u mreže II., III. i IV.
razreda, čime se je došlo do dovoljno malenoga razmaka i potrebnog
za radnju sa stolom. Prva tri razreda točaka računana
su uzimav u obzir i sfericitet zemaljski, dočim je iz mreže


III. razreda dobivena mreža, odnosno točke IV. razreda, putem
ravne trigonometrije, jer sfericitet zemaljski kod ovih točaka,
radi njihove medjusobne udaljenosti, već ne imade zamjetljivog
upliva na točnost rada, pogotovo kraj velike točnosti,


ŠUMARSKI LIST 3/1902 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 148 —


kojom se proračunavaju te točke (logaritmičke tablice sa 10 decimala.


Takova je triangularna mreža potrebna i dovoljna za rad
sa stolom, koji je kod nas uveden, kao do danas najpraktičniji
mjerači instrumenat za ovakav rad.


Predpostavljajud, da svaTci čitaoc teoretski pozna radnju
sa stolom, govorit du samo o praktičnom provodjanjii poznatih
teoretskih pravila i metoda mjerenja.


Mjernik napne papir na dasku stola i to pomodu bjelanka
jajeta u kojeg se usipa nješto vode i napravi t. z. snieg; zatim
na papiru napravi više manje praktičnim a ne matematičnim
putem točan paralelogram, koji zatvara sasma točno 500 jutara
t. j . čini jednu sekciju. Dalnja mu je zadaća, da trigonometričke
točke, koje su mu vani vidljivo označene, prenese najvećom
točnošću u tu sekciju. On dobije iz trigonometričkog
ureda te trigonometričke točke (odakle ih mogu i privatne
stranke dobiti uz neku odštetu), zadane kotama sa sekcioiialnih
linija t. j . sa okvira same sekcije — a koje kote tumači priležeći
nacrt istih u vrlo malenom mjerilu.


Unesav trigonometričke točke na papir, kojih na jednom
papiru mora najmanje tri biti a izmedju tih barem jedna takova,
da se je moguće sa stolom na uju postaviti, i prelazi na
vanjski posao.


Očevidno je, da su tri točke, malo za povoljno i propisno
kretanje čitavom jednom sekcijom, jer sa triju će točaka (odnosno
sa dvijuh) riedko kada moći viditi sav terrain jedne
sekcije t. j . motku na svakom uglu medja u toj sekciji ali
tako, da mu se vizure sjeku pod propisanim kutem od 60^ do
120° (inače nije jasno prosjecište rajona), pa bile te točkenajzgodnije postavljene. Potrebna je dakle još jedna triangularna
mreža, koja će omogućiti, da mjernik može iz te mreže
mapirati svaku točku zadatog terraina uz uvjet, da mu se vi-
sure sieku pod kutem što bližim pravome.


Tu petu i posljednju mrežu pravi mjernik sa stolom
ovako:
ŠUMARSKI LIST 3/1902 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 149 —


Podje van i označi motkama sva ona mjesta, koja mu se
čine najzgodnijima za zadovoljenje gori rečenih uvjeta. Te točke
mogu biti medjusobno udaljene više ili manje vec prema obliku
terraina i prema kulturama (šikara, kukuruze, livada, selo
i t. d.) te ujedno pregleda radi pravi prednacrt (eroquis) tih
pomoćnih točaka, ove pomoćne triangularne mreže. Po t. zv.
izkolčenju tih pomoćnih točaka podje sa stolom van i sa poznatih
trgonometričkih točaka mapira poznatim načinom te pomoćne
točke, ali uz uvjet, da svaka ta točka bude triput
vizirana, to jest svaka točka dobije tri rajona, koja se u
jednoj točki presjecati moraju, da nedvojbeno fiksiraju te pomoćne
točke. Time je mjernik dobio povoljnu mrežu poznatih
točaka, da se može kretati uz navedene uvjete, pa prelazi na
predradnje samog detailjnog mapiranja, a to je t, zv. izkolčiv^
anje i pravljenje prednacrta (Croquis-Skizze).


Na poseban papir, koji je radi lakšeg kretanja za jednu
sekciju sastavljen iz 4 manja arka, prenese dovoljnom točnošću
sve točke sa mape na taj papir za prednacrt. Prednacrtu
je zadaća, da priličnom točnošću prikaže sve parcele, kulture,
imena vlastnika, a osobito mora biti točan u pogledu spajanja
kolčica koji su vani udareni. Prednacrt pravi se ovako :


Mjernik poeme na bilo kojoj točki i zabije tu kolčić označen rednim
brojem 1 (koji se nastavlja do 1000) tako, da svojim
kosim položajem pokazuje taj kolčić onim smjerom u kojem će
se nalaziti kolčić broj 2., koji će opet svojom kosinom pokazivati
na kolčić broj 3. i t. d. a to zato, da radnik (figurant)
koji će kasnije te kolčiće zastavom na motki označivati, može
kolčiče lahko redom naći. Kolčići se udaraju na svakoj medji
bilo kulture ili vlastničkoj tamo, gdjegod se medja lomi —
ako je n. pr. pravilno zaokružena, onda se udaraju kolčići tako,
da izmedju kolčića ostaje pravac. No ako bi kolčići pregusti
izpali a moguće je koordinatno umjeravanje, onda se koordinatuim
mjerenjem ova izmjera nadopuni.


Svaki taj kolčić dolazi u prednacrt urisan, označen svojim


brojem i onako spojen sa susjednima, kako se u naravi po
ŠUMARSKI LIST 3/1902 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 150 —


njima roedje spajaju. Kolčić se uriše u prednacrt tako, da se
mali stolčić (Aussteckung-Tisch) postavi nad ili pokraj kolčida,
sjevernicom orientira i viziranjem u najmanje 2 točke, poznate
na papiru i u naravi, koje ali stoje pod kutem što bližim pravome,
te dobijemo u presječistu tih visura naš kolčić, kod kojeg
stojimo. No nije od potrebe svaki kolčić tako točno urisavati
obzirom na vrieme, već samo one, koje na temelju drugih ne
može mjernik prostim okom na dovoljnu točnost urisati. Jer
glavna je zadaća prednacrta, da su vani udareni kolčići medjusobno
točno prema naravi spojeni i da od prilike pokazuju
(doduše što veću) sličnost oblika parcela.


Kada mjernik imade 500—600 udarenih kolčića, onda polazi
na mjeru sa stolom, kojim se postavi na jednu trianguliranu točku
orientira stol i dade znak figurantu, koji čeka na kolčiću broj 1da
digne barjak. Cim ovaj barjak digne, mjernik ga u vizuru
uhvati, povuče na papiru rajon i označi taj rajon brojem kolčića.
I tako ide dalje dok figurant ne obidje sve kolčide, razumjevajuć
se rogom i zastavom, uvjek sa mjernikom. Tad se
mjernik premjesti na točku sa koje će moći najviše ili moguće
sve kolčiće vidjeti i pod kutom od 60"—120" presjecati
na papiru nalazeće se rajone prve vizure. Presječistem rajona
za jedan te isti kolčić jest mapiran taj kolčić, koje se točke
prema načinu naznačenom u prednacrtu medjusobno spoje i tim
opisanim načinom nastavlja se posao do zgotovljenja cijele sekcije.


Točnost katastralna mape jest redovito tolika, koliko se
prostim okom sa tranzversalnog mjerila čitati dade. Tu i tamo
nastane za koju desetinu hvata pogreška (dozvoljena su 3—4
desetine hvata) bilo spajanjem kolčića na mapi, bud kod izvlačenja
rajona, bud kakogod, ali je ta pogreška kraj pedantnosti
mjernika dosta rietka, a ako pogledamo u naravi medjašne
oznake, koje svojom širinom obično nadmašuju mjere
niČku pogrešku, to ta pogreška tako rekuć izčezava sasma.
Može se dakle potpunim povjerenjem crte sa mape u narav ili
obratne prenašati i mape, kao sasma točne, rabiti. Nego ako
su crte, koje imamo prenašati sa mape u narav ili obratno
ŠUMARSKI LIST 3/1902 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 151 —


dovoljno dugačke (na primjer preko 50 hvati), tada se imade
uzeti u obzir osušenje papira, koje kod gdjekojih papira i vi´lo
dugačkih crta znade biti od znamenite vriednosti. Papir naime
dok se napinje, napne se u vlažnom stanju, a kao takav nješto
se raztegne i u tom raztegnutom stanju ostane uvjek dok je
na stolu, dokle za sve vrieme rada. Kad se izvadi mapa sa
stola, povrati se papir u svoje prvasnje stanje t. j . mapa se.
je slegnula i svaka je crta nješto manja.


Osušenje papira lahko konstatiramo, dočim znamo, da
bi jedna stranica okvira morala biti dugačka 800 hvati a
druga 1000 hvati. Mjerilo nam odmah kaže osušenje papiia
od sjevera prama jugu i ono od iztoka prema zapadu, pa proračunamo
li osušenje za 100 hvati (ili ako nam je stalo do
površina onda n. pr. osušenje za 1 jutro) koja se pogreška
lako uvjek provadja. Kod manjih duljina nema ova pogreška
gotovo nikakva upliva, te je ne treba ni u obzir uzimati.


U kratko još nješto o katastralnoj reambulaciji :


Nove mape, kako su napred opisane, napravljene su kod
nas jedan put za čitavu zemlju a te se mape od vremena do
vremena popravljaju, prema promjenama kako se u naravi
dogadjaju a provadjanje tih promjena u stare mape zove se
reambulacija. Jednu te istu mapu nije moguće mnogo puta popravljati,
jer postane nepregledna, tada se provede nova izmjera
opet.


Kod reambuliranja stalo nam je najviše uvjek do točaka odakle
se rad započima. Najbolje su trigonometričke točke, ako ih rabiti
možemo, ali kao što često biva, potrebne su nam točke bliže i
za mjerenje povoljnije, te uzimamo očevidno odgovarajuće točke
u naravi sa onima u mapi n. pr. uglove medjašnika, kuća
i t. d. Nije ali nikad dovoljno zadovoljiti se sa ovakovom
točkom, jer može ona i pogrešna biti, već moramo najprije
nju sasma točno iztražiti. U to ime uzmemo si više točaka
(3— 4) okolo one koju smo si kao izlaznu odabrali, pa sa ovih
točaka mjerimo do naše točke toliku duljinu koliko sa mapa či-:
tamo transverzalnim mjerilom. Ovakova kontrola reći će naa\
ŠUMARSKI LIST 3/1902 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 152 —


sigurno vriednost odabrane točke prema čemu ćemo, sigurni za
točnost, moći dalje raditi.


Iz više ovako opredjeljenih točaka, možemo si n toj mapi
urisavati nove gospodarstvene potrebe bez bojazni za točnost
njihovu. G, Ihjan.


Ugarski zakonski članak XXVIII, od 1900. o
šumskim radnicima.


I 0]3et se obogatila naša struka kod naših susjeda za jedan
važan zakon, o kojem nije u ovom listu bilo dosad govora, pa
jer je to važan zakon, koji zasieca u šumarstvo, smatram,
da ne de biti suvišno, ako cienjene čitatelje u kratko upoznam
s tim zakonom. Obielodanjen je u br. 1. stručnoga lista naših
susjeda »Erdeszeti lapok« od prošle godine u cielosti. ISTe ću
da ga doslovce provedem ; bit će dovoljan i izvadak. Ovaj se zakon
dieli u sedam poglavja.


Glava I. Obdenite ustanove.
§. 1. zahtjeva za svakoga radnika izkaznicu ili kakovu mu
drago izpravu po oblasti izdanu.


Glava II. O sklapanju ugovora sa radnicima.
§. 2—4. štiti i priznaje valjanima samo prema ustanovam
ovoga zakona sklopljene ugovore i ustanovljuje, što im ade´
ugovor da sadržaje.
Po §. 5. može poslodavac dati radniku u ime putnoga
troška najviše toliko, koliko mu iznaša zasluga od 2 tjedna.
t;. 6^—9. Sa radnicima, koji stanuju u istom kotaru, sklapa
se ustmeni ugovor, ako su pako iz drugih krajeva, ima se
ugovor prosto od pristojbe i biljegovine pismeno sklopiti pred
svjedocima, koji smiju biti samo činovnici oblasti i šum. činovnici,
nu oni nisu dužni svjedočiti, ako nije u smislu §. 1.
sklopljen ugovor. Ako se ugovor u dva primjerka piše, svakoj
stranki pripada po jedan primjerak; ako samo u jednom pri