DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— 102 —


1.
DrUžtvena sgrada »Šumarski dom« u
vriednosti od 240.356 K. — fil.
2. Družtveni šumarski muzej ... . 22.724 „ — „
3. Pokudtvo
2.236 „ — „
4. Pripomodna zaklada
10.259 „ 17 „
5. Knjižnica
7.400 „ — „
6. Gotovina koncem 28. prosinca 1901. 4 641 „ 11 „
Ukupno . . 287.616 K. 28 fil.


Odplata duga brodskoj imovnoj obdini teče posve redovito.


Veleštovana gospodo! Prikazah Vam sliku našega družtva,
pak držim, da se njegovim dosadanjim razvojem punim pravom
hrvatski šumari ponositi mogu. Dao dobri Bog, da bi mu
njegov rad složnom podporom družtvenih članova i uz modnu
zaštitu visokog pokrovitelja i u bududem dvadesetpetgodištu
tako napredan i blagoslovljen bio kao u minulom.


Time završujem i molim slavnu skupštinu da izvoli primiti
ovaj izvještaj na znanje.«


* *
Pošto je skupština uzela pročitani izvještaj tajnika na
znanje, prešlo se je na tredu točku dnevnog reda, te je uzela
na znanje izvještaj odbora ad boe za izpitanje družtvenih računa
za g. 1900.
Nakon toga uzet je u pretres družtveni proračun za g.
1902. — Kod točke 17. stavio je družtveni tajnik predlog,
da se obzirom na netom pročitano tajničko izvješde dotacija u
ime podpore udovam i sirotčadi družtvenih članova povisi od
200 na 400 K. što je skupština jednoglasno prihvatila, i sa
tom preinakom cieli proračun usvojila, i to sa ukupnim prihodom
od 23.610 K., i ukupnim razhodom od 20.190 K.
U odbor ad hoc za izpitanje družtvenih računa za g,
1901. budu izabrani družtveni članovi Mirko Puk i August
Kužička.
Pošto je smrdu družtvenog odbornika Bogoslava Hajeka
bilo izpražnjeno jedno mjesto člaua upravljajučeg odbora, to je