DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 79     <-- 79 -->        PDF

— 117 —


A što to znači kada pravoužitnici proredjuju,
makar i pod nadzorom, ako stabla nisu markirana,
ma da su kakovom bojom omazana — prepuštam
razsudjivanju svim hrvatskim stružarima. Ne »markiranje
tog sitniža«, — već obavljaju se kod nas prorede onako,
kako se po temeljima znanosti obavljati imaju.


Kamo li ljepšeg posla za šumara nego li raditi, da svojim
umom pomogne, skoro bi rekao, prirodi u njenom djelovanju


— da on svojim radom gospodari nad elementom, a da postigne
svrhu. Nije to gubljenje vremena — tu je njegov
rad, tu ga zove njegovo zvanje.
Ne obazirući se na mastilo (kolomaz!) zečju capicu, buletara
i tomu slično, čim je sve snabdjeven dotični članak, zaključujem^
ovaj moj odgovor, moleći gospodu šumare, da izvole uvjerenjem
svojim stvarati sudove, načela i smjerove.


Htjedoh ovime, da opravdam naše prorede, što mislim,
da sam i učinio, neodustajuć od onog što napred rekoh, da ne
mislim polemizovati, Henrik Beijria.


Opazka uredničtva. Pitanje o najshodnijem načinu
procjene u proredama dosta je važno, pa ćemo i mi o tom
svoju reći, nu kako je ovaj broj lista već i onako daleko prekoračio
propisani obseg, ne ćemo to sad učiniti, već tekar u
budućem broju.


Naši šumarski vježbenici.


Prilike se u našem šumarstvu sve po malo mienjaju. Na
same šumarske stručnjake stavljaju se u svakom pogledu sve
veći zahtjevi. Još prije nedavnoga vremena većinom je bila dostatna
za ustup u šumarsku službu naobrazba, stečena na kojem
srednjem šumarskom učilištu; nuz akademičare primali su se
i u državnu šumarsku upravnu službu absolventi srednjih učilišta.
Medjutim stala je ponajprije uprava državnih šuma tražiti
i primati u državnu službu samo abituriente šumarskih
visokih škola, a od kako je kod nas izašao »zakon od 22. siečnja
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 80     <-- 80 -->        PDF

— 118 —


1894. kojim se uredjuje šumarsko-tehnička služba kod političke
uprave u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji« propisano je §. 6.
ovoga zakona i opet kao uvjet za ustup u ovu šumarsku službu
akademska naobrazba. Gotovo mogli bismo proreci, da nije
daleko vrieme, kad će se i za stručnjake naših imovnih
obćina u bivšoj Vojnoj Krajini tražiti isto, a ima većvećih vlastelinstva, koja su isto takove kandidate u prvom
redu tražiti počela. Posljedica je toga, da u pravilu postaje
danas pojedinac šumarskim vježbenikom u nešto starijoj dobi
nego li prije. Uza sve to vrieme vježbenikovanja nije se ski´atilo,
već pače više puta dosta znatno produljilo. Kad su sva
mjesla popunjena, ne ograničuje se to vrieme samo na propisani
bienium do položenja državnoga izpita za samostalno vodjenje
šumarskoga gospodarstva, već traje eventualno i dalje,
kod imovnih obćina dok bude prazno mjesto šumarskoga pristava,
a kod političke uprave dok bude prazno mjesto kr. kot.
šumara II. razreda.


Dok je pojedinac vježbenikom, ne bi se on imao smatrati
ni pravim činovnikom (gore spomenuti zakon to u §. 4. izrično
veli, pak vježbenik i ne uživa plaću već »pripomoć«) a ni
pravom radnom silom. Njegova je dužnost pripravljati se za
budući činovnički rad, pa za pravo kad mine vrieme praktičnoga
bieniuma, a on je i položio izpit za samostalno vodjenje
šumskoga gospodarstva, te stekao svu traženu kvalifikaciju za
pravo činovničko mjesto, imalo bi i njegovo vježbenikovanje
prestati. Nu kad neima praznoga mjesta — kod pol. uprave
kr. kot. šumara II. razreda, a kod imov. obćina šumar, pristava
— ostaje on i nadalje vježbenik, a ipak mu se mogu
povjeriti — jer se je izvježbao — svi poslovi činovnika, pak
mu se i doista povjeravaju. Odgovaralo bi stoga pravednosti,
da mu se nakon toga vremena, kad je polučio svu propisanu
kvalifikaciju za pravoga činovnika, popravi položaj i beriva,
kako se to danas doista kod uprave državnih šuma čini. Kod
uprave državnih šuma imenuju se šumarski vježbenici obično
odmah iza kako su propisani praktični bienium svršili i izpit
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 81     <-- 81 -->        PDF

— 119 —


za samostalno vodjeiije šumarskoga gospodarstva položili, »šumarskim
kandidatima« u XI. plaćevnom razredu.


Pošto se je kod nas naziv »šumarski pristav« — jer i kod
imovnih obćina običajan — više uobičajio nego li naziv »šumarski
kandidat« bilo bi sliodnije taj naziv i pridržati, pa sve
vježbenike, koji su gore spomenutim uvjetima udovoljili, imenovati
šumarskim pristavima.


Izdatci u to ime ne bili veliki, naročito moglo bi se to
lahko provesti kod imovnih obćina, i to tako, da se sva mjesta
šumarskih vježbenika i šumarskih pristava — koja su danas
razlučena — sistemiziraju kao mjesta; »šumarskog vježbenika
odnosno šum. pristava«. Kad bi se ta mjesta ovako sistemizirala,
mogao bi se lahko svaki vježbenik, koji je bienium svršio
i državni izpit položio, odmah imenovati šumarskim pristavom,
po gotovo ako još inače na podpuno zadovoljstvo svojih predpostavljenih
službuje. Time bi se ambicija ovoga stručnoga
osoblja znatno dići mogla.


Kod političke uprave, priznajemo, ne bi se to tako lahko
provesti moglo i to već stog razloga, što bi bio šumar, pristav
odmah polag svojih službenih beriva izjednačen kr. kot. šumaru


II. razreda. Nu mi držimo, da je sadanji položaj kr. kotar,
šumara II. razreda, koji stoje u XI. činovnom razredu, takov,
da će se on morati čim sredstva dozvole poboljšati i oni uvrstiti
u X. činovni razred.
Suvišno je dokazivati da je XI. činovni razred za stručnjake,
koji nose naslov :?kr. kot. šumara«, i od kojih se
sada u obće zakonom traži izključivo akademička naobrazba a
gdje i onako kot šumari imovnih obćina i kr. šumari namješteni
kod uprave državnih šuma stoje u X. činovnom razredu,
neka anomalija, koja bi morala prestati O tom je već opetovano
bilo govora u ovom našem listu i o tom smo svi jednog
mnienja.


Zagovarajue gornje preinake na korist naših vježbenika
koje bezuvjetno pravednim, opravdanim, shodnim a i nuždnim
držimo, nisu nam izbjegle potežkoće same provedbe. Znamo da